Trang:

Hãi hùng trước lời khai man rợ của đối tượng giết người vì hiếp dâm không thành ở Cao Bằng

Chủ nhật, 31/05/2020 | 19:15
Chủ nhật, 08/05/2018 | 06:21

Hãi hùng trước lời khai man rợ của đối tượng giết người vì hiếp dâm không thành ở Cao Bằng

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><strong><span style="color:#5f5f5f">&nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; nghi phạm giết 4 mạng người hiếp d&acirc;m kh&ocirc;ng th&agrave;nh rồi ph&oacute;ng hỏa đốt nh&agrave; nạn nh&acirc;n đang lẩn trốn sau bụi c&acirc;y trong rừng c&aacute;ch hiện trường kh&ocirc;ng xa.</span></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><strong><span style="color:#5f5f5f"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/giet-nguoi-vi-hiep-dam-khong-thanh-1.jpg" style="height:310px; width:500px" /></span></strong></span></span><br /> <span style="font-size:14px"><em>Hiện trường vụ &aacute;n giết người đốt nh&agrave; ở Cao Bằng</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Đ&acirc;y l&agrave; vụ &aacute;n giết người nghi&ecirc;m trọng xảy ra ở tại x&oacute;m N&agrave; Phạc, x&atilde; Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Trong nh&agrave; c&oacute; 4 người đều bị giết hại danh t&iacute;nh c&aacute;c nạn nh&acirc;n được c&aacute;c định l&agrave; ch&aacute;u Triệu Văn Tiến (SN 2012), ch&aacute;u Triệu Nhật Uy&ecirc;n (SN 2016); chị Triệu Thị P. (SN 1984) v&agrave; b&agrave; L&yacute; Thị V&acirc;n (SN 1932) c&oacute; quan hệ họ h&agrave;ng với nhau.</span></span></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Theo th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thức từ C&ocirc;ng an tỉnh Cao Bằng, s&aacute;ng ng&agrave;y 7/5 cơ quan điều tra đ&atilde; bắt giữ nghi phạm ở Cao Bằng l&agrave; L&yacute; Đ&igrave;nh Kh&aacute;nh (31 tuổi, người d&acirc;n tộc Dao, tr&uacute; tại x&oacute;m N&agrave; Phạc, x&atilde; Quang Trọng) để điều tra về h&agrave;nh vi giết người.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Theo lời khai của đối tượng với cơ quan c&ocirc;ng an điều tra, ng&agrave;y 6/5, Kh&aacute;nh đến gi&uacute;p gia đ&igrave;nh b&ecirc;n ngoại nh&agrave; chị Triệu Thị P. (tr&uacute; c&ugrave;ng x&oacute;m N&agrave; Phạc) l&agrave;m nh&agrave;. Sau khi ăn tối, tr&ecirc;n đường về, đi qua nh&agrave; chị P., thấy chị ở nh&agrave; với hai con nhỏ n&ecirc;n hắn v&agrave;o tr&ecirc;u ghẹo v&agrave; c&oacute; &yacute; định hiếp d&acirc;m chị.</span></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/giet-nguoi-vi-hiep-dam-khong-thanh-2(1).jpg" style="height:277px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đối tượng L&yacute; Đ&igrave;nh Kh&aacute;nh sau khi bị bắt giữ</em></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Bị chống trả quyết liệt kh&ocirc;ng thực hiện được &yacute; đồ n&ecirc;n Kh&aacute;nh đ&atilde; d&ugrave;ng dao ch&eacute;m chị P bị thương. chị P. cố chạy đến nh&agrave; anh Long l&agrave; em chồng của chị P. ở gần đ&oacute; để k&ecirc;u cứu. Kh&ocirc;ng may l&agrave; anh Long đi vắng trong nh&agrave; chỉ c&oacute; chị Triệu Thị Coi (vợ anh Long) c&ugrave;ng hai con chị Coi l&agrave; ch&aacute;u Triệu Văn Tiến (6 tuổi), ch&aacute;u Triệu Nhật Uy&ecirc;n (2 tuổi) v&agrave; b&agrave; L&yacute; Thị V&acirc;n (86 tuổi) ở nhà.</span></span></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Tại đ&acirc;y, Kh&aacute;nh tiếp tục d&ugrave;ng dao ch&eacute;m khiến chị P., ch&aacute;u Tiến, cháu Uy&ecirc;n tử vong, b&agrave; V&acirc;n bị thương nặng v&agrave; tử vong sau đ&oacute;. Duy nhất chị Coi chạy tho&aacute;t do thời điểm chị P. đến k&ecirc;u cứu, chị Coi chạy ra ngo&agrave;i gọi điện cầu cứu.</span></span></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Chưa dừng lại ở đ&oacute;, sau khi ch&eacute;m chết 4 người, Kh&aacute;nh đi&ecirc;n cu&ocirc;̀ng quay lại nh&agrave; chị P. t&igrave;m 2 ch&aacute;u nhỏ con của chị P. nhằm giết người bịt đầu mối nhưng rất may cả 2 ch&aacute;u đ&atilde; trốn tho&aacute;t. Sau đ&oacute;, Kh&aacute;nh đ&atilde; đốt chăn m&agrave;n, quần &aacute;o v&agrave; đốt nh&agrave; của chị P. rồi bỏ trốn. To&agrave;n bộ ng&ocirc;i nh&agrave; gỗ lợp ng&oacute;i xi măng của chị P. đ&atilde; bị thi&ecirc;u rụi.</span></span></span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:white"><span style="color:black">Theo lời Đại t&aacute; Nguyễn Văn Hồng - Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Cao Bằng cho biết nghi phạm khi bị bắt, tr&ecirc;n người đối tượng d&iacute;nh đầy m&aacute;u. Hiện vụ &aacute;n vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra v&agrave; l&agrave;m r&otilde;</span></span></span></span></p>

- Nam sinh Nghệ An có thể mất cơ hội dự thi khoa học ở Mỹ vì bị từ chối cấp visa / Cá nuôi bè chết nổi trắng trên sông Thái Bình

 Đây là nghi phạm giết 4 mạng người hiếp dâm không thành rồi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân đang lẩn trốn sau bụi cây trong rừng cách hiện trường không xa.


Hiện trường vụ án giết người đốt nhà ở Cao Bằng

Đây là vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra ở tại xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Trong nhà có 4 người đều bị giết hại danh tính các nạn nhân được các định là cháu Triệu Văn Tiến (SN 2012), cháu Triệu Nhật Uyên (SN 2016); chị Triệu Thị P. (SN 1984) và bà Lý Thị Vân (SN 1932) có quan hệ họ hàng với nhau.

Theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Cao Bằng, sáng ngày 7/5 cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm ở Cao Bằng là Lý Đình Khánh (31 tuổi, người dân tộc Dao, trú tại xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng) để điều tra về hành vi giết người.

Theo lời khai của đối tượng với cơ quan công an điều tra, ngày 6/5, Khánh đến giúp gia đình bên ngoại nhà chị Triệu Thị P. (trú cùng xóm Nà Phạc) làm nhà. Sau khi ăn tối, trên đường về, đi qua nhà chị P., thấy chị ở nhà với hai con nhỏ nên hắn vào trêu ghẹo và có ý định hiếp dâm chị.

Đối tượng Lý Đình Khánh sau khi bị bắt giữ

Bị chống trả quyết liệt không thực hiện được ý đồ nên Khánh đã dùng dao chém chị P bị thương. chị P. cố chạy đến nhà anh Long là em chồng của chị P. ở gần đó để kêu cứu. Không may là anh Long đi vắng trong nhà chỉ có chị Triệu Thị Coi (vợ anh Long) cùng hai con chị Coi là cháu Triệu Văn Tiến (6 tuổi), cháu Triệu Nhật Uyên (2 tuổi) và bà Lý Thị Vân (86 tuổi) ở nhà.

Tại đây, Khánh tiếp tục dùng dao chém khiến chị P., cháu Tiến, cháu Uyên tử vong, bà Vân bị thương nặng và tử vong sau đó. Duy nhất chị Coi chạy thoát do thời điểm chị P. đến kêu cứu, chị Coi chạy ra ngoài gọi điện cầu cứu.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi chém chết 4 người, Khánh điên cuồng quay lại nhà chị P. tìm 2 cháu nhỏ con của chị P. nhằm giết người bịt đầu mối nhưng rất may cả 2 cháu đã trốn thoát. Sau đó, Khánh đã đốt chăn màn, quần áo và đốt nhà của chị P. rồi bỏ trốn. Toàn bộ ngôi nhà gỗ lợp ngói xi măng của chị P. đã bị thiêu rụi.

Theo lời Đại tá Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết nghi phạm khi bị bắt, trên người đối tượng dính đầy máu. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin