Trang:

Điểm tích luỹ là gì? Dcoin là gì.? Hướng dẫn sử dụng xem hồ sơ.

Thứ sáu, 28/02/2020 | 13:23
Thứ sáu, 29/05/2018 | 00:50

Điểm tích luỹ là gì? Dcoin là gì.? Hướng dẫn sử dụng xem hồ sơ.

<p><strong>1. Gi&aacute; trị v&agrave; phạm vi hoạt động của Điểm t&iacute;ch luỹ (Dcoin)</strong></p> <ul> <li> <p>Điểm t&iacute;ch luỹ (Dcoin) l&agrave; phương thức thanh to&aacute;n được DanhBaViecLam cung cấp cho người d&ugrave;ng l&agrave; nh&agrave; tuyển dụng (NTD), để chi trả cho c&aacute;c dịch vụ xem hồ sơ ứng vi&ecirc;n t&igrave;m việc từ DanhBaViecLam. Khi sử dụng Điểm t&iacute;ch luỹ (Dcoin) để mua dịch vụ cung cấp&nbsp;từ DanhBaViecLam, 1 Điểm t&iacute;ch luỹ (Dcoin) c&oacute; gi&aacute; trị tương đương với 25.000 Việt Nam Đồng (1 Điểm t&iacute;ch luỹ (Dcoin) = 25.000 Việt Nam Đồng).</p> </li> <li> <p>Dcoin chỉ được sử dụng để thanh to&aacute;n cho c&aacute;c dịch vụ được cung cấp bởi DanhBaViecLam, tr&ecirc;n trang Danhbavieclam.vn,&nbsp;v&agrave; ứng dụng DanhBaViecLam (Android, iOS v&agrave; Window Phone). Người d&ugrave;ng kh&ocirc;ng thể sử dụng Dcoin để thanh to&aacute;n cho c&aacute;c dịch vụ từ c&aacute;c doanh nghiệp kh&aacute;c.</p> </li> <li> <p>Đối với c&aacute;c t&agrave;i khoản NTD đ&atilde; đăng k&iacute; tr&ecirc;n DanhBaViecLam, Dcoin kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng để thuy&ecirc;n chuyển giữa c&aacute;c t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;c nhau v&agrave; cũng kh&ocirc;ng quy đổi th&agrave;nh tiền mặt ra khỏi t&agrave;i khoản. (Kh&aacute;ch h&agrave;ng khi chuyển đổi tiền sang Dcoin đồng nghĩa với việc kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; d&ugrave;ng tiền đế chuyển mục đ&iacute;ch mua dịch vụ &quot;Xem hồ sơ&quot; người t&igrave;m việc của&nbsp;Danhbavieclam.vn.)</p> </li> </ul> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/xem-ho-so.png" /></p> <p><strong>2. T&agrave;i khoản điểm t&iacute;ch luỹ&nbsp;Dcoin (Nh&agrave; Tuyển dụng)</strong></p> <p><strong>T&agrave;i Khoản Điểm T&iacute;ch Luỹ (TKĐ)</strong>: thể hiện số lượng Dcoin ph&aacute;t sinh trong qu&aacute; tr&igrave;nh nạp tiền.&nbsp;<strong>Kh&ocirc;ng c&oacute; giới hạn về số lượng Dcoin</strong>&nbsp;<strong>trong t&agrave;i khoản ch&iacute;nh</strong>.</p> <p>- Dcoin trong t&agrave;i khoản điểm&nbsp;(TKĐ) sẽ được kh&aacute;ch h&agrave;ng nạp tiền&nbsp;trực tiếp v&agrave; Dcoin sẽ được tặng k&egrave;m bằng phương thức thanh to&aacute;n qua 4 h&igrave;nh thức&nbsp;<strong>Chuyển khoản</strong>,&nbsp;<strong>ng&acirc;n h&agrave;ng nội địa ATM</strong>,&nbsp;<strong>thẻ VISA/MASTER/JCB&nbsp;</strong>hoặc <strong>nạp tiền trực tiếp.</strong></p> <p>- Dcoin trong TKĐ c&oacute; gi&aacute; trị sử dụng&nbsp;<strong>365 ng&agrave;y</strong>&nbsp;t&iacute;nh từ ng&agrave;y giao dịch Dcoin cuối c&ugrave;ng của TKĐ.</p> <p>- Dcoin sẽ ph&aacute;t sinh th&ecirc;m v&agrave;o t&agrave;i khoản kh&aacute;ch h&agrave;ng ngay khi kh&aacute;ch h&agrave;ng nạp trực tiếp v&agrave;o t&agrave;i khoản v&agrave; Dcoin được tặng th&ecirc;m sẽ được nạp v&agrave;o t&agrave;i khoản điểm.</p> <ul> <li> <p>V&iacute; dụ:&nbsp;Kh&aacute;ch h&agrave;ng nạp g&oacute;i 1.000.000 VNĐ,&nbsp;sẽ c&oacute;&nbsp;1.000.000 VNĐ trong t&agrave;i khoản ch&iacute;nh&nbsp;v&agrave; được tặng th&ecirc;m 200.000 VNĐ v&agrave;o t&agrave;i khoản KM1. Cộng với số Dcoin l&agrave; 40 để xem hồ sơ. (Tỷ lệ tặng k&egrave;m Dcoin l&agrave; 25.000 VNĐ =&gt; tặng 1 Dcoin)</p> </li> </ul> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/dcoin.png" /></p> <p><strong>T&agrave;i Khoản Dcoin được tặng trong&nbsp;Khuyến M&atilde;i (M&atilde; khuyến m&atilde;i)</strong>: th&ocirc;ng thường DanhBaViecLam hay ph&aacute;t h&agrave;nh M&atilde; khuyến m&atilde;i để tri &acirc;n kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n quen, m&atilde; khuyến m&atilde;i n&agrave;y được ph&acirc;n phối một c&aacute;ch ngẫu nhi&ecirc;n v&agrave; số lượng Dcoin sẽ được tặng v&agrave;o t&agrave;i khoản khi kh&aacute;ch h&agrave;ng nhập m&atilde;, hoặc&nbsp;ph&aacute;t sinh từ c&aacute;c hoạt động khuyến m&atilde;i của DanhBaViecLam. T&igrave;m hiểu th&ecirc;m <a href="https://danhbavieclam.vn/tin-tuc/ma-khuyen-mai-la-gi-tim-hieu-lam-sao-de-toi-co-duoc-ma-khuyen-mai-135" target="_blank"><span style="color:#27ae60"><strong>m&atilde; khuyến m&atilde;i.</strong></span></a></p> <ul> <li> <p><strong>Đối với Dcoin</strong><strong> ph&aacute;t sinh từ c&aacute;c hoạt động khuyến m&atilde;i:</strong><em><strong>&nbsp;T&agrave;i khoản n&agrave;y chỉ được chứa tối đa 10.000 Dcoin tại một thời điểm</strong></em><em>.</em>&nbsp;Trong trường hợp số lượng Dcoin được khuyến m&atilde;i nhiều hơn 10.000, hệ thống chỉ ghi nhận 10.000 Dcoin.</p> </li> <li> <p><strong>Đối với Dcoin</strong><strong> ph&aacute;t sinh từ việc ho&agrave;n trả ph&iacute; khi đăng tin</strong>:&nbsp;Kh&ocirc;ng giới hạn số lượng Dcoin được ho&agrave;n trả. Trong trường hợp bạn đăng tin thu ph&iacute; nhưng tin của bạn bị từ chối, bạn sẽ được ho&agrave;n trả ph&iacute; v&agrave;o t&agrave;i khoản khuyến m&atilde;i Đồng Tốt. Nếu t&agrave;i khoản khuyến m&atilde;i của bạn &gt;10.000 Dcoin,&nbsp;hệ thống vẫn ghi nhận th&ecirc;m ph&iacute; ho&agrave;n trả&nbsp;n&agrave;y.</p> </li> <li> <p>Th&ocirc;ng qua c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i từ DanhBaViecLam, kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ nhận được Dcoin khuyến m&atilde;i. Tuỳ thuộc cơ cấu của từng chương tr&igrave;nh cụ thể, số lượng Dcoin được nhận sẽ kh&aacute;c nhau. C&aacute;ch thức để nhận Dcoin khuyến m&atilde;i cũng sẽ tuỳ thuộc v&agrave;o t&iacute;nh chất v&agrave; c&aacute;ch thức hoạt động của mỗi chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i.</p> </li> <li> <p>Dcoin trong TKKM c&oacute; gi&aacute; trị sử dụng&nbsp;<strong>03 th&aacute;ng&nbsp;</strong>v&agrave; sẽ kh&ocirc;ng thể được d&ugrave;ng để chuyển qua TKĐ. Sau 03 th&aacute;ng, Dcoin khuyến m&atilde;i sẽ tự động hết hạn v&agrave; bị trừ khỏi TKĐ.</p> </li> <li> <p>Khi sử dụng Dcoin để thanh to&aacute;n cho c&aacute;c dịch vụ từ DanhBaViecLam, Dcoin trong TKC v&agrave; TKKM c&oacute; gi&aacute; trị ngang nhau.</p> </li> </ul> <p>&nbsp;<strong>2. Đổi Dcoin.</strong></p> <p>Khi sử dụng hết Dcoin để xem hồ sơ, m&agrave; t&agrave;i khoản ch&iacute;nh, KM1 vẫn c&ograve;n tiền. Bạn c&oacute; thể d&ugrave;ng tiền n&agrave;y để mua dịch vụ xem hồ sơ của Danhbavieclam bằng c&aacute;ch đổi Dcoin.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/doi-dcoin.png" /></p> <p>- Số tiền ho&aacute;n đổi&nbsp;được t&iacute;nh theo tỷ lệ: 25.000 VNĐ = 1 Dcoin.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/doi-dcoin2(1).png" /></p> <p>- Sau khi đổi tiền sang điểm t&iacute;ch luỹ (Dcoin) sẽ được cộng v&agrave;o t&agrave;i khoản điểm của bạn.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong>Danhbavieclam.vn</strong></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p>

- Chính sách điểm tích luỹ (Dcoin) tại webside Danhbavieclam.vn / Hướng dẫn xem (CV) hồ sơ ứng viên, hồ sơ ứng viên là gì?

1. Giá trị và phạm vi hoạt động của Điểm tích luỹ (Dcoin)

  • Điểm tích luỹ (Dcoin) là phương thức thanh toán được DanhBaViecLam cung cấp cho người dùng là nhà tuyển dụng (NTD), để chi trả cho các dịch vụ xem hồ sơ ứng viên tìm việc từ DanhBaViecLam. Khi sử dụng Điểm tích luỹ (Dcoin) để mua dịch vụ cung cấp từ DanhBaViecLam, 1 Điểm tích luỹ (Dcoin) có giá trị tương đương với 25.000 Việt Nam Đồng (1 Điểm tích luỹ (Dcoin) = 25.000 Việt Nam Đồng).

  • Dcoin chỉ được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp bởi DanhBaViecLam, trên trang Danhbavieclam.vn, và ứng dụng DanhBaViecLam (Android, iOS và Window Phone). Người dùng không thể sử dụng Dcoin để thanh toán cho các dịch vụ từ các doanh nghiệp khác.

  • Đối với các tài khoản NTD đã đăng kí trên DanhBaViecLam, Dcoin không được dùng để thuyên chuyển giữa các tài khoản cá nhân khác nhau và cũng không quy đổi thành tiền mặt ra khỏi tài khoản. (Khách hàng khi chuyển đổi tiền sang Dcoin đồng nghĩa với việc khách hàng đã dùng tiền đế chuyển mục đích mua dịch vụ "Xem hồ sơ" người tìm việc của Danhbavieclam.vn.)

2. Tài khoản điểm tích luỹ Dcoin (Nhà Tuyển dụng)

Tài Khoản Điểm Tích Luỹ (TKĐ): thể hiện số lượng Dcoin phát sinh trong quá trình nạp tiền. Không có giới hạn về số lượng Dcoin trong tài khoản chính.

- Dcoin trong tài khoản điểm (TKĐ) sẽ được khách hàng nạp tiền trực tiếp và Dcoin sẽ được tặng kèm bằng phương thức thanh toán qua 4 hình thức Chuyển khoảnngân hàng nội địa ATMthẻ VISA/MASTER/JCB hoặc nạp tiền trực tiếp.

- Dcoin trong TKĐ có giá trị sử dụng 365 ngày tính từ ngày giao dịch Dcoin cuối cùng của TKĐ.

- Dcoin sẽ phát sinh thêm vào tài khoản khách hàng ngay khi khách hàng nạp trực tiếp vào tài khoản và Dcoin được tặng thêm sẽ được nạp vào tài khoản điểm.

  • Ví dụ: Khách hàng nạp gói 1.000.000 VNĐ, sẽ có 1.000.000 VNĐ trong tài khoản chính và được tặng thêm 200.000 VNĐ vào tài khoản KM1. Cộng với số Dcoin là 40 để xem hồ sơ. (Tỷ lệ tặng kèm Dcoin là 25.000 VNĐ => tặng 1 Dcoin)

Tài Khoản Dcoin được tặng trong Khuyến Mãi (Mã khuyến mãi): thông thường DanhBaViecLam hay phát hành Mã khuyến mãi để tri ân khách hàng thân quen, mã khuyến mãi này được phân phối một cách ngẫu nhiên và số lượng Dcoin sẽ được tặng vào tài khoản khi khách hàng nhập mã, hoặc phát sinh từ các hoạt động khuyến mãi của DanhBaViecLam. Tìm hiểu thêm mã khuyến mãi.

  • Đối với Dcoin phát sinh từ các hoạt động khuyến mãi: Tài khoản này chỉ được chứa tối đa 10.000 Dcoin tại một thời điểm. Trong trường hợp số lượng Dcoin được khuyến mãi nhiều hơn 10.000, hệ thống chỉ ghi nhận 10.000 Dcoin.

  • Đối với Dcoin phát sinh từ việc hoàn trả phí khi đăng tin: Không giới hạn số lượng Dcoin được hoàn trả. Trong trường hợp bạn đăng tin thu phí nhưng tin của bạn bị từ chối, bạn sẽ được hoàn trả phí vào tài khoản khuyến mãi Đồng Tốt. Nếu tài khoản khuyến mãi của bạn >10.000 Dcoin, hệ thống vẫn ghi nhận thêm phí hoàn trả này.

  • Thông qua các chương trình khuyến mãi từ DanhBaViecLam, khách hàng sẽ nhận được Dcoin khuyến mãi. Tuỳ thuộc cơ cấu của từng chương trình cụ thể, số lượng Dcoin được nhận sẽ khác nhau. Cách thức để nhận Dcoin khuyến mãi cũng sẽ tuỳ thuộc vào tính chất và cách thức hoạt động của mỗi chương trình khuyến mãi.

  • Dcoin trong TKKM có giá trị sử dụng 03 tháng và sẽ không thể được dùng để chuyển qua TKĐ. Sau 03 tháng, Dcoin khuyến mãi sẽ tự động hết hạn và bị trừ khỏi TKĐ.

  • Khi sử dụng Dcoin để thanh toán cho các dịch vụ từ DanhBaViecLam, Dcoin trong TKC và TKKM có giá trị ngang nhau.

 2. Đổi Dcoin.

Khi sử dụng hết Dcoin để xem hồ sơ, mà tài khoản chính, KM1 vẫn còn tiền. Bạn có thể dùng tiền này để mua dịch vụ xem hồ sơ của Danhbavieclam bằng cách đổi Dcoin.

- Số tiền hoán đổi được tính theo tỷ lệ: 25.000 VNĐ = 1 Dcoin.

- Sau khi đổi tiền sang điểm tích luỹ (Dcoin) sẽ được cộng vào tài khoản điểm của bạn.

 

Danhbavieclam.vn

 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)