ha noi mua bao

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp vớ" /> ha noi mua bao

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp vớ" /> ha noi mua bao

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp vớ" />

Trang:

Hà Nội và nhiều tỉnh có nguy cơ ngập lụt vì mưa lớn kéo dài

Thứ năm, 27/02/2020 | 21:22
Thứ năm, 14/07/2018 | 11:03

Hà Nội và nhiều tỉnh có nguy cơ ngập lụt vì mưa lớn kéo dài

<p style="text-align:center"><img alt="ha noi mua bao" src="/Content/editorimages/images/ha-noi-mua-bao.jpg" /></p> <p>Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với &aacute;p cao cận nhiệt đới đang lấn mạnh về ph&iacute;a T&acirc;y n&ecirc;n ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m nay (14/7) ở khu vực ven biển v&agrave; Đồng Bằng Bắc Bộ, c&aacute;c tỉnh Bắc Trung Bộ c&oacute; mưa vừa, mưa to, c&oacute; nơi mưa rất to; trong cơn d&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra tố, lốc v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.</p> <p>Theo dự b&aacute;o từ Trung t&acirc;m Kh&iacute; tượng Thuỷ văn Trung ương, h&ocirc;m qua, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới c&oacute; trục đi qua khu vực giữa Nam Đồng Bằng Bắc Bộ v&agrave; Bắc Trung Bộ đang hoạt động mạnh, tr&ecirc;n cao &aacute;p cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về ph&iacute;a T&acirc;y. Ở ph&iacute;a Nam, gi&oacute; m&ugrave;a T&acirc;y Nam đang hoạt động mạnh.</p> <p>Vừa qua, lượng mưa đo được từ 4 -5h tại Y&ecirc;n B&igrave;nh (Y&ecirc;n B&aacute;i) 25mm; Lương Sơn 20mm, Kim B&ocirc;i (H&ograve;a B&igrave;nh) 18,6mm. Nhận định trong 2-3h tới c&aacute;c khu vực tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh, Y&ecirc;n B&aacute;i tiếp tục c&oacute; mưa, tổng lượng mưa đạt 20-40mm.</p> <p>Thời tiết khu vực H&agrave; Nội, từ nay đến ng&agrave;y 17/7: c&oacute; mưa, mưa vừa, c&oacute; nơi mưa to v&agrave; d&ocirc;ng. Do c&oacute; mưa n&ecirc;n nhiệt độ tại H&agrave; Nội giảm xuống c&ograve;n 32 độ C, trời kh&ocirc;ng c&ograve;n oi n&oacute;ng như 2 ng&agrave;y qua.</p> <p>Trong 3-6 giờ tới, sạt lở đất, lũ qu&eacute;t c&oacute; nguy cơ cao xảy ra ở c&aacute;c huyện T&acirc;n Lạc, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Mai Ch&acirc;u, Lạc Thủy (H&ograve;a B&igrave;nh). Y&ecirc;n B&igrave;nh, Lục Y&ecirc;n, M&ugrave; Cang Chải (Y&ecirc;n B&aacute;i).Từ nay đến hết ng&agrave;y 17/7, ở c&aacute;c tỉnh Bắc Bộ v&agrave; Bắc Trung Bộ c&oacute; mưa vừa, mưa to; ri&ecirc;ng khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, c&aacute;c tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh, Sơn La, Thanh H&oacute;a, Nghệ An sẽ c&oacute; mưa rất to.</p> <p>Khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gi&oacute; m&ugrave;a T&acirc;y Nam đang hoạt động mạnh n&ecirc;n trong 2-3 ng&agrave;y tới tiếp tục c&oacute; mưa, c&oacute; nơi mưa vừa, mưa to v&agrave; d&ocirc;ng nhiều nơi (thời gian mưa tập trung v&agrave;o chiều v&agrave; đ&ecirc;m); trong cơn d&ocirc;ng c&oacute; khả năng rất cao xảy ra tố, lốc v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.</p>

- 4 ngân hàng đồng loạt tăng phí ATM bị Bộ Công Thương hỏi thăm / Rèn luyện những thói quen này mỗi ngày để trở thành triệu phú

ha noi mua bao

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lấn mạnh về phía Tây nên ngày và đêm nay (14/7) ở khu vực ven biển và Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm qua, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang hoạt động mạnh, trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh.

Vừa qua, lượng mưa đo được từ 4 -5h tại Yên Bình (Yên Bái) 25mm; Lương Sơn 20mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 18,6mm. Nhận định trong 2-3h tới các khu vực tỉnh Hòa Bình, Yên Bái tiếp tục có mưa, tổng lượng mưa đạt 20-40mm.

Thời tiết khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 17/7: có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Do có mưa nên nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống còn 32 độ C, trời không còn oi nóng như 2 ngày qua.

Trong 3-6 giờ tới, sạt lở đất, lũ quét có nguy cơ cao xảy ra ở các huyện Tân Lạc, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy (Hòa Bình). Yên Bình, Lục Yên, Mù Cang Chải (Yên Bái).Từ nay đến hết ngày 17/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rất to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông nhiều nơi (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)