1. Đi làm phải chỉnh tề, quần áo tươm tất 1. Đi làm phải chỉnh tề, quần áo tươm tất 1. Đi làm phải chỉnh tề, quần áo tươm tất
Trang:

Làm môi giới bất động sản đừng bao giờ quên những điều này !

Thứ sáu, 28/02/2020 | 23:33
Thứ sáu, 01/06/2018 | 19:00

Làm môi giới bất động sản đừng bao giờ quên những điều này !

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>1. Đi l&agrave;m phải chỉnh tề, quần &aacute;o tươm tất</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp;Ng&agrave;y đầu mới đi l&agrave;m bạn n&ecirc;n n&oacute;i &iacute;t, lắng nghe nhiều hơn, xem x&eacute;t xung quanh v&agrave; để &yacute; c&aacute;c đồng nghiệp xem một ng&agrave;y họ thường l&agrave;m g&igrave;, c&aacute;ch họ đi đứng, trao đổi, v&agrave; t&aacute;c phong l&agrave;m việc ra sao. Trong những người đ&oacute; bạn sẽ t&igrave;m ra được những người bạn c&oacute; thiện cảm muốn n&oacute;i chuyện v&agrave; l&agrave;m quen. Nếu họ th&acirc;n thiện với bạn trước, bạn n&ecirc;n nắm bắt cơ hội để khi c&oacute; g&igrave; kh&ocirc;ng hiểu hay thắc mắc bạn c&oacute; người để hỏi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>2. Nếu thấy kh&ocirc;ng tập trung khi l&agrave;m việc ở văn ph&ograve;ng th&igrave; n&ecirc;n đi ra ngo&agrave;i</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong giờ l&agrave;m việc nếu bạn cảm thấy kh&ocirc;ng tập trung được th&igrave; n&ecirc;n ra ngo&agrave;i, hẹn ai đ&oacute; uống cafe, hẹn gặp kh&aacute;ch h&agrave;ng, hay chỉ đơn giản l&agrave; alo cho ai đ&oacute;, hay đi bộ cho thư gi&atilde;n đầu &oacute;c rồi l&agrave;m việc tiếp.&nbsp;tuyệt đối n&oacute;i kh&ocirc;ng với facebook (nếu chỉ l&ecirc;n facebook t&aacute;m chuyện), n&oacute;i kh&ocirc;ng với &acirc;m nhạc, n&oacute;i kh&ocirc;ng với việc ngồi rung đ&ugrave;i, để ch&acirc;n l&ecirc;n b&agrave;n l&agrave;m việc, chơi game, bu&ocirc;n dưa l&ecirc; những chuyện của đồng nghiệp kh&aacute;c.... </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>3. Tuyệt đối hạn chế tối đa đ&aacute;nh lẻ, l&agrave;m ngo&agrave;i</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn nghĩ xem, đi l&agrave;m cho c&ocirc;ng ty, hưởng lương c&ocirc;ng ty m&agrave; lấy sản phẩm của c&ocirc;ng ty tuồn ra ngo&agrave;i, hoặc muốn hưởng ph&iacute; cao m&agrave; n&oacute;i dối hợp t&aacute;c với người n&agrave;y, người kia để được nhiều tiền hơn, hoặc sử dụng t&ecirc;n thương hiệu c&ocirc;ng ty để l&agrave;m việc kh&aacute;c, l&agrave;m việc c&aacute; nh&acirc;n. Những điều n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng thể chấp nhận!...</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu c&ocirc;ng ty qu&aacute; tốt với bạn m&agrave; bạn l&agrave;m vậy th&igrave; bạn qu&aacute; tham v&agrave; kh&ocirc;n lỏi nữa. Thị trường bất động sản rất nhỏ, tiếng xấu đồn xa, bạn kh&oacute; c&oacute; được chỗ đứng trong nghề. Nếu bạn x&aacute;c định đ&acirc;y l&agrave; sự nghiệp l&acirc;u d&agrave;i, th&igrave; n&ecirc;n c&acirc;n nhắc, suy nghĩ để đưa ra quyết định s&aacute;ng suốt.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>4. Th&ocirc;ng tin l&agrave; tiền</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi bạn nghe điện thoại, hay cho số điện thoại người kh&aacute;c tốt nhất l&agrave; n&ecirc;n nhắn tin. C&aacute;c dữ liệu về kh&aacute;ch h&agrave;ng, danh s&aacute;ch kh&aacute;ch h&agrave;ng, những g&igrave; li&ecirc;n quan đến th&ocirc;ng số, th&ocirc;ng tin của kh&aacute;ch h&agrave;ng bạn n&ecirc;n cẩn thận, cất kỹ lưỡng, mỗi file phải c&oacute; password. Bạn biết rồi đ&oacute; trong m&ocirc;i trường những c&ocirc;ng ty lớn, việc bị lấy cắp danh s&aacute;ch, hoặc nh&igrave;n trộm dữ liệu rất nhiều. Kh&ocirc;ng phải đi l&agrave;m ai cũng si&ecirc;ng năng, cần c&ugrave; như bạn đ&acirc;u. Sẽ c&oacute; những người lười biếng, chuy&ecirc;n d&ograve;m ng&oacute; rồi ăn cắp, bắt chước, rồi c&oacute; những người kh&ocirc;ng lo l&agrave;m m&agrave; đi nhiều chuyện, rồi n&oacute;i xấu qua lại, tạo b&egrave; nh&oacute;m để l&agrave;m những điều kh&ocirc;ng tốt... Biết những người như thế th&igrave; n&ecirc;n tr&aacute;nh xa, để khỏi phiền phức trong đầu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>5. &quot;Ma cũ&quot; bắt nạt &quot;ma mới&quot;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thường bạn sẽ thấy những người sales giỏi, sales l&acirc;u năm họ sẽ giữ khoảng c&aacute;ch. Nếu họ tỏ ra kh&oacute; gần, bạn sẽ &iacute;t c&oacute; cơ hội tiếp cận cũng như được họ chia sẻ kinh nghiệm. Ngược lại nếu họ sẵn s&agrave;ng chia sẻ v&agrave; hỗ trợ bạn trong những ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n đi l&agrave;m, th&igrave; bạn cứ mạnh dạn hỏi những g&igrave; bạn chưa hiểu hoặc chưa biết. Để tiết kiệm thời gian bạn n&ecirc;n viết ra những c&acirc;u cần hỏi, rồi xin họ v&agrave;i ph&uacute;t nhờ giải đ&aacute;p những g&igrave; bạn thắc mắc. Khi đ&oacute; bạn sẽ hiểu được sự việc tập trung, chiều s&acirc;u hơn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Môi giới bất động sản" src="/Content/editorimages/images/ha-22.jpg" style="height:300px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y cho nhau cơ hội để th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn</span></em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>6. H&atilde;y l&agrave;m việc như thể l&agrave;m việc cho ch&iacute;nh m&igrave;nh</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn l&agrave;m việc cho c&ocirc;ng ty điều quan trọng l&agrave; n&ecirc;n to&agrave;n t&acirc;m với c&ocirc;ng ty, nếu bạn kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; doanh số, nhưng bạn kh&ocirc;ng phải l&agrave; người bị đuổi, bị cho nghỉ việc. V&igrave; ch&iacute; &iacute;t bạn c&oacute; sự nhiệt t&igrave;nh, đ&oacute;ng g&oacute;p những s&aacute;ng tạo, tập trung v&agrave;o chuy&ecirc;n m&ocirc;n cũng như giỏi nắm bắt, nhạy b&eacute;n, d&aacute;m chia sẻ thẳng thắn những &yacute; kiến của bản th&acirc;n về dự &aacute;n, về c&aacute;ch l&agrave;m việc, l&agrave;m sao để n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng việc, bạn thể hiện sự chuy&ecirc;n cần đi l&agrave;m đ&uacute;ng giờ, kh&ocirc;ng lừa đảo, kh&ocirc;ng g&acirc;y sự, kh&ocirc;ng ma lanh, lu&ocirc;n hỗ trợ c&aacute;c đồng nghiệp kh&aacute;c l&uacute;c họ cần sự gi&uacute;p đỡ, bạn cầu tiến v&agrave; nỗ lực qu&ecirc;n m&igrave;nh th&igrave; chắc chắn c&aacute;i bạn thu được về sau l&agrave; rất lớn. Đ&oacute; l&agrave; g&igrave;? L&agrave; thương hiệu c&aacute; nh&acirc;n, l&agrave; kĩ năng, l&agrave; tiềm năng.... đ&oacute; l&agrave; những gi&aacute; trị cốt l&otilde;i của một người l&agrave;m sales cần phải c&oacute;, đ&oacute; cũng l&agrave; bước chuẩn bị cho sự ph&aacute;t triển của bạn sau n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>7. C&ograve;n l&agrave;m việc l&agrave; c&ograve;n nể sếp</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sếp ch&iacute;nh l&agrave; người cho bạn niềm tin v&agrave;o c&ocirc;ng ty, v&agrave;o định hướng ph&aacute;t triển cũng như sự gắn b&oacute; l&acirc;u d&agrave;i, c&aacute;ch đối nh&acirc;n xử thế của sếp phải l&agrave;m cho bạn phục, nếu sếp t&ugrave;m bậy t&ugrave;m bạ, c&oacute; n&oacute;i kh&ocirc;ng, kh&ocirc;ng n&oacute;i c&oacute;, n&oacute;i xạo, hay &ldquo;nổ&rdquo; ... th&igrave; l&agrave;m sao bạn c&oacute; thể l&agrave;m việc với người sếp như thế. Nếu đ&atilde; kh&ocirc;ng t&ocirc;n trọng th&igrave; n&ecirc;n t&igrave;m một c&ocirc;ng việc kh&aacute;c, v&agrave; bấm n&uacute;t DỪNG để kh&ocirc;ng phải mất l&ograve;ng ai.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu bạn l&agrave;m việc trong c&ocirc;ng ty m&agrave; bạn kh&ocirc;ng c&ograve;n t&ocirc;n trọng sếp nữa th&igrave; n&ecirc;n nghỉ c&agrave;ng sớm c&agrave;ng tốt. Nếu bạn v&igrave; tiền m&agrave; ở lại th&igrave; trước sau g&igrave; cũng d&iacute;nh tới tai tiếng, thị phi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>8. Phải biết quan t&acirc;m, chia sẻ v&agrave; hỗ trợ lẫn nhau, bớt ghen ăn tức ở</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i c&ocirc;ng việc, bạn cũng n&ecirc;n quan t&acirc;m, gi&uacute;p đỡ hay hỗ trợ đồng nghiệp l&uacute;c họ cần, nhưng nhớ ph&acirc;n biệt ra đ&acirc;u l&agrave; bị lợi dụng, đ&acirc;u l&agrave; cần sự gi&uacute;p đỡ thật. L&ograve;ng tốt của bạn cũng phải đặt nơi ph&ugrave; hợp, đ&uacute;ng chỗ. Phải biết n&oacute;i KH&Ocirc;NG trong v&agrave;i trường hợp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L&agrave;m việc trong m&ocirc;i trường tập thể cần nhất l&agrave; ch&acirc;n th&agrave;nh, vui vẻ, ho&agrave; đồng c&ugrave;ng mọi người, khi đ&oacute; bạn mới cảm nhận được c&ocirc;ng ty l&agrave; ng&ocirc;i nh&agrave; thứ 2, l&agrave; nơi bạn muốn đến l&agrave;m việc ngay sau khi thức dậy, l&agrave; nơi bạn lu&ocirc;n c&oacute; niềm vui, động lực, niềm tin để bạn thực hiện được ước mơ trước l&agrave; của bản th&acirc;n, sau l&agrave; ph&aacute;t triển sự nghiệp cho ch&iacute;nh bạn sau n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Nếu bạn l&agrave; người y&ecirc;u mến, đam m&ecirc; nghề m&ocirc;i giới bất động sản th&igrave; đừng bỏ qua những th&ocirc;ng tin bổ &iacute;ch n&agrave;y nh&eacute; !</strong></span></span></p>

- Các công ty Nhật Bản tăng lương thưởng đều, hiếm khi đột biến. / Giáo dục nghề nghiệp – con đường dẫn đến sự nghiệp mơ ước

1. Đi làm phải chỉnh tề, quần áo tươm tất

 Ngày đầu mới đi làm bạn nên nói ít, lắng nghe nhiều hơn, xem xét xung quanh và để ý các đồng nghiệp xem một ngày họ thường làm gì, cách họ đi đứng, trao đổi, và tác phong làm việc ra sao. Trong những người đó bạn sẽ tìm ra được những người bạn có thiện cảm muốn nói chuyện và làm quen. Nếu họ thân thiện với bạn trước, bạn nên nắm bắt cơ hội để khi có gì không hiểu hay thắc mắc bạn có người để hỏi.

2. Nếu thấy không tập trung khi làm việc ở văn phòng thì nên đi ra ngoài

Trong giờ làm việc nếu bạn cảm thấy không tập trung được thì nên ra ngoài, hẹn ai đó uống cafe, hẹn gặp khách hàng, hay chỉ đơn giản là alo cho ai đó, hay đi bộ cho thư giãn đầu óc rồi làm việc tiếp. tuyệt đối nói không với facebook (nếu chỉ lên facebook tám chuyện), nói không với âm nhạc, nói không với việc ngồi rung đùi, để chân lên bàn làm việc, chơi game, buôn dưa lê những chuyện của đồng nghiệp khác....

3. Tuyệt đối hạn chế tối đa đánh lẻ, làm ngoài

Bạn nghĩ xem, đi làm cho công ty, hưởng lương công ty mà lấy sản phẩm của công ty tuồn ra ngoài, hoặc muốn hưởng phí cao mà nói dối hợp tác với người này, người kia để được nhiều tiền hơn, hoặc sử dụng tên thương hiệu công ty để làm việc khác, làm việc cá nhân. Những điều này hoàn toàn không thể chấp nhận!...

Nếu công ty quá tốt với bạn mà bạn làm vậy thì bạn quá tham và khôn lỏi nữa. Thị trường bất động sản rất nhỏ, tiếng xấu đồn xa, bạn khó có được chỗ đứng trong nghề. Nếu bạn xác định đây là sự nghiệp lâu dài, thì nên cân nhắc, suy nghĩ để đưa ra quyết định sáng suốt.

4. Thông tin là tiền

Khi bạn nghe điện thoại, hay cho số điện thoại người khác tốt nhất là nên nhắn tin. Các dữ liệu về khách hàng, danh sách khách hàng, những gì liên quan đến thông số, thông tin của khách hàng bạn nên cẩn thận, cất kỹ lưỡng, mỗi file phải có password. Bạn biết rồi đó trong môi trường những công ty lớn, việc bị lấy cắp danh sách, hoặc nhìn trộm dữ liệu rất nhiều. Không phải đi làm ai cũng siêng năng, cần cù như bạn đâu. Sẽ có những người lười biếng, chuyên dòm ngó rồi ăn cắp, bắt chước, rồi có những người không lo làm mà đi nhiều chuyện, rồi nói xấu qua lại, tạo bè nhóm để làm những điều không tốt... Biết những người như thế thì nên tránh xa, để khỏi phiền phức trong đầu.

5. "Ma cũ" bắt nạt "ma mới"

Thường bạn sẽ thấy những người sales giỏi, sales lâu năm họ sẽ giữ khoảng cách. Nếu họ tỏ ra khó gần, bạn sẽ ít có cơ hội tiếp cận cũng như được họ chia sẻ kinh nghiệm. Ngược lại nếu họ sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ bạn trong những ngày đầu tiên đi làm, thì bạn cứ mạnh dạn hỏi những gì bạn chưa hiểu hoặc chưa biết. Để tiết kiệm thời gian bạn nên viết ra những câu cần hỏi, rồi xin họ vài phút nhờ giải đáp những gì bạn thắc mắc. Khi đó bạn sẽ hiểu được sự việc tập trung, chiều sâu hơn.

Môi giới bất động sản

Hãy cho nhau cơ hội để thành công hơn

6. Hãy làm việc như thể làm việc cho chính mình

Bạn làm việc cho công ty điều quan trọng là nên toàn tâm với công ty, nếu bạn không thành công vì không có doanh số, nhưng bạn không phải là người bị đuổi, bị cho nghỉ việc. Vì chí ít bạn có sự nhiệt tình, đóng góp những sáng tạo, tập trung vào chuyên môn cũng như giỏi nắm bắt, nhạy bén, dám chia sẻ thẳng thắn những ý kiến của bản thân về dự án, về cách làm việc, làm sao để nâng cao hiệu quả công việc, bạn thể hiện sự chuyên cần đi làm đúng giờ, không lừa đảo, không gây sự, không ma lanh, luôn hỗ trợ các đồng nghiệp khác lúc họ cần sự giúp đỡ, bạn cầu tiến và nỗ lực quên mình thì chắc chắn cái bạn thu được về sau là rất lớn. Đó là gì? Là thương hiệu cá nhân, là kĩ năng, là tiềm năng.... đó là những giá trị cốt lõi của một người làm sales cần phải có, đó cũng là bước chuẩn bị cho sự phát triển của bạn sau này.

7. Còn làm việc là còn nể sếp

Sếp chính là người cho bạn niềm tin vào công ty, vào định hướng phát triển cũng như sự gắn bó lâu dài, cách đối nhân xử thế của sếp phải làm cho bạn phục, nếu sếp tùm bậy tùm bạ, có nói không, không nói có, nói xạo, hay “nổ” ... thì làm sao bạn có thể làm việc với người sếp như thế. Nếu đã không tôn trọng thì nên tìm một công việc khác, và bấm nút DỪNG để không phải mất lòng ai.

Nếu bạn làm việc trong công ty mà bạn không còn tôn trọng sếp nữa thì nên nghỉ càng sớm càng tốt. Nếu bạn vì tiền mà ở lại thì trước sau gì cũng dính tới tai tiếng, thị phi.

8. Phải biết quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau, bớt ghen ăn tức ở

Ngoài công việc, bạn cũng nên quan tâm, giúp đỡ hay hỗ trợ đồng nghiệp lúc họ cần, nhưng nhớ phân biệt ra đâu là bị lợi dụng, đâu là cần sự giúp đỡ thật. Lòng tốt của bạn cũng phải đặt nơi phù hợp, đúng chỗ. Phải biết nói KHÔNG trong vài trường hợp.

Làm việc trong môi trường tập thể cần nhất là chân thành, vui vẻ, hoà đồng cùng mọi người, khi đó bạn mới cảm nhận được công ty là ngôi nhà thứ 2, là nơi bạn muốn đến làm việc ngay sau khi thức dậy, là nơi bạn luôn có niềm vui, động lực, niềm tin để bạn thực hiện được ước mơ trước là của bản thân, sau là phát triển sự nghiệp cho chính bạn sau này.

Nếu bạn là người yêu mến, đam mê nghề môi giới bất động sản thì đừng bỏ qua những thông tin bổ ích này nhé !


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)