Giữa lúc ngành bán lẻ truyền thống gặp khó và " /> Giữa lúc ngành bán lẻ truyền thống gặp khó và " /> Giữa lúc ngành bán lẻ truyền thống gặp khó và " />
Trang:

Hãng thời trang H&M kinh doanh ế ẩm và bị tồn kho tới 4 tỷ USD quần áo

Thứ ba, 25/02/2020 | 16:28
Thứ ba, 03/07/2018 | 13:18

Hãng thời trang H&M kinh doanh ế ẩm và bị tồn kho tới 4 tỷ USD quần áo

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Giữa l&uacute;c ng&agrave;nh b&aacute;n lẻ truyền thống gặp kh&oacute; v&agrave;&nbsp;h&atilde;ng thời trang H&amp;M cũng&nbsp;kh&ocirc;ng ngoại lệ đ&atilde;&nbsp;&ldquo;&ocirc;m&rdquo; trọn&nbsp;một l&ocirc; quần &aacute;o tồn kho trị gi&aacute; tới 4 tỷ USD v&igrave; kinh doanh ế ẩm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&ocirc;m thứ Năm, c&ocirc;ng ty thời trang Thụy Điển n&agrave;y cho biết tổng trị gi&aacute;&nbsp;h&agrave;ng tồn kho&nbsp;tr&ecirc;n to&agrave;n cầu của h&atilde;ng trong qu&yacute; gần nhất đ&atilde; tăng l&ecirc;n mức 36 tỷ Kronor, tương đương 4 tỷ USD. So với c&ugrave;ng kỳ năm trước, mức tồn kho tăng 13%.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong những năm gần đ&acirc;y, h&agrave;ng tồn kho của H&amp;M ng&agrave;y c&agrave;ng tăng do tốc độ tăng trưởng doanh thu k&eacute;m hơn dự b&aacute;o. Tồn kho lớn khiến lợi nhuận của h&atilde;ng giảm 28% trong nửa đầu năm 2018.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;H&agrave;ng tồn kho giờ đ&atilde; trở th&agrave;nh một vấn đề lớn đối với H&amp;M&quot;, nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch Adam Cochrane thuộc Citigroup nhận định.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&amp;M n&oacute;i sẽ triển khai nhiều chiến lược, bao gồm giảm gi&aacute; b&aacute;n h&agrave;ng, để giảm dần lượng h&agrave;ng tồn kho tr&ecirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Cochrane n&oacute;i H&amp;M c&oacute; thể giảm gi&aacute; (sales) tại những thị trường nơi người ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&oacute; phản ứng với c&aacute;c đợt giảm gi&aacute;. Ngo&agrave;i ra, c&ocirc;ng ty cũng c&oacute; thể b&aacute;n h&agrave;ng tồn lại cho c&aacute;c nh&agrave;&nbsp;b&aacute;n lẻ&nbsp;ở c&aacute;c quốc gia nơi H&amp;M chưa mở cửa hiệu b&aacute;n lẻ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một số nh&agrave; đầu tư cổ phiếu H&amp;M muốn c&ocirc;ng ty giảm h&agrave;ng tồn kho thật nhanh, nhưng &ocirc;ng Cochrane n&oacute;i h&atilde;ng sẽ l&agrave;m việc n&agrave;y một c&aacute;ch từ tốn. &quot;Kh&ocirc;ng kh&oacute; để giảm tồn kho bằng c&aacute;ch giảm gi&aacute; mạnh, nhưng điều đ&oacute; g&acirc;y rủi ro cho uy t&iacute;n thương hiệu. H&amp;M sẽ kh&ocirc;ng muốn bị coi l&agrave; một thương hiệu giảm gi&aacute;&quot;, nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="H&amp;M tồn kho 4 tỷ USD" src="/Content/editorimages/images/Thoi-trang.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>H&amp;M cho biết quần &aacute;o kh&ocirc;ng thể b&aacute;n được sẽ được d&ugrave;ng để l&agrave;m từ thiện hoặc t&aacute;i chế.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những vấn đề H&amp;M đang đối mặt kh&ocirc;ng chỉ nằm ở h&agrave;ng tồn kho. Giới ph&acirc;n t&iacute;ch n&oacute;i rằng h&atilde;ng qu&aacute; chậm chạp trong việc ph&aacute;t triển b&aacute;n h&agrave;ng tr&ecirc;n mạng. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu H&amp;M đ&atilde; giảm gi&aacute; 18%.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Nửa đầu năm nay kh&oacute; khăn hơn nhiều so với ch&uacute;ng t&ocirc;i dự đo&aacute;n, nhưng ch&uacute;ng t&ocirc;i tin t&igrave;nh h&igrave;nh sẽ tốt dần l&ecirc;n trong nửa sau của năm&quot;, Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh (CEO) H&amp;M, &ocirc;ng Karrl-Johan Persson n&oacute;i ng&agrave;y 28/6.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c nh&agrave; b&aacute;n lẻ truyền thống tr&ecirc;n khắp thế giới đang đối mặt sức &eacute;p ng&agrave;y c&agrave;ng lớn từ th&oacute;i quen thay đổi của người ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng ty thương mại điện tử như Amazon.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong một b&aacute;o c&aacute;o hồi th&aacute;ng 4, Moody&rsquo;s cho biết số vụ vỡ nợ trong ng&agrave;nh b&aacute;n lẻ đ&atilde; đạt mức cao kỷ lục trong 3 th&aacute;ng đầu năm nay, khi sự nổi l&ecirc;n của thương mại điện tử khiến lợi nhuận của c&aacute;c c&ocirc;ng ty b&aacute;n lẻ truyền th&ocirc;ng teo tọp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sears v&agrave; Claire&rsquo;s l&agrave; hai trong số 8 c&ocirc;ng ty b&aacute;n lẻ ở Mỹ vỡ nợ trong qu&yacute; 1 năm nay, bất chấp nền kinh tế tăng trưởng vững v&agrave;ng. Trong đ&oacute;, Claire&rsquo;s đ&atilde; l&acirc;m cảnh ph&aacute; sản.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tại Anh, c&ocirc;ng ty b&aacute;ch h&oacute;a tổng hợp John Lewis tuần n&agrave;y cảnh b&aacute;o lợi nhuận năm 2018 sẽ giảm mạnh so với năm ngo&aacute;i. Th&aacute;ng trước, Marks &amp; Spencer n&oacute;i sẽ đ&oacute;ng cửa 100 cửa hiệu trong thời gian từ nay đến 2022.</strong></span></span></p>

- Xiaomi được định giá 54 tỷ USD sau khi IPO ở Hồng Kông / Nữ giới đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của doanh nghiệp?

Giữa lúc ngành bán lẻ truyền thống gặp khó và hãng thời trang H&M cũng không ngoại lệ đã “ôm” trọn một lô quần áo tồn kho trị giá tới 4 tỷ USD vì kinh doanh ế ẩm.

Hôm thứ Năm, công ty thời trang Thụy Điển này cho biết tổng trị giá hàng tồn kho trên toàn cầu của hãng trong quý gần nhất đã tăng lên mức 36 tỷ Kronor, tương đương 4 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, mức tồn kho tăng 13%.

Trong những năm gần đây, hàng tồn kho của H&M ngày càng tăng do tốc độ tăng trưởng doanh thu kém hơn dự báo. Tồn kho lớn khiến lợi nhuận của hãng giảm 28% trong nửa đầu năm 2018.

"Hàng tồn kho giờ đã trở thành một vấn đề lớn đối với H&M", nhà phân tích Adam Cochrane thuộc Citigroup nhận định.

H&M nói sẽ triển khai nhiều chiến lược, bao gồm giảm giá bán hàng, để giảm dần lượng hàng tồn kho trên.

Ông Cochrane nói H&M có thể giảm giá (sales) tại những thị trường nơi người tiêu dùng có phản ứng với các đợt giảm giá. Ngoài ra, công ty cũng có thể bán hàng tồn lại cho các nhà bán lẻ ở các quốc gia nơi H&M chưa mở cửa hiệu bán lẻ.

Một số nhà đầu tư cổ phiếu H&M muốn công ty giảm hàng tồn kho thật nhanh, nhưng ông Cochrane nói hãng sẽ làm việc này một cách từ tốn. "Không khó để giảm tồn kho bằng cách giảm giá mạnh, nhưng điều đó gây rủi ro cho uy tín thương hiệu. H&M sẽ không muốn bị coi là một thương hiệu giảm giá", nhà phân tích nói.

H&M tồn kho 4 tỷ USD

H&M cho biết quần áo không thể bán được sẽ được dùng để làm từ thiện hoặc tái chế.

Những vấn đề H&M đang đối mặt không chỉ nằm ở hàng tồn kho. Giới phân tích nói rằng hãng quá chậm chạp trong việc phát triển bán hàng trên mạng. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu H&M đã giảm giá 18%.

"Nửa đầu năm nay khó khăn hơn nhiều so với chúng tôi dự đoán, nhưng chúng tôi tin tình hình sẽ tốt dần lên trong nửa sau của năm", Giám đốc điều hành (CEO) H&M, ông Karrl-Johan Persson nói ngày 28/6.

Các nhà bán lẻ truyền thống trên khắp thế giới đang đối mặt sức ép ngày càng lớn từ thói quen thay đổi của người tiêu dùng và các công ty thương mại điện tử như Amazon.

Trong một báo cáo hồi tháng 4, Moody’s cho biết số vụ vỡ nợ trong ngành bán lẻ đã đạt mức cao kỷ lục trong 3 tháng đầu năm nay, khi sự nổi lên của thương mại điện tử khiến lợi nhuận của các công ty bán lẻ truyền thông teo tọp.

Sears và Claire’s là hai trong số 8 công ty bán lẻ ở Mỹ vỡ nợ trong quý 1 năm nay, bất chấp nền kinh tế tăng trưởng vững vàng. Trong đó, Claire’s đã lâm cảnh phá sản.

Tại Anh, công ty bách hóa tổng hợp John Lewis tuần này cảnh báo lợi nhuận năm 2018 sẽ giảm mạnh so với năm ngoái. Tháng trước, Marks & Spencer nói sẽ đóng cửa 100 cửa hiệu trong thời gian từ nay đến 2022.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin