Lê Đình Kiên sinh sống ở đường Nhật T&a" /> Lê Đình Kiên sinh sống ở đường Nhật T&a" /> Lê Đình Kiên sinh sống ở đường Nhật T&a" />
Trang:

Đến Nhà Của Con Gái Tướng Công An Tại Hà Tĩnh Để Cướp

Thứ tư, 08/04/2020 | 05:52
Thứ tư, 11/05/2018 | 22:38

Đến Nhà Của Con Gái Tướng Công An Tại Hà Tĩnh Để Cướp

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">L&ecirc; Đ&igrave;nh Ki&ecirc;n sinh sống ở đường Nhật T&acirc;n (P.Thạch Linh, H&agrave; Tĩnh), gần&nbsp;nh&agrave; chị Quy (l&agrave; con g&aacute;i tướng c&ocirc;ng an Trần C&ocirc;ng Trường) gần một km. T&ecirc;n n&agrave;y đang theo học thạc sĩ chuy&ecirc;n ng&agrave;nh kinh tế tại Trung Quốc, trong thời gian bảo vệ đề &aacute;n tốt nghiệp n&ecirc;n về qu&ecirc; nghỉ.&nbsp;&nbsp;Do Ki&ecirc;n bức x&uacute;c chuyện giữa bố mẹ n&ecirc;n nảy sinh &yacute; định đi cướp số tiền lớn để đưa mẹ đến nơi thật xa cho khuất mắt người cha.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="Cuop-nha-tuong-cong-an" src="/Content/editorimages/images/cuop-nha-con-gai-tuong-cong-an-2.jpg" style="height:280px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&agrave; con chị Quy con g&aacute;i tướng c&ocirc;ng an Trần C&ocirc;ng Trường</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng sớm&nbsp;9/5,&nbsp;Ki&ecirc;n&nbsp;chuẩn bị trước quần &aacute;o, găng tay, d&acirc;y điện, dao, hắn tr&egrave;o qua h&agrave;ng r&agrave;o căn biệt thự đ&atilde; chọn từ trước, nhảy&nbsp;v&agrave;o s&acirc;n nh&agrave;&nbsp;chị Quy. Chờ đến khi người gi&uacute;p việc mở cửa khu giặt quần &aacute;o, Ki&ecirc;n nhảy tới d&ugrave;ng dao khống chế uy hiếp tinh thần, hắn y&ecirc;u cầu đưa l&ecirc;n tầng hai. Sau đ&oacute; v&agrave;o ph&ograve;ng của chị Quy &eacute;p mở k&eacute;t đưa tiền l&uacute;c n&agrave;y&nbsp;chồng chị đang đi c&ocirc;ng t&aacute;c kh&ocirc;ng c&oacute; ở nh&agrave;. Trong k&eacute;t chỉ c&oacute; mấy chục triệu tiền mặt, hắn ph&aacute;t hiện ra trong k&eacute;t c&oacute; sổ tiết kiệm gửi ng&acirc;n h&agrave;ng. Hắn y&ecirc;u cầu chị Quy h&ocirc;m đ&oacute; nghỉ việc, đi&nbsp;ra ng&acirc;n h&agrave;ng r&uacute;t tiền cho hắn.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đề ph&ograve;ng chị Quy b&aacute;o cảnh s&aacute;t, t&ecirc;n n&agrave;y &eacute;p phải li&ecirc;n tục gọi điện thoại Face Time trực tiếp, tr&ecirc;n đường đi quay video gửi về. Hắn doạ nếu chị&nbsp; kh&ocirc;ng l&agrave;m theo những y&ecirc;u cầu đề ra&nbsp;th&igrave; sẽ &quot;xử l&yacute;&quot; bốn con tin đang ở trong nh&agrave;: hai con nhỏ, bố chồng v&agrave; chị&nbsp;gi&uacute;p việc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến ng&acirc;n h&agrave;ng&nbsp;chị Quy tiếp tục quay cảnh l&agrave;m thủ tục r&uacute;t tiền v&agrave; thực hiện &quot;truyền tin&quot; theo y&ecirc;u cầu. Trong l&uacute;c l&agrave;m thủ tục r&uacute;t tiền chị đ&atilde; nhanh tr&iacute; ghi số điện thoại bố l&agrave; thiếu tướng c&ocirc;ng an Trần C&ocirc;ng Trường đưa cho nh&acirc;n vi&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng, nhờ b&aacute;o việc m&igrave;nh đang gặp nguy hiểm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/cuop-nha-con-gai-tuong-cong-an.jpg" style="height:296px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&ecirc;n cướp đ&atilde; bị hạ gục nhanh ch&oacute;ng</span></span></em></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng lập tức gọi điện cho bố chị Quy (tướng&nbsp;Trường) đang l&agrave;m nhiệm vụ&nbsp;ở H&agrave; Tĩnh, &ocirc;ng gọi th&ecirc;m hai chiến sĩ c&ocirc;ng an tới trợ gi&uacute;p. &Ocirc;ng đ&atilde; tới nh&agrave; con g&aacute;i v&agrave; khống chế được t&ecirc;n cướp sau đ&oacute;.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khi bị bắt&nbsp;nghi can L&ecirc; Đ&igrave;nh Ki&ecirc;n đ&atilde; thừa nhận c&oacute; kế hoạch&nbsp;h&agrave;nh vi đột nhập nh&agrave; chị Trần H&agrave; Quy để cướp.&nbsp;C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố H&agrave; Tĩnh cho biết th&ecirc;m. Hiện nay vụ việc đ&atilde; được c&aacute;c&nbsp;cơ quan chức năng tiếp tục điều tra l&agrave;m r&otilde; ch&acirc;n tướng.</span></span></p>

- Những nhà hàng thác loạn ở TPHCM sẽ bị khởi tố / Đồng Loạt Các Ngân Hàng Đua Nhau Tăng Phí Dịch Vụ

Lê Đình Kiên sinh sống ở đường Nhật Tân (P.Thạch Linh, Hà Tĩnh), gần nhà chị Quy (là con gái tướng công an Trần Công Trường) gần một km. Tên này đang theo học thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tại Trung Quốc, trong thời gian bảo vệ đề án tốt nghiệp nên về quê nghỉ.  Do Kiên bức xúc chuyện giữa bố mẹ nên nảy sinh ý định đi cướp số tiền lớn để đưa mẹ đến nơi thật xa cho khuất mắt người cha.

Cuop-nha-tuong-cong-an

Nhà con chị Quy con gái tướng công an Trần Công Trường

Sáng sớm 9/5, Kiên chuẩn bị trước quần áo, găng tay, dây điện, dao, hắn trèo qua hàng rào căn biệt thự đã chọn từ trước, nhảy vào sân nhà chị Quy. Chờ đến khi người giúp việc mở cửa khu giặt quần áo, Kiên nhảy tới dùng dao khống chế uy hiếp tinh thần, hắn yêu cầu đưa lên tầng hai. Sau đó vào phòng của chị Quy ép mở két đưa tiền lúc này chồng chị đang đi công tác không có ở nhà. Trong két chỉ có mấy chục triệu tiền mặt, hắn phát hiện ra trong két có sổ tiết kiệm gửi ngân hàng. Hắn yêu cầu chị Quy hôm đó nghỉ việc, đi ra ngân hàng rút tiền cho hắn.

Đề phòng chị Quy báo cảnh sát, tên này ép phải liên tục gọi điện thoại Face Time trực tiếp, trên đường đi quay video gửi về. Hắn doạ nếu chị  không làm theo những yêu cầu đề ra thì sẽ "xử lý" bốn con tin đang ở trong nhà: hai con nhỏ, bố chồng và chị giúp việc.

Đến ngân hàng chị Quy tiếp tục quay cảnh làm thủ tục rút tiền và thực hiện "truyền tin" theo yêu cầu. Trong lúc làm thủ tục rút tiền chị đã nhanh trí ghi số điện thoại bố là thiếu tướng công an Trần Công Trường đưa cho nhân viên ngân hàng, nhờ báo việc mình đang gặp nguy hiểm.

Tên cướp đã bị hạ gục nhanh chóng

Bên ngân hàng lập tức gọi điện cho bố chị Quy (tướng Trường) đang làm nhiệm vụ ở Hà Tĩnh, ông gọi thêm hai chiến sĩ công an tới trợ giúp. Ông đã tới nhà con gái và khống chế được tên cướp sau đó. 

Khi bị bắt nghi can Lê Đình Kiên đã thừa nhận có kế hoạch hành vi đột nhập nhà chị Trần Hà Quy để cướp. Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết thêm. Hiện nay vụ việc đã được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ chân tướng.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin