Ông Trịnh Văn Quyết cho biết Bamboo Airways sẽ cất cánh vào cuối " /> Ông Trịnh Văn Quyết cho biết Bamboo Airways sẽ cất cánh vào cuối " /> Ông Trịnh Văn Quyết cho biết Bamboo Airways sẽ cất cánh vào cuối " />
Trang:

Không định vị Bamboo Airways là hãng hàng không giá rẻ

Thứ sáu, 28/02/2020 | 16:13
Thứ sáu, 15/06/2018 | 00:23

Không định vị Bamboo Airways là hãng hàng không giá rẻ

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Trịnh Văn Quyết cho biết Bamboo Airways sẽ cất c&aacute;nh v&agrave;o cuối năm 2018 bằng 20 m&aacute;y bay đi thu&ecirc;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một số cổ đ&ocirc;ng đặt c&acirc;u hỏi về việc FLC sử dụng nguồn&nbsp;t&agrave;i ch&iacute;nh&nbsp;từ đ&acirc;u để đảm bảo hoạt động của h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Bamboo Airways.&nbsp;Li&ecirc;n quan đến vốn đầu tư của h&atilde;ng, &ocirc;ng Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch FLC - cho biết, đơn vị n&agrave;y đ&atilde; đặt cọc tiền cho đơn vị sản xuất, đồng thời c&oacute; một khoản kh&aacute;c đang gửi tiết kiệm ng&acirc;n h&agrave;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng cũng nhấn mạnh, HĐQT v&agrave; ban gi&aacute;m đốc sẽ c&oacute; phương &aacute;n nội tại hoặc d&ugrave;ng vốn vay của c&aacute;c định chế t&agrave;i ch&iacute;nh kh&aacute;c.&nbsp;Hiện nay FLC chưa ph&aacute;t h&agrave;nh cổ phiếu để huy động vốn như h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng kh&aacute;c.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Trịnh Văn Quyết cũng cho biết, cuối năm 2018, Bamboo Airways sẽ cất c&aacute;nh với khoảng 20 m&aacute;y bay đi thu&ecirc; bởi theo hợp đồng, m&aacute;y bay đặt h&agrave;ng với Airbus năm 2019 mới được b&agrave;n giao.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Về chiến lược của Bamboo Airways, theo &ocirc;ng Quyết, h&atilde;ng sẽ kh&ocirc;ng định vị m&igrave;nh l&agrave; h&agrave;ng kh&ocirc;ng gi&aacute; rẻ. Thay v&agrave;o đ&oacute;, Bamboo Airways muốn l&agrave; một h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng truyền thống vừa c&oacute; dịch vụ si&ecirc;u cao cấp vừa c&oacute; dịch vụ gi&aacute; rẻ. H&atilde;ng sẽ c&oacute; những chuyến bay tới c&aacute;c khu nghỉ dưỡng của FLC v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng phải trả tiền m&aacute;y bay, chỉ trả tiền ph&ograve;ng. &quot;Cứ đến s&acirc;y bay m&agrave; nghỉ tại FLC l&agrave; kh&ocirc;ng mất tiền, thậm ch&iacute; kể cả bay từ nước ngo&agrave;i về chứ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n trong nước&quot;, &ocirc;ng Quyết n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cũng tại Đại hội cổ đ&ocirc;ng 2018, việc thị gi&aacute; của cổ phiếu FLC thấp, dưới mệnh gi&aacute; khi c&ocirc;ng ty kinh doanh tốt cũng được nhiều cổ đ&ocirc;ng chất vấn.&nbsp;Giải đ&aacute;p về vấn đề n&agrave;y, &ocirc;ng Trịnh Văn Quyết cũng&nbsp;thừa nhận&nbsp;lời hứa&nbsp;đưa cổ phiếu l&ecirc;n tương đương với mệnh gi&aacute;&nbsp;ở đại hội năm trước vẫn chưa đạt được.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Thực tế năm qua, cổ phiếu FLC c&oacute; l&uacute;c khoảng&nbsp;8.000 đồng, nhưng chưa vượt được mệnh gi&aacute;.&nbsp;Điều đ&oacute; cũng l&agrave;m cổ đ&ocirc;ng buồn l&ograve;ng, t&ocirc;i rất l&agrave; chia sẻ, đặc biệt l&agrave; những cổ đ&ocirc;ng trung th&agrave;nh với FLC.&nbsp; Nhiều cổ đ&ocirc;ng lớn tuổi đ&atilde; đi c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i 4-5 năm nay rồi, nhưng đến nay chưa được như kỳ vọng&rdquo;, &ocirc;ng n&oacute;i.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="bamboo airway hãng hàng không giá rẻ" src="/Content/editorimages/images/bamboo-airway.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bamboo Airways sẽ cất c&aacute;nh v&agrave;o cuối năm 2018.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Quyết cho rằng gần đ&acirc;y thị trường chao đảo, c&oacute; m&atilde; giảm 60-70% nhưng cổ phiếu FLC vẫn kh&ocirc;ng chịu biến động gh&ecirc; gớm như vậy. Hơn nữa, theo &ocirc;ng, cổ phiếu FLC vẫn được nhiều nh&agrave; đầu tư y&ecirc;u th&iacute;ch khi giao dịch tốt, dễ thanh khoản.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;T&ocirc;i xin khẳng định l&agrave; một thời gian nữa cổ phiếu FLC sẽ kh&ocirc;ng dừng ở mệnh gi&aacute;. Tất cả những dự &aacute;n của FLC đ&atilde; đang l&agrave;m đều khả quan, chỉ c&oacute; gi&aacute; cổ phiếu chưa vượt được mệnh gi&aacute;&rdquo;, &ocirc;ng Quyết trấn an.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chủ tịch HĐQT FLC cũng cho biết, đến mỗi kỳ đại hội, so s&aacute;nh tổng t&agrave;i sản, doanh thu th&igrave; năm sau đều lớn hơn năm trước. Lợi nhuận cũng c&oacute; điều chỉnh tăng dần, c&aacute;c chỉ số đều đảm bảo kế hoạch kinh doanh cho những năm tiếp theo. &Ocirc;ng cho rằng cổ đ&ocirc;ng n&ecirc;n tin ban l&atilde;nh đạo v&agrave; tiếp tục giữ cổ phiếu FLC.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">B&aacute;o&nbsp;c&aacute;o tại đại hội, &ocirc;ng Trần Quang Huy - Tổng gi&aacute;m đốc FLC cho biết tổng doanh thu hợp nhất năm 2017 đạt 12.300 tỷ đồng, đạt gần 95% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 385 tỷ đồng, chỉ đạt hơn 39% kế hoạch.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc lợi nhuận bị giảm trong năm 2017 kh&ocirc;ng như kế hoạch được &ocirc;ng Huy giải th&iacute;ch l&agrave; do chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sang căn hộ kh&aacute;ch sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng. Điều n&agrave;y l&agrave;m gi&aacute; vốn b&aacute;n h&agrave;ng tăng mạnh từ 4.500 tỷ trong năm 2016 l&ecirc;n hơn 10.000 tỷ trong 2017, khiến lợi nhuận năm 2017 giảm.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Về kế hoạch kinh doanh năm 2018, FLC đặt mục ti&ecirc;u 12.500 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 560 tỷ đồng.&nbsp;</span></span></p>

- Những vấn đề khó khăn trong việc tái cấu trúc cho doanh nghiệp? / Tổng quan những vấn đề cần biết về quản trị doanh nghiệp

Ông Trịnh Văn Quyết cho biết Bamboo Airways sẽ cất cánh vào cuối năm 2018 bằng 20 máy bay đi thuê.

Một số cổ đông đặt câu hỏi về việc FLC sử dụng nguồn tài chính từ đâu để đảm bảo hoạt động của hãng hàng không Bamboo Airways. Liên quan đến vốn đầu tư của hãng, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch FLC - cho biết, đơn vị này đã đặt cọc tiền cho đơn vị sản xuất, đồng thời có một khoản khác đang gửi tiết kiệm ngân hàng.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, HĐQT và ban giám đốc sẽ có phương án nội tại hoặc dùng vốn vay của các định chế tài chính khác. Hiện nay FLC chưa phát hành cổ phiếu để huy động vốn như hãng hàng không khác.

Ông Trịnh Văn Quyết cũng cho biết, cuối năm 2018, Bamboo Airways sẽ cất cánh với khoảng 20 máy bay đi thuê bởi theo hợp đồng, máy bay đặt hàng với Airbus năm 2019 mới được bàn giao. 

Về chiến lược của Bamboo Airways, theo ông Quyết, hãng sẽ không định vị mình là hàng không giá rẻ. Thay vào đó, Bamboo Airways muốn là một hãng hàng không truyền thống vừa có dịch vụ siêu cao cấp vừa có dịch vụ giá rẻ. Hãng sẽ có những chuyến bay tới các khu nghỉ dưỡng của FLC và khách hàng không phải trả tiền máy bay, chỉ trả tiền phòng. "Cứ đến sây bay mà nghỉ tại FLC là không mất tiền, thậm chí kể cả bay từ nước ngoài về chứ không chỉ là công dân trong nước", ông Quyết nói.

Cũng tại Đại hội cổ đông 2018, việc thị giá của cổ phiếu FLC thấp, dưới mệnh giá khi công ty kinh doanh tốt cũng được nhiều cổ đông chất vấn. Giải đáp về vấn đề này, ông Trịnh Văn Quyết cũng thừa nhận lời hứa đưa cổ phiếu lên tương đương với mệnh giá ở đại hội năm trước vẫn chưa đạt được. 

“Thực tế năm qua, cổ phiếu FLC có lúc khoảng 8.000 đồng, nhưng chưa vượt được mệnh giá. Điều đó cũng làm cổ đông buồn lòng, tôi rất là chia sẻ, đặc biệt là những cổ đông trung thành với FLC.  Nhiều cổ đông lớn tuổi đã đi cùng chúng tôi 4-5 năm nay rồi, nhưng đến nay chưa được như kỳ vọng”, ông nói. 

bamboo airway hãng hàng không giá rẻ

Bamboo Airways sẽ cất cánh vào cuối năm 2018.

Tuy nhiên, ông Quyết cho rằng gần đây thị trường chao đảo, có mã giảm 60-70% nhưng cổ phiếu FLC vẫn không chịu biến động ghê gớm như vậy. Hơn nữa, theo ông, cổ phiếu FLC vẫn được nhiều nhà đầu tư yêu thích khi giao dịch tốt, dễ thanh khoản. 

“Tôi xin khẳng định là một thời gian nữa cổ phiếu FLC sẽ không dừng ở mệnh giá. Tất cả những dự án của FLC đã đang làm đều khả quan, chỉ có giá cổ phiếu chưa vượt được mệnh giá”, ông Quyết trấn an. 

Chủ tịch HĐQT FLC cũng cho biết, đến mỗi kỳ đại hội, so sánh tổng tài sản, doanh thu thì năm sau đều lớn hơn năm trước. Lợi nhuận cũng có điều chỉnh tăng dần, các chỉ số đều đảm bảo kế hoạch kinh doanh cho những năm tiếp theo. Ông cho rằng cổ đông nên tin ban lãnh đạo và tiếp tục giữ cổ phiếu FLC. 

Báo cáo tại đại hội, ông Trần Quang Huy - Tổng giám đốc FLC cho biết tổng doanh thu hợp nhất năm 2017 đạt 12.300 tỷ đồng, đạt gần 95% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 385 tỷ đồng, chỉ đạt hơn 39% kế hoạch. 

Việc lợi nhuận bị giảm trong năm 2017 không như kế hoạch được ông Huy giải thích là do chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sang căn hộ khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng. Điều này làm giá vốn bán hàng tăng mạnh từ 4.500 tỷ trong năm 2016 lên hơn 10.000 tỷ trong 2017, khiến lợi nhuận năm 2017 giảm. 

Về kế hoạch kinh doanh năm 2018, FLC đặt mục tiêu 12.500 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 560 tỷ đồng. 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin