Hãng dịch vụ nhắn tin Line sắp mở sàn giao dịch tiền ảo Bitbox, nh" /> Hãng dịch vụ nhắn tin Line sắp mở sàn giao dịch tiền ảo Bitbox, nh" /> Hãng dịch vụ nhắn tin Line sắp mở sàn giao dịch tiền ảo Bitbox, nh" />
Trang:

Hãng dịch vụ nhắn tin Line sắp ra mắt sàn giao dịch tiền ảo Bitbox

Thứ sáu, 28/02/2020 | 15:26
Thứ sáu, 02/07/2018 | 23:13

Hãng dịch vụ nhắn tin Line sắp ra mắt sàn giao dịch tiền ảo Bitbox

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;ng dịch vụ nhắn tin Line sắp mở s&agrave;n giao dịch tiền ảo Bitbox,&nbsp;nhắm tới 200 triệu người d&ugrave;ng h&agrave;ng th&aacute;ng của ứng dụng nhắn tin Line...</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Tech In Asia, Bitbox sẽ thực hiện c&aacute;c giao dịch mua b&aacute;n, chuyển đổi giữa 30 tiền ảo, trong đ&oacute; c&oacute; những đồng phổ biến như Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, v&agrave; Litecoin. S&agrave;n n&agrave;y sẽ hỗ trợ 15 ng&ocirc;n ngữ trong đ&oacute; c&oacute; tiếng Anh, tiếng H&agrave;n v&agrave; tiếng Trung.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dịch vụ của Bitbox sẽ được quản l&yacute; th&ocirc;ng qua chi nh&aacute;nh tại Singapore Line Tech Plus. Customers. Để mở t&agrave;i khoản tr&ecirc;n s&agrave;n, kh&aacute;ch h&agrave;ng phải nhập th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n hoặc t&agrave;i liệu th&ocirc;ng tin doanh nghiệp cũng như số điện thoại. Việc n&agrave;y nhằm ngăn chặn h&agrave;nh vi rửa tiền hay t&agrave;i khoản ảo, Line cho biết trong th&ocirc;ng c&aacute;o.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bitbox nhắm tới 200 triệu người d&ugrave;ng h&agrave;ng th&aacute;ng của ứng dụng nhắn tin Line. Việc cho ra mắt s&agrave;n tiền ảo n&agrave;y cho thấy Line nhiều khả năng sẽ c&ograve;n tung ra c&aacute;c dịch vụ li&ecirc;n quan tới tiền ảo trong tương lai.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hồi th&aacute;ng 1, c&ocirc;ng ty n&agrave;y cũng ra mắt nh&aacute;nh kinh doanh mới tập trung v&agrave;o c&aacute;c dịch vụ tiền kỹ thuật số. Khi đ&oacute;, Line cũng đ&atilde; tiết lộ kế hoạch x&acirc;y dựng một nền tảng cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng thực hiện c&aacute;c giao dịch v&agrave; trao đổi tiền ảo th&ocirc;ng qua ứng dụng thanh to&aacute;n Line Pay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Hãng tin nhắn Line ra mắt tiền ảo Bitbox" src="/Content/editorimages/images/tien-ao-bitbox.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Line cũng c&oacute; &yacute; định ra mắt một s&agrave;n tiền ảo ri&ecirc;ng tại Nhật, nhưng đang đợi Cơ quan Dịch vụ T&agrave;i ch&iacute;nh nước n&agrave;y cấp giấy ph&eacute;p.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">LINE l&agrave; một trong số 30 nh&agrave; điều h&agrave;nh s&agrave;n giao dịch tại Nhật Bản nộp đơn l&ecirc;n FSA với hy vọng được chấp thuận triển khai hoạt động mua b&aacute;n trao đổi tiền điện tử. Cho đến hiện tại, FSA mới chỉ c&ocirc;ng nhận v&agrave; cấp ph&eacute;p cho 16 s&agrave;n giao dịch, số c&ograve;n lại vẫn đang phải xếp h&agrave;ng để chờ cơ quan quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh h&agrave;ng đầu xứ sở mặt trời mọc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh của Line, Idezawa Takeshi cho biết Bitbox l&agrave; khẳng định cam kết đ&aacute;p ứng nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng đối với c&aacute;c loại h&igrave;nh dịch vụ t&agrave;i ch&iacute;nh đa dạng của Line. Với s&agrave;n giao dịch mới, người d&ugrave;ng Line c&oacute; thể tiếp cận thế giới tiền ảo dễ d&agrave;ng hơn, &ocirc;ng Tekeshi n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kế hoạch của LINE ch&iacute;nh v&igrave; vậy sẽ kh&ocirc;ng chỉ giới hạn ở Nhật Bản m&agrave; sẽ c&ograve;n mở rộng đến Hong Kong v&agrave; thậm ch&iacute; l&agrave; Luxembourg,&nbsp;<em>Bloomberg</em>&nbsp;đưa tin. Nếu LINE đ&uacute;ng thật l&agrave; đang c&oacute; dự định triển khai s&agrave;n giao dịch của m&igrave;nh tr&ecirc;n quy m&ocirc; to&agrave;n cầu th&igrave; chắc c&oacute; lẽ&nbsp;Coinbase,&nbsp;&nbsp;một trong những nền tảng lớn nhất thế giới với 13 triệu người d&ugrave;ng đến từ 32 quốc gia,&nbsp;từ giờ chắc cũng phải bắt đầu d&egrave; chừng, lo sợ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc Bitbox kh&ocirc;ng hoạt động tại Mỹ v&agrave; Nhật Bản cho thấy những th&aacute;ch thức về mặt ph&aacute;p l&yacute; v&agrave; cũng đồng nghĩa với việc kh&ocirc;ng tiếp cận được nh&oacute;m kh&aacute;ch h&agrave;ng chủ chốt của Line. D&ugrave; vậy, theo Tech In Asia, nền tảng kh&aacute;ch h&agrave;ng mạnh tại c&aacute;c thị trường quan trọng kh&aacute;c như Đ&agrave;i Loan, Th&aacute;i Lan v&agrave; Indonesia c&oacute; thể gi&uacute;p th&uacute;c đẩy mở rộng dịch vụ mới n&agrave;y của c&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c s&agrave;n giao dịch tiền ảo đang ng&agrave;y c&agrave;ng thu h&uacute;t quan t&acirc;m lớn bất chấp việc giới lập ph&aacute;p c&aacute;c nước siết quản l&yacute; v&agrave; những vụ tấn c&ocirc;ng (hack) lớn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, s&agrave;n giao dịch Huobi Pro c&oacute; trụ sở ở Singapore tuy&ecirc;n bố dừng giao dịch tại Nhật từ 2/7 v&igrave; thiếu giấy ph&eacute;p hoạt động. Tuy&ecirc;n bố n&agrave;y được đưa ra sau khi Cơ quan Dịch vụ T&agrave;i ch&iacute;nh Nhật Bản &quot;sờ g&aacute;y&quot; 6 s&agrave;n giao dịch tiền ảo để kiểm tra hoạt động kiểm to&aacute;n v&agrave; quy tr&igrave;nh bảo vệ người d&ugrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tại Campuchia, cơ quan chức năng cấm c&aacute;c nh&agrave; đầu tư trong nước mua b&aacute;n tiền ảo m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; giấy ph&eacute;p. Trong khi đ&oacute;, ch&iacute;nh phủ H&agrave;n Quốc y&ecirc;u cầu tất cả ng&acirc;n h&agrave;ng nội địa c&oacute; cung cấp dịch vụ cho c&aacute;c s&agrave;n tiền ảo tại nước n&agrave;y phải gi&aacute;m s&aacute;t mọi t&agrave;i khoản của s&agrave;n giao dịch.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">LINE Financial được kỳ vọng l&agrave; sẽ tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng của ứng dụng chuyển tiền v&agrave; thanh to&aacute;n LINE Pay trước đ&oacute;. Trong năm 2017, LINE Pay đ&atilde; lập kỉ lục 40 triệu người đăng k&yacute; sử dụng với lượng giao dịch h&agrave;ng năm vượt ngưỡng 450 tỉ y&ecirc;n (4,1 tỉ USD).</span></span></strong></p>

- 13 Thủ thuật "bá đao" giúp bạn "đi guốc" trong bụng đối phương / Hãy đánh giá bản thân mình qua câu chuyện đọc sau để hoàn thiện bản thân

Hãng dịch vụ nhắn tin Line sắp mở sàn giao dịch tiền ảo Bitbox, nhắm tới 200 triệu người dùng hàng tháng của ứng dụng nhắn tin Line...

Theo Tech In Asia, Bitbox sẽ thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển đổi giữa 30 tiền ảo, trong đó có những đồng phổ biến như Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, và Litecoin. Sàn này sẽ hỗ trợ 15 ngôn ngữ trong đó có tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Trung.

Dịch vụ của Bitbox sẽ được quản lý thông qua chi nhánh tại Singapore Line Tech Plus. Customers. Để mở tài khoản trên sàn, khách hàng phải nhập thông tin cá nhân hoặc tài liệu thông tin doanh nghiệp cũng như số điện thoại. Việc này nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền hay tài khoản ảo, Line cho biết trong thông cáo.

Bitbox nhắm tới 200 triệu người dùng hàng tháng của ứng dụng nhắn tin Line. Việc cho ra mắt sàn tiền ảo này cho thấy Line nhiều khả năng sẽ còn tung ra các dịch vụ liên quan tới tiền ảo trong tương lai.

Hồi tháng 1, công ty này cũng ra mắt nhánh kinh doanh mới tập trung vào các dịch vụ tiền kỹ thuật số. Khi đó, Line cũng đã tiết lộ kế hoạch xây dựng một nền tảng cho phép người dùng thực hiện các giao dịch và trao đổi tiền ảo thông qua ứng dụng thanh toán Line Pay.

Hãng tin nhắn Line ra mắt tiền ảo Bitbox

Line cũng có ý định ra mắt một sàn tiền ảo riêng tại Nhật, nhưng đang đợi Cơ quan Dịch vụ Tài chính nước này cấp giấy phép.

LINE là một trong số 30 nhà điều hành sàn giao dịch tại Nhật Bản nộp đơn lên FSA với hy vọng được chấp thuận triển khai hoạt động mua bán trao đổi tiền điện tử. Cho đến hiện tại, FSA mới chỉ công nhận và cấp phép cho 16 sàn giao dịch, số còn lại vẫn đang phải xếp hàng để chờ cơ quan quản lý tài chính hàng đầu xứ sở mặt trời mọc.

Giám đốc điều hành của Line, Idezawa Takeshi cho biết Bitbox là khẳng định cam kết đáp ứng nhu cầu của khách hàng đối với các loại hình dịch vụ tài chính đa dạng của Line. Với sàn giao dịch mới, người dùng Line có thể tiếp cận thế giới tiền ảo dễ dàng hơn, ông Tekeshi nói.

Kế hoạch của LINE chính vì vậy sẽ không chỉ giới hạn ở Nhật Bản mà sẽ còn mở rộng đến Hong Kong và thậm chí là Luxembourg, Bloomberg đưa tin. Nếu LINE đúng thật là đang có dự định triển khai sàn giao dịch của mình trên quy mô toàn cầu thì chắc có lẽ Coinbase,  một trong những nền tảng lớn nhất thế giới với 13 triệu người dùng đến từ 32 quốc gia, từ giờ chắc cũng phải bắt đầu dè chừng, lo sợ.

Việc Bitbox không hoạt động tại Mỹ và Nhật Bản cho thấy những thách thức về mặt pháp lý và cũng đồng nghĩa với việc không tiếp cận được nhóm khách hàng chủ chốt của Line. Dù vậy, theo Tech In Asia, nền tảng khách hàng mạnh tại các thị trường quan trọng khác như Đài Loan, Thái Lan và Indonesia có thể giúp thúc đẩy mở rộng dịch vụ mới này của công ty.

Các sàn giao dịch tiền ảo đang ngày càng thu hút quan tâm lớn bất chấp việc giới lập pháp các nước siết quản lý và những vụ tấn công (hack) lớn.

Trước đó, sàn giao dịch Huobi Pro có trụ sở ở Singapore tuyên bố dừng giao dịch tại Nhật từ 2/7 vì thiếu giấy phép hoạt động. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản "sờ gáy" 6 sàn giao dịch tiền ảo để kiểm tra hoạt động kiểm toán và quy trình bảo vệ người dùng.

Tại Campuchia, cơ quan chức năng cấm các nhà đầu tư trong nước mua bán tiền ảo mà không có giấy phép. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc yêu cầu tất cả ngân hàng nội địa có cung cấp dịch vụ cho các sàn tiền ảo tại nước này phải giám sát mọi tài khoản của sàn giao dịch.

LINE Financial được kỳ vọng là sẽ tiếp nối thành công của ứng dụng chuyển tiền và thanh toán LINE Pay trước đó. Trong năm 2017, LINE Pay đã lập kỉ lục 40 triệu người đăng ký sử dụng với lượng giao dịch hàng năm vượt ngưỡng 450 tỉ yên (4,1 tỉ USD).


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin