Vụ thâu tóm Uber đã hơn 2 th&aacu" /> Vụ thâu tóm Uber đã hơn 2 th&aacu" /> Vụ thâu tóm Uber đã hơn 2 th&aacu" />
Trang:

Không còn Uber, Grab độc quyền một mình trên thị trường

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:01
Thứ ba, 01/06/2018 | 15:30

Không còn Uber, Grab độc quyền một mình trên thị trường

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vụ th&acirc;u t&oacute;m Uber đ&atilde;&nbsp;hơn 2 th&aacute;ng nay th&igrave; người ti&ecirc;u d&ugrave;ng Việt l&agrave; đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi v&igrave;&nbsp;Grab kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; một h&atilde;ng taxi c&ocirc;ng nghệ với mức gi&aacute; rẻ, nhiều khuyến mại hấp dẫn với người d&ugrave;ng Việt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&acirc;y, người d&ugrave;ng thường bật cả 2 ứng dụng của Uber v&agrave; Grab để chọn xe với mức gi&aacute; rẻ hơn. Gi&aacute; cả phải chăng, thường xuy&ecirc;n c&oacute; được m&atilde; khuyến mại, chị chọn Grab hay Uber để đi l&agrave;m thay v&igrave; đi xe ri&ecirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/taxi-grab-1.jpg" style="height:381px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Người ti&ecirc;u d&ugrave;ng Việt kh&ocirc;ng c&ograve;n nhiều sự lựa chọn như trước nữa</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Vẫn biết việc t&iacute;nh gi&aacute; của Uber v&agrave; Grab đều tuỳ thuộc v&agrave;o giờ cao điểm, thời tiết v&agrave; số lượng t&agrave;i xế&hellip;Tuy nhi&ecirc;n,&nbsp;việc phải trả cao gấp gần 3 lần cho 1 chuyến xe như Grab hiện nay l&agrave; chưa bao giờ xảy ra.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&aacute;ng lưu &yacute;, trong một th&ocirc;ng b&aacute;o vừa ph&aacute;t đi, Grab Việt Nam ch&iacute;nh thức &aacute;p dụng ch&iacute;nh s&aacute;ch hủy chuyến đối với kh&aacute;ch h&agrave;ng. Theo đ&oacute;, mức ph&iacute; hủy chuyến &aacute;p dụng l&agrave; 10.000 đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&iacute; huỷ chuyến sẽ được &aacute;p dụng khi bạn đ&atilde; huỷ từ 7 chuyến Grab trở l&ecirc;n trong v&ograve;ng 7 ng&agrave;y. Khi huỷ từ 6 chuyến trở l&ecirc;n trong v&ograve;ng 7 ng&agrave;y, người d&ugrave;ng sẽ nhận được y&ecirc;u cầu li&ecirc;n kết thẻ t&iacute;n dụng với Grabpay để c&oacute; thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Grab cho rằng, việc đặt xe, sau đ&oacute; huỷ chuyến sẽ g&acirc;y nhiều bất tiện cho cả đối t&aacute;c t&agrave;i xế v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng. Đối t&aacute;c t&agrave;i xế bị động hơn khi sắp xếp c&aacute;c cuốc xe c&ograve;n kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&oacute; đặt xe hơn khi hủy chuyến nhiều lần. V&igrave; vậy, ch&iacute;nh s&aacute;ch huỷ chuyến d&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được Grab ch&iacute;nh &aacute;p dụng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo Grab, hiện tại ch&iacute;nh s&aacute;ch hủy chuyến d&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mới chỉ &aacute;p dụng cho c&aacute;c dịch vụ di chuyển của Grab (GrabCar, GrabTaxi, GrabBike). C&aacute;c dịch vụ kh&aacute;c như GrabFood, GrabExpress vẫn chưa &aacute;p dụng h&igrave;nh thức n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Grab cũng n&ecirc;u r&otilde;: Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; quyền từ chối nếu đối t&aacute;c t&agrave;i xế y&ecirc;u cầu bạn huỷ chuyến. Để duy tr&igrave; tỷ lệ đặt xe nhanh v&agrave; dễ d&agrave;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i khuyến kh&iacute;ch kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng huỷ chuyến.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhiều người cho rằng, c&ugrave;ng với động th&aacute;i tăng gi&aacute; th&igrave; việc buộc người d&ugrave;ng phải trả tiền ngay cả khi kh&ocirc;ng d&ugrave;ng dịch vụ cũng cho thấy Grab đang chứng tỏ sự độc quyền tr&ecirc;n thị trường của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/taxi-grab-2.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Grab đang chứng tỏ sự độc quyền của m&igrave;nh tr&ecirc;n thị trường</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ograve;n nhớ thời điểm mới hoạt động ở Việt Nam, Grab được nhiều người cho rằng đ&oacute; l&agrave; h&atilde;ng xe c&ocirc;ng nghệ với gi&aacute; rẻ, nhiều khuyến mại hấp dẫn. Nhưng c&oacute; lẽ, đ&oacute; l&agrave; khi Grab c&ograve;n đối thủ... như Uber để cạnh tranh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 18/5 vừa qua, Cục Cạnh tranh v&agrave; Bảo vệ người ti&ecirc;u d&ugrave;ng (Bộ C&ocirc;ng Thương) đ&atilde; ban h&agrave;nh Quyết định về việc điều tra ch&iacute;nh thức vụ việc tập trung kinh tế giữa Grab v&agrave; Uber tại thị trường Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, tại quyết định điều tra sơ bộ h&agrave;nh vi vi phạm ph&aacute;p luật cạnh tranh về tập trung kinh tế giữa GrabTaxi và Uber Vi&ecirc;̣t Nam, Cục Cạnh tranh v&agrave; Bảo vệ người ti&ecirc;u d&ugrave;ng cho biết c&oacute; dấu hiệu của h&agrave;nh vi vi phạm. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy việc tập trung kinh tế giữa Grab v&agrave; Uber tại thị trường Việt Nam c&oacute; thị phần kết hợp vượt ngưỡng 50%.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thời hạn điều tra ch&iacute;nh thức vụ việc l&agrave; 180 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y c&oacute; quyết định điều tra ch&iacute;nh thức; trường hợp cần thiết, c&oacute; thể gia hạn kh&ocirc;ng qu&aacute; hai lần, mỗi lần kh&ocirc;ng qu&aacute; 60 ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Như vậy c&ograve;n &iacute;t nhất nửa năm nữa để vụ việc &ldquo;ng&atilde; ngũ&rdquo;. Trong khi đ&oacute;, việc chọn một ứng dụng taxi truyền thống xem ra vẫn chưa được &ldquo;trơn tru&rdquo; với những th&ocirc;ng b&aacute;o kh&ocirc;ng t&igrave;m thấy xe hay lỗi ứng dụng. Người d&ugrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng cảm thấy &quot;hụt hẫng&quot; hơn trong việc chọn c&aacute;ch d&ugrave;ng ứng dụng gọi xe để di chuyển.</span></span></p>

- Vợ cũ Bác sĩ Chiêm Quốc Thái bỏ 1 tỷ đồng để thuê giang hồ chém chồng / Cuộc tìm kiếm sáu ứng cử viên hàng đầu thay Zidane tại Real

Vụ thâu tóm Uber đã hơn 2 tháng nay thì người tiêu dùng Việt là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi vì Grab không còn là một hãng taxi công nghệ với mức giá rẻ, nhiều khuyến mại hấp dẫn với người dùng Việt.

Trước đây, người dùng thường bật cả 2 ứng dụng của Uber và Grab để chọn xe với mức giá rẻ hơn. Giá cả phải chăng, thường xuyên có được mã khuyến mại, chị chọn Grab hay Uber để đi làm thay vì đi xe riêng.

Người tiêu dùng Việt không còn nhiều sự lựa chọn như trước nữa

Vẫn biết việc tính giá của Uber và Grab đều tuỳ thuộc vào giờ cao điểm, thời tiết và số lượng tài xế…Tuy nhiên, việc phải trả cao gấp gần 3 lần cho 1 chuyến xe như Grab hiện nay là chưa bao giờ xảy ra.

Đáng lưu ý, trong một thông báo vừa phát đi, Grab Việt Nam chính thức áp dụng chính sách hủy chuyến đối với khách hàng. Theo đó, mức phí hủy chuyến áp dụng là 10.000 đồng.

Phí huỷ chuyến sẽ được áp dụng khi bạn đã huỷ từ 7 chuyến Grab trở lên trong vòng 7 ngày. Khi huỷ từ 6 chuyến trở lên trong vòng 7 ngày, người dùng sẽ nhận được yêu cầu liên kết thẻ tín dụng với Grabpay để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Grab cho rằng, việc đặt xe, sau đó huỷ chuyến sẽ gây nhiều bất tiện cho cả đối tác tài xế và khách hàng. Đối tác tài xế bị động hơn khi sắp xếp các cuốc xe còn khách hàng khó đặt xe hơn khi hủy chuyến nhiều lần. Vì vậy, chính sách huỷ chuyến dành cho khách hàng sẽ được Grab chính áp dụng.

Theo Grab, hiện tại chính sách hủy chuyến dành cho khách hàng mới chỉ áp dụng cho các dịch vụ di chuyển của Grab (GrabCar, GrabTaxi, GrabBike). Các dịch vụ khác như GrabFood, GrabExpress vẫn chưa áp dụng hình thức này.

Grab cũng nêu rõ: Khách hàng có quyền từ chối nếu đối tác tài xế yêu cầu bạn huỷ chuyến. Để duy trì tỷ lệ đặt xe nhanh và dễ dàng, chúng tôi khuyến khích khách hàng không huỷ chuyến.

Nhiều người cho rằng, cùng với động thái tăng giá thì việc buộc người dùng phải trả tiền ngay cả khi không dùng dịch vụ cũng cho thấy Grab đang chứng tỏ sự độc quyền trên thị trường của mình.

Grab đang chứng tỏ sự độc quyền của mình trên thị trường

Còn nhớ thời điểm mới hoạt động ở Việt Nam, Grab được nhiều người cho rằng đó là hãng xe công nghệ với giá rẻ, nhiều khuyến mại hấp dẫn. Nhưng có lẽ, đó là khi Grab còn đối thủ... như Uber để cạnh tranh.

Ngày 18/5 vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã ban hành Quyết định về việc điều tra chính thức vụ việc tập trung kinh tế giữa Grab và Uber tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, tại quyết định điều tra sơ bộ hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh về tập trung kinh tế giữa GrabTaxi và Uber Việt Nam, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết có dấu hiệu của hành vi vi phạm. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy việc tập trung kinh tế giữa Grab và Uber tại thị trường Việt Nam có thị phần kết hợp vượt ngưỡng 50%.

Thời hạn điều tra chính thức vụ việc là 180 ngày kể từ ngày có quyết định điều tra chính thức; trường hợp cần thiết, có thể gia hạn không quá hai lần, mỗi lần không quá 60 ngày.

Như vậy còn ít nhất nửa năm nữa để vụ việc “ngã ngũ”. Trong khi đó, việc chọn một ứng dụng taxi truyền thống xem ra vẫn chưa được “trơn tru” với những thông báo không tìm thấy xe hay lỗi ứng dụng. Người dùng ngày càng cảm thấy "hụt hẫng" hơn trong việc chọn cách dùng ứng dụng gọi xe để di chuyển.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin