Trước mỗi buổi phỏng vấn, bạn nên chuẩn bị thật kỹ những câu hỏi phỏng vấ" /> Trước mỗi buổi phỏng vấn, bạn nên chuẩn bị thật kỹ những câu hỏi phỏng vấ" /> Trước mỗi buổi phỏng vấn, bạn nên chuẩn bị thật kỹ những câu hỏi phỏng vấ" />
Trang:

Gặp câu hỏi: “Tại sao bạn muốn làm việc ở đây” thì bạn phải làm gì?

Thứ ba, 26/05/2020 | 06:12
Thứ ba, 23/06/2018 | 16:23

Gặp câu hỏi: “Tại sao bạn muốn làm việc ở đây” thì bạn phải làm gì?

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước mỗi buổi phỏng vấn, bạn n&ecirc;n chuẩn bị thật kỹ những c&acirc;u hỏi phỏng vấn để c&oacute; thể thật tự tin bứt ph&aacute;. Một trong những c&acirc;u hỏi m&agrave; nh&agrave; tuyển dụng hay d&ugrave;ng l&agrave;: &ldquo;Tại sao bạn muốn l&agrave;m việc ở đ&acirc;y?&rdquo;. Vậy, l&agrave;m sao để trả lời c&acirc;u hỏi n&agrave;y một c&aacute;ch tốt nhất, h&atilde;y c&ugrave;ng <a href="http://danhbavieclam.vn">Danh Bạ Việc L&agrave;m</a>&nbsp;t&igrave;m hiểu nh&eacute;!</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&agrave; tuyển dụng lu&ocirc;n muốn biết bạn c&oacute; muốn l&agrave;m việc cho họ hay kh&ocirc;ng. Nh&acirc;n vi&ecirc;n mới được tuyển dụng phải l&agrave; người thực sự nhiệt t&igrave;nh với c&ocirc;ng ty, hứa hẹn sẽ l&agrave;m việc chăm chỉ, mang lại nhiều hiệu quả trong c&ocirc;ng việc v&agrave; ở lại với c&ocirc;ng ty trong thời gian l&acirc;u d&agrave;i. Cho n&ecirc;n, bạn h&atilde;y lưu &yacute; những gợi &yacute; dưới đ&acirc;y để trả lời c&acirc;u hỏi cho m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chuẩn bị kỹ lưỡng cho c&acirc;u hỏi n&agrave;y</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ch&igrave;a kh&oacute;a để th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&ocirc;ng việc ch&iacute;nh l&agrave; sự nghi&ecirc;n cứu kỹ lưỡng. H&atilde;y bắt đầu từ việc nghi&ecirc;n cứu website của c&ocirc;ng ty. N&oacute; sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều th&ocirc;ng tin bổ &iacute;ch đấy!</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để c&oacute; thể g&acirc;y ấn tượng với nh&agrave; tuyển dụng h&atilde;y chọn cho m&igrave;nh một v&agrave;i con số v&agrave; ghi nhớ ch&uacute;ng. Ngo&agrave;i ra, bạn n&ecirc;n t&igrave;m kiếm những th&agrave;nh c&ocirc;ng gần đ&acirc;y m&agrave; c&ocirc;ng ty đạt được v&agrave; nhận định về một điểm n&agrave;o đấy m&agrave; bạn t&acirc;m đắc. Bạn n&ecirc;n tận dụng tất cả nguồn lực: từ website, facebook, youtube&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Trả lời câu hỏi khi phỏng vấn" src="/Content/editorimages/images/chuan-bi-truoc-khi-phong-van.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">Bạn cần phải&nbsp;nắm r&otilde; th&ocirc;ng tin&nbsp;c&ocirc;ng ty m&igrave;nh sắp phỏng vấn.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chỉ ra một điểm mạnh của c&ocirc;ng ty m&agrave; bạn th&iacute;ch nhất</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đừng trả lời bằng c&acirc;u &ldquo; Em th&iacute;ch m&ocirc;i trường l&agrave;m việc chuy&ecirc;n nghiệp của c&ocirc;ng ty?&rdquo; Sẽ ra sao nếu nh&agrave; tuyển dụng hỏi bạn: &ldquo;Em nghĩ như thế n&agrave;o l&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp?&rdquo; Đ&acirc;y l&agrave; c&acirc;u trả lời kh&aacute; chung chung. Nếu như bạn kh&ocirc;ng muốn ch&igrave;m nghỉm như vậy th&igrave; bạn n&ecirc;n nhấn mạnh một điểm mạnh của c&ocirc;ng ty m&agrave; bạn th&iacute;ch. Điều đ&oacute; sẽ khiến nh&agrave; tuyển dụng ấn tượng với bạn hơn. Nếu bạn qu&aacute; gấp m&agrave; kh&ocirc;ng t&igrave;m hiểu s&acirc;u th&ocirc;ng tin về c&ocirc;ng ty th&igrave; bạn c&oacute; thể &ldquo;chữa ch&aacute;y&rdquo; bằng c&aacute;ch thể hiện bạn th&iacute;ch c&ocirc;ng ty n&agrave;y từ rất l&acirc;u rồi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nghĩ về tương lai của c&ocirc;ng ty</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh việc t&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin về c&ocirc;ng ty bạn cũng n&ecirc;n t&igrave;m hiểu một ch&uacute;t về định hướng v&agrave; tầm nh&igrave;n của c&ocirc;ng ty đ&oacute; trong tương lai. Ngo&agrave;i ra, bạn n&ecirc;n lồng gh&eacute;p những yếu tố như khả năng ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng ty, của bản th&acirc;n tại c&ocirc;ng ty đ&oacute;&hellip; Ngo&agrave;i ra, h&atilde;y khẳng định đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng ty bạn muốn cống hiến khả năng của m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ngo&agrave;i ra c&ograve;n một số lưu &yacute; khi trả lời:</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bạn cần phải b&igrave;nh tĩnh v&agrave; tự tin:</strong>&nbsp;Trong cuộc phỏng vấn bạn n&ecirc;n b&igrave;nh tĩnh v&agrave; tự tin khi trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi đ&oacute;. Một th&aacute;i độ chuy&ecirc;n nghiệp, xử l&yacute; t&igrave;nh huống kh&eacute;o l&eacute;o của bạn sẽ để lại ấn tượng tốt với nh&agrave; tuyển dụng đấy.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>V&agrave; quan trọng l&agrave; trung thực:</strong>&nbsp;Nh&agrave; tuyển dụng l&agrave; người hiểu r&otilde; về c&ocirc;ng ty lẫn vị tr&iacute; m&agrave; bạn ứng tuyển hơn ai hết n&ecirc;n đừng &ldquo;ch&eacute;m gi&oacute;&rdquo; trước mặt họ. H&atilde;y th&agrave;nh thật trả lời trong phạm vi hiểu biết của m&igrave;nh, tr&aacute;nh lan man, d&agrave;i d&ograve;ng v&igrave; c&acirc;u trả lời c&agrave;ng d&agrave;n trải, mấu chốt của vấn đề sẽ c&agrave;ng đi xa, nh&agrave; tuyển dụng sẽ kh&ocirc;ng hiểu bạn đang đề cập đến vấn đề n&agrave;o.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hy vọng với những chia sẻ tr&ecirc;n đ&acirc;y của Danh Bạ Việc L&agrave;m, bạn sẽ tự tin chinh phục nh&agrave; tuyển dụng trong buổi phỏng vấn khi gặp phải c&acirc;u hỏi n&agrave;y. H&atilde;y chuẩn bị kỹ lưỡng để c&oacute; thể trả lời tốt c&acirc;u hỏi n&agrave;y bạn nh&eacute;!</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><a href="http://danhbavieclam.vn"><span style="color:#2980b9">Danhbavieclam.vn</span></a></strong></p>

- Thời điểm nào bạn có thể nói dối trong một buổi phỏng vấn? / Những biểu hiện này cho biết bạn đang được phỏng vấn bởi một sếp tồi

Trước mỗi buổi phỏng vấn, bạn nên chuẩn bị thật kỹ những câu hỏi phỏng vấn để có thể thật tự tin bứt phá. Một trong những câu hỏi mà nhà tuyển dụng hay dùng là: “Tại sao bạn muốn làm việc ở đây?”. Vậy, làm sao để trả lời câu hỏi này một cách tốt nhất, hãy cùng Danh Bạ Việc Làm tìm hiểu nhé!

Nhà tuyển dụng luôn muốn biết bạn có muốn làm việc cho họ hay không. Nhân viên mới được tuyển dụng phải là người thực sự nhiệt tình với công ty, hứa hẹn sẽ làm việc chăm chỉ, mang lại nhiều hiệu quả trong công việc và ở lại với công ty trong thời gian lâu dài. Cho nên, bạn hãy lưu ý những gợi ý dưới đây để trả lời câu hỏi cho mình.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho câu hỏi này

Chìa khóa để thành công trong công việc chính là sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Hãy bắt đầu từ việc nghiên cứu website của công ty. Nó sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin bổ ích đấy!

Để có thể gây ấn tượng với nhà tuyển dụng hãy chọn cho mình một vài con số và ghi nhớ chúng. Ngoài ra, bạn nên tìm kiếm những thành công gần đây mà công ty đạt được và nhận định về một điểm nào đấy mà bạn tâm đắc. Bạn nên tận dụng tất cả nguồn lực: từ website, facebook, youtube…

Trả lời câu hỏi khi phỏng vấn

Bạn cần phải nắm rõ thông tin công ty mình sắp phỏng vấn.

Chỉ ra một điểm mạnh của công ty mà bạn thích nhất

Đừng trả lời bằng câu “ Em thích môi trường làm việc chuyên nghiệp của công ty?” Sẽ ra sao nếu nhà tuyển dụng hỏi bạn: “Em nghĩ như thế nào là chuyên nghiệp?” Đây là câu trả lời khá chung chung. Nếu như bạn không muốn chìm nghỉm như vậy thì bạn nên nhấn mạnh một điểm mạnh của công ty mà bạn thích. Điều đó sẽ khiến nhà tuyển dụng ấn tượng với bạn hơn. Nếu bạn quá gấp mà không tìm hiểu sâu thông tin về công ty thì bạn có thể “chữa cháy” bằng cách thể hiện bạn thích công ty này từ rất lâu rồi.

Nghĩ về tương lai của công ty

Bên cạnh việc tìm hiểu thông tin về công ty bạn cũng nên tìm hiểu một chút về định hướng và tầm nhìn của công ty đó trong tương lai. Ngoài ra, bạn nên lồng ghép những yếu tố như khả năng phát triển của công ty, của bản thân tại công ty đó… Ngoài ra, hãy khẳng định đây là công ty bạn muốn cống hiến khả năng của mình.

Ngoài ra còn một số lưu ý khi trả lời:

Bạn cần phải bình tĩnh và tự tin: Trong cuộc phỏng vấn bạn nên bình tĩnh và tự tin khi trả lời các câu hỏi đó. Một thái độ chuyên nghiệp, xử lý tình huống khéo léo của bạn sẽ để lại ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng đấy.

Và quan trọng là trung thực: Nhà tuyển dụng là người hiểu rõ về công ty lẫn vị trí mà bạn ứng tuyển hơn ai hết nên đừng “chém gió” trước mặt họ. Hãy thành thật trả lời trong phạm vi hiểu biết của mình, tránh lan man, dài dòng vì câu trả lời càng dàn trải, mấu chốt của vấn đề sẽ càng đi xa, nhà tuyển dụng sẽ không hiểu bạn đang đề cập đến vấn đề nào.

Hy vọng với những chia sẻ trên đây của Danh Bạ Việc Làm, bạn sẽ tự tin chinh phục nhà tuyển dụng trong buổi phỏng vấn khi gặp phải câu hỏi này. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể trả lời tốt câu hỏi này bạn nhé!

Danhbavieclam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin