Học cách chi tiêu của tỷ phú Lý Gia Thành v&ag" /> Học cách chi tiêu của tỷ phú Lý Gia Thành v&ag" /> Học cách chi tiêu của tỷ phú Lý Gia Thành v&ag" />
Trang:

Học cách quản lý chi tiêu hợp lý của tỷ phú Lý Gia Thành

Thứ ba, 25/02/2020 | 21:52
Thứ ba, 11/07/2018 | 09:15

Học cách quản lý chi tiêu hợp lý của tỷ phú Lý Gia Thành

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Học c&aacute;ch chi ti&ecirc;u của tỷ&nbsp;ph&uacute; L&yacute; Gia Th&agrave;nh v&agrave;&nbsp;tu&acirc;n thủ đ&uacute;ng nguy&ecirc;n tắc n&agrave;y, khả năng bạn mua được một ng&ocirc;i nh&agrave; ưng &yacute; chỉ sau 2 hoặc 3 năm l&agrave; điều chắc chắn c&oacute; thể.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>C&aacute;ch chi ti&ecirc;u để c&oacute; tiền t&iacute;ch lũy</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Giả sử thu nhập của bạn hiện tại l&agrave; 7 triệu VNĐ/th&aacute;ng. Với mức lương n&agrave;y, bạn c&oacute; thể sống ổn: chi ti&ecirc;u cho những nhu cầu cơ bản như (tiền thu&ecirc; nh&agrave;, tiền điện nước, mua thực phẩm, đồ d&ugrave;ng thiết yếu&hellip;) v&agrave; vẫn c&oacute; một khoản tiền dư ra để tiết kiệm hoặc phục vụ cho c&aacute;c nhu cầu kh&aacute;c.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn h&atilde;y chia số tiền n&agrave;y th&agrave;nh 5 phần, coi như 5 quỹ, lần lượt như sau: quỹ 1 c&oacute; 3 triệu, quỹ 2 c&oacute; 1,5 triệu, quỹ 3 c&oacute; 1 triệu, quỹ 4 c&oacute; 500 ng&agrave;n v&agrave; quỹ 5 c&oacute; 1 triệu. Tại sao lại chia tiền như thế? Đ&acirc;y l&agrave; bản kế hoạch ph&acirc;n bổ sơ bộ.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Quỹ 1 d&ugrave;ng để ăn uống, trả tiền thu&ecirc; nh&agrave;, điện nước, Internet v&agrave; c&aacute;c chi ph&iacute; tương đương</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với số tiền n&agrave;y, bạn c&oacute; thể ăn uống tương đối thoải m&aacute;i, đầy đủ ba bữa. Bữa s&aacute;ng c&oacute; thể ăn x&ocirc;i, ng&ocirc;, b&aacute;nh gi&ograve;, cơm nắm&hellip;, khoảng 10 đến 15 ng&agrave;n. Bữa trưa c&oacute; thể ăn một suất cơm 30 đến 35 ng&agrave;n. Buổi tối th&igrave; tự nấu ở nh&agrave;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu muốn tiết kiệm hơn, h&atilde;y dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa. Trung b&igrave;nh, một th&aacute;ng bạn tốn khoảng 2,4 đến 2,5 triệu cho tiền ăn uống. Phần c&ograve;n lại d&agrave;nh cho tiền nh&agrave;. C&aacute;ch ph&acirc;n bổ n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n đảm bảo được mức sống cơ bản.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Quỹ 2 d&ugrave;ng để kết bạn v&agrave; duy tr&igrave; mối quan hệ.</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Quỹ n&agrave;y sẽ bao gồm tiền điện thoại (khoảng 400 - 500 ng&agrave;n) v&agrave; tiền mời bạn b&egrave; ăn uống h&agrave;ng th&aacute;ng. T&ugrave;y v&agrave;o mức độ th&acirc;n thiết v&agrave; tầm quan trọng của mối quan hệ m&agrave; bạn c&oacute; thể x&aacute;c định mức chi, c&oacute; thể 2 th&aacute;ng/lần, mỗi lần 500 ng&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Cách chi tiêu của tỷ phú Lý Gia Thành" src="/Content/editorimages/images/ket-ban.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn n&ecirc;n lựa chọn những người bạn thực sự muốn giữ li&ecirc;n lạc l&acirc;u d&agrave;i, chẳng hạn như những người bạn muốn học hỏi, những người sẽ gi&uacute;p đỡ bạn trong c&ocirc;ng việc v&agrave; bạn b&egrave; th&acirc;n. N&ecirc;n cố gắng thực hiện đều như vậy.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau 1 năm, h&atilde;y tổng kết v&agrave; quyết định những mối quan hệ n&agrave;o m&agrave; bạn muốn duy tr&igrave;, mang lại gi&aacute; trị to lớn cho bạn v&agrave; c&oacute; ảnh hưởng tới bạn thực sự. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n chi ti&ecirc;u hoang ph&iacute; v&agrave;o những mối quan hệ &quot;chỉ cho vui l&agrave; ch&iacute;nh&quot;, ảnh hưởng kh&ocirc;ng tốt tới cuộc sống/c&ocirc;ng việc của bạn hoặc bạn kh&ocirc;ng cảm thấy c&oacute; sự kết nối với họ. Lựa chọn v&agrave; ưu ti&ecirc;n l&agrave; yếu tố đ&oacute;ng vai tr&ograve; then chốt.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Quỹ 3 d&ugrave;ng để đầu tư cho học tập.</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Quỹ n&agrave;y bao gồm cả việc mua s&aacute;ch vở, b&uacute;t, đăng k&yacute; c&aacute;c kh&oacute;a học (online v&agrave; offline), tham dự hội thảo, c&acirc;u lạc bộ&hellip;Nếu l&agrave; một kh&oacute;a học với học ph&iacute; 3 đến 4 triệu, bạn c&oacute; thể t&iacute;nh to&aacute;n để x&aacute;c định số tiền cần bỏ ra mỗi th&aacute;ng để mua kh&oacute;a học đ&oacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">V&igrave; số tiền đầu tư cho quỹ n&agrave;y kh&ocirc;ng nhiều n&ecirc;n h&atilde;y l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c c&acirc;u hỏi sau trước khi chi ti&ecirc;u: C&ocirc;ng việc của bạn cần g&igrave;? Bạn đang thiếu kỹ năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n/kỹ năng mềm n&agrave;o? Bạn y&ecirc;u th&iacute;ch thể loại s&aacute;ch n&agrave;o? Đọc ch&uacute;ng c&oacute; bổ trợ cho c&ocirc;ng việc hay khiến cuộc sống bạn tốt l&ecirc;n kh&ocirc;ng? C&oacute; nguồn n&agrave;o kh&aacute;c thay thế gi&uacute;p bạn đạt được ch&uacute;ng kh&ocirc;ng (Chẳng hạn mượn s&aacute;ch bạn b&egrave;, đọc tr&ecirc;n thư viện hay học online thay v&igrave; offline&hellip;).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đối với mua s&aacute;ch, cần đặt mục ti&ecirc;u v&agrave; cam kết đọc ch&uacute;ng sau khi mua về. Tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng mua về để &quot;trưng b&agrave;y&quot;. Đọc kỹ v&agrave; cố gắng &aacute;p dụng những g&igrave; bạn học được hoặc chia sẻ cho người kh&aacute;c để tăng khả năng ghi nhớ. Học tập kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p bạn c&oacute; th&ecirc;m kiến thức m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p bạn r&egrave;n luyện rất nhiều kỹ năng kh&aacute;c, chẳng hạn như lọc th&ocirc;ng tin, nắm bắt vấn đề, ph&acirc;n t&iacute;ch, tổng hợp&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Quỹ số&nbsp;4 d&ugrave;ng để đi du lịch, trong nước hoặc nước ngo&agrave;i đều được.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&ugrave;y theo nhu cầu v&agrave; sở th&iacute;ch, bạn c&oacute; thể đặt ra mục ti&ecirc;u mỗi năm đi du lịch v&agrave;i lần (nếu trong nước th&igrave; mỗi qu&yacute; một lần hoặc nước ngo&agrave;i th&igrave; mỗi năm một lần).</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu tiền &iacute;t th&igrave; chọn đi nơi gần th&ocirc;i, chắc chắn loanh quanh chỗ bạn đang sống cũng c&oacute; rất nhiều nơi m&agrave; bạn chưa hề biết đến.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu tiền rủng rỉnh hơn, c&oacute; thể mở rộng địa điểm ra xa dần. Đồng thời, h&atilde;y thay đổi nơi đến, chẳng hạn như đi tắm biển, leo n&uacute;i, đến c&aacute;c v&ugrave;ng qu&ecirc; hay kh&aacute;m ph&aacute; văn h&oacute;a của c&aacute;c đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc kh&aacute;c&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mỗi một trải nghiệm, mỗi một sự thay đổi sẽ gi&uacute;p bạn mở mang tầm nh&igrave;n hơn, c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n đầy cảm th&ocirc;ng hơn đối với cuộc đời, tăng sự tự tin v&agrave; rất nhiều lợi &iacute;ch tuyệt vời kh&aacute;c. Với những ai th&iacute;ch đi nước ngo&agrave;i, h&atilde;y l&agrave;m việc chăm chỉ hơn để c&oacute; nhiều tiền hơn cho v&agrave;o quỹ du lịch. Khi đi, n&ecirc;n lựa chọn nh&agrave; nghỉ rẻ tiền, homestay cho tiết kiệm. C&ograve;n trẻ, miễn l&agrave; được đi nhiều nơi, đừng căn ke qu&aacute; nhiều v&agrave;o tiện nghi hay chỗ ở.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Quỹ số 5 d&agrave;nh để đầu tư.</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; rất nhiều c&aacute;ch để bạn khai th&aacute;c gi&aacute; trị của quỹ n&agrave;y. Chẳng hạn như cho v&agrave;o thẻ ATM, l&agrave;m sổ tiết kiệm, gửi cho những người bạn tin cậy m&agrave; đang đầu tư v&agrave;o c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c (chứng kho&aacute;n)... Sau một thời gian, khi số vốn lớn dần, bạn c&oacute; thể r&uacute;t ra để kinh doanh. Mới đầu n&ecirc;n kinh doanh tr&ecirc;n quy m&ocirc; nhỏ để tr&aacute;nh rủi ro v&agrave; lấy kinh nghiệm.Khi đ&atilde; tự tin hơn, h&atilde;y mạnh dạn đầu tư, li&ecirc;n kết với bạn b&egrave; hoặc những người c&oacute; c&ugrave;ng ch&iacute; hướng. Hiện nay, xu hướng khởi nghiệp rất rầm rộ. Miễn l&agrave; bạn tự tin với &yacute; tưởng của m&igrave;nh, chắc chắn khả thi v&agrave; biết c&aacute;ch d&agrave;nh dụm vốn ngay từ b&acirc;y giờ th&igrave; bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể l&agrave;m được.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c quy tắc cần nhớ:</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">1.&nbsp;Lu&ocirc;n đảm bảo c&oacute; ngần ấy số tiền đ&atilde; đặt ra cho từng quỹ. Kh&ocirc;ng được giảm bớt số tiền ở quỹ n&agrave;y để tăng cho số tiền cho quỹ kh&aacute;c.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chẳng hạn, bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n giảm tiền ăn ở quỹ 1 để cho v&agrave;o quỹ 2 hay giảm tiền chi ti&ecirc;u ở quỹ 3 để cho v&agrave;o quỹ 4. Sức khỏe của bạn cần tốt nhất để l&agrave;m những việc kh&aacute;c v&agrave; học tập cũng quan trọng như đầu tư kinh doanh vậy.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&ugrave;y v&agrave;o mức lương hiện tại m&agrave; c&oacute; thể điều chỉnh số tiền cho từng quỹ. Nếu lương của bạn l&agrave; 10 triệu, bạn c&oacute; thể thay đổi ở c&aacute;c quỹ lần lượt l&agrave; 4 triệu, 1 triệu, 1,5 triệu, 1 triệu, v&agrave; 2,5 triệu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">2.&nbsp;Nếu ưu ti&ecirc;n hiện tại của bạn l&agrave; mối quan hệ hay học tập, bạn c&oacute; thể điều chỉnh để tăng số tiền ở c&aacute;c quỹ n&agrave;y l&ecirc;n. Việc ph&acirc;n bổ ở tr&ecirc;n chỉ mang t&iacute;nh chất tham khảo chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; khu&ocirc;n chung cho tất cả mọi người. H&atilde;y linh hoạt khi &aacute;p dụng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">3.&nbsp;Nếu sau một thời gian thực hiện, mức lương của bạn vẫn chỉ l&agrave; 8 triệu đồng hay số tiền ở mỗi quỹ kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng được chi ti&ecirc;u th&igrave; h&atilde;y xem lại ch&iacute;nh bản th&acirc;n bạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nhưng đừng chỉ tiết kiệm, h&atilde;y t&igrave;m c&aacute;ch để tăng số tiền cho v&agrave;o c&aacute;c quỹ</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiển nhi&ecirc;n, nếu chỉ tiết kiệm như tr&ecirc;n th&igrave; rất kh&oacute; để bạn c&oacute; thể c&oacute; một ng&ocirc;i nh&agrave; to hơn, mua được những thứ &quot;lớn&quot; hơn bạn th&iacute;ch hay thực hiện được những điều bạn muốn. Do vậy, ngo&agrave;i tiết kiệm th&igrave; bạn cũng n&ecirc;n t&igrave;m c&aacute;ch để kiếm tiền. C&aacute;c quỹ c&agrave;ng tăng l&ecirc;n nghĩa l&agrave; bạn đ&atilde; &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng b&agrave;i học tiết kiệm v&agrave; biết c&aacute;ch l&agrave;m tăng số tiền m&igrave;nh đang c&oacute;.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vậy th&igrave; kiếm tiền bằng c&aacute;ch n&agrave;o?</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiển nhi&ecirc;n, quỹ số 5 - đầu tư ch&iacute;nh l&agrave; một trong những c&aacute;ch kiếm tiền hiệu quả. Khi &quot;tiền đ&atilde; đẻ ra tiền&quot; từ quỹ n&agrave;y, bạn c&oacute; thể ph&acirc;n bổ lại nguồn tiền dư ra sau khi đ&atilde; trừ ra 1 triệu (ở tr&ecirc;n, quỹ đầu tư l&agrave; 1 triệu) hoặc quyết định d&ugrave;ng to&agrave;n bộ số tiền n&agrave;y để đầu tư cho kế hoạch mới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&oacute; rất nhiều c&aacute;ch kiếm tiền kh&aacute;c, cụ thể l&agrave;m th&ecirc;m b&aacute;n h&agrave;ng, nhận sổ s&aacute;ch kế to&aacute;n về nh&agrave; l&agrave;m, viết blog kiếm tiền, l&agrave;m cộng t&aacute;c vi&ecirc;n cho c&aacute;c b&aacute;o, nhận thiết kế ri&ecirc;ng, chạy xe &ocirc;m, tự l&agrave;m b&aacute;nh để b&aacute;n&hellip; Bất cứ c&ocirc;ng việc g&igrave; (miễn l&agrave; kh&ocirc;ng tr&aacute;i ph&aacute;p luật) đều được. Điều quan trọng l&agrave; bạn c&oacute; muốn l&agrave;m v&agrave; c&oacute; sẵn s&agrave;ng l&agrave;m việc hay kh&ocirc;ng, c&ograve;n lại kh&ocirc;ng thiếu việc cho bạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một điều lưu &yacute; đ&oacute; l&agrave; d&ugrave; thu nhập của bạn c&oacute; tăng l&ecirc;n thế n&agrave;o hay c&oacute; lớn như thế n&agrave;o đi chăng nữa th&igrave; cũng lu&ocirc;n chia ch&uacute;ng ra 5 quỹ như tr&ecirc;n. L&agrave;m như vậy nghĩa l&agrave; bạn đang kiểm so&aacute;t được nguồn tiền của m&igrave;nh, tr&aacute;nh việc chi ti&ecirc;u hoang v&agrave; lu&ocirc;n trong trạng th&aacute;i chủ động với mọi t&igrave;nh huống.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ugrave; bạn c&oacute; thất bại khi kinh doanh th&igrave; cuộc sống của bạn vẫn diễn ra b&igrave;nh thường v&igrave; bạn vẫn c&oacute; đủ tiền để trả tiền nh&agrave;, ăn uống, giao lưu bạn b&egrave; v&agrave; học tập. Sức khỏe của bạn đảm bảo, những mối quan hệ vẫn bền chặt v&agrave; đầu &oacute;c bạn vẫn được mở mang - đ&oacute; l&agrave; điều gi&aacute; trị nhất m&agrave; nếu như vẫn chi ti&ecirc;u hoang ph&iacute; th&igrave; bạn sẽ kh&ocirc;ng bao giờ c&oacute; được.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tin hay kh&ocirc;ng tin b&iacute; quyết kiểm so&aacute;t chi ti&ecirc;u n&agrave;y l&agrave; ở bạn. Bạn kh&ocirc;ng nhất thiết phải l&agrave;m theo nhưng chẳng c&oacute; l&yacute; do g&igrave; để kh&ocirc;ng thử. Bạn chẳng mất g&igrave; cả m&agrave; c&ograve;n được lợi rất nhiều.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Về vấn đề n&agrave;y, tạm tr&iacute;ch dẫn một l&yacute; thuyết nổi tiếng từ đại học Harvard:&nbsp;Sự kh&aacute;c nhau giữa số phận của con người kh&aacute;c nhau được quyết định bởi việc m&agrave; người đ&oacute; l&agrave;m trong l&uacute;c rảnh rỗi từ 20h tới 22h.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y sử dụng 2 giờ n&agrave;y của ng&agrave;y h&ocirc;m nay để suy nghĩ về c&aacute;ch chi ti&ecirc;u v&agrave; quyết định gi&agrave;nh lại quyền kiểm so&aacute;t của m&igrave;nh. Nếu ki&ecirc;n tr&igrave; v&agrave; đủ quyết t&acirc;m th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; l&agrave; kh&ocirc;ng thể.</span></span></strong></p>

- Thói quen chi tiêu giúp bạn tiết kiệm được một khoản khá lớn / Những cách đơn giản giúp bạn tiết kiệm chi tiêu trong năm 2018

Học cách chi tiêu của tỷ phú Lý Gia Thành và tuân thủ đúng nguyên tắc này, khả năng bạn mua được một ngôi nhà ưng ý chỉ sau 2 hoặc 3 năm là điều chắc chắn có thể.

Cách chi tiêu để có tiền tích lũy

Giả sử thu nhập của bạn hiện tại là 7 triệu VNĐ/tháng. Với mức lương này, bạn có thể sống ổn: chi tiêu cho những nhu cầu cơ bản như (tiền thuê nhà, tiền điện nước, mua thực phẩm, đồ dùng thiết yếu…) và vẫn có một khoản tiền dư ra để tiết kiệm hoặc phục vụ cho các nhu cầu khác.

Bạn hãy chia số tiền này thành 5 phần, coi như 5 quỹ, lần lượt như sau: quỹ 1 có 3 triệu, quỹ 2 có 1,5 triệu, quỹ 3 có 1 triệu, quỹ 4 có 500 ngàn và quỹ 5 có 1 triệu. Tại sao lại chia tiền như thế? Đây là bản kế hoạch phân bổ sơ bộ.

Quỹ 1 dùng để ăn uống, trả tiền thuê nhà, điện nước, Internet và các chi phí tương đương

Với số tiền này, bạn có thể ăn uống tương đối thoải mái, đầy đủ ba bữa. Bữa sáng có thể ăn xôi, ngô, bánh giò, cơm nắm…, khoảng 10 đến 15 ngàn. Bữa trưa có thể ăn một suất cơm 30 đến 35 ngàn. Buổi tối thì tự nấu ở nhà.

Nếu muốn tiết kiệm hơn, hãy dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa. Trung bình, một tháng bạn tốn khoảng 2,4 đến 2,5 triệu cho tiền ăn uống. Phần còn lại dành cho tiền nhà. Cách phân bổ này hoàn toàn đảm bảo được mức sống cơ bản.

Quỹ 2 dùng để kết bạn và duy trì mối quan hệ.

Quỹ này sẽ bao gồm tiền điện thoại (khoảng 400 - 500 ngàn) và tiền mời bạn bè ăn uống hàng tháng. Tùy vào mức độ thân thiết và tầm quan trọng của mối quan hệ mà bạn có thể xác định mức chi, có thể 2 tháng/lần, mỗi lần 500 ngàn.

Cách chi tiêu của tỷ phú Lý Gia Thành

Bạn nên lựa chọn những người bạn thực sự muốn giữ liên lạc lâu dài, chẳng hạn như những người bạn muốn học hỏi, những người sẽ giúp đỡ bạn trong công việc và bạn bè thân. Nên cố gắng thực hiện đều như vậy.

Sau 1 năm, hãy tổng kết và quyết định những mối quan hệ nào mà bạn muốn duy trì, mang lại giá trị to lớn cho bạn và có ảnh hưởng tới bạn thực sự. Không nên chi tiêu hoang phí vào những mối quan hệ "chỉ cho vui là chính", ảnh hưởng không tốt tới cuộc sống/công việc của bạn hoặc bạn không cảm thấy có sự kết nối với họ. Lựa chọn và ưu tiên là yếu tố đóng vai trò then chốt.

Quỹ 3 dùng để đầu tư cho học tập.

Quỹ này bao gồm cả việc mua sách vở, bút, đăng ký các khóa học (online và offline), tham dự hội thảo, câu lạc bộ…Nếu là một khóa học với học phí 3 đến 4 triệu, bạn có thể tính toán để xác định số tiền cần bỏ ra mỗi tháng để mua khóa học đó.

Vì số tiền đầu tư cho quỹ này không nhiều nên hãy làm rõ các câu hỏi sau trước khi chi tiêu: Công việc của bạn cần gì? Bạn đang thiếu kỹ năng chuyên môn/kỹ năng mềm nào? Bạn yêu thích thể loại sách nào? Đọc chúng có bổ trợ cho công việc hay khiến cuộc sống bạn tốt lên không? Có nguồn nào khác thay thế giúp bạn đạt được chúng không (Chẳng hạn mượn sách bạn bè, đọc trên thư viện hay học online thay vì offline…).

Đối với mua sách, cần đặt mục tiêu và cam kết đọc chúng sau khi mua về. Tránh tình trạng mua về để "trưng bày". Đọc kỹ và cố gắng áp dụng những gì bạn học được hoặc chia sẻ cho người khác để tăng khả năng ghi nhớ. Học tập không chỉ giúp bạn có thêm kiến thức mà còn giúp bạn rèn luyện rất nhiều kỹ năng khác, chẳng hạn như lọc thông tin, nắm bắt vấn đề, phân tích, tổng hợp…

Quỹ số 4 dùng để đi du lịch, trong nước hoặc nước ngoài đều được.

Tùy theo nhu cầu và sở thích, bạn có thể đặt ra mục tiêu mỗi năm đi du lịch vài lần (nếu trong nước thì mỗi quý một lần hoặc nước ngoài thì mỗi năm một lần).

Nếu tiền ít thì chọn đi nơi gần thôi, chắc chắn loanh quanh chỗ bạn đang sống cũng có rất nhiều nơi mà bạn chưa hề biết đến.

Nếu tiền rủng rỉnh hơn, có thể mở rộng địa điểm ra xa dần. Đồng thời, hãy thay đổi nơi đến, chẳng hạn như đi tắm biển, leo núi, đến các vùng quê hay khám phá văn hóa của các đồng bào dân tộc khác…

Mỗi một trải nghiệm, mỗi một sự thay đổi sẽ giúp bạn mở mang tầm nhìn hơn, có cái nhìn đầy cảm thông hơn đối với cuộc đời, tăng sự tự tin và rất nhiều lợi ích tuyệt vời khác. Với những ai thích đi nước ngoài, hãy làm việc chăm chỉ hơn để có nhiều tiền hơn cho vào quỹ du lịch. Khi đi, nên lựa chọn nhà nghỉ rẻ tiền, homestay cho tiết kiệm. Còn trẻ, miễn là được đi nhiều nơi, đừng căn ke quá nhiều vào tiện nghi hay chỗ ở.

Quỹ số 5 dành để đầu tư.

Có rất nhiều cách để bạn khai thác giá trị của quỹ này. Chẳng hạn như cho vào thẻ ATM, làm sổ tiết kiệm, gửi cho những người bạn tin cậy mà đang đầu tư vào các sản phẩm khác (chứng khoán)... Sau một thời gian, khi số vốn lớn dần, bạn có thể rút ra để kinh doanh. Mới đầu nên kinh doanh trên quy mô nhỏ để tránh rủi ro và lấy kinh nghiệm.Khi đã tự tin hơn, hãy mạnh dạn đầu tư, liên kết với bạn bè hoặc những người có cùng chí hướng. Hiện nay, xu hướng khởi nghiệp rất rầm rộ. Miễn là bạn tự tin với ý tưởng của mình, chắc chắn khả thi và biết cách dành dụm vốn ngay từ bây giờ thì bạn hoàn toàn có thể làm được.

Các quy tắc cần nhớ:

1. Luôn đảm bảo có ngần ấy số tiền đã đặt ra cho từng quỹ. Không được giảm bớt số tiền ở quỹ này để tăng cho số tiền cho quỹ khác.

Chẳng hạn, bạn không nên giảm tiền ăn ở quỹ 1 để cho vào quỹ 2 hay giảm tiền chi tiêu ở quỹ 3 để cho vào quỹ 4. Sức khỏe của bạn cần tốt nhất để làm những việc khác và học tập cũng quan trọng như đầu tư kinh doanh vậy.

Tùy vào mức lương hiện tại mà có thể điều chỉnh số tiền cho từng quỹ. Nếu lương của bạn là 10 triệu, bạn có thể thay đổi ở các quỹ lần lượt là 4 triệu, 1 triệu, 1,5 triệu, 1 triệu, và 2,5 triệu.

2. Nếu ưu tiên hiện tại của bạn là mối quan hệ hay học tập, bạn có thể điều chỉnh để tăng số tiền ở các quỹ này lên. Việc phân bổ ở trên chỉ mang tính chất tham khảo chứ không phải là khuôn chung cho tất cả mọi người. Hãy linh hoạt khi áp dụng.

3. Nếu sau một thời gian thực hiện, mức lương của bạn vẫn chỉ là 8 triệu đồng hay số tiền ở mỗi quỹ không đáp ứng được chi tiêu thì hãy xem lại chính bản thân bạn.

Nhưng đừng chỉ tiết kiệm, hãy tìm cách để tăng số tiền cho vào các quỹ

Hiển nhiên, nếu chỉ tiết kiệm như trên thì rất khó để bạn có thể có một ngôi nhà to hơn, mua được những thứ "lớn" hơn bạn thích hay thực hiện được những điều bạn muốn. Do vậy, ngoài tiết kiệm thì bạn cũng nên tìm cách để kiếm tiền. Các quỹ càng tăng lên nghĩa là bạn đã áp dụng thành công bài học tiết kiệm và biết cách làm tăng số tiền mình đang có.

Vậy thì kiếm tiền bằng cách nào?

Hiển nhiên, quỹ số 5 - đầu tư chính là một trong những cách kiếm tiền hiệu quả. Khi "tiền đã đẻ ra tiền" từ quỹ này, bạn có thể phân bổ lại nguồn tiền dư ra sau khi đã trừ ra 1 triệu (ở trên, quỹ đầu tư là 1 triệu) hoặc quyết định dùng toàn bộ số tiền này để đầu tư cho kế hoạch mới.

Bên cạnh đó, có rất nhiều cách kiếm tiền khác, cụ thể làm thêm bán hàng, nhận sổ sách kế toán về nhà làm, viết blog kiếm tiền, làm cộng tác viên cho các báo, nhận thiết kế riêng, chạy xe ôm, tự làm bánh để bán… Bất cứ công việc gì (miễn là không trái pháp luật) đều được. Điều quan trọng là bạn có muốn làm và có sẵn sàng làm việc hay không, còn lại không thiếu việc cho bạn.

Một điều lưu ý đó là dù thu nhập của bạn có tăng lên thế nào hay có lớn như thế nào đi chăng nữa thì cũng luôn chia chúng ra 5 quỹ như trên. Làm như vậy nghĩa là bạn đang kiểm soát được nguồn tiền của mình, tránh việc chi tiêu hoang và luôn trong trạng thái chủ động với mọi tình huống.

Dù bạn có thất bại khi kinh doanh thì cuộc sống của bạn vẫn diễn ra bình thường vì bạn vẫn có đủ tiền để trả tiền nhà, ăn uống, giao lưu bạn bè và học tập. Sức khỏe của bạn đảm bảo, những mối quan hệ vẫn bền chặt và đầu óc bạn vẫn được mở mang - đó là điều giá trị nhất mà nếu như vẫn chi tiêu hoang phí thì bạn sẽ không bao giờ có được.

Tin hay không tin bí quyết kiểm soát chi tiêu này là ở bạn. Bạn không nhất thiết phải làm theo nhưng chẳng có lý do gì để không thử. Bạn chẳng mất gì cả mà còn được lợi rất nhiều.

Về vấn đề này, tạm trích dẫn một lý thuyết nổi tiếng từ đại học Harvard: Sự khác nhau giữa số phận của con người khác nhau được quyết định bởi việc mà người đó làm trong lúc rảnh rỗi từ 20h tới 22h. Hãy sử dụng 2 giờ này của ngày hôm nay để suy nghĩ về cách chi tiêu và quyết định giành lại quyền kiểm soát của mình. Nếu kiên trì và đủ quyết tâm thì không có gì là không thể.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin