Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Trong nền kinh thế thị trường, doanh nghiệp là một chủ thể kinh doanh, một cơ thể sống của đời sống kinh tế. Cơ thể đó cần có sự trao đổi chất với môi trường bên ngoài - thị trường. Quá trình trao đổi chất đó diễn ra càng thường xuy...

- Bốn nguyên tắc cần biết khi đặt tên doanh nghiệp, công ty / Vocarimex đặt mục tiêu doanh thu tăng lên 4.800 tỷ đồng

Trong nền kinh thế thị trường, doanh nghiệp là một chủ thể kinh doanh, một cơ thể sống của đời sống kinh tế. Cơ thể đó cần có sự trao đổi chất với môi trường bên ngoài - thị trường. Quá trình trao đổi chất đó diễn ra càng thường xuyên, liên tục, với quy mô càng lớn thì cơ thế đố càng khỏe mạnh. Ngược lại, sự trao đổi đó diễn ra yếu ớt thì cơ thế đó có thể quặt quẹo và chết yểu.

Mặt khác, doanh nghiệp muốn tồn tại thì dứt khoát cũng phải có các hoạt động chức năng như: sản xuất, tài chính, quản trị nhân lực...Nhưng các chức năng quản lý sản xuất, chức năng quản lý tài chính, chức năng quản lý nhân lực chưa đủ đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại, và lại càng không có gì đảm bảo chắc chắn cho sự thành đạt của doanh nghiệp, nếu tách rời nó khỏi một chức năng khác - chức năng kết nội mọi hoạt động của doanh nghiệp với thị trường. Chức năng này thuộc một lĩnh vực quản lý khác - quản lý marketing.

Marketing là yếu tố sống còn trong hoạt động kinh doanh cảu doanh nghiệp

Marketing là yếu tố sống còn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Marketing có vai trò là cầu nối trung gian giữa hoặt động của doanh nghiệp và thị trường. Đảm bảo giúp cho các doanh nghiệp hướng đến các thị trường tiềm năng . Nói cách khác, marketing có nhiệm vụ tạo ra khách hàng cho doanh nghiệp. sử dụng marketing trong công tác kinh doanh sẽ giúp các doanh nghiệp thực hiện đc các phương châm kế hoạch phải xuất phát từ thị trường.

Như vậy, chỉ có marketing mới có vai trò quyết định và điều phối sự kết nối các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường, có nghĩa là đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hướng theo thị trường, biết lấy thị trường - nhu cầu và ước muốn của khách hàng làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi quyết định kinh doanh