kiem tien gioi kiem tien gioi kiem tien gioi
Trang:

Học thêm 4 điều này nếu bạn muốn làm giàu để cải thiện cuộc sống

Thứ năm, 27/02/2020 | 15:15
Thứ năm, 08/07/2018 | 00:15

Học thêm 4 điều này nếu bạn muốn làm giàu để cải thiện cuộc sống

<p style="text-align:center"><img alt="kiem tien gioi" src="/Content/editorimages/images/104249172-gettyimages-98780532600x400-1508925586224-crop-1508925592469.jpg" /></p> <p><strong>1. Người gi&agrave;u kiếm tiền đ&atilde; giỏi, giữ tiền c&ograve;n giỏi hơn</strong></p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, đối với những người gi&agrave;u lại kh&aacute;c, họ lu&ocirc;n t&iacute;nh to&aacute;n cẩn thận từ những khoản chi nhỏ nhất v&igrave; họ biết nhiều khoản chi ti&ecirc;u nhỏ cộng lại sẽ th&agrave;nh một m&oacute;n tiền lớn. Ch&uacute;ng ta thường cẩn thận trong những khoản đầu tư hoặc mua sắm lớn, nhưng đối với những khoản chi ti&ecirc;u nhỏ th&igrave; ch&uacute;ng ta lại xếp v&agrave;o những khoản chi c&oacute; t&ecirc;n &ldquo;vặt v&atilde;nh&rdquo;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="kiem tien" src="/Content/editorimages/images/abcsuzeormandr110308main-1508925612734.jpg" /></p> <p>Vậy n&ecirc;n, tốt hơn hết l&agrave; ngay b&acirc;y giờ bạn n&ecirc;n lập một bản kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh thật chi tiết, đồng thời ghi ch&eacute;p v&agrave; theo d&otilde;i to&agrave;n bộ thu nhập v&agrave; chi ti&ecirc;u để kiểm so&aacute;t d&ograve;ng tiền của m&igrave;nh. Suze Orman, MC nổi tiếng của k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh CNBC chia sẻ: &ldquo;H&atilde;y xem x&eacute;t tất cả mọi nơi m&agrave; bạn c&oacute; thể cắt giảm chi ti&ecirc;u ở mức tối đa. N&oacute; sẽ gi&uacute;p bạn tiết kiệm được một khoản lớn m&agrave; bạn kh&ocirc;ng thể ngờ đến đấy&rdquo;.</p> <p>Họ đầu tư c&oacute; t&iacute;nh to&aacute;n v&agrave; biết c&aacute;ch để &ldquo;tiền đẻ ra tiền&rdquo;. Thực ra, ch&uacute;ng ta rất dễ rơi v&agrave;o c&aacute;i bẫy của việc mua sắm bừa b&atilde;i, ch&uacute;ng ta bị &aacute;nh đ&egrave;n trong c&aacute;c cửa h&agrave;ng quần &aacute;o thu h&uacute;t n&ecirc;n nhiều khi kh&ocirc;ng kiềm chế được th&oacute;i quen mua sắm, sẵn s&agrave;ng r&uacute;t v&iacute; chi ti&ecirc;u v&agrave; chỉ khi đến cuối ng&agrave;y bạn mới nhận ra bạn đ&atilde; l&atilde;ng ph&iacute; một khoản tiền m&agrave; bạn c&oacute; thể d&ugrave;ng để mua những thứ thật sự cần thiết cho cuộc sống. C&ograve;n đối với những người gi&agrave;u, họ lu&ocirc;n biết r&otilde; tiền của họ đến v&agrave; đi như thế n&agrave;o.</p> <p><strong>2. Người gi&agrave;u kh&ocirc;ng sống ph&ocirc; trương</strong></p> <p>Rất nhiều người quan niệm nhiều tiền, gi&agrave;u c&oacute; phải được thể hiện ra b&ecirc;n ngo&agrave;i n&ecirc;n nhiều người chọn mua biệt thự, si&ecirc;u xe, đồ h&agrave;ng hiệu&hellip; để chứng minh với người xung quanh th&agrave;nh t&iacute;ch của họ. Tuy nhi&ecirc;n, nếu cứ phung ph&iacute; tiền v&agrave;o những m&oacute;n đồ đắt đỏ để g&acirc;y ấn tượng với người kh&aacute;c th&igrave; sẽ c&oacute; một ng&agrave;y n&agrave;o đ&oacute; bị l&acirc;m v&agrave;o t&igrave;nh trạng kh&aacute;nh kiệt.</p> <p><img alt="khong pho truong" src="/Content/editorimages/images/how-the-stock-market-decides-warren-buffetts-mcdonalds-breakfast-every-day-1508925534770.jpg" /></p> <p>Một người rất th&agrave;nh đạt v&agrave; gi&agrave;u c&oacute; đ&atilde; chia sẻ nguy&ecirc;n tắc để duy tr&igrave; sự thịnh vượng của m&igrave;nh như sau:&nbsp;<em>kh&ocirc;ng đổi nh&agrave;, kh&ocirc;ng đổi vợ/chồng hay xe hơi ngay cả khi đ&atilde; trở n&ecirc;n gi&agrave;u c&oacute;.&nbsp;</em>Tỷ ph&uacute; Warren Buffett mỗi ng&agrave;y đều ăn s&aacute;ng tại McDonald&rsquo;s. Đến nay, &ocirc;ng vẫn sống trong căn hộ 5 ph&ograve;ng ngủ m&agrave; &ocirc;ng từng mua với gi&aacute; 30.000 USD năm 1958 ở Ohama. Mark Zuckerberg l&agrave; một CEO gi&agrave;u c&oacute; v&agrave; nổi tiếng nhưng &ocirc;ng c&oacute; cả một tủ quần &aacute;o chỉ to&agrave;n &aacute;o ph&ocirc;ng v&agrave; hoodie x&aacute;m để thay đổi mỗi ng&agrave;y.</p> <p>Sự thật l&agrave; kh&ocirc;ng &iacute;t người đ&atilde; thay đổi mức sống ngay khi thu nhập của họ tăng l&ecirc;n. Nhưng đừng qu&ecirc;n rằng, để x&acirc;y dựng sự gi&agrave;u c&oacute; một c&aacute;ch bền vững v&agrave; an to&agrave;n, h&atilde;y từ bỏ những ham muốn kh&ocirc;ng cần thiết v&agrave; lối sống ph&ocirc; trương. Họ thường mạnh tay mua sắm v&agrave; sử dụng những dịch vụ đắt đỏ để xứng đ&aacute;ng với số tiền họ kiếm được. Thay v&agrave;o đ&oacute;, cũng n&ecirc;n tiết kiệm v&agrave; đầu tư v&agrave;o c&aacute;c kế hoạch t&agrave;i ch&iacute;nh kh&ocirc;n ngoan để c&oacute; sẵn nguồn lực t&agrave;i ch&iacute;nh cho tương lai.</p> <p><strong>3. Kết bạn với những người c&oacute; c&ugrave;ng ch&iacute; hướng</strong></p> <p><strong><img alt="ban chung chi huong" src="/Content/editorimages/images/102091138-bill-gates-warren-buffett-1910x1000-1503560444037-1508925413705.jpg" /></strong></p> <p>B&iacute; quyết t&igrave;m bạn của những người gi&agrave;u c&oacute; l&agrave;:&nbsp;<em>H&atilde;y kết bạn với những người giản dị v&agrave; sống dưới mức thu nhập m&agrave; họ c&oacute; thể kiếm được.&nbsp;</em>Một trong những đặc điểm nổi bật của người gi&agrave;u l&agrave; họ lu&ocirc;n v&agrave; chỉ kết bạn với những người c&oacute; c&ugrave;ng ch&iacute; hướng. &ldquo;Gần mực th&igrave; đen, gần đ&egrave;n th&igrave; s&aacute;ng&rdquo;, họ tr&aacute;nh kết bạn với những người ti&ecirc;u tiền như nước v&agrave; nhanh ch&oacute;ng th&acirc;n thiết với những người c&oacute; chung mối quan t&acirc;m về tiền bạc như họ.</p> <p><strong>4. Kết h&ocirc;n đ&uacute;ng người</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="ket hon dung nguoi" src="/Content/editorimages/images/mark-zuckerberg-plans-a-new-honeymoon-for-his-wife-priscilla-chan-every-single-year-1508925464637.png" /></strong></p> <p>Người bạn đồng h&agrave;nh đến hết đời sẽ hỗ trợ bạn c&ugrave;ng sắp xếp c&ocirc;ng việc nh&agrave;, san sẻ những mối lo t&agrave;i ch&iacute;nh cũng như c&aacute;c vấn đề trong cuộc sống. Theo nghi&ecirc;n cứu của Đại học Washington ở St.Louis, những người c&oacute; bạn đời đ&aacute;ng tin cậy sẽ l&agrave;m việc tốt hơn, thăng tiến nhanh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn v&agrave; h&agrave;i l&ograve;ng với c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh hơn. Điều n&agrave;y cho thấy, t&iacute;nh c&aacute;ch của người bạn đời ch&iacute;nh l&agrave; nh&acirc;n tố quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi người.</p>

- Cách để tránh những sai lầm nghề nghiệp mà bạn đang mắc phải / Đại chiến các cửa hang tiện lợi đến giai đoạn cao trào

kiem tien gioi

1. Người giàu kiếm tiền đã giỏi, giữ tiền còn giỏi hơn

Tuy nhiên, đối với những người giàu lại khác, họ luôn tính toán cẩn thận từ những khoản chi nhỏ nhất vì họ biết nhiều khoản chi tiêu nhỏ cộng lại sẽ thành một món tiền lớn. Chúng ta thường cẩn thận trong những khoản đầu tư hoặc mua sắm lớn, nhưng đối với những khoản chi tiêu nhỏ thì chúng ta lại xếp vào những khoản chi có tên “vặt vãnh”.

kiem tien

Vậy nên, tốt hơn hết là ngay bây giờ bạn nên lập một bản kế hoạch tài chính thật chi tiết, đồng thời ghi chép và theo dõi toàn bộ thu nhập và chi tiêu để kiểm soát dòng tiền của mình. Suze Orman, MC nổi tiếng của kênh truyền hình CNBC chia sẻ: “Hãy xem xét tất cả mọi nơi mà bạn có thể cắt giảm chi tiêu ở mức tối đa. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản lớn mà bạn không thể ngờ đến đấy”.

Họ đầu tư có tính toán và biết cách để “tiền đẻ ra tiền”. Thực ra, chúng ta rất dễ rơi vào cái bẫy của việc mua sắm bừa bãi, chúng ta bị ánh đèn trong các cửa hàng quần áo thu hút nên nhiều khi không kiềm chế được thói quen mua sắm, sẵn sàng rút ví chi tiêu và chỉ khi đến cuối ngày bạn mới nhận ra bạn đã lãng phí một khoản tiền mà bạn có thể dùng để mua những thứ thật sự cần thiết cho cuộc sống. Còn đối với những người giàu, họ luôn biết rõ tiền của họ đến và đi như thế nào.

2. Người giàu không sống phô trương

Rất nhiều người quan niệm nhiều tiền, giàu có phải được thể hiện ra bên ngoài nên nhiều người chọn mua biệt thự, siêu xe, đồ hàng hiệu… để chứng minh với người xung quanh thành tích của họ. Tuy nhiên, nếu cứ phung phí tiền vào những món đồ đắt đỏ để gây ấn tượng với người khác thì sẽ có một ngày nào đó bị lâm vào tình trạng khánh kiệt.

khong pho truong

Một người rất thành đạt và giàu có đã chia sẻ nguyên tắc để duy trì sự thịnh vượng của mình như sau: không đổi nhà, không đổi vợ/chồng hay xe hơi ngay cả khi đã trở nên giàu có. Tỷ phú Warren Buffett mỗi ngày đều ăn sáng tại McDonald’s. Đến nay, ông vẫn sống trong căn hộ 5 phòng ngủ mà ông từng mua với giá 30.000 USD năm 1958 ở Ohama. Mark Zuckerberg là một CEO giàu có và nổi tiếng nhưng ông có cả một tủ quần áo chỉ toàn áo phông và hoodie xám để thay đổi mỗi ngày.

Sự thật là không ít người đã thay đổi mức sống ngay khi thu nhập của họ tăng lên. Nhưng đừng quên rằng, để xây dựng sự giàu có một cách bền vững và an toàn, hãy từ bỏ những ham muốn không cần thiết và lối sống phô trương. Họ thường mạnh tay mua sắm và sử dụng những dịch vụ đắt đỏ để xứng đáng với số tiền họ kiếm được. Thay vào đó, cũng nên tiết kiệm và đầu tư vào các kế hoạch tài chính khôn ngoan để có sẵn nguồn lực tài chính cho tương lai.

3. Kết bạn với những người có cùng chí hướng

ban chung chi huong

Bí quyết tìm bạn của những người giàu có là: Hãy kết bạn với những người giản dị và sống dưới mức thu nhập mà họ có thể kiếm được. Một trong những đặc điểm nổi bật của người giàu là họ luôn và chỉ kết bạn với những người có cùng chí hướng. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, họ tránh kết bạn với những người tiêu tiền như nước và nhanh chóng thân thiết với những người có chung mối quan tâm về tiền bạc như họ.

4. Kết hôn đúng người

ket hon dung nguoi

Người bạn đồng hành đến hết đời sẽ hỗ trợ bạn cùng sắp xếp công việc nhà, san sẻ những mối lo tài chính cũng như các vấn đề trong cuộc sống. Theo nghiên cứu của Đại học Washington ở St.Louis, những người có bạn đời đáng tin cậy sẽ làm việc tốt hơn, thăng tiến nhanh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và hài lòng với công việc của mình hơn. Điều này cho thấy, tính cách của người bạn đời chính là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi người.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)