Trang:

Doanh nghiệp vận tải Việt Nam tăng giá theo xăng, dầu tăng

Thứ sáu, 28/02/2020 | 15:06
Thứ sáu, 25/05/2018 | 16:12

Doanh nghiệp vận tải Việt Nam tăng giá theo xăng, dầu tăng

<p>Sau khi trao đổi với&nbsp;<em>ph&oacute;ng vi&ecirc;n</em>, &ocirc;ng Quốc Thịnh, hiện l&agrave; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty giao th&ocirc;ng&nbsp;vận tải Ph&uacute; Mỹ cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay&nbsp;xăng tăng li&ecirc;n tục nhưng c&ocirc;ng ty vẫn cố giữ vững gi&aacute;. Tuy nhi&ecirc;n, qua đợt điều chỉnh gi&aacute; xăng mới n&agrave;y khiến gi&aacute; cả &quot;đội&quot; th&ecirc;m từ&nbsp;1.700-2.000 đồng /l&iacute;t do đ&oacute; c&ocirc;ng ty Ph&uacute; Mỹ&nbsp;buộc phải thay đổi tăng theo.</p> <p>Từ đầu th&aacute;ng 4/2018, gi&aacute; xăng dầu tại Việt Nam&nbsp;đ&atilde; được điều chỉnh tăng gi&aacute; 3 lần theo gi&aacute; xăng dầu&nbsp;thế giới, mức tăng l&ecirc;n đến tr&ecirc;n 1.700 đồng một l&iacute;t. Vấn đề n&agrave;y đ&atilde; t&aacute;c động đ&aacute;ng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh, gi&aacute; cả h&agrave;ng h&oacute;a.</p> <p style="text-align:center"><img alt="xang tang gia lam kho doanh nghiep van tai" src="/Content/editorimages/images/vantai.jpg" style="height:300px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Thời gian vừa qua gi&aacute; Xăng tăng gi&aacute;&nbsp;li&ecirc;n tục tăng l&agrave;m kh&oacute; doanh nghiệp vận tải</em></p> <p>&Ocirc;ng cho biết th&ecirc;m &ldquo;T&ugrave;y v&agrave;o mức ti&ecirc;u thụ m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i điều chỉnh gi&aacute; vận tải tăng. L&uacute;c đầu c&oacute; nhiều kh&aacute;ch đ&atilde; k&yacute; hợp đồng kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng với quyết định của ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;nhưng sau khi đưa ra mức ph&iacute; điều chỉnh hợp l&yacute; th&igrave; đ&atilde; đồng &yacute;&rdquo;, l&atilde;nh đạo cơ sở n&agrave;y n&oacute;i v&agrave; cho biết, trước đ&oacute; cũng đ&atilde; &ldquo;thắt lưng buộc bụng&rdquo; để giữ gi&aacute; cho kh&aacute;ch nhưng v&igrave; xăng dầu li&ecirc;n tục tăng nếu kh&ocirc;ng điều chỉnh sẽ lỗ.</p> <p>Mặt kh&aacute;c, để hoạt động, doanh nghiệp vận tải c&ograve;n phải đ&oacute;ng th&ecirc;m ph&iacute; bảo tr&igrave; đường bộ, BOT, ph&iacute; bến b&atilde;i... Theo t&iacute;nh to&aacute;n, với c&aacute;c loại xe container, xe tải nặng, chi ph&iacute; nhi&ecirc;n liệu chiếm khoảng 40%, trong khi c&aacute;c loại xe kh&aacute;c cũng chiếm trung b&igrave;nh khoảng 30% của tổng doanh thu.</p> <p>Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty vận tải ở quận T&acirc;n B&igrave;nh cho biết, chi ph&iacute; vận chuyển tăng th&ecirc;m 1.500 đồng một l&iacute;t dầu. Nếu kh&aacute;ch chạy ở cự ly 100 km, ti&ecirc;u thụ hết 50 l&iacute;t dầu th&igrave; gi&aacute; tăng th&ecirc;m 75.000-100.000 đồng.&nbsp; &ldquo;Hai đợt điều chỉnh gi&aacute; trước đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i cố k&igrave;m n&ecirc;n lợi nhuận thấp, thậm ch&iacute; h&ograve;a vốn. Do vậy, với mức tăng th&ecirc;m của chu kỳ mới, c&ocirc;ng ty sẽ lỗ&quot;, &ocirc;ng Thịnh giải th&iacute;ch. C&ocirc;ng ty n&agrave;y vừa thỏa thuận điều chỉnh gi&aacute; c&aacute;c hợp đồng trước đ&oacute;, chỉ một v&agrave;i xin khất đến 1/6 mới t&iacute;nh cước mới.Cũng vừa điều chỉnh gi&aacute; từ h&ocirc;m qua,</p> <p>Đại diện chợ đầu mối n&ocirc;ng sản Thủ Đức cho biết, đa phần c&aacute;c doanh nghiệp b&aacute;n sỉ n&ecirc;n lượng h&agrave;ng vận chuyển lớn. Do đ&oacute;, việc gi&aacute; xăng li&ecirc;n tục tăng sẽ t&aacute;c động một phần tới chi ph&iacute; b&aacute;n h&agrave;ng.</p> <p>Do đ&oacute;, thời điểm n&agrave;y&nbsp;lượng h&agrave;ng cung ứng dồi d&agrave;o n&ecirc;n hầu hết giới kinh doanh vẫn chưa n&acirc;ng gi&aacute; th&agrave;nh phẩm.</p> <p>Từ đầu năm đến nay, chi ph&iacute; vận chuyển rau củ quả, tr&aacute;i c&acirc;y của &ocirc;ng từ Đ&agrave; Lạt về TP HCM li&ecirc;n tục bị đội l&ecirc;n do nh&agrave; xe tăng gi&aacute;. &ldquo;Mỗi chuyến h&agrave;ng chi ph&iacute; vận chuyển tăng th&ecirc;m 500.000-600.000 đồng, tuy nhi&ecirc;n, v&igrave; h&agrave;ng về chợ đ&ocirc;ng n&ecirc;n gi&aacute; rau quả được giữ nguy&ecirc;n chứ kh&ocirc;ng d&aacute;m tăng&rdquo;, &ocirc;ng Thanh n&oacute;i. &Ocirc;ng Nguyễn Văn Thanh, chủ sạp kinh doanh tr&aacute;i c&acirc;y, rau quả tại chợ đầu mối n&ocirc;ng sản Thủ Đức, cũng cho biết, đang chịu t&aacute;c động mạnh bởi gi&aacute; xăng.</p> <p><strong>Trong khi xăng dầu tăng gi&aacute; th&igrave; c&aacute;c doanh nghiệp vận tải h&agrave;ng h&oacute;a đ&atilde; bắt đầu điều chỉnh gi&aacute; cước th&igrave; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi đang căng thẳng. Hầu hết thừa nhận, gi&aacute; xăng đang t&aacute;c động mạnh tới chi ph&iacute; vận chuyển. Tuy nhi&ecirc;n, v&igrave; đang phải cạnh tranh gay gắt tr&ecirc;n thị trường n&ecirc;n họ vẫn chưa c&oacute; kế hoạch điều chỉnh. Nếu kỳ tới, gi&aacute; xăng dầu tiếp tục tăng, cước taxi c&oacute; thể buộc phải thay đổi.&nbsp;</strong></p>

- Vụ chạy thận ở Hòa Bình làm 9 người chết xuất hiện nhân chứng mới / Vì trẻ biếng ăn nên bảo mẫu ở Đà Nẵng đánh đập trẻ

Sau khi trao đổi với phóng viên, ông Quốc Thịnh, hiện là Giám đốc Công ty giao thông vận tải Phú Mỹ cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay xăng tăng liên tục nhưng công ty vẫn cố giữ vững giá. Tuy nhiên, qua đợt điều chỉnh giá xăng mới này khiến giá cả "đội" thêm từ 1.700-2.000 đồng /lít do đó công ty Phú Mỹ buộc phải thay đổi tăng theo.

Từ đầu tháng 4/2018, giá xăng dầu tại Việt Nam đã được điều chỉnh tăng giá 3 lần theo giá xăng dầu thế giới, mức tăng lên đến trên 1.700 đồng một lít. Vấn đề này đã tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh, giá cả hàng hóa.

xang tang gia lam kho doanh nghiep van tai

Thời gian vừa qua giá Xăng tăng giá liên tục tăng làm khó doanh nghiệp vận tải

Ông cho biết thêm “Tùy vào mức tiêu thụ mà chúng tôi điều chỉnh giá vận tải tăng. Lúc đầu có nhiều khách đã ký hợp đồng không hài lòng với quyết định của chúng tôi nhưng sau khi đưa ra mức phí điều chỉnh hợp lý thì đã đồng ý”, lãnh đạo cơ sở này nói và cho biết, trước đó cũng đã “thắt lưng buộc bụng” để giữ giá cho khách nhưng vì xăng dầu liên tục tăng nếu không điều chỉnh sẽ lỗ.

Mặt khác, để hoạt động, doanh nghiệp vận tải còn phải đóng thêm phí bảo trì đường bộ, BOT, phí bến bãi... Theo tính toán, với các loại xe container, xe tải nặng, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 40%, trong khi các loại xe khác cũng chiếm trung bình khoảng 30% của tổng doanh thu.

Giám đốc công ty vận tải ở quận Tân Bình cho biết, chi phí vận chuyển tăng thêm 1.500 đồng một lít dầu. Nếu khách chạy ở cự ly 100 km, tiêu thụ hết 50 lít dầu thì giá tăng thêm 75.000-100.000 đồng.  “Hai đợt điều chỉnh giá trước đó chúng tôi cố kìm nên lợi nhuận thấp, thậm chí hòa vốn. Do vậy, với mức tăng thêm của chu kỳ mới, công ty sẽ lỗ", ông Thịnh giải thích. Công ty này vừa thỏa thuận điều chỉnh giá các hợp đồng trước đó, chỉ một vài xin khất đến 1/6 mới tính cước mới.Cũng vừa điều chỉnh giá từ hôm qua,

Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, đa phần các doanh nghiệp bán sỉ nên lượng hàng vận chuyển lớn. Do đó, việc giá xăng liên tục tăng sẽ tác động một phần tới chi phí bán hàng.

Do đó, thời điểm này lượng hàng cung ứng dồi dào nên hầu hết giới kinh doanh vẫn chưa nâng giá thành phẩm.

Từ đầu năm đến nay, chi phí vận chuyển rau củ quả, trái cây của ông từ Đà Lạt về TP HCM liên tục bị đội lên do nhà xe tăng giá. “Mỗi chuyến hàng chi phí vận chuyển tăng thêm 500.000-600.000 đồng, tuy nhiên, vì hàng về chợ đông nên giá rau quả được giữ nguyên chứ không dám tăng”, ông Thanh nói. Ông Nguyễn Văn Thanh, chủ sạp kinh doanh trái cây, rau quả tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cũng cho biết, đang chịu tác động mạnh bởi giá xăng.

Trong khi xăng dầu tăng giá thì các doanh nghiệp vận tải hàng hóa đã bắt đầu điều chỉnh giá cước thì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi đang căng thẳng. Hầu hết thừa nhận, giá xăng đang tác động mạnh tới chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, vì đang phải cạnh tranh gay gắt trên thị trường nên họ vẫn chưa có kế hoạch điều chỉnh. Nếu kỳ tới, giá xăng dầu tiếp tục tăng, cước taxi có thể buộc phải thay đổi. 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)