Facebook từng là một trong những nền tảng cực tuyệt" /> Facebook từng là một trong những nền tảng cực tuyệt" /> Facebook từng là một trong những nền tảng cực tuyệt" />
Trang:

Facebook từng là một trong những nền tảng cực tuyệt vời để bán hàng

Thứ ba, 25/02/2020 | 19:45
Thứ ba, 18/06/2018 | 22:43

Facebook từng là một trong những nền tảng cực tuyệt vời để bán hàng

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Facebook từng l&agrave; một trong những nền tảng cực tuyệt vời để b&aacute;n h&agrave;ng nhưng đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u chuyện của 2 năm trước. Thời kỳ được xem l&agrave; ho&agrave;ng kim của Facebook, khi rất nhiều người đổ x&ocirc; v&agrave;o việc kinh doanh online qua nền tảng n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Facebook từng là nền tảng tuyệt vời để bán hàng" src="/Content/editorimages/images/ban-hang-facebook.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hai năm trước facebook từng l&agrave; nền tảng tuyệt vời để b&aacute;n h&agrave;ng</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiện nay, do sự cạnh tranh qu&aacute; nhiều cũng như việc kh&ocirc;ng kiểm so&aacute;t được chất lượng h&agrave;ng h&oacute;a, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng đ&atilde; mất dần l&ograve;ng tin cũng như người b&aacute;n kh&ocirc;ng c&ograve;n nh&igrave;n Facebook như một k&ecirc;nh b&aacute;n hiệu quả nữa, đặc biệt khi chi ph&iacute; ng&agrave;y c&agrave;ng tăng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&agrave;ng kh&oacute; khăn hơn&nbsp;khi Facebook hay Google c&oacute; sự thay đổi về thuật to&aacute;n, việc kinh doanh của người b&aacute;n h&agrave;ng sẽ&nbsp;bị ảnh hưởng, c&oacute; thể mất kh&aacute;ch h&agrave;ng, mất fanpage, mất database.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Facebook từng là nền tảng tuyệt vời để bán hàng" src="/Content/editorimages/images/facebook-nen-tang-ban-hang.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Website đang l&agrave; sự lựa chọn cho c&aacute;c nh&agrave; kinh doanh b&aacute;n h&agrave;ng online</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo &ocirc;ng Đỗ Hữu Hưng - CEO Accesstrade Vietnam ph&acirc;n t&iacute;ch: Phần lớn c&aacute;c&nbsp;Publisher (người tiếp thị sản phẩm để nhận hoa hồng) của Accesstrade đều d&ugrave;ng website. Họ phải tự x&acirc;y dựng website ri&ecirc;ng d&ugrave; đơn giản hay phức tạp, v&igrave; họ hiểu data người d&ugrave;ng l&agrave; thứ gi&aacute; trị nhất. Kh&ocirc;ng l&agrave;m website sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; data.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Yếu tố thứ 2 l&agrave; họ hay d&ugrave;ng Google v&agrave; Facebook để h&uacute;t lượng kh&aacute;ch v&agrave;o website của họ. Publisher hoặc doanh nghiệp n&agrave;o hiểu r&otilde; được chuyện đ&oacute; th&igrave; sau khoảng 1 - 2 năm, họ đều v&ocirc; c&ugrave;ng vững ch&atilde;i v&agrave; tăng trưởng ổn định. Những bạn phụ thuộc qu&aacute; nhiều v&agrave;o nền tảng như Google v&agrave; Facebook th&igrave; những l&uacute;c c&oacute; sự thay đổi về thị trường hay thuật to&aacute;n, ch&iacute;nh s&aacute;ch mới của doanh nghiệp cung cấp nền tảng&hellip;, sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Vậy mới n&oacute;i, Facebook từng l&agrave; một trong những nền tảng cực tuyệt vời để b&aacute;n h&agrave;ng, nhưng với xu thế v&agrave; mức độ cạnh tranh ng&agrave;y nay, website ch&iacute;nh l&agrave; phương hướng tốt nhất cho những nh&agrave; kinh doanh b&aacute;n h&agrave;ng online.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Bán hàng online trên Facebook như ở Việt Nam sắp hết thời / Chính phủ Nhật Bản tăng số lao động nước ngoài tới làm việc

Facebook từng là một trong những nền tảng cực tuyệt vời để bán hàng nhưng đó là câu chuyện của 2 năm trước. Thời kỳ được xem là hoàng kim của Facebook, khi rất nhiều người đổ xô vào việc kinh doanh online qua nền tảng này.

Facebook từng là nền tảng tuyệt vời để bán hàng

Hai năm trước facebook từng là nền tảng tuyệt vời để bán hàng

Hiện nay, do sự cạnh tranh quá nhiều cũng như việc không kiểm soát được chất lượng hàng hóa, người tiêu dùng đã mất dần lòng tin cũng như người bán không còn nhìn Facebook như một kênh bán hiệu quả nữa, đặc biệt khi chi phí ngày càng tăng.

Càng khó khăn hơn khi Facebook hay Google có sự thay đổi về thuật toán, việc kinh doanh của người bán hàng sẽ bị ảnh hưởng, có thể mất khách hàng, mất fanpage, mất database.

Facebook từng là nền tảng tuyệt vời để bán hàng

Website đang là sự lựa chọn cho các nhà kinh doanh bán hàng online

Theo ông Đỗ Hữu Hưng - CEO Accesstrade Vietnam phân tích: Phần lớn các Publisher (người tiếp thị sản phẩm để nhận hoa hồng) của Accesstrade đều dùng website. Họ phải tự xây dựng website riêng dù đơn giản hay phức tạp, vì họ hiểu data người dùng là thứ giá trị nhất. Không làm website sẽ không có data.

Yếu tố thứ 2 là họ hay dùng Google và Facebook để hút lượng khách vào website của họ. Publisher hoặc doanh nghiệp nào hiểu rõ được chuyện đó thì sau khoảng 1 - 2 năm, họ đều vô cùng vững chãi và tăng trưởng ổn định. Những bạn phụ thuộc quá nhiều vào nền tảng như Google và Facebook thì những lúc có sự thay đổi về thị trường hay thuật toán, chính sách mới của doanh nghiệp cung cấp nền tảng…, sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Vậy mới nói, Facebook từng là một trong những nền tảng cực tuyệt vời để bán hàng, nhưng với xu thế và mức độ cạnh tranh ngày nay, website chính là phương hướng tốt nhất cho những nhà kinh doanh bán hàng online.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin