Theo khảo sát tại Australia, cứ 5 bậc phụ huynh thì có tới 4 người muốn con học đại học để sau này có t" /> Theo khảo sát tại Australia, cứ 5 bậc phụ huynh thì có tới 4 người muốn con học đại học để sau này có t" /> Theo khảo sát tại Australia, cứ 5 bậc phụ huynh thì có tới 4 người muốn con học đại học để sau này có t" />
Trang:

Giáo dục nghề nghiệp – con đường dẫn đến sự nghiệp mơ ước

Thứ ba, 25/02/2020 | 07:12
Thứ ba, 01/06/2018 | 11:01

Giáo dục nghề nghiệp – con đường dẫn đến sự nghiệp mơ ước

<p><span style="font-size:14px">Theo khảo s&aacute;t tại Australia, cứ 5 bậc phụ huynh th&igrave; c&oacute; tới 4 người muốn con học đại học để sau n&agrave;y c&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn, Việt Nam cũng đang trong t&igrave;nh trạng tương tự.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Tại buổi tọa đ&agrave;m, b&agrave; Joanna Wood, Tham t&aacute;n Gi&aacute;o dục v&agrave; Khoa học (Đại sứ qu&aacute;n Australia) cho biết, nhiều người vẫn mang t&acirc;m l&yacute; lo ngại về tiền lương v&agrave; triển vọng nghề nghiệp của con em m&igrave;nh v&agrave; cho rằng đại học l&agrave; con đường duy nhất để c&oacute; c&ocirc;ng việc ổn định v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, khảo s&aacute;t của Tổ chức Kỹ năng nghề Australia cho thấy, mức lương khởi điểm của một học sinh học nghề l&agrave; 56.000 đ&ocirc; la Australia/năm (khoảng 980 triệu đồng), trong khi đ&oacute;, mức lương của sinh vi&ecirc;n đại học khi ra trường chỉ l&agrave; 54.000 đ&ocirc; la Australia/năm.<br /> <br /> Cũng theo b&agrave; Joanna, d&acirc;n số Australia hiện c&oacute; khoảng 24 triệu người, trong đ&oacute; c&oacute; 4,2 triệu người đang học nghề. Tỉ lệ tr&ecirc;n l&agrave; kh&aacute; cao.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Những người tốt nghiệp học nghề c&oacute; nhiều lựa chọn như th&agrave;nh gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&agrave; kinh doanh thậm ch&iacute; l&acirc;u d&agrave;i c&oacute; thể l&agrave; l&atilde;nh đạo c&aacute;c tổ chức&hellip; Muốn vậy, tại Australia c&oacute; phong tr&agrave;o học tập suốt đời. Nhiều người chọn học nghề để c&oacute; thu nhập ngay khi ra trường, sau đ&oacute; khi c&oacute; cơ hội sẽ tiếp tục học đại học v&agrave; tr&igrave;nh độ cao hơn.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="định hướng nghề nghiệp" src="/Content/editorimages/images/gi%c3%a1o-d%e1%bb%a5c-ngh%e1%bb%81-nghi%e1%bb%87p.gif" /></p> <p style="text-align:center"><em>Buổi tọa đ&agrave;m &ldquo;Gi&aacute;o dục nghề nghiệp &ndash; con đường dẫn đến sự nghiệp mơ ước&rdquo; do Tổng Cục Gi&aacute;o dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH), Đại sứ qu&aacute;n Australia tại Việt Nam tổ chức chiều ng&agrave;y 31/5, tại H&agrave; Nội</em></p> <p><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; khẳng định của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia nghề đến từ Australia tại buổi tọa đ&agrave;m &ldquo;Gi&aacute;o dục nghề nghiệp &ndash; con đường dẫn đến sự nghiệp mơ ước&rdquo; do &nbsp;t&ocirc;i n&ecirc;n theo nghề n&agrave;y. T&ocirc;i đ&atilde; thử nghiệm học nghề 1 năm v&agrave; gắn b&oacute; với nghề từ đ&oacute; đến nay với nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng trong sự nghiệp. Đ&uacute;c r&uacute;t kinh nghiệm c&aacute; nh&acirc;n, để c&oacute; thể th&agrave;nh c&ocirc;ng th&igrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n trường nghề trước hết cần sự đam m&ecirc; v&agrave; ki&ecirc;n tr&igrave;. C&oacute; như vậy sẽ học hỏi nhiều kỹ năng&rdquo;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Gi&aacute;o dục nghề nghiệp cho biết: &ldquo;Chương tr&igrave;nh tọa đ&agrave;m nhằm định hướng nghề nghiệp cho c&aacute;c học sinh, sinh vi&ecirc;n khối trường gi&aacute;o dục nghề nghiệp. Th&ocirc;ng điệp của chương tr&igrave;nh gửi tới bạn trẻ, nếu ch&uacute;ng ta đam m&ecirc;, nỗ lực với một nghề v&agrave; khi đ&atilde; tinh th&ocirc;ng với nghề, ch&uacute;ng ta sẽ được x&atilde; hội t&ocirc;n vinh, thu nhập ổn định v&agrave; c&oacute; cơ hội đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều hơn cho x&atilde; hội&rdquo;.<br /> <br /> <strong>Tọa đ&agrave;m &ldquo;Gi&aacute;o dục nghề nghiệp &ndash; con đường dẫn đến sự nghiệp mơ ước&rdquo; nằm trong chương tr&igrave;nh hợp t&aacute;c gi&aacute;o dục nghề nghiệp giữa Việt Nam &ndash; Australia.</strong></span></p>

- Nghề lập trình và những điều cần biết để theo đuổi nghề / Top các ngành nghề lương cao, hot nhất trong năm 2018

Theo khảo sát tại Australia, cứ 5 bậc phụ huynh thì có tới 4 người muốn con học đại học để sau này có thành công hơn, Việt Nam cũng đang trong tình trạng tương tự. 

Tại buổi tọa đàm, bà Joanna Wood, Tham tán Giáo dục và Khoa học (Đại sứ quán Australia) cho biết, nhiều người vẫn mang tâm lý lo ngại về tiền lương và triển vọng nghề nghiệp của con em mình và cho rằng đại học là con đường duy nhất để có công việc ổn định và thành công.

Tuy nhiên, khảo sát của Tổ chức Kỹ năng nghề Australia cho thấy, mức lương khởi điểm của một học sinh học nghề là 56.000 đô la Australia/năm (khoảng 980 triệu đồng), trong khi đó, mức lương của sinh viên đại học khi ra trường chỉ là 54.000 đô la Australia/năm.

Cũng theo bà Joanna, dân số Australia hiện có khoảng 24 triệu người, trong đó có 4,2 triệu người đang học nghề. Tỉ lệ trên là khá cao. 

Những người tốt nghiệp học nghề có nhiều lựa chọn như thành giáo viên, nhà kinh doanh thậm chí lâu dài có thể là lãnh đạo các tổ chức… Muốn vậy, tại Australia có phong trào học tập suốt đời. Nhiều người chọn học nghề để có thu nhập ngay khi ra trường, sau đó khi có cơ hội sẽ tiếp tục học đại học và trình độ cao hơn.

định hướng nghề nghiệp

Buổi tọa đàm “Giáo dục nghề nghiệp – con đường dẫn đến sự nghiệp mơ ước” do Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH), Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức chiều ngày 31/5, tại Hà Nội

Đó là khẳng định của các chuyên gia nghề đến từ Australia tại buổi tọa đàm “Giáo dục nghề nghiệp – con đường dẫn đến sự nghiệp mơ ước” do  tôi nên theo nghề này. Tôi đã thử nghiệm học nghề 1 năm và gắn bó với nghề từ đó đến nay với nhiều thành công trong sự nghiệp. Đúc rút kinh nghiệm cá nhân, để có thể thành công thì học sinh, sinh viên trường nghề trước hết cần sự đam mê và kiên trì. Có như vậy sẽ học hỏi nhiều kỹ năng”.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết: “Chương trình tọa đàm nhằm định hướng nghề nghiệp cho các học sinh, sinh viên khối trường giáo dục nghề nghiệp. Thông điệp của chương trình gửi tới bạn trẻ, nếu chúng ta đam mê, nỗ lực với một nghề và khi đã tinh thông với nghề, chúng ta sẽ được xã hội tôn vinh, thu nhập ổn định và có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho xã hội”.

Tọa đàm “Giáo dục nghề nghiệp – con đường dẫn đến sự nghiệp mơ ước” nằm trong chương trình hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam – Australia.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)