Cùng Danh Bạ Việc Làm nhìn lại c&aacu" /> Cùng Danh Bạ Việc Làm nhìn lại c&aacu" /> Cùng Danh Bạ Việc Làm nhìn lại c&aacu" />
Trang:

Hành trình 18 ngày thần kỳ giải cứu đội bóng Thái bị mắc kẹt

Thứ ba, 25/02/2020 | 07:40
Thứ ba, 11/07/2018 | 00:27

Hành trình 18 ngày thần kỳ giải cứu đội bóng Thái bị mắc kẹt

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng Danh Bạ Việc L&agrave;m nh&igrave;n lại c&aacute;c cột mốc thời gian quan trọng trong h&agrave;nh tr&igrave;nh 18 ng&agrave;y thần kỳ, giải cứu đội b&oacute;ng thiếu ni&ecirc;n&nbsp;Th&aacute;i gặp nạn trong hang Tham Luang</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 23/6</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><img alt="Giải cứu đội bóng Thái bị mắc kẹt" src="/Content/editorimages/images/thanh-vien-doi-bong-va-hlv.jpg" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>13 th&agrave;nh vi&ecirc;n đội b&oacute;ng bị mắc kẹt trong hang do mưa lụt</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">12 cầu thủ nh&iacute;, tuổi từ 11 - 17 v&agrave; 1 huấn luyện vi&ecirc;n 25 tuổi&nbsp;được th&ocirc;ng b&aacute;o mất t&iacute;ch trong hang động Tham Luang ở Chiang Rai. Do mưa lớn khiến 13 người kh&ocirc;ng thể quay trở lại cửa hang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đội cứu hộ t&igrave;m thấy những chiếc xe đạp của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đội b&oacute;ng được kh&oacute;a b&ecirc;n cạnh h&agrave;ng r&agrave;o c&ograve;n gi&agrave;y tập đặt ở gần cửa hang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 25/6</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Giải cứu đội bóng Thái bị mắc kẹt" src="/Content/editorimages/images/giai-cuu-doi-bong-heo-rung.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c thợ lặn của lực lượng đặc nhiệm tiến s&acirc;u v&agrave;o hang</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c thợ lặn của lực lượng đặc nhiệm Hải qu&acirc;n Th&aacute;i Lan SEAL mang theo lương thực, b&igrave;nh dưỡng kh&iacute; bắt đầu tiến s&acirc;u v&agrave;o b&ecirc;n trong hang. Họ t&igrave;m thấy vật dụng v&agrave; dấu v&acirc;n tay nhưng chưa thể x&aacute;c định được vị tr&iacute; của những người mất t&iacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 28/6</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Giải cứu đội bóng Thái bị mắc kẹt" src="/Content/editorimages/images/giai-cuu-doi-bong-thai-thanh-cong.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em>M&aacute;y bơm c&ocirc;ng suất lớn được huy động</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hoạt động cứu hộ dưới nước buộc phải tạm ngừng do nước lũ lớn. C&aacute;c bơm c&ocirc;ng suất lớn đ&atilde; được chuyển tới để h&uacute;t nước từ trong hang ra ngo&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 29/6</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><img alt="Giải cứu đội bóng Thái bị mắc kẹt" src="/Content/editorimages/images/nhu-yeu-pham-tha-troi-vao-trong-hang.jpg" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lực lượng cứu hộ nổ lực t&igrave;m kiếm th&agrave;nh vi&ecirc;n đội b&oacute;ng</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhu yếu phẩm được lực lượng cứu hộ thả tr&ocirc;i theo d&ograve;ng nước với hy vọng những cậu&nbsp;b&eacute; mất t&iacute;ch sẽ nhận được.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 30/6</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&igrave;nh h&igrave;nh thời tiết bắt đầu cải thiện, mưa đ&atilde; ngừng v&agrave; nước cũng bắt đầu r&uacute;t dần khỏi hang, cho ph&eacute;p thợ lặn tiến s&acirc;u hơn v&agrave;o trong hang. Nổ lực giải cứu được triển khai khẩn trương theo 3 hướng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 2/7</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><img alt="Giải cứu đội bóng Thái bị mắc kẹt" src="/Content/editorimages/images/giai-cuu-doi-bong-thai-mac-ket.jpg" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">13 th&agrave;nh vi&ecirc;n đội b&oacute;ng sống s&oacute;t thần&nbsp;kỳ sau 10 ng&agrave;y mắc kẹt</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau rất nhiều nổ lực của đội cứu hộ, cuối c&ugrave;ng điều thần kỳ đ&atilde; xảy ra. 13 th&agrave;nh vi&ecirc;n đội b&oacute;ng bị mắc kẹt đ&atilde; được t&igrave;m thấy l&uacute;c 21h 38ph&uacute;t</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 6/7</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Giải cứu đội bóng Thái bị mắc kẹt" src="/Content/editorimages/images/giai-cuu-doi-bong-thai(1).jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cựu đặc nhiệm Saman Kunan thiệt mạng trong khi đang l&agrave;m nhiệm vụ cứu hộ</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cựu đặc nhiệm Saman Kunan thiệt mạng trong khi đang l&agrave;m nhiệm vụ cứu hộ trong hang. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n được cho l&agrave; do lượng oxy trong b&igrave;nh của anh bị cạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 8/7 &amp; 9/7</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><img alt="Giải cứu đội bóng Thái bị mắc kẹt" src="/Content/editorimages/images/giai-cuu-thanh-cong-doi-bong-mac-ket.jpg" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lực lượng cứu hộ bắt đầu đưa người mất kẹt ra khỏi hang</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bắt đầu tiến h&agrave;nh giải cứu người ra khỏi hang</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>- 8/7</strong>: 4 th&agrave;nh vi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n được giải cứu th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; hiện đang được chăm s&oacute;c tại bệnh viện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>- 9/7:</strong> 4 cậu b&eacute; tiếp theo được giải cứu ra khỏi hang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 10/7</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong><img alt="Giải cứu đội bóng Thái bị mắc kẹt" src="/Content/editorimages/images/cuu-thanh-cong-doi-bong-thai.jpg" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Cuộc giải cứu th&agrave;nh c&ocirc;ng mỹ m&atilde;n</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ograve;n lại của đội b&oacute;ng được đưa ra khỏi hang an to&agrave;n. Như vậy to&agrave;n bộ 13 th&agrave;nh vi&ecirc;n đội b&oacute;ng Th&aacute;i mắc kẹt đ&atilde; được giải cứu th&agrave;nh c&ocirc;ng sau 18 ng&agrave;y gặp nạn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">DanhBaViecLam.vn</span></span></strong></p>

- Cơ hội trải nghiệm việc làm thêm cho sinh viên trong dịp hè / Chính phủ cho phép thành lập Hãng hàng không Bamboo Airways

Cùng Danh Bạ Việc Làm nhìn lại các cột mốc thời gian quan trọng trong hành trình 18 ngày thần kỳ, giải cứu đội bóng thiếu niên Thái gặp nạn trong hang Tham Luang

Ngày 23/6

Giải cứu đội bóng Thái bị mắc kẹt

13 thành viên đội bóng bị mắc kẹt trong hang do mưa lụt

12 cầu thủ nhí, tuổi từ 11 - 17 và 1 huấn luyện viên 25 tuổi được thông báo mất tích trong hang động Tham Luang ở Chiang Rai. Do mưa lớn khiến 13 người không thể quay trở lại cửa hang.

Đội cứu hộ tìm thấy những chiếc xe đạp của các thành viên đội bóng được khóa bên cạnh hàng rào còn giày tập đặt ở gần cửa hang.

Ngày 25/6

Giải cứu đội bóng Thái bị mắc kẹt

Các thợ lặn của lực lượng đặc nhiệm tiến sâu vào hang

Các thợ lặn của lực lượng đặc nhiệm Hải quân Thái Lan SEAL mang theo lương thực, bình dưỡng khí bắt đầu tiến sâu vào bên trong hang. Họ tìm thấy vật dụng và dấu vân tay nhưng chưa thể xác định được vị trí của những người mất tích.

Ngày 28/6

Giải cứu đội bóng Thái bị mắc kẹt

Máy bơm công suất lớn được huy động

Hoạt động cứu hộ dưới nước buộc phải tạm ngừng do nước lũ lớn. Các bơm công suất lớn đã được chuyển tới để hút nước từ trong hang ra ngoài.

Ngày 29/6

Giải cứu đội bóng Thái bị mắc kẹt

Lực lượng cứu hộ nổ lực tìm kiếm thành viên đội bóng

Nhu yếu phẩm được lực lượng cứu hộ thả trôi theo dòng nước với hy vọng những cậu bé mất tích sẽ nhận được.

Ngày 30/6

Tình hình thời tiết bắt đầu cải thiện, mưa đã ngừng và nước cũng bắt đầu rút dần khỏi hang, cho phép thợ lặn tiến sâu hơn vào trong hang. Nổ lực giải cứu được triển khai khẩn trương theo 3 hướng.

Ngày 2/7

Giải cứu đội bóng Thái bị mắc kẹt

13 thành viên đội bóng sống sót thần kỳ sau 10 ngày mắc kẹt

Sau rất nhiều nổ lực của đội cứu hộ, cuối cùng điều thần kỳ đã xảy ra. 13 thành viên đội bóng bị mắc kẹt đã được tìm thấy lúc 21h 38phút

Ngày 6/7

Giải cứu đội bóng Thái bị mắc kẹt

Cựu đặc nhiệm Saman Kunan thiệt mạng trong khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ

Cựu đặc nhiệm Saman Kunan thiệt mạng trong khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ trong hang. Nguyên nhân được cho là do lượng oxy trong bình của anh bị cạn.

Ngày 8/7 & 9/7

Giải cứu đội bóng Thái bị mắc kẹt

Lực lượng cứu hộ bắt đầu đưa người mất kẹt ra khỏi hang

Bắt đầu tiến hành giải cứu người ra khỏi hang

- 8/7: 4 thành viên đầu tiên được giải cứu thành công và hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện.

- 9/7: 4 cậu bé tiếp theo được giải cứu ra khỏi hang.

Ngày 10/7

Giải cứu đội bóng Thái bị mắc kẹt

Cuộc giải cứu thành công mỹ mãn

Những thành viên còn lại của đội bóng được đưa ra khỏi hang an toàn. Như vậy toàn bộ 13 thành viên đội bóng Thái mắc kẹt đã được giải cứu thành công sau 18 ngày gặp nạn.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin