Mới đây nhất, Công ty CP Ba Huân đã có văn bản gửi Th" /> Mới đây nhất, Công ty CP Ba Huân đã có văn bản gửi Th" /> Mới đây nhất, Công ty CP Ba Huân đã có văn bản gửi Th" />
Trang:

Khó có thể hủy hợp đồng giữa công ty Ba Huân và VinaCapital

Thứ ba, 31/03/2020 | 02:22
Thứ ba, 06/08/2018 | 20:22

Khó có thể hủy hợp đồng giữa công ty Ba Huân và VinaCapital

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mới đ&acirc;y nhất, C&ocirc;ng ty CP Ba Hu&acirc;n đ&atilde; c&oacute; văn bản gửi Thủ tướng nhờ can thiệp hủy thỏa thuận hợp t&aacute;c 32,5 triệu USD với VinaCapital. V&agrave; c&ocirc;ng ty CP Ba Hu&acirc;n gọi đ&oacute; l&agrave; &quot;bản b&aacute;o c&aacute;o&quot; th&ocirc;ng tin cho Ch&iacute;nh phủ về việc hợp t&aacute;c với VinaCapital v&agrave; hiện hai b&ecirc;n đang tiếp tục đ&agrave;m ph&aacute;n, t&igrave;m tiếng n&oacute;i chung.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>&quot;Chiếc b&aacute;nh&quot; kh&ocirc;ng ngọt</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ograve;n nhớ, cuối th&aacute;ng 2.2018, c&aacute;i t&ecirc;n Ba Hu&acirc;n đ&atilde; thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của dư luận khi th&ocirc;ng tin họ nhận được số tiền đầu tư h&agrave;ng chục triệu USD từ Quỹ đầu tư do VinaCapital quản l&yacute;. Tất nhi&ecirc;n, theo đ&aacute;nh gi&aacute; của giới đầu tư th&igrave; việc C&ocirc;ng ty CP Ba Hu&acirc;n c&oacute; th&ecirc;m khoản vốn l&ecirc;n tới 32,5 triệu USD được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; &ldquo;chiếc b&aacute;nh lớn rơi tr&uacute;ng đầu&rdquo;. Bởi&nbsp;đến cuối năm 2017, Ba Hu&acirc;n đang rất cần vốn để đầu tư d&acirc;y chuyền mở rộng sản xuất, đ&aacute;p ứng đủ nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng tăng của thị trường; đặc biệt l&agrave; để chiếm lĩnh thị phần nhiều nhất c&oacute; thể trước khi C&ocirc;ng ty TNHH MTV Gia cầm H&ograve;a Ph&aacute;t, Dabaco hay C&ocirc;ng ty CP ĐTK gia nhập cuộc chơi thị phần trứng gia cầm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Khó hủy hợp đồng giữa công ty Ba Huân và VinaCapital" src="/Content/editorimages/images/cong-ty-BA-huan.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mới đ&acirc;y nhất, C&ocirc;ng ty CP Ba Hu&acirc;n đ&atilde; c&oacute; văn bản gửi Thủ tướng nhờ can thiệp hủy thỏa thuận hợp t&aacute;c 32,5 triệu USD với VinaCapital. </span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ở thời điểm đ&oacute;, khi Ba Hu&acirc;n &ldquo;gật đầu&rdquo; với VinaCapital th&igrave; chắc chắn phải chấp nhận c&aacute;i gi&aacute; của n&oacute;, bởi để nhận d&ograve;ng vốn từ VinaCapital, Ba Hu&acirc;n buộc phải chia sẻ quyền lực cũng như chấp nhận mang c&ocirc;ng ty v&agrave;o thử th&aacute;ch mới, phương thức điều h&agrave;nh v&agrave; quản l&yacute; mới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;VinaCapital đến kh&ocirc;ng chỉ mang theo tiền m&agrave; c&ograve;n mang theo nhiều nh&acirc;n sự v&agrave; can dự trực tiếp v&agrave;o cơ cấu tổ chức của c&ocirc;ng ty, đặc biệt l&agrave; mảng quản l&yacute;, điều h&agrave;nh&rdquo;, b&agrave; Ba Hu&acirc;n đ&atilde; chia sẻ với b&aacute;o ch&iacute; như thế tại tọa đ&agrave;m &ldquo;Phụ nữ quản trị bằng y&ecirc;u thương&rdquo; về chuyện k&yacute; kết hợp t&aacute;c với VinaCapital.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thế n&ecirc;n, c&acirc;u chuyện &ldquo;đổ vỡ&rdquo; giữa Ba Hu&acirc;n v&agrave; VinaCapital sẽ kh&ocirc;ng lạ, &iacute;t nhất l&agrave; đối với giới chuy&ecirc;n gia t&agrave;i ch&iacute;nh. Trưởng ph&ograve;ng quan hệ doanh nghiệp của một c&ocirc;ng ty sản xuất trứng gia cầm tại Đồng Nai ph&acirc;n t&iacute;ch, trứng gia cầm l&agrave; mặt h&agrave;ng c&oacute; bi&ecirc;n lợi nhuận rất thấp, khoảng dưới 5%, n&ecirc;n doanh nghiệp cần những chiến lược ph&aacute;t triển d&agrave;i hạn, thay v&igrave; chọn một quỹ đầu tư với tầm nh&igrave;n 3 - 5 năm v&agrave; chỉ tập trung tăng lợi nhuận để r&uacute;t vốn khi cần thiết. Về trường hợp VinaCapital đầu tư 32,5 triệu USD v&agrave;o Ba Hu&acirc;n, vị n&agrave;y cho rằng, Ba Hu&acirc;n n&ecirc;n chọn hợp t&aacute;c c&ugrave;ng c&aacute;c doanh nghiệp thực phẩm c&ugrave;ng ng&agrave;nh như Tập đo&agrave;n Masan, CoopMart,...thay v&igrave; b&aacute;n 34% cho VinaCapital v&igrave; c&oacute; thể Quỹ n&agrave;y sẽ r&uacute;t vốn ngay khi đạt lợi nhuận mong đợi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đồng quan điểm, đại diện C&ocirc;ng ty CP Chứng kho&aacute;n T&acirc;n Việt&nbsp;cho rằng, trong trường hợp Ba Hu&acirc;n buộc phải đổi một lượng cổ phần để lấy khoản t&agrave;i ch&iacute;nh nhất định&nbsp;th&igrave; n&ecirc;n chọn đối t&aacute;c chiến lược c&ugrave;ng ng&agrave;nh để c&oacute; thể bổ trợ cho nhau kinh nghiệm quản trị, sản xuất v&agrave; hệ thống ph&acirc;n phối, thay v&igrave; một quỹ t&agrave;i ch&iacute;nh. Bởi c&aacute;c quỹ n&agrave;y cũng lu&ocirc;n phải chịu &aacute;p lực từ cổ đ&ocirc;ng g&oacute;p vốn với những đồng tiền phải sinh lời tối đa trong thời gian ngắn tối thiểu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;T&ocirc;i thấy kh&aacute; buồn cười v&agrave; v&ocirc; l&yacute;, nếu hợp đồng bằng tiếng Anh đ&atilde; được k&yacute; th&igrave; sao c&oacute; chuyện hợp đồng tiếng Việt lại thay đổi. C&ocirc;ng ty Ba Hu&acirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; người r&agrave;nh tiếng Anh hay l&agrave; một quỹ đầu tư lớn như VinaCapital lại lừa doanh nghiệp v&agrave;o tr&ograve;ng?&rdquo;, vị n&agrave;y n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>C&oacute; hủy được hợp đồng?</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Li&ecirc;n quan đến vụ l&igrave;nh x&igrave;nh giữa Ba Hu&acirc;n v&agrave; VinaCapital, luật sư - tiến sỹ B&ugrave;i Quang T&iacute;n, chuy&ecirc;n gia t&agrave;i ch&iacute;nh&nbsp;ph&acirc;n t&iacute;ch,&nbsp;về ph&aacute;p luật d&acirc;n sự, hợp đồng tiếng Anh c&oacute; gi&aacute; trị như tiếng Việt.&nbsp;Vấn đề quan trọng l&agrave; những quy định trong hợp đồng tiếng Anh đ&oacute; c&oacute; vi phạm những nguy&ecirc;n tắc cơ bản của ph&aacute;p luật Việt Nam th&igrave; l&uacute;c đ&oacute; hợp đồng mới v&ocirc; hiệu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Về nguy&ecirc;n tắc,&nbsp;tuy&ecirc;n hợp đồng v&ocirc; hiệu hay kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; t&ograve;a &aacute;n hoặc trọng t&agrave;i thương mại,&nbsp;cho n&ecirc;n nếu Ba Hu&acirc;n đ&atilde; k&yacute; hợp đồng với VinaCapital rồi m&agrave; tập đo&agrave;n n&agrave;y kh&ocirc;ng chịu hủy th&igrave; cũng chịu thua. Bởi vậy l&uacute;c n&agrave;y Ba Hu&acirc;n cần&nbsp;phải xem x&eacute;t lại&nbsp;c&aacute;c điều khoản tr&ecirc;n hợp đồng một c&aacute;ch cụ thể xem c&oacute; vi phạm những nguy&ecirc;n t&aacute;c cơ bản của ph&aacute;p luật Việt Nam hay kh&ocirc;ng, nếu kh&ocirc;ng vi phạm th&igrave; hợp đồng vẫn tiến h&agrave;nh b&igrave;nh thường&rdquo;, &ocirc;ng T&iacute;n nhận định.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong khi đ&oacute;, d&ugrave; ph&iacute;a C&ocirc;ng ty Ba Hu&acirc;n đ&atilde; c&oacute; văn bản cầu cứu Thủ tướng do lo ngại bị VinaCapital th&acirc;u t&oacute;m nhưng ph&iacute;a tập đo&agrave;n n&agrave;y hiện chưa l&ecirc;n tiếng bất cứ th&ocirc;ng tin g&igrave;. Li&ecirc;n lạc với &ocirc;ng Andy Ho, Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh ki&ecirc;m Trưởng Bộ phận đầu tư Tập đo&agrave;n VinaCapital nhưng đầu mối n&agrave;y chỉ y&ecirc;u cầu để lại lời nhắn đ&atilde; ghi &acirc;m sẵn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, trao đổi với D&acirc;n Việt s&aacute;ng nay (6.8), b&agrave; Phạm Thị Hu&acirc;n, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng CP Ba Hu&acirc;n (thường gọi b&agrave; Ba Hu&acirc;n) cho biết, thời điểm k&yacute; thỏa thuận hợp t&aacute;c giữa hai b&ecirc;n cũng cận kề tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Mậu Tuất n&ecirc;n việc chuẩn bị chưa được chu tất. L&uacute;c n&agrave;y, VinaCapital đưa qua bảng thỏa thuận bằng tiếng Anh v&agrave; hai b&ecirc;n đ&atilde; k&yacute; văn bản n&agrave;y. Khoảng 20 ng&agrave;y sau đ&oacute;, ph&iacute;a VinaCapital chuyển văn bản thỏa thuận bằng tiếng Việt sang th&igrave; Ba Hu&acirc;n đối chiếu v&agrave; ph&aacute;t hiện c&oacute; nhiều điểm kh&ocirc;ng hợp l&yacute;. Đến nay, văn bản thỏa thuận bằng tiếng Việt giữa hai b&ecirc;n vẫn chưa được k&yacute;.</span></span></p>

- Vinamilk và Vietnam Airlines hợp tác phát triển thương hiệu / Starbucks khẳng định sẽ không có chuyện mua cà phê bằng Bitcoin

Mới đây nhất, Công ty CP Ba Huân đã có văn bản gửi Thủ tướng nhờ can thiệp hủy thỏa thuận hợp tác 32,5 triệu USD với VinaCapital. Và công ty CP Ba Huân gọi đó là "bản báo cáo" thông tin cho Chính phủ về việc hợp tác với VinaCapital và hiện hai bên đang tiếp tục đàm phán, tìm tiếng nói chung. 

"Chiếc bánh" không ngọt

Còn nhớ, cuối tháng 2.2018, cái tên Ba Huân đã thu hút sự quan tâm của dư luận khi thông tin họ nhận được số tiền đầu tư hàng chục triệu USD từ Quỹ đầu tư do VinaCapital quản lý. Tất nhiên, theo đánh giá của giới đầu tư thì việc Công ty CP Ba Huân có thêm khoản vốn lên tới 32,5 triệu USD được đánh giá là “chiếc bánh lớn rơi trúng đầu”. Bởi đến cuối năm 2017, Ba Huân đang rất cần vốn để đầu tư dây chuyền mở rộng sản xuất, đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng của thị trường; đặc biệt là để chiếm lĩnh thị phần nhiều nhất có thể trước khi Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát, Dabaco hay Công ty CP ĐTK gia nhập cuộc chơi thị phần trứng gia cầm.

Khó hủy hợp đồng giữa công ty Ba Huân và VinaCapital

Mới đây nhất, Công ty CP Ba Huân đã có văn bản gửi Thủ tướng nhờ can thiệp hủy thỏa thuận hợp tác 32,5 triệu USD với VinaCapital.

Ở thời điểm đó, khi Ba Huân “gật đầu” với VinaCapital thì chắc chắn phải chấp nhận cái giá của nó, bởi để nhận dòng vốn từ VinaCapital, Ba Huân buộc phải chia sẻ quyền lực cũng như chấp nhận mang công ty vào thử thách mới, phương thức điều hành và quản lý mới.

“VinaCapital đến không chỉ mang theo tiền mà còn mang theo nhiều nhân sự và can dự trực tiếp vào cơ cấu tổ chức của công ty, đặc biệt là mảng quản lý, điều hành”, bà Ba Huân đã chia sẻ với báo chí như thế tại tọa đàm “Phụ nữ quản trị bằng yêu thương” về chuyện ký kết hợp tác với VinaCapital.

Thế nên, câu chuyện “đổ vỡ” giữa Ba Huân và VinaCapital sẽ không lạ, ít nhất là đối với giới chuyên gia tài chính. Trưởng phòng quan hệ doanh nghiệp của một công ty sản xuất trứng gia cầm tại Đồng Nai phân tích, trứng gia cầm là mặt hàng có biên lợi nhuận rất thấp, khoảng dưới 5%, nên doanh nghiệp cần những chiến lược phát triển dài hạn, thay vì chọn một quỹ đầu tư với tầm nhìn 3 - 5 năm và chỉ tập trung tăng lợi nhuận để rút vốn khi cần thiết. Về trường hợp VinaCapital đầu tư 32,5 triệu USD vào Ba Huân, vị này cho rằng, Ba Huân nên chọn hợp tác cùng các doanh nghiệp thực phẩm cùng ngành như Tập đoàn Masan, CoopMart,...thay vì bán 34% cho VinaCapital vì có thể Quỹ này sẽ rút vốn ngay khi đạt lợi nhuận mong đợi.

Đồng quan điểm, đại diện Công ty CP Chứng khoán Tân Việt cho rằng, trong trường hợp Ba Huân buộc phải đổi một lượng cổ phần để lấy khoản tài chính nhất định thì nên chọn đối tác chiến lược cùng ngành để có thể bổ trợ cho nhau kinh nghiệm quản trị, sản xuất và hệ thống phân phối, thay vì một quỹ tài chính. Bởi các quỹ này cũng luôn phải chịu áp lực từ cổ đông góp vốn với những đồng tiền phải sinh lời tối đa trong thời gian ngắn tối thiểu.

“Tôi thấy khá buồn cười và vô lý, nếu hợp đồng bằng tiếng Anh đã được ký thì sao có chuyện hợp đồng tiếng Việt lại thay đổi. Công ty Ba Huân không có người rành tiếng Anh hay là một quỹ đầu tư lớn như VinaCapital lại lừa doanh nghiệp vào tròng?”, vị này nói.

Có hủy được hợp đồng?

Liên quan đến vụ lình xình giữa Ba Huân và VinaCapital, luật sư - tiến sỹ Bùi Quang Tín, chuyên gia tài chính phân tích, về pháp luật dân sự, hợp đồng tiếng Anh có giá trị như tiếng Việt. Vấn đề quan trọng là những quy định trong hợp đồng tiếng Anh đó có vi phạm những nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam thì lúc đó hợp đồng mới vô hiệu.

“Về nguyên tắc, tuyên hợp đồng vô hiệu hay không chỉ là tòa án hoặc trọng tài thương mại, cho nên nếu Ba Huân đã ký hợp đồng với VinaCapital rồi mà tập đoàn này không chịu hủy thì cũng chịu thua. Bởi vậy lúc này Ba Huân cần phải xem xét lại các điều khoản trên hợp đồng một cách cụ thể xem có vi phạm những nguyên tác cơ bản của pháp luật Việt Nam hay không, nếu không vi phạm thì hợp đồng vẫn tiến hành bình thường”, ông Tín nhận định.

Trong khi đó, dù phía Công ty Ba Huân đã có văn bản cầu cứu Thủ tướng do lo ngại bị VinaCapital thâu tóm nhưng phía tập đoàn này hiện chưa lên tiếng bất cứ thông tin gì. Liên lạc với ông Andy Ho, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng Bộ phận đầu tư Tập đoàn VinaCapital nhưng đầu mối này chỉ yêu cầu để lại lời nhắn đã ghi âm sẵn.

Trước đó, trao đổi với Dân Việt sáng nay (6.8), bà Phạm Thị Huân, Giám đốc Công CP Ba Huân (thường gọi bà Ba Huân) cho biết, thời điểm ký thỏa thuận hợp tác giữa hai bên cũng cận kề tết Nguyên đán Mậu Tuất nên việc chuẩn bị chưa được chu tất. Lúc này, VinaCapital đưa qua bảng thỏa thuận bằng tiếng Anh và hai bên đã ký văn bản này. Khoảng 20 ngày sau đó, phía VinaCapital chuyển văn bản thỏa thuận bằng tiếng Việt sang thì Ba Huân đối chiếu và phát hiện có nhiều điểm không hợp lý. Đến nay, văn bản thỏa thuận bằng tiếng Việt giữa hai bên vẫn chưa được ký.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin