Theo kinh nghiệm của tôi thì không quá khó nhưng với" /> Theo kinh nghiệm của tôi thì không quá khó nhưng với" /> Theo kinh nghiệm của tôi thì không quá khó nhưng với" />
Trang:

Khi nào thì sếp nên thăng chức cho nhân viên của mình !

Thứ năm, 02/04/2020 | 13:35
Thứ năm, 14/07/2018 | 17:14

Khi nào thì sếp nên thăng chức cho nhân viên của mình !

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo kinh nghiệm của t&ocirc;i th&igrave; kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute; nhưng với đội sales th&igrave; thường phải hội đủ 5 yếu tố sau:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. Họ chứng tỏ được khả năng vượt trội của m&igrave;nh</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để l&agrave;m quản l&yacute;, m&agrave; l&agrave; quản l&yacute; trong nghề sales hiển nhi&ecirc;n phải c&oacute; c&aacute;i uy &quot;trấn quần h&ugrave;ng&quot;. Do vậy họ phải hơn hẳn anh em, để tới l&uacute;c c&oacute; ai &quot;th&aacute;ch đấu&quot; dạng: &quot;Anh gi&uacute;p em b&aacute;n v&agrave;o c&aacute;i nh&agrave; n&agrave;y, em b&aacute;n m&atilde;i kh&ocirc;ng được.&quot; th&igrave; c&ograve;n đủ năng lực v&agrave; tự tin m&agrave; trả lời ngay : &quot;Để đấy, anh sẽ đi với ch&uacute; v&agrave;o tuần sau.&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. Họ đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm v&agrave; kỹ năng</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Họ đ&atilde; trải qua thời gian r&egrave;n luyện v&agrave; b&aacute;n thử sản phẩm trong m&ocirc;i trường mới. D&ugrave; sales kinh nghiệm v&agrave; giỏi tới đ&acirc;u, v&agrave;o c&ocirc;ng ty mới họ cũng cần lược qua tối thiểu v&agrave;i tuần mới hiểu c&ocirc;ng ty mới c&aacute;ch b&aacute;n v&agrave; kỹ thuật b&aacute;n c&oacute; g&igrave; mới. V&agrave; sau đ&oacute; mới l&agrave;m chủ được.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3. Họ mong muốn l&ecirc;n l&agrave;m quản l&yacute;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Người trẻ qu&aacute; th&igrave; sợ kh&ocirc;ng muốn l&ecirc;n, người l&agrave;m l&acirc;u th&igrave; qu&aacute; quen nếp cũ rồi đ&acirc;m kh&ocirc;ng muốn thay đổi, người gi&agrave; th&igrave; chỉ mong l&agrave;m nốt mấy năm nữa rồi về, giờ tiền t&iacute;ch đủ rồi, vui l&agrave; ch&iacute;nh. Do vậy, điều tưởng như nghiễm nhi&ecirc;n trong đầu sếp, vốn cũng l&agrave; một người từng phải phấn đấu đi l&ecirc;n từ nh&acirc;n vi&ecirc;n, lại l&agrave; điều kh&ocirc;ng mong muốn với nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; th&uacute;c họ l&ecirc;n, họ c&agrave;ng nghỉ việc nhanh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Nên thăng chức cho nhân viên nào có ý cầu tiến, phấn đấu làm lãnh đạo" src="/Content/editorimages/images/xu%e1%ba%a5t-s%e1%ba%afc22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>N&ecirc;n thăng chức cho nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;o c&oacute; &yacute; cầu tiến, phấn đấu l&agrave;m l&atilde;nh đạo</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4. Họ đ&atilde; trải qua một số v&ograve;ng quay t&agrave;i ch&iacute;nh của c&ocirc;ng ty</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những người như vậy sẽ biết hết l&uacute;c l&ecirc;n v&agrave; xuống của thị trường v&agrave; phản ứng ph&ugrave; hợp bằng nội lực hiện c&oacute; của c&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>5. Họ ph&ugrave; hợp về t&iacute;nh c&aacute;ch với sếp v&agrave; hệ thống</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ugrave; chưa được 100% tự do, nhưng l&ecirc;n l&agrave;m quản l&yacute; l&agrave; nh&acirc;n sự bắt đầu c&oacute; khoảng kh&ocirc;ng gian ri&ecirc;ng để ra quyết định, cũng tức l&agrave; họ sẽ bị sếp để &yacute; nhiều hơn khi họ tự l&agrave;m. Thường th&igrave; quản l&yacute; kh&ocirc;n quan sẽ l&agrave;m một phần theo &yacute; của sếp để thuận lợi trong c&aacute;ch tiến h&agrave;nh c&ocirc;ng việc. Nhưng, những người hơi cứng qu&aacute;, chỉ biết tập trung l&agrave;m m&agrave; kh&ocirc;ng biết tạo quan hệ như nấc thứ 2 trong thang của Maxwell th&igrave; sẽ kh&oacute; tồn tại l&acirc;u ở vị tr&iacute; mới.</span></span></p>

- Bạn sẽ trở thành bậc thầy giao tiếp và đàm phán khi học 5 sách này ! / Lý do để chúng ta cần phải có đầy đủ ba bữa ăn mỗi ngày !

Theo kinh nghiệm của tôi thì không quá khó nhưng với đội sales thì thường phải hội đủ 5 yếu tố sau:

1. Họ chứng tỏ được khả năng vượt trội của mình

Để làm quản lý, mà là quản lý trong nghề sales hiển nhiên phải có cái uy "trấn quần hùng". Do vậy họ phải hơn hẳn anh em, để tới lúc có ai "thách đấu" dạng: "Anh giúp em bán vào cái nhà này, em bán mãi không được." thì còn đủ năng lực và tự tin mà trả lời ngay : "Để đấy, anh sẽ đi với chú vào tuần sau.".

2. Họ đã có kinh nghiệm và kỹ năng

Họ đã trải qua thời gian rèn luyện và bán thử sản phẩm trong môi trường mới. Dù sales kinh nghiệm và giỏi tới đâu, vào công ty mới họ cũng cần lược qua tối thiểu vài tuần mới hiểu công ty mới cách bán và kỹ thuật bán có gì mới. Và sau đó mới làm chủ được.

3. Họ mong muốn lên làm quản lý

Người trẻ quá thì sợ không muốn lên, người làm lâu thì quá quen nếp cũ rồi đâm không muốn thay đổi, người già thì chỉ mong làm nốt mấy năm nữa rồi về, giờ tiền tích đủ rồi, vui là chính. Do vậy, điều tưởng như nghiễm nhiên trong đầu sếp, vốn cũng là một người từng phải phấn đấu đi lên từ nhân viên, lại là điều không mong muốn với nhân viên và thúc họ lên, họ càng nghỉ việc nhanh.

Nên thăng chức cho nhân viên nào có ý cầu tiến, phấn đấu làm lãnh đạo

Nên thăng chức cho nhân viên nào có ý cầu tiến, phấn đấu làm lãnh đạo

4. Họ đã trải qua một số vòng quay tài chính của công ty

Những người như vậy sẽ biết hết lúc lên và xuống của thị trường và phản ứng phù hợp bằng nội lực hiện có của công ty.

5. Họ phù hợp về tính cách với sếp và hệ thống

Dù chưa được 100% tự do, nhưng lên làm quản lý là nhân sự bắt đầu có khoảng không gian riêng để ra quyết định, cũng tức là họ sẽ bị sếp để ý nhiều hơn khi họ tự làm. Thường thì quản lý khôn quan sẽ làm một phần theo ý của sếp để thuận lợi trong cách tiến hành công việc. Nhưng, những người hơi cứng quá, chỉ biết tập trung làm mà không biết tạo quan hệ như nấc thứ 2 trong thang của Maxwell thì sẽ khó tồn tại lâu ở vị trí mới.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin