Trang:

Elon Musk với 6 quy tắc điều hành mang lại hiệu quả cao.

Thứ ba, 25/02/2020 | 21:39
Thứ ba, 27/05/2018 | 18:23

Elon Musk với 6 quy tắc điều hành mang lại hiệu quả cao.

<p>Elon Musk đang điều h&agrave;nh Tesla, SpaceX v&agrave; C&ocirc;ng ty Boring. Thậm ch&iacute; &ocirc;ng c&ograve;n ngủ ngay tr&ecirc;n s&agrave;n nh&agrave; m&aacute;y Tesla để theo d&otilde;i lịch tr&igrave;nh sản xuất Model 3 của c&ocirc;ng ty.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Elon Musk với 6 quy tắc điều hành" src="/Content/editorimages/images/elon-musk-dieu-hanh.jpg" style="height:300px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Elon Musk với tham vọng kh&ocirc;ng gian.</em></p> <p style="text-align:justify">Trong một bức thư&nbsp;gần đ&acirc;y m&agrave; &ocirc;ng đ&atilde; chia sẻ&nbsp;rộng r&atilde;i cho nh&acirc;n vi&ecirc;n Tesla.&nbsp;Để điều h&agrave;nh v&agrave; đảm bảo hiệu quả c&ugrave;ng l&uacute;c nhiều c&ocirc;ng việc, tỷ ph&uacute; n&agrave;y c&oacute; một bộ quy tắc để tăng năng suất c&ocirc;ng việc.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Kh&ocirc;ng n&ecirc;n họp qu&aacute; thường xuy&ecirc;n</strong></p> <p style="text-align:justify">&quot;N&ecirc;n cắt giảm&nbsp;việc họp thường xuy&ecirc;n, trừ khi bạn đang phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ khẩn cấp. Tần suất c&aacute;c cuộc họp n&ecirc;n giảm nhanh sau khi vấn đề khẩn cấp đ&atilde; được giải quyết&quot;,&nbsp;&ocirc;ng chủ Tesla&nbsp;n&oacute;i.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Rời khỏi buổi họp nếu bạn kh&ocirc;ng đ&oacute;ng g&oacute;p g&igrave;</strong></p> <p style="text-align:justify">Elon Musk khẳng định: &quot;H&atilde;y rời khỏi cuộc họp hoặc ngắt m&aacute;y li&ecirc;n lạc (họp trực tuyến) ngay khi bạn kh&ocirc;ng c&oacute; g&oacute;p gi&aacute; trị g&igrave; th&ecirc;m cho cuộc họp. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; c&aacute;ch h&agrave;nh xử th&ocirc; lỗ m&agrave; th&ocirc; lỗ ch&iacute;nh l&agrave; bắt người ta ngồi lại v&agrave; l&atilde;ng ph&iacute; thời gian của họ&quot;.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Hạn chế c&aacute;c cuộc họp lớn</strong></p> <p style="text-align:justify">&quot;H&atilde;y loại bỏ c&aacute;c cuộc họp lớn, trừ khi bạn chắc chắn rằng n&oacute; cung cấp gi&aacute; trị cho tất cả những người tham dự. Trong trường hợp cần tiến h&agrave;nh th&igrave; n&ecirc;n giữ n&oacute; thật ngắn gọn&quot;. Bởi theo Elon Musk&nbsp;cho rằng, họp h&agrave;nh qu&aacute; nhiều đang l&agrave; điểm yếu của c&aacute;c c&ocirc;ng ty lớn. Theo thời gian, t&igrave;nh h&igrave;nh n&agrave;y ng&agrave;y một tệ hơn.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Kh&ocirc;ng lạm dụng c&aacute;c&nbsp;thuật ngữ</strong></p> <p style="text-align:justify">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng muốn mọi người phải nhớ một bảng c&aacute;c thuật ngữ chỉ để l&agrave;m việc ở Tesla. V&igrave; vậy, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c từ viết tắt hay từ v&ocirc; nghĩa để chỉ c&aacute;c đối tượng, phần mềm v&agrave; quy tr&igrave;nh tại Tesla. N&oacute;i chung l&agrave; tất cả những thứ đ&ograve;i hỏi phải giải th&iacute;ch v&agrave; g&acirc;y ức chế cho việc đối thoại,&nbsp;dẫn đến mất rất nhiều thời gian.&quot;</p> <p style="text-align:justify"><strong>Tu&acirc;n theo logic hơn l&agrave; quy tắc</strong></p> <p style="text-align:justify">&quot;N&oacute;i chung, lu&ocirc;n lu&ocirc;n chọn tu&acirc;n theo l&yacute; lẽ th&ocirc;ng thường như kim chỉ nam. Trong những t&igrave;nh huống cụ thể n&agrave;o đ&oacute;, nếu &#39;luật c&ocirc;ng ty&#39; l&agrave; v&ocirc; l&yacute; th&igrave; cần phải thay đổi luật. Bởi v&igrave;, tất cả cũng chỉ&nbsp;l&agrave; kết quả c&ocirc;ng&nbsp;việc&quot;,&nbsp;Elon Musk tuy&ecirc;n bố.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Tỷ phú Elon Musk với 6 quy tắc điều hành" src="/Content/editorimages/images/ty-phu-elon-musk.jpg" style="height:300px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Những chia sẻ&nbsp;của &ocirc;ng chủ Tesla.</em></p> <p style="text-align:justify"><strong>Trao đổi&nbsp;trực tiếp, bất kể thứ bậc</strong></p> <p style="text-align:justify">Ở Tesla,&nbsp;Elon Musk cho ph&eacute;p nh&acirc;n vi&ecirc;n tiếp cận v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y vấn đề với mọi cấp bậc quản l&yacute;.&nbsp;&Ocirc;ng nghi&ecirc;m cấm trường hợp nh&acirc;n vi&ecirc;n chỉ được tr&igrave;nh b&agrave;y với quản l&yacute; gần nhất. Điều n&agrave;y sẽ dẫn tới việc c&aacute;c quyết định cuối c&ugrave;ng bị chậm hoặc &quot;qu&ecirc;n l&atilde;ng&quot;.</p> <p style="text-align:justify">&quot;Th&ocirc;ng tin n&ecirc;n đi qua con đường ngắn nhất để ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc chứ kh&ocirc;ng phải th&ocirc;ng qua một chuỗi c&aacute;c cấp bậc. Bất kỳ quản l&yacute; n&agrave;o cố gắng thực thi chuỗi cấp bậc n&agrave;y sẽ phải sớm t&igrave;m việc ở nơi kh&aacute;c&quot;, tỷ ph&uacute; Elon Musk&nbsp;cho biết.</p> <p style="text-align:justify">Ngo&agrave;i ra, &ocirc;ng cho rằng, nguồn gốc của hầu hết vấn đề trong doanh nghiệp l&agrave; sự kết nối yếu giữa c&aacute;c ph&ograve;ng ban.&nbsp;Elon Musk cho rằng sẽ rất ngớ ngẩn nếu một c&aacute; nh&acirc;n muốn l&agrave;m việc với ph&ograve;ng ban kh&aacute;c lại phải th&ocirc;ng qua gần chục người li&ecirc;n hệ kh&aacute;c nhau.</p> <p style="text-align:right"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></p>

- Hành động thay lời nói - Một nghệ thuật quản lý nhân sự / Làm việc tại Việt Nam chuyên gia nước ngoài cảm thấy hài lòng về lương

Elon Musk đang điều hành Tesla, SpaceX và Công ty Boring. Thậm chí ông còn ngủ ngay trên sàn nhà máy Tesla để theo dõi lịch trình sản xuất Model 3 của công ty.

Elon Musk với 6 quy tắc điều hành

Elon Musk với tham vọng không gian.

Trong một bức thư gần đây mà ông đã chia sẻ rộng rãi cho nhân viên Tesla. Để điều hành và đảm bảo hiệu quả cùng lúc nhiều công việc, tỷ phú này có một bộ quy tắc để tăng năng suất công việc.

Không nên họp quá thường xuyên

"Nên cắt giảm việc họp thường xuyên, trừ khi bạn đang phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ khẩn cấp. Tần suất các cuộc họp nên giảm nhanh sau khi vấn đề khẩn cấp đã được giải quyết", ông chủ Tesla nói.

Rời khỏi buổi họp nếu bạn không đóng góp gì

Elon Musk khẳng định: "Hãy rời khỏi cuộc họp hoặc ngắt máy liên lạc (họp trực tuyến) ngay khi bạn không có góp giá trị gì thêm cho cuộc họp. Đây không phải là cách hành xử thô lỗ mà thô lỗ chính là bắt người ta ngồi lại và lãng phí thời gian của họ".

Hạn chế các cuộc họp lớn

"Hãy loại bỏ các cuộc họp lớn, trừ khi bạn chắc chắn rằng nó cung cấp giá trị cho tất cả những người tham dự. Trong trường hợp cần tiến hành thì nên giữ nó thật ngắn gọn". Bởi theo Elon Musk cho rằng, họp hành quá nhiều đang là điểm yếu của các công ty lớn. Theo thời gian, tình hình này ngày một tệ hơn.

Không lạm dụng các thuật ngữ

"Chúng tôi không muốn mọi người phải nhớ một bảng các thuật ngữ chỉ để làm việc ở Tesla. Vì vậy, chúng ta không sử dụng các từ viết tắt hay từ vô nghĩa để chỉ các đối tượng, phần mềm và quy trình tại Tesla. Nói chung là tất cả những thứ đòi hỏi phải giải thích và gây ức chế cho việc đối thoại, dẫn đến mất rất nhiều thời gian."

Tuân theo logic hơn là quy tắc

"Nói chung, luôn luôn chọn tuân theo lý lẽ thông thường như kim chỉ nam. Trong những tình huống cụ thể nào đó, nếu 'luật công ty' là vô lý thì cần phải thay đổi luật. Bởi vì, tất cả cũng chỉ là kết quả công việc", Elon Musk tuyên bố.

Tỷ phú Elon Musk với 6 quy tắc điều hành

Những chia sẻ của ông chủ Tesla.

Trao đổi trực tiếp, bất kể thứ bậc

Ở Tesla, Elon Musk cho phép nhân viên tiếp cận và trình bày vấn đề với mọi cấp bậc quản lý. Ông nghiêm cấm trường hợp nhân viên chỉ được trình bày với quản lý gần nhất. Điều này sẽ dẫn tới việc các quyết định cuối cùng bị chậm hoặc "quên lãng".

"Thông tin nên đi qua con đường ngắn nhất để hoàn thành công việc chứ không phải thông qua một chuỗi các cấp bậc. Bất kỳ quản lý nào cố gắng thực thi chuỗi cấp bậc này sẽ phải sớm tìm việc ở nơi khác", tỷ phú Elon Musk cho biết.

Ngoài ra, ông cho rằng, nguồn gốc của hầu hết vấn đề trong doanh nghiệp là sự kết nối yếu giữa các phòng ban. Elon Musk cho rằng sẽ rất ngớ ngẩn nếu một cá nhân muốn làm việc với phòng ban khác lại phải thông qua gần chục người liên hệ khác nhau.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)