Vừa qua, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức chương trình diễn" /> Vừa qua, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức chương trình diễn" /> Vừa qua, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức chương trình diễn" />
Trang:

Doanh nhân nữ được hỗ trợ để phát triển doanh nghiệp

Thứ tư, 26/02/2020 | 17:46
Thứ tư, 10/06/2018 | 15:12

Doanh nhân nữ được hỗ trợ để phát triển doanh nghiệp

<p><span style="font-size:14px">Vừa qua, Hiệp hội Nữ doanh nh&acirc;n Việt Nam&nbsp;phối hợp với Cơ quan Ph&aacute;t triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức chương tr&igrave;nh diễn đ&agrave;n &ndash; tập huấn &ldquo;Kỹ năng l&atilde;nh đạo v&agrave; ph&aacute;t triển doanh nghiệp (DN) cho nữ l&atilde;nh đạo DN&rdquo; với sự tham gia của hơn 100 nữ l&atilde;nh đạo c&aacute;c&nbsp;DN đến từ 19 tỉnh, th&agrave;nh phố miền Trung.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của phụ nữ trong kinh doanh sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng kh&aacute;c của phụ nữ. Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh diễn đ&agrave;n &ndash; tập huấn, USAID mong muốn tiến tới x&acirc;y dựng mạng lưới chuy&ecirc;n gia tư vấn cho c&aacute;c&nbsp;nữ DN về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp v&agrave; ph&aacute;t triển DN. TS. Michael Trueblood, Gi&aacute;m đốc Ph&ograve;ng Kinh tế v&agrave; Quản trị USAID nhận định, nữ doanh nh&acirc;n c&oacute; tiềm năng g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển kinh tế-x&atilde; hội của từng địa phương v&agrave; của cả nước.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại buổi&nbsp;khai mạc chương tr&igrave;nh, Ph&oacute; Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nh&acirc;n Việt Nam (VAWE) H&agrave; Thị Thu Thanh cho biết, DN do phụ nữ l&agrave;m chủ tr&ecirc;n cả nước hiện c&ograve;n gặp nhiều kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức v&igrave; h&acirc;u hết c&aacute;c DN c&oacute;&nbsp;quy m&ocirc; nhỏ, sức cạnh tranh thấp, năng lực quản trị v&agrave; tiếp cận c&ocirc;ng nghệ hạn chế. Ngo&agrave;i ra, nữ doanh nh&acirc;n c&ograve;n phải g&aacute;nh tr&aacute;ch nhiệm gia đ&igrave;nh; định kiến x&atilde; hội về vai tr&ograve; của phụ nữ trong kinh doanh vẫn tồn tại từ xưa đến nay.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Hiện nay, tr&ecirc;n cả nước phụ nữ đang l&agrave;m chủ khoảng 25% trong số 600.000 DN (khoảng 100.000 DN) đang hoạt động, chủ yếu thuộc khu vực DN nhỏ vừa&nbsp;v&agrave; nhỏ. Mục ti&ecirc;u Ch&iacute;nh phủ đặt ra từ năm 2017 đến năm 2020 l&agrave; c&oacute; 350.000/1 triệu DN do phụ nữ l&agrave;m chủ.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đại diện Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ, Hội đồng Doanh nh&acirc;n nữ Việt Nam cũng ph&aacute;t&nbsp;biểu tr&igrave;nh b&agrave;y đề &aacute;n &ldquo;Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025&rdquo; của Ch&iacute;nh phủ; đồng thời chia sẻ về c&aacute;c hoạt động hỗ trợ phụ nữ ph&aacute;t triển DN như vận động ch&iacute;nh s&aacute;ch, x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển mạng lưới doanh nh&acirc;n nữ, x&uacute;c tiến kinh doanh, cung cấp th&ocirc;ng tin, n&acirc;ng cao năng lực quản l&yacute; v&agrave; tr&igrave;nh độ, x&acirc;y dựng v&agrave; quảng b&aacute; thương hiệu&hellip; Nhằm th&uacute;c đẩy c&aacute;c DN nữ ph&aacute;t triển.</span></p> <p>&nbsp;</p>

- Việt Nam có thể trở thành nơi cung cấp thực phẩm lớn nhất thế giới? / Nhóm kĩ sư Việt ra mắt ứng dụng gọi xe công nghệ ABER

Vừa qua, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức chương trình diễn đàn – tập huấn “Kỹ năng lãnh đạo và phát triển doanh nghiệp (DN) cho nữ lãnh đạo DN” với sự tham gia của hơn 100 nữ lãnh đạo các DN đến từ 19 tỉnh, thành phố miền Trung.

Sự thành công của phụ nữ trong kinh doanh sẽ đóng góp vào nhiều thành công khác của phụ nữ. Thông qua chương trình diễn đàn – tập huấn, USAID mong muốn tiến tới xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn cho các nữ DN về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và phát triển DN. TS. Michael Trueblood, Giám đốc Phòng Kinh tế và Quản trị USAID nhận định, nữ doanh nhân có tiềm năng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương và của cả nước.

Phát biểu tại buổi khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) Hà Thị Thu Thanh cho biết, DN do phụ nữ làm chủ trên cả nước hiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức vì hâu hết các DN có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh thấp, năng lực quản trị và tiếp cận công nghệ hạn chế. Ngoài ra, nữ doanh nhân còn phải gánh trách nhiệm gia đình; định kiến xã hội về vai trò của phụ nữ trong kinh doanh vẫn tồn tại từ xưa đến nay.

Hiện nay, trên cả nước phụ nữ đang làm chủ khoảng 25% trong số 600.000 DN (khoảng 100.000 DN) đang hoạt động, chủ yếu thuộc khu vực DN nhỏ vừa và nhỏ. Mục tiêu Chính phủ đặt ra từ năm 2017 đến năm 2020 là có 350.000/1 triệu DN do phụ nữ làm chủ.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam cũng phát biểu trình bày đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” của Chính phủ; đồng thời chia sẻ về các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển DN như vận động chính sách, xây dựng và phát triển mạng lưới doanh nhân nữ, xúc tiến kinh doanh, cung cấp thông tin, nâng cao năng lực quản lý và trình độ, xây dựng và quảng bá thương hiệu… Nhằm thúc đẩy các DN nữ phát triển.

 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)