cgv-tung-anh-nong-khach-hang
Ảnh ân ái " /> cgv-tung-anh-nong-khach-hang
Ảnh ân ái " /> cgv-tung-anh-nong-khach-hang
Ảnh ân ái " />
Trang:

Khách hàng bị nhân viên CGV tung ảnh nóng trong rạp lên mạng

Thứ năm, 27/02/2020 | 20:47
Thứ năm, 31/07/2018 | 17:04

Khách hàng bị nhân viên CGV tung ảnh nóng trong rạp lên mạng

<p style="text-align:center"><img alt="cgv-tung-anh-nong-khach-hang" src="/Content/editorimages/images/cgv-tung-anh-nong-khach-hang.jpg" /><br /> Ảnh &acirc;n &aacute;i của kh&aacute;ch bị nh&acirc;n vi&ecirc;n CGV tung l&ecirc;n mạng</p> <p>C&oacute; rất nhiều vấn đề về bảo mật th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng, cả về đạo đức lẫn kh&iacute;a cạnh ph&aacute;p l&yacute; được đặt ra, trong đ&oacute; cả văn h&oacute;a ứng xử của người trẻ nơi c&ocirc;ng cộng cũng được mổ xẻ. Sự việc r&ograve; rỉ ảnh n&oacute;ng của kh&aacute;ch xem phim ở cụm rạp CGV g&acirc;y ra tranh c&atilde;i tr&aacute;i chiều từ cộng đồng mạng.</p> <p>Quy định đối với nh&acirc;n vi&ecirc;n hệ thống rạp CGV, trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh chiếu phim, nh&acirc;n vi&ecirc;n rạp sẽ quản l&yacute; chung c&aacute;c hoạt động trong ph&ograve;ng chiếu để tr&aacute;nh c&aacute;c h&agrave;nh vi g&acirc;y rối, mất trật tự hoặc c&aacute;c sự cố ngo&agrave;i &yacute; muốn xảy ra với kh&aacute;ch h&agrave;ng.&nbsp;Nh&agrave; ph&aacute;t h&agrave;nh phim lớn nhất Việt Nam cũng đưa ra&nbsp;c&aacute;c quy định về văn h&oacute;a xem phim đều được phổ biến rất r&otilde; trước mỗi giờ chiếu phim.&nbsp;Cụ thể, nh&acirc;n vi&ecirc;n sẽ lu&acirc;n phi&ecirc;n ra v&agrave;o rạp trong một khoảng thời gian cố định để kiểm tra t&igrave;nh h&igrave;nh rạp chiếu v&agrave; lưu &yacute; đến kh&aacute;ch h&agrave;ng nếu cần bất kỳ hỗ trợ n&agrave;o từ bộ phận rạp, cũng như nhắc nhở c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; những hoạt động g&acirc;y ảnh hưởng đến kh&ocirc;ng gian chung khi xem phim.</p> <p>Nhưng đối&nbsp;với sự việc l&agrave;m lộ h&igrave;nh ảnh c&aacute; nh&acirc;n của kh&aacute;ch h&agrave;ng g&acirc;y x&ocirc;n xao dư luận, ph&iacute;a nh&agrave; rạp đ&atilde; nhận tr&aacute;ch nhiệm. Sau sự cố tr&ecirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; kiểm điểm nghi&ecirc;m khắc nh&acirc;n vi&ecirc;n li&ecirc;n quan đến vụ việc bằng việc đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng việc tạm thời, song song với việc mở cuộc họp để c&oacute; quyết định cụ thể đối với h&agrave;nh vi của nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;y&quot;, ph&iacute;a CGV cho hay.&nbsp;Theo đ&oacute;, CGV phản hồi đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh ảnh được chụp từ camera trong rạp trước đ&oacute;. Việc h&igrave;nh ảnh n&agrave;y được ph&aacute;t t&aacute;n ra ngo&agrave;i do sự thiếu &yacute; thức của một nh&acirc;n vi&ecirc;n trong cụm rạp. &quot;Trong qu&aacute; tr&igrave;nh theo d&otilde;i camera tại ph&ograve;ng chiếu để t&igrave;m v&iacute; bị mất theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng, nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;y đ&atilde; chia sẻ h&igrave;nh ảnh ra ngo&agrave;i.</p> <p>B&ecirc;n cạnh lời hứa sẽ xử l&yacute; sự việc theo quy định của ph&aacute;p luật, ph&iacute;a CGV cũng b&agrave;y tỏ mong muốn kh&aacute;ch h&agrave;ng tu&acirc;n thủ đ&uacute;ng quy định rạp chiếu đưa ra, nhằm x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường văn h&oacute;a - giải tr&iacute; văn minh, l&agrave;nh mạnh.&nbsp;</p> <p>&Ocirc;ng Vương Thế Phong, quản l&yacute; v&ugrave;ng miền Nam của hệ thống rạp CGV, cho biết: &ldquo;Kh&aacute;n giả văn minh sẽ lu&ocirc;n &yacute; thức cao để hiểu đ&acirc;u l&agrave; h&agrave;nh vi phản cảm nơi c&ocirc;ng cộng. Nếu kh&aacute;n giả c&oacute; h&agrave;nh vi phản cảm hay g&acirc;y rối th&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i mời ra khỏi rạp. Nhưng từ trước đến nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i chưa từng gặp những trường hợp đ&oacute;&rdquo;.</p>

- Con Cưng lại tiếp tục nhắn tin trấn an không bán hàng “dỏm” cho khách / Shark Vương: Nếu các bạn trẻ có ý tưởng tốt, tôi sẽ hỗ trợ hết mình

cgv-tung-anh-nong-khach-hang
Ảnh ân ái của khách bị nhân viên CGV tung lên mạng

Có rất nhiều vấn đề về bảo mật thông tin khách hàng, cả về đạo đức lẫn khía cạnh pháp lý được đặt ra, trong đó cả văn hóa ứng xử của người trẻ nơi công cộng cũng được mổ xẻ. Sự việc rò rỉ ảnh nóng của khách xem phim ở cụm rạp CGV gây ra tranh cãi trái chiều từ cộng đồng mạng.

Quy định đối với nhân viên hệ thống rạp CGV, trong suốt quá trình chiếu phim, nhân viên rạp sẽ quản lý chung các hoạt động trong phòng chiếu để tránh các hành vi gây rối, mất trật tự hoặc các sự cố ngoài ý muốn xảy ra với khách hàng. Nhà phát hành phim lớn nhất Việt Nam cũng đưa ra các quy định về văn hóa xem phim đều được phổ biến rất rõ trước mỗi giờ chiếu phim. Cụ thể, nhân viên sẽ luân phiên ra vào rạp trong một khoảng thời gian cố định để kiểm tra tình hình rạp chiếu và lưu ý đến khách hàng nếu cần bất kỳ hỗ trợ nào từ bộ phận rạp, cũng như nhắc nhở các khách hàng có những hoạt động gây ảnh hưởng đến không gian chung khi xem phim.

Nhưng đối với sự việc làm lộ hình ảnh cá nhân của khách hàng gây xôn xao dư luận, phía nhà rạp đã nhận trách nhiệm. Sau sự cố trên, chúng tôi đã kiểm điểm nghiêm khắc nhân viên liên quan đến vụ việc bằng việc đình chỉ công việc tạm thời, song song với việc mở cuộc họp để có quyết định cụ thể đối với hành vi của nhân viên này", phía CGV cho hay. Theo đó, CGV phản hồi đây là hình ảnh được chụp từ camera trong rạp trước đó. Việc hình ảnh này được phát tán ra ngoài do sự thiếu ý thức của một nhân viên trong cụm rạp. "Trong quá trình theo dõi camera tại phòng chiếu để tìm ví bị mất theo yêu cầu của khách hàng, nhân viên này đã chia sẻ hình ảnh ra ngoài.

Bên cạnh lời hứa sẽ xử lý sự việc theo quy định của pháp luật, phía CGV cũng bày tỏ mong muốn khách hàng tuân thủ đúng quy định rạp chiếu đưa ra, nhằm xây dựng môi trường văn hóa - giải trí văn minh, lành mạnh. 

Ông Vương Thế Phong, quản lý vùng miền Nam của hệ thống rạp CGV, cho biết: “Khán giả văn minh sẽ luôn ý thức cao để hiểu đâu là hành vi phản cảm nơi công cộng. Nếu khán giả có hành vi phản cảm hay gây rối thì chúng tôi mời ra khỏi rạp. Nhưng từ trước đến nay, chúng tôi chưa từng gặp những trường hợp đó”.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)