Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan, khoảng 5.000 container phế liệu đang tồn đọn" /> Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan, khoảng 5.000 container phế liệu đang tồn đọn" /> Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan, khoảng 5.000 container phế liệu đang tồn đọn" />
Trang:

Hơn 5.000 container phế liệu tồn đọng tại các cảng Hải Phòng, Cát Lái

Thứ sáu, 03/04/2020 | 07:49
Thứ sáu, 05/08/2018 | 16:29

Hơn 5.000 container phế liệu tồn đọng tại các cảng Hải Phòng, Cát Lái

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan,&nbsp;khoảng 5.000 container phế liệu đang tồn đọng tại cảng Hải Ph&ograve;ng v&agrave; C&aacute;t L&aacute;i (TP HCM). Trong đ&oacute;, số container tồn tại cảng C&aacute;t L&aacute;i t&iacute;nh đến ng&agrave;y 25/7 l&agrave; 3.579 container, trong đ&oacute; c&oacute; 2.423 container tồn qu&aacute; 90 ng&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tại Hải Ph&ograve;ng, t&iacute;nh đến ng&agrave;y 5/7, tổng số container c&ograve;n tồn l&agrave; 1.495 container, trong đ&oacute; hơn một nửa c&oacute; số tồn qu&aacute; 90 ng&agrave;y. Ri&ecirc;ng mặt h&agrave;ng phế liệu nhựa chiếm tới 1.342 container tồn đọng tại cảng Hải Ph&ograve;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L&yacute;&nbsp;giải về t&igrave;nh trạng tồn đọng n&agrave;y, &ocirc;ng Ho&agrave;ng Đức Nhượng, Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty Giang Nam C&aacute;t hoạt động trong ng&agrave;nh nhựa t&aacute;i chế cho biết, c&aacute;c doanh nghiệp nhập nhiều h&agrave;ng bởi Trung Quốc mới c&ocirc;ng bố ngừng nhập khẩu 24 loại phế liệu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Việc Trung Quốc bất ngờ dừng nhập khẩu tạo nguồn cung lớn nhưng cũng đặt c&aacute;c doanh nghiệp Việt trước t&igrave;nh thế bị động. Trước năm 2017, c&aacute;c doanh nghiệp kh&ocirc;ng mặn m&agrave; với việc nhập khẩu nhựa phế liệu do kh&ocirc;ng cạnh tranh nổi với đối t&aacute;c Trung Quốc&quot;, l&atilde;nh đạo doanh nghiệp n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;H&agrave;ng nhập đang tr&ecirc;n biển, Sở T&agrave;i Nguy&ecirc;n M&ocirc;i trường kh&ocirc;ng c&oacute; chức năng cấp ph&eacute;p nữa, hạ tầng kỹ thuật của nh&agrave; m&aacute;y chưa ho&agrave;n thiện dẫn đến t&igrave;nh trạng h&agrave;ng phải tồn cảng&quot;, vị n&agrave;y n&oacute;i.Theo l&atilde;nh đạo một doanh nghiệp ng&agrave;nh nhựa kh&aacute;c,&nbsp;một nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c khiến h&agrave;ng tồn nhiều tại cảng l&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp chưa đ&aacute;p ứng điều kiện cấp ph&eacute;p nhập khẩu mới&nbsp;của Bộ T&agrave;i Nguy&ecirc;n - M&ocirc;i trường.&nbsp;Nhiều doanh nghiệp đ&atilde; đầu tư x&acirc;y dựng nh&agrave; m&aacute;y nhưng để đầu tư b&agrave;i bản theo đ&uacute;ng y&ecirc;u cầu của giấy ph&eacute;p mới sẽ cần thời gian &iacute;t nhất l&agrave; 12-24 th&aacute;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một chuy&ecirc;n gia trong ng&agrave;nh nhận định, một l&yacute; do kh&aacute;c cho t&igrave;nh trạng h&agrave;ng phế liệu v&ocirc; chủ tồn với số lượng lớn l&agrave; c&aacute;c y&ecirc;u cầu về quy chuẩn h&agrave;ng nhập khẩu của Việt Nam. Số lượng lớn h&agrave;ng tồn ở c&aacute;c cảng l&agrave; bị d&aacute;n m&aacute;c &quot;chất thải kh&ocirc;ng được ph&eacute;p nhập khẩu&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Hơn 5.000 container phế liệu tồn đọng tại các cảng" src="/Content/editorimages/images/phe-lieu.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước t&igrave;nh trạng qu&aacute; tải, một số cảng biển của Việt Nam đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o tạm ngưng nhập khẩu vật liệu t&aacute;i chế. </span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Đ&atilde; l&agrave; phế liệu th&igrave; b&ecirc;n b&aacute;n kh&ocirc;ng thể l&uacute;c n&agrave;o cũng đ&oacute;ng h&agrave;ng đ&uacute;ng 100% theo quy chuẩn của Việt Nam. M&agrave; nếu b&ecirc;n b&aacute;n đ&oacute;ng h&agrave;ng v&agrave;o container lẫn một &iacute;t loại kh&aacute;c, cả l&ocirc; h&agrave;ng sẽ bị đ&iacute;nh m&aacute;c chất thải kh&ocirc;ng được ph&eacute;p nhập khẩu, n&ecirc;n doanh nghiệp ngậm đắng nuốt cay kh&ocirc;ng d&aacute;m đến nhận h&agrave;ng&quot; vị n&agrave;y n&oacute;i v&agrave; cho biết th&ecirc;m, h&agrave;ng tồn c&agrave;ng l&acirc;u th&igrave; doanh nghiệp c&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng r&uacute;t được h&agrave;ng v&igrave; ph&iacute; lưu container phải trả cho h&atilde;ng t&agrave;u đ&atilde; vượt qu&aacute; tiền h&agrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đại diện Tổng cục Hải quan cho rằng, những hạn chế về nhập khẩu vật liệu t&aacute;i chế đ&atilde; g&acirc;y kh&oacute; khăn cho qu&aacute; tr&igrave;nh xử l&yacute; nhập khẩu v&agrave; dẫn đến việc h&agrave;ng nhập khẩu bị &ugrave;n tắc tại c&aacute;c cảng biển trong thời gian vừa qua.Tại họp b&aacute;o chiều 30/7, &ocirc;ng Trần Đức H&ugrave;ng - Ph&oacute; ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Tổng cục Hải quan cho biết, Việt Nam đ&atilde; nhập khẩu hơn 4 triệu tấn phế liệu (gồm nhựa, giấy, sắt th&eacute;p phế liệu), trị gi&aacute; hơn 1,2 tỷ USD trong 6 th&aacute;ng đầu năm 2018.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước t&igrave;nh trạng qu&aacute; tải, một số cảng biển của Việt Nam đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o tạm ngưng nhập khẩu vật liệu t&aacute;i chế. Cụ thể, đầu th&aacute;ng 6, Tổng c&ocirc;ng ty T&acirc;n cảng S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o từ chối doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu về cảng. Cảng C&aacute;t L&aacute;i cũng th&ocirc;ng b&aacute;o kh&ocirc;ng nhận phế liệu từ cảng C&aacute;i M&eacute;p (B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u) v&agrave; T&acirc;n cảng Hiệp Phước từ 25/6 đến 15/10.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy ph&eacute;p nhập khẩu mới cho c&aacute;c doanh nghiệp đ&atilde; c&oacute; quy chuẩn. H&agrave;ng tồn cảng m&agrave; lại kh&ocirc;ng c&oacute; nguy&ecirc;n liệu để sản xuất, h&atilde;ng t&agrave;u th&igrave; dừng vận chuyển n&ecirc;n doanh nghiệp trong ng&agrave;nh v&ocirc; c&ugrave;ng lo lắng&quot;, &ocirc;ng Ho&agrave;ng Đức Nhượng, Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty Giang Nam C&aacute;t b&agrave;y tỏ<br /> .</span></span></p>

- Thứ trưởng Nông nghiệp Mỹ quảng bá trái cây tại Việt Nam / Starbucks cho phép khách hàng thanh toán bằng Bitcoin

Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan, khoảng 5.000 container phế liệu đang tồn đọng tại cảng Hải Phòng và Cát Lái (TP HCM). Trong đó, số container tồn tại cảng Cát Lái tính đến ngày 25/7 là 3.579 container, trong đó có 2.423 container tồn quá 90 ngày.

Tại Hải Phòng, tính đến ngày 5/7, tổng số container còn tồn là 1.495 container, trong đó hơn một nửa có số tồn quá 90 ngày. Riêng mặt hàng phế liệu nhựa chiếm tới 1.342 container tồn đọng tại cảng Hải Phòng.

Lý giải về tình trạng tồn đọng này, ông Hoàng Đức Nhượng, Giám đốc công ty Giang Nam Cát hoạt động trong ngành nhựa tái chế cho biết, các doanh nghiệp nhập nhiều hàng bởi Trung Quốc mới công bố ngừng nhập khẩu 24 loại phế liệu.

"Việc Trung Quốc bất ngờ dừng nhập khẩu tạo nguồn cung lớn nhưng cũng đặt các doanh nghiệp Việt trước tình thế bị động. Trước năm 2017, các doanh nghiệp không mặn mà với việc nhập khẩu nhựa phế liệu do không cạnh tranh nổi với đối tác Trung Quốc", lãnh đạo doanh nghiệp nói.

"Hàng nhập đang trên biển, Sở Tài Nguyên Môi trường không có chức năng cấp phép nữa, hạ tầng kỹ thuật của nhà máy chưa hoàn thiện dẫn đến tình trạng hàng phải tồn cảng", vị này nói.Theo lãnh đạo một doanh nghiệp ngành nhựa khác, một nguyên nhân khác khiến hàng tồn nhiều tại cảng là các doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện cấp phép nhập khẩu mới của Bộ Tài Nguyên - Môi trường. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà máy nhưng để đầu tư bài bản theo đúng yêu cầu của giấy phép mới sẽ cần thời gian ít nhất là 12-24 tháng.

Một chuyên gia trong ngành nhận định, một lý do khác cho tình trạng hàng phế liệu vô chủ tồn với số lượng lớn là các yêu cầu về quy chuẩn hàng nhập khẩu của Việt Nam. Số lượng lớn hàng tồn ở các cảng là bị dán mác "chất thải không được phép nhập khẩu".

Hơn 5.000 container phế liệu tồn đọng tại các cảng

Trước tình trạng quá tải, một số cảng biển của Việt Nam đã thông báo tạm ngưng nhập khẩu vật liệu tái chế.

"Đã là phế liệu thì bên bán không thể lúc nào cũng đóng hàng đúng 100% theo quy chuẩn của Việt Nam. Mà nếu bên bán đóng hàng vào container lẫn một ít loại khác, cả lô hàng sẽ bị đính mác chất thải không được phép nhập khẩu, nên doanh nghiệp ngậm đắng nuốt cay không dám đến nhận hàng" vị này nói và cho biết thêm, hàng tồn càng lâu thì doanh nghiệp càng không có khả năng rút được hàng vì phí lưu container phải trả cho hãng tàu đã vượt quá tiền hàng.

Đại diện Tổng cục Hải quan cho rằng, những hạn chế về nhập khẩu vật liệu tái chế đã gây khó khăn cho quá trình xử lý nhập khẩu và dẫn đến việc hàng nhập khẩu bị ùn tắc tại các cảng biển trong thời gian vừa qua.Tại họp báo chiều 30/7, ông Trần Đức Hùng - Phó chánh văn phòng Tổng cục Hải quan cho biết, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 4 triệu tấn phế liệu (gồm nhựa, giấy, sắt thép phế liệu), trị giá hơn 1,2 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2018.

Trước tình trạng quá tải, một số cảng biển của Việt Nam đã thông báo tạm ngưng nhập khẩu vật liệu tái chế. Cụ thể, đầu tháng 6, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã thông báo từ chối doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu về cảng. Cảng Cát Lái cũng thông báo không nhận phế liệu từ cảng Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Tân cảng Hiệp Phước từ 25/6 đến 15/10.

"Chúng tôi mong muốn đẩy nhanh tiến độ cấp giấy phép nhập khẩu mới cho các doanh nghiệp đã có quy chuẩn. Hàng tồn cảng mà lại không có nguyên liệu để sản xuất, hãng tàu thì dừng vận chuyển nên doanh nghiệp trong ngành vô cùng lo lắng", ông Hoàng Đức Nhượng, Giám đốc công ty Giang Nam Cát bày tỏ
.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin