Đơn vi đầu tiên thông báo tăng phí là Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Ph&aacut" /> Đơn vi đầu tiên thông báo tăng phí là Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Ph&aacut" /> Đơn vi đầu tiên thông báo tăng phí là Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Ph&aacut" />
Trang:

Đồng Loạt Các Ngân Hàng Đua Nhau Tăng Phí Dịch Vụ

Thứ năm, 02/04/2020 | 03:15
Thứ năm, 11/05/2018 | 18:43

Đồng Loạt Các Ngân Hàng Đua Nhau Tăng Phí Dịch Vụ

<p style="text-align:justify">Đơn vi đầu ti&ecirc;n th&ocirc;ng b&aacute;o tăng ph&iacute; l&agrave; Agribank (Ng&acirc;n h&agrave;ng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n) th&ocirc;ng b&aacute;o tăng c&aacute;c loại ph&iacute; từ bắt đầu 12/5 cụ thể: Tăng ph&iacute; r&uacute;t tiền nội mạng qua hệ thống&nbsp;ATM từ 1.000 đồng l&ecirc;n 1.500 đồng/giao dịch. Nếu t&iacute;nh th&ecirc;m thuế VAT 10%, chủ thẻ sẽ phải trả tổng cộng&nbsp;1.650 đồng cho mỗi lần r&uacute;t. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;&nbsp;ph&iacute; chuyển khoản li&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng tại hệ thống&nbsp;ATM v&agrave; ph&iacute; chuyển khoản li&ecirc;n ng&acirc;n h&agrave;ng tại ứng dụng E-Mobile Banking l&ecirc;n mức 0,05% tổng số tiền giao dịch.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/ngan-hang-tang-phi-2.jpg" style="height:280px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>AGRIBANK l&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng đầu ti&ecirc;n tăng ph&iacute;</em></p> <p style="text-align:justify">Sau ng&acirc;n h&agrave;ng Agribank l&agrave; Vietcombank cũng mới ra th&ocirc;ng b&aacute;o ph&iacute; dịch vụ&nbsp;r&uacute;t tiền ATM nội mạng th&ecirc;m 500 đồng cho ngang Agribank. tương ứng 1.650 đồng/giao dịch chuyển khoản&nbsp;(sau thuế). Ri&ecirc;ng Ng&acirc;n h&agrave;ng&nbsp;Vietinbank đ&atilde; đưa ra hai mức ph&iacute; r&uacute;t tiền tại ATM ch&iacute;nh &aacute;p dụng cho c&aacute;c d&ograve;ng thẻ th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c nhau. Cụ thể, Thẻ Gold, Pink-Card chịu mức ph&iacute; l&agrave; 2.200 đồng/giao dịch (sau thuế), với d&ograve;ng thẻ C-Card, S-Card mức ph&iacute; l&agrave; 1.650 đồng/giao dịch (sau thuế). BIDV l&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng c&ograve;n s&oacute;t lại trong 4 c&oacute; gốc nh&agrave; nước chưa tăng ph&iacute; r&uacute;t tiền ATM.</p> <p style="text-align:justify">Với th&ocirc;ng b&aacute;o tăng ph&iacute; ba &ocirc;ng lớn ng&agrave;nh&nbsp;ng&acirc;n h&agrave;ng nhất sẽ t&aacute;c động trực tiếp đến 39 triệu chủ t&agrave;i khoản thẻ, tương đương 50% người d&ugrave;ng sẽ phải trả th&ecirc;m ph&iacute; dịch vụ khi r&uacute;t tiền tại ATM của ch&iacute;nh ng&acirc;n h&agrave;ng m&igrave;nh gửi tiết kiệm.</p> <p style="text-align:justify">Với ng&acirc;n h&agrave;ng Eximbank (TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam ) cũng tiến h&agrave;nh thu ph&iacute; chuyển khoản nhanh qua t&agrave;i khoản hoặc thẻ kh&aacute;c hệ thống ng&acirc;n h&agrave;ng&nbsp;v&agrave; kh&aacute;c địa phương l&agrave; 0,05% số tiền giao dịch. Ng&acirc;n h&agrave;ng Đ&ocirc;ng &Aacute; &aacute;p dụng ph&iacute; chuyển khoản qua Internet Banking kh&aacute;c hệ thống l&agrave; 11.000 đồng/giao dịch, c&ugrave;ng hệ thống nhưng kh&aacute;c tỉnh l&agrave; 5.500 đồng/giao dịch. Điều đ&aacute;ng n&oacute;i l&agrave; nhiều dịch vụ trước đ&acirc;y vẫn được miễn hiện nay c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng đ&atilde; tiến h&agrave;nh thu.Th&aacute;ng 3/2018, Ng&acirc;n h&agrave;ng Vietcombank (Ngoại thương Việt Nam) đ&atilde; điều chỉnh một số loại ph&iacute;, như n&acirc;ng mức ph&iacute; SMS Banking từ 8.800 đồng l&ecirc;n 11.000 đồng/th&aacute;ng, mức ph&iacute; chuyển khoản nội mạng với số tiền tr&ecirc;n 50 triệu đồng sẽ l&agrave; 5.500 đồng/lần, thu ph&iacute; quản l&yacute; t&agrave;i khoản thanh to&aacute;n mức 2.200 đồng/th&aacute;ng.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/ngan-hang-tang-phi-3.jpg" style="height:300px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đồng loạt c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng kh&aacute;c đều tăng ph&iacute;</em></p> <p style="text-align:justify">Đại diệncủa Agribank giải th&iacute;ch th&ecirc;m, việc tăng ph&iacute; để b&ugrave; đắp v&agrave;o việc đầu tư lớn cho hệ thống ATM v&agrave; c&aacute;c dịch vụ m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp, chứ kh&ocirc;ng nhằm đến&nbsp;mục đ&iacute;ch kinh doanh ở đ&acirc;y.</p> <p style="text-align:justify">Nhiều người bắt đầu&nbsp;lo ngại đến&nbsp;l&agrave; những lao động tại c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp, đồng lương chỉ 4-5 triệu đồng. V&agrave; được trả lương&nbsp;qua thẻ ATM khi c&aacute;c loại ph&iacute; dịch vụ n&agrave;y tăng l&ecirc;n gấp bội th&igrave; họ lại chịu th&ecirc;m c&aacute;c loại ph&iacute; r&uacute;t tiền, ph&iacute; duy tr&igrave; t&agrave;i khoản, ph&iacute; chuyển tiền, ph&iacute; SMS do họ r&uacute;t nhiều lần.</p> <p style="text-align:justify">Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia ng&agrave;nh&nbsp;ng&acirc;n h&agrave;ng của thế giới&nbsp;nếu t&iacute;nh theo thu nh&acirc;̣p đ&acirc;̀u người giữa Vi&ecirc;̣t &agrave; EU, có th&ecirc;̉ th&acirc;́y rằng&nbsp;các ng&acirc;n hàng tại Vi&ecirc;̣t Nam thu phí&nbsp;cao hơn nhi&ecirc;̀u l&acirc;̀n so với thế giới. Ng&acirc;n h&agrave;ng EU ho&agrave;n to&agrave;n&nbsp;miễn ph&iacute; ph&iacute; chuyển tiền trong c&ugrave;ng hệ thống, ph&iacute; truy vấn t&agrave;i khoản, miễn ph&iacute; duy tr&igrave; t&agrave;i khoản thanh to&aacute;n v&agrave; nhiều dịch vụ kh&aacute;c...</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/ngan-hang-tang-phi-1(1).jpg" style="height:326px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c chủ thẻ phải trả rất nhiều khoản ph&iacute;</em></p> <p style="text-align:justify">Tăng ph&iacute; c&aacute;c dịch vụ g&acirc;y ảnh hưởng kh&ocirc;ng nhỏ đến đại bộ phận người d&acirc;n&nbsp;được nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng đặt ra, bởi đ&acirc;y được xem l&agrave; nguồn thu bền vững v&agrave; &iacute;t rủi ro hơn so với hoạt động t&iacute;n dụng. Việc ph&aacute;t triển cung cấp&nbsp;dịch vụ thẻ mang lại nguồn lợi kh&aacute; cao cho c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng. Chỉ t&iacute;nh ri&ecirc;ng với dịch vụ SMS banking đ&atilde; mang lại nguồn thu lớn cho c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng. V&iacute; dụ c&oacute; 1 triệu thẻ ,chủ thẻ mỗi th&aacute;ng phải trả 10.000 đồng th&igrave; mỗi th&aacute;ng sẽ thu về 10 tỷ đồng, một năm ng&acirc;n h&agrave;ng sẽ thu về&nbsp;l&agrave; 120 tỷ đồng.</p> <p style="text-align:justify">Năm 2018&nbsp; n&agrave;y, nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng cũng n&acirc;ng cao chỉ ti&ecirc;u doanh thu từ ph&iacute; dịch vụ cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Theo &yacute; kiến của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia ph&iacute; tăng nhưng chất lượng chưa tăng theo kỳ vọng. Cụ thể l&agrave; t&igrave;nh trạng m&aacute;y ATM hết tiền, bị lỗi, gặp trục trặc bảo tr&igrave;, tạm dừng hoạt động thường xuy&ecirc;n xảy ra v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y cuối tuần.</p>

- Coi phụ nữ độc thân là 'gánh nặng cho đất nước' Nghị sĩ Nhật bị chỉ trích / Người Giúp Việc May Mắn Được Hưởng Gia Sản Thừa Kế 95 Tỷ Đồng Từ Gia Chủ

Đơn vi đầu tiên thông báo tăng phí là Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thông báo tăng các loại phí từ bắt đầu 12/5 cụ thể: Tăng phí rút tiền nội mạng qua hệ thống ATM từ 1.000 đồng lên 1.500 đồng/giao dịch. Nếu tính thêm thuế VAT 10%, chủ thẻ sẽ phải trả tổng cộng 1.650 đồng cho mỗi lần rút. Thêm vào đó phí chuyển khoản liên ngân hàng tại hệ thống ATM và phí chuyển khoản liên ngân hàng tại ứng dụng E-Mobile Banking lên mức 0,05% tổng số tiền giao dịch.

AGRIBANK là ngân hàng đầu tiên tăng phí

Sau ngân hàng Agribank là Vietcombank cũng mới ra thông báo phí dịch vụ rút tiền ATM nội mạng thêm 500 đồng cho ngang Agribank. tương ứng 1.650 đồng/giao dịch chuyển khoản (sau thuế). Riêng Ngân hàng Vietinbank đã đưa ra hai mức phí rút tiền tại ATM chính áp dụng cho các dòng thẻ thành viên khác nhau. Cụ thể, Thẻ Gold, Pink-Card chịu mức phí là 2.200 đồng/giao dịch (sau thuế), với dòng thẻ C-Card, S-Card mức phí là 1.650 đồng/giao dịch (sau thuế). BIDV là ngân hàng còn sót lại trong 4 có gốc nhà nước chưa tăng phí rút tiền ATM.

Với thông báo tăng phí ba ông lớn ngành ngân hàng nhất sẽ tác động trực tiếp đến 39 triệu chủ tài khoản thẻ, tương đương 50% người dùng sẽ phải trả thêm phí dịch vụ khi rút tiền tại ATM của chính ngân hàng mình gửi tiết kiệm.

Với ngân hàng Eximbank (TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam ) cũng tiến hành thu phí chuyển khoản nhanh qua tài khoản hoặc thẻ khác hệ thống ngân hàng và khác địa phương là 0,05% số tiền giao dịch. Ngân hàng Đông Á áp dụng phí chuyển khoản qua Internet Banking khác hệ thống là 11.000 đồng/giao dịch, cùng hệ thống nhưng khác tỉnh là 5.500 đồng/giao dịch. Điều đáng nói là nhiều dịch vụ trước đây vẫn được miễn hiện nay các ngân hàng đã tiến hành thu.Tháng 3/2018, Ngân hàng Vietcombank (Ngoại thương Việt Nam) đã điều chỉnh một số loại phí, như nâng mức phí SMS Banking từ 8.800 đồng lên 11.000 đồng/tháng, mức phí chuyển khoản nội mạng với số tiền trên 50 triệu đồng sẽ là 5.500 đồng/lần, thu phí quản lý tài khoản thanh toán mức 2.200 đồng/tháng.

Đồng loạt các ngân hàng khác đều tăng phí

Đại diệncủa Agribank giải thích thêm, việc tăng phí để bù đắp vào việc đầu tư lớn cho hệ thống ATM và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, chứ không nhằm đến mục đích kinh doanh ở đây.

Nhiều người bắt đầu lo ngại đến là những lao động tại các khu công nghiệp, đồng lương chỉ 4-5 triệu đồng. Và được trả lương qua thẻ ATM khi các loại phí dịch vụ này tăng lên gấp bội thì họ lại chịu thêm các loại phí rút tiền, phí duy trì tài khoản, phí chuyển tiền, phí SMS do họ rút nhiều lần.

Theo các chuyên gia ngành ngân hàng của thế giới nếu tính theo thu nhập đầu người giữa Việt à EU, có thể thấy rằng các ngân hàng tại Việt Nam thu phí cao hơn nhiều lần so với thế giới. Ngân hàng EU hoàn toàn miễn phí phí chuyển tiền trong cùng hệ thống, phí truy vấn tài khoản, miễn phí duy trì tài khoản thanh toán và nhiều dịch vụ khác...

Các chủ thẻ phải trả rất nhiều khoản phí

Tăng phí các dịch vụ gây ảnh hưởng không nhỏ đến đại bộ phận người dân được nhiều ngân hàng đặt ra, bởi đây được xem là nguồn thu bền vững và ít rủi ro hơn so với hoạt động tín dụng. Việc phát triển cung cấp dịch vụ thẻ mang lại nguồn lợi khá cao cho các ngân hàng. Chỉ tính riêng với dịch vụ SMS banking đã mang lại nguồn thu lớn cho các ngân hàng. Ví dụ có 1 triệu thẻ ,chủ thẻ mỗi tháng phải trả 10.000 đồng thì mỗi tháng sẽ thu về 10 tỷ đồng, một năm ngân hàng sẽ thu về là 120 tỷ đồng.

Năm 2018  này, nhiều ngân hàng cũng nâng cao chỉ tiêu doanh thu từ phí dịch vụ cho khách hàng. Theo ý kiến của các chuyên gia phí tăng nhưng chất lượng chưa tăng theo kỳ vọng. Cụ thể là tình trạng máy ATM hết tiền, bị lỗi, gặp trục trặc bảo trì, tạm dừng hoạt động thường xuyên xảy ra vào các ngày cuối tuần.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)