Hầu hết các thành viên của đội bóng nhí Thái" /> Hầu hết các thành viên của đội bóng nhí Thái" /> Hầu hết các thành viên của đội bóng nhí Thái" />
Trang:

Đội bóng nhí Thái Lan bị mắc kẹt trong hang xuống tóc đi tu

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:35
Thứ ba, 25/07/2018 | 11:07

Đội bóng nhí Thái Lan bị mắc kẹt trong hang xuống tóc đi tu

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hầu hết c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của đội b&oacute;ng nh&iacute; Th&aacute;i Lan sẽ l&agrave;m lễ cạo đầu v&agrave; nhận ph&aacute;p phục để v&agrave;o ch&ugrave;a tu tập.&nbsp;Họ sau đ&oacute; sẽ quay lại ch&ugrave;a&nbsp;Wat Pha That Doi Wao để&nbsp;đi tu 9 ng&agrave;y,&nbsp;học&nbsp;thiền, tụng kinh v&agrave; dọn dẹp nh&agrave; ch&ugrave;a cho đến ng&agrave;y 4/8. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ng&ocirc;i ch&ugrave;a n&agrave;y nằm gần nh&agrave; của c&aacute;c cậu b&eacute; n&ecirc;n dễ d&agrave;ng để bạn b&egrave; v&agrave; người th&acirc;n đến thăm.&nbsp;<em>BBC&nbsp;</em>cho hay 12 th&agrave;nh vi&ecirc;n của đội b&oacute;ng Lợn Hoang sẽ bắt đầu buổi lễ bằng c&aacute;ch xuống t&oacute;c, trước khi l&agrave;m lễ nhận &aacute;o tu v&agrave;o ng&agrave;y mai tại một ng&ocirc;i ch&ugrave;a nằm tr&ecirc;n đỉnh n&uacute;i ở tỉnh Chiang Rai.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L&ecirc;n ch&ugrave;a tu tập l&agrave; truyền thống d&agrave;nh cho c&aacute;c đấng nam nhi Th&aacute;i Lan vừa trải qua khổ ải.&nbsp;Số 9 l&agrave; con số may mắn với người d&acirc;n quốc gia Phật gi&aacute;o n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Huấn luyện vi&ecirc;n Ekkapol &quot;Ake&quot; Chantawong, 25 tuổi,&nbsp;cũng sẽ đi tu trong khoảng thời gian tr&ecirc;n nhưng dưới tư c&aacute;ch một nh&agrave; sư v&igrave; đ&atilde; c&oacute; nhiều năm sống trong ch&ugrave;a sau khi mồ c&ocirc;i cha mẹ.&nbsp;Một trong c&aacute;c cậu b&eacute; l&agrave;&nbsp;Adul Sam-on sẽ&nbsp;kh&ocirc;ng tham gia buổi lễ v&igrave; theo Kit&ocirc; gi&aacute;o.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Đội bóng nhí Thái Lan chuẩn bị đi tu tập trong chùa" src="/Content/editorimages/images/doi-bong-nhi-Thai-Lan.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;C&aacute;c em chỉ c&oacute; thể l&agrave;m điều n&agrave;y trong 9 ng&agrave;y v&igrave; sau đ&oacute; c&ograve;n phải quay lại việc học v&agrave; chuẩn bị thi cử&quot;, &ocirc;ng&nbsp;Praphun Khomjoi, chủ tịch Hội Phật gi&aacute;o tỉnh Chiang Rai, cho hay.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau khi được c&aacute;c b&aacute;c sĩ chăm s&oacute;c, c&aacute;c thiếu ni&ecirc;n v&agrave; huấn luyện vi&ecirc;n đ&atilde; xuất viện v&agrave;o tuần trước v&agrave; hồi phục sức khỏe.&nbsp;Việc xuống t&oacute;c đi tu được xem l&agrave; một c&aacute;ch &quot;gột rửa t&acirc;m hồn&quot; cho đội b&oacute;ng nh&iacute;.Đội b&oacute;ng nh&iacute; mắc kẹt trong hang Tham Luang hơn hai tuần do nước lũ bất ngờ tr&agrave;n v&agrave;o, trước khi được lực lượng cứu hộ quốc tế giải tho&aacute;t an to&agrave;n h&ocirc;m 12/7. Nhờ c&aacute;c kỹ thuật thiền định của&nbsp;Chantawong trong thời gian đi tu m&agrave; anh v&agrave; 12 cậu b&eacute; đ&atilde; giữ được sự b&igrave;nh tĩnh v&agrave; biết c&aacute;ch tiết kiệm lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; suốt 9 ng&agrave;y mắc kẹt trước khi được c&aacute;c thợ lặn t&igrave;m thấy.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;C&aacute;c cậu b&eacute; n&ecirc;n d&agrave;nh thời gian sống trong ch&ugrave;a. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch để bảo vệ cho ch&uacute;ng&quot;, Seewad Sompiangjai, &ocirc;ng nội của Night, một trong c&aacute;c thiếu ni&ecirc;n được cứu sống, n&oacute;i. &quot;Ch&uacute;ng tưởng như phải bỏ mạng nhưng b&acirc;y giờ đ&atilde; được t&aacute;i sinh&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, gia đ&igrave;nh của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đội b&oacute;ng cũng cho hay c&aacute;c cậu b&eacute; sẽ đi tu để tưởng nhớ Saman Kunan, cựu đặc nhiệm Th&aacute;i Lan tử nạn trong chiến dịch cứu hộ.</span></span></p>

- Dự án đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy tỷ đô vừa bị vỡ của Lào / Tên lửa phòng không Israel bắn rơi cường kích Syria

Hầu hết các thành viên của đội bóng nhí Thái Lan sẽ làm lễ cạo đầu và nhận pháp phục để vào chùa tu tập. Họ sau đó sẽ quay lại chùa Wat Pha That Doi Wao để đi tu 9 ngày, học thiền, tụng kinh và dọn dẹp nhà chùa cho đến ngày 4/8.

Ngôi chùa này nằm gần nhà của các cậu bé nên dễ dàng để bạn bè và người thân đến thăm. BBC cho hay 12 thành viên của đội bóng Lợn Hoang sẽ bắt đầu buổi lễ bằng cách xuống tóc, trước khi làm lễ nhận áo tu vào ngày mai tại một ngôi chùa nằm trên đỉnh núi ở tỉnh Chiang Rai. 

Lên chùa tu tập là truyền thống dành cho các đấng nam nhi Thái Lan vừa trải qua khổ ải. Số 9 là con số may mắn với người dân quốc gia Phật giáo này.

Huấn luyện viên Ekkapol "Ake" Chantawong, 25 tuổi, cũng sẽ đi tu trong khoảng thời gian trên nhưng dưới tư cách một nhà sư vì đã có nhiều năm sống trong chùa sau khi mồ côi cha mẹ. Một trong các cậu bé là Adul Sam-on sẽ không tham gia buổi lễ vì theo Kitô giáo.

Đội bóng nhí Thái Lan chuẩn bị đi tu tập trong chùa

"Các em chỉ có thể làm điều này trong 9 ngày vì sau đó còn phải quay lại việc học và chuẩn bị thi cử", ông Praphun Khomjoi, chủ tịch Hội Phật giáo tỉnh Chiang Rai, cho hay.

Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, các thiếu niên và huấn luyện viên đã xuất viện vào tuần trước và hồi phục sức khỏe. Việc xuống tóc đi tu được xem là một cách "gột rửa tâm hồn" cho đội bóng nhí.Đội bóng nhí mắc kẹt trong hang Tham Luang hơn hai tuần do nước lũ bất ngờ tràn vào, trước khi được lực lượng cứu hộ quốc tế giải thoát an toàn hôm 12/7. Nhờ các kỹ thuật thiền định của Chantawong trong thời gian đi tu mà anh và 12 cậu bé đã giữ được sự bình tĩnh và biết cách tiết kiệm lượng không khí suốt 9 ngày mắc kẹt trước khi được các thợ lặn tìm thấy. 

"Các cậu bé nên dành thời gian sống trong chùa. Đây là cách để bảo vệ cho chúng", Seewad Sompiangjai, ông nội của Night, một trong các thiếu niên được cứu sống, nói. "Chúng tưởng như phải bỏ mạng nhưng bây giờ đã được tái sinh".

Trước đó, gia đình của các thành viên đội bóng cũng cho hay các cậu bé sẽ đi tu để tưởng nhớ Saman Kunan, cựu đặc nhiệm Thái Lan tử nạn trong chiến dịch cứu hộ.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin