Trang:

Làm Sao Để Chọn Nghề Phù Hợp Với Bản Thân | Định Hướng Nghề Nghiệp

Thứ ba, 25/02/2020 | 07:42
Thứ ba, 05/05/2018 | 20:23

Làm Sao Để Chọn Nghề Phù Hợp Với Bản Thân | Định Hướng Nghề Nghiệp

<p>Khi quyết định chọn cho m&igrave;nh một c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp với tương lai, đ&acirc;y l&agrave;&nbsp;một quyết định ảnh hưởng lớn đến&nbsp;tương lai của c&aacute;c bạn trẻ sau n&agrave;y. Việc chọn nghề nghiệp ph&ugrave; hợp với bản th&acirc;n thực sự rất&nbsp;quan trọng v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng cần thiết. Chọn sai lầm khi đi về hướng kh&ocirc;ng đ&uacute;ng c&oacute; thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau n&agrave;y, c&aacute;c bạn trẻ&nbsp;thực sự n&ecirc;n cần sự tư vấn&nbsp;an to&agrave;n v&agrave; vững chắc.</p> <p><strong>Kh&ocirc;ng phải bất cứ&nbsp;ai cũng c&oacute; thể tự trả lời được l&agrave; sau n&agrave;y bạn sẽ l&agrave;m g&igrave;?</strong></p> <p>C&oacute; c&aacute;ch&nbsp;n&agrave;o chọn&nbsp;được một nghề ph&ugrave; hợp với m&igrave;nh. C&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; những nghĩ suy v&agrave; trăn trở rằng t&ocirc;i c&oacute; ph&ugrave; hợp nghề n&agrave;y hay nghề kh&aacute;c kh&ocirc;ng, m&igrave;nh c&oacute; thực sự y&ecirc;u th&iacute;ch nghề n&agrave;y hay kh&ocirc;ng, nghề n&agrave;y c&oacute; tương lai hay kh&ocirc;ng&hellip; đ&acirc;y l&agrave; những vấn đề cần được sự hỗ trợ của người đi trước tư vấn cho bạn&nbsp;khi bắt đầu qu&aacute; tr&igrave;nh chọn một nghề ph&ugrave; hợp với bản th&acirc;n.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/chon-nghe-nghiep-5-5-1.jpg" style="height:300px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&oacute; rất nhiều trung t&acirc;m định hướng nghề nghiệp m&agrave; c&aacute;c bạn trẻ n&ecirc;n tham gia.</em></p> <p><em>Bước đầu ti&ecirc;n. Bạn&nbsp;cần phải vượt qua sự t&aacute;c động của tư tưởng v&agrave; quan điểm chưa thực sự đ&uacute;ng đắn v&agrave; hợp l&yacute; khi chọn nghề t&aacute;c động đến t&acirc;m l&yacute; của bạn:&nbsp;</em></p> <ul> <li>&nbsp;Sự &aacute;p đặt của cha mẹ người lớn,&nbsp;người kh&aacute;c. t&aacute;c động của gia đ&igrave;nh.</li> <li>&nbsp;Chọn nghề theo chuẩn tư tưởng của nh&oacute;m bạn b&egrave; v&agrave; của người y&ecirc;u.</li> <li>&nbsp;Chọn theo may rủi h&ecirc;n xui, bu&ocirc;ng bỏ, m&igrave;nh l&agrave;m g&igrave; cũng được.</li> <li>&nbsp;Học cao khi ra trường&nbsp;th&igrave; phải chọn c&ocirc;ng việc sang chảnh.</li> <li>&nbsp;Chọn c&ocirc;ng việc theo đuổi&nbsp;&ldquo;m&aacute;c&rdquo;, theo &ldquo;nh&atilde;n&rdquo;.</li> <li>&nbsp;C&ocirc;ng việc sau n&agrave;y của m&igrave;nh phải&nbsp;nổi tiếng, dễ kiếm tiền, đỡ bỏ c&ocirc;ng sức.</li> <li>&nbsp;Do thời gian gấp r&uacute;t, quyết định sai lầm m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; sự tư vấn của &quot;người từng trải&quot;</li> </ul> <p><strong>T&igrave;m hiểu nhiều c&ocirc;ng việc nhất c&oacute; thể trong x&atilde; hội m&agrave; bạn biết. &nbsp;</strong></p> <p>Trong c&ocirc;ng việc m&agrave; bạn thấy, bạn t&igrave;m hiểu&nbsp;y&ecirc;u cầu về nghề, triển vọng c&ocirc;ng việc, mức lương nh&oacute;m c&ocirc;ng việc n&agrave;y, thị trường lao động của nghề&hellip; Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, phải t&igrave;m hiểu cả m&ocirc;i trường l&agrave;m việc như trong nh&agrave;, ngo&agrave;i trời hay độc hại li&ecirc;n quan, những kh&oacute; khăn&nbsp;nghề nghiệp&nbsp;&nbsp;v&agrave; thuận lợi trong c&ocirc;ng việc.</p> <p>Sự t&igrave;m hiểu n&agrave;y khi bạn&nbsp;t&igrave;m được hoặc tiếp x&uacute;c trực tiếp hoặc gi&aacute;n tiếp,&nbsp;h&atilde;y t&ograve; m&ograve; một ch&uacute;t về&nbsp;th&ocirc;ng tin cần thiết về c&ocirc;ng việc qua một hướng dẫn của người&nbsp;n&agrave;o đ&oacute;:</p> <ul> <li>T&ecirc;n c&ocirc;ng việc,&nbsp;nghề v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n thường gặp trong c&ocirc;ng việc.</li> <li>Nội dung ch&iacute;nh v&agrave; t&iacute;nh chất của nghề như l&agrave;m g&igrave;, ở đ&acirc;u, thời gian?.</li> <li>Điều kiện cần thiết hay tối thiểu để tham gia lao động.</li> <li>Chống chỉ định y học. T&aacute;c hại nghề nghiệp.</li> <li>Điều kiện đảm bảo cho người lao động khi đi l&agrave;m.</li> <li>Nơi n&agrave;o c&oacute; thể học, đ&agrave;o tạo&nbsp;nghề.</li> <li>Nơi, c&aacute;c cơ quan, doanh nghiệp n&agrave;o&nbsp;c&oacute; thể l&agrave;m việc sau khi c&oacute; nghề.&nbsp;</li> </ul> <p>Ngo&agrave;i ra, bạn cần quan t&acirc;m v&agrave; hiểu thật kỹ về c&aacute;c dấu hiệu cơ bản của nghề l&agrave; điều quan trọng cho bản th&acirc;n. Nhất thiết, khi bạn muốn chọn c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp th&igrave; mỗi bạn&nbsp;phải t&igrave;m hiểu kỹ hơn về c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan.</p> <p><strong>Khai ph&aacute; bản th&acirc;n để hướng nghiệp ph&ugrave; hợp.&nbsp;</strong></p> <p><em>H&atilde;y tự hỏi v&agrave; tự trả lơi&nbsp;T&ocirc;i l&agrave; ai, t&ocirc;i cần v&agrave; muốn g&igrave;, hạnh ph&uacute;c với t&ocirc;i l&agrave; g&igrave;&hellip; Tất cả những c&acirc;u hỏi n&agrave;y được thực hiện một c&aacute;ch nghi&ecirc;m t&uacute;c nhằm bước đầu định hướng cho việc t&igrave;m hiểu bản th&acirc;n v&agrave; để x&aacute;c lập định hướng cuộc sống của ch&iacute;nh m&igrave;nh.&nbsp;</em></p> <p>Điều quan trọng kh&ocirc;ng&nbsp;l&agrave; phải x&aacute;c định thực sự được khả năng học tập v&agrave;&nbsp;thi tuyển của bản th&acirc;n. Khả năng n&agrave;y l&agrave;&nbsp;triển vọng chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; điểm số học tập. Nhiều l&uacute;c, phải c&oacute; ước mơ, phải c&oacute; nỗ lực v&agrave; sự ki&ecirc;n nhẫn chờ đợi, r&egrave;n luyện&hellip;&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/chon-nghe-nghiep-5-5-2.jpg" style="height:300px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>H&atilde;y thử tham gia trải nghiệm c&aacute;c c&ocirc;ng việc m&agrave; bạn nghĩ l&agrave; th&uacute; vị</em></p> <p>Bạn h&atilde;y&nbsp;đ&aacute;nh gi&aacute; thật ch&iacute;nh x&aacute;c về phẩm chất nh&acirc;n c&aacute;ch v&agrave; năng lực của m&igrave;nh. Việc t&igrave;m hiểu về năng lực của c&aacute; nh&acirc;n như chỉ số IQ, CQ, EQ hay những khả năng cụ thể kh&aacute;c như sắc gi&aacute;c, ch&uacute; &yacute; (sức tập trung, sức ph&acirc;n phối của m&igrave;nh&hellip;), tập quan s&aacute;t, tư duy kh&ocirc;ng gian, tr&iacute; nhớ sơ đồ, tưởng tượng s&aacute;ng tạo, ng&ocirc;n ngữ&hellip; l&agrave; những y&ecirc;u cầu tối quan trọng. Điều n&agrave;y c&oacute; thể thực thi th&ocirc;ng qua một số b&agrave;i tập, một số trắc nghiệm.</p> <p>T&igrave;m hiểu&nbsp;t&iacute;nh c&aacute;ch, kh&iacute; chất&hellip; của m&igrave;nh. Bạn&nbsp;n&ecirc;n biết m&igrave;nh l&agrave; người c&oacute; kh&iacute; chất c&aacute;ch như: Biết kiềm chế, trung thực, bảo mật, gan dạ, dũng cảm, cẩn thận&hellip;v.v.. để hướng đến những nghề ph&ugrave; hợp trong danh s&aacute;ch.&nbsp;</p> <p><strong>Th&ocirc;ng qua những người đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng m&agrave; bạn ngưỡng mộ.</strong></p> <p>Qua những người m&agrave; bạn ngưỡng mộ, n&ecirc;n tranh thủ hỏi nhiều nhất những điều kiện đang c&oacute; để t&igrave;m hiểu thực tế nghề nghiệp qua một số người&nbsp;đang l&agrave;m c&ocirc;ng việc đ&oacute;, tham quan thực tế nơi m&agrave; thần tượng của bạn đang l&agrave;m&nbsp;việc, &ldquo;thử &ldquo; đến về nghề&hellip; để c&oacute; những định hướng hợp l&yacute; nhất v&agrave; c&oacute; thể điều chỉnh khi ph&ugrave; hợp. Người m&agrave; bạn ngưỡng mộ c&oacute; thể chia sẻ th&ecirc;m về: nhận thức về nghề, th&aacute;i độ về nghề v&agrave; xu hướng h&agrave;nh vi về nghề sẽ quyện chặt v&agrave;o nhau v&agrave; gi&uacute;p bạn&nbsp;chọn nghề đ&uacute;ng đắn nhất, th&iacute;ch hợp nhất.&nbsp;</p> <p>Chọn nghề th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; ph&ugrave; hơp&nbsp;sẽ cần nhiều y&ecirc;u cầu kh&aacute;c nữa&nbsp;nhưng nếu bạn c&oacute; sự chuẩn bị v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c thực hiện th&igrave; việc chọn nghề sẽ giảm th&ecirc;m được nữa sự cảm t&iacute;nh của bản th&acirc;n.&nbsp;Quan trọng nhất l&agrave; h&atilde;y&nbsp;tự tin, thoải m&aacute;i v&agrave; chắc nịch&nbsp;ngầm rằng: M&igrave;nh đ&atilde; th&iacute;ch lựa chọn của m&igrave;nh!</p> <p><strong>Tất cả những điều tr&ecirc;n&nbsp;chỉ l&agrave; l&yacute; thuyết su&ocirc;ng&nbsp;nếu như bạn&nbsp;chọn việc theo kiểu c&ocirc;ng thức hay nghĩa vụ&nbsp;v&agrave; thiếu sự trải nghiệm. Kh&ocirc;ng thể c&oacute; sự ph&ugrave; hợp khi chọn nghề, c&ocirc;ng việc&nbsp;nếu như bạn&nbsp;kh&ocirc;ng biết định hướng v&agrave; c&oacute; &yacute; ch&iacute;.&nbsp;</strong></p>

Khi quyết định chọn cho mình một công việc phù hợp với tương lai, đây là một quyết định ảnh hưởng lớn đến tương lai của các bạn trẻ sau này. Việc chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân thực sự rất quan trọng và vô cùng cần thiết. Chọn sai lầm khi đi về hướng không đúng có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau này, các bạn trẻ thực sự nên cần sự tư vấn an toàn và vững chắc.

Không phải bất cứ ai cũng có thể tự trả lời được là sau này bạn sẽ làm gì?

Có cách nào chọn được một nghề phù hợp với mình. Các bạn trẻ đã những nghĩ suy và trăn trở rằng tôi có phù hợp nghề này hay nghề khác không, mình có thực sự yêu thích nghề này hay không, nghề này có tương lai hay không… đây là những vấn đề cần được sự hỗ trợ của người đi trước tư vấn cho bạn khi bắt đầu quá trình chọn một nghề phù hợp với bản thân.

Có rất nhiều trung tâm định hướng nghề nghiệp mà các bạn trẻ nên tham gia.

Bước đầu tiên. Bạn cần phải vượt qua sự tác động của tư tưởng và quan điểm chưa thực sự đúng đắn và hợp lý khi chọn nghề tác động đến tâm lý của bạn: 

 •  Sự áp đặt của cha mẹ người lớn, người khác. tác động của gia đình.
 •  Chọn nghề theo chuẩn tư tưởng của nhóm bạn bè và của người yêu.
 •  Chọn theo may rủi hên xui, buông bỏ, mình làm gì cũng được.
 •  Học cao khi ra trường thì phải chọn công việc sang chảnh.
 •  Chọn công việc theo đuổi “mác”, theo “nhãn”.
 •  Công việc sau này của mình phải nổi tiếng, dễ kiếm tiền, đỡ bỏ công sức.
 •  Do thời gian gấp rút, quyết định sai lầm mà không có sự tư vấn của "người từng trải"

Tìm hiểu nhiều công việc nhất có thể trong xã hội mà bạn biết.  

Trong công việc mà bạn thấy, bạn tìm hiểu yêu cầu về nghề, triển vọng công việc, mức lương nhóm công việc này, thị trường lao động của nghề… Thêm vào đó, phải tìm hiểu cả môi trường làm việc như trong nhà, ngoài trời hay độc hại liên quan, những khó khăn nghề nghiệp  và thuận lợi trong công việc.

Sự tìm hiểu này khi bạn tìm được hoặc tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp, hãy tò mò một chút về thông tin cần thiết về công việc qua một hướng dẫn của người nào đó:

 • Tên công việc, nghề và chuyên môn thường gặp trong công việc.
 • Nội dung chính và tính chất của nghề như làm gì, ở đâu, thời gian?.
 • Điều kiện cần thiết hay tối thiểu để tham gia lao động.
 • Chống chỉ định y học. Tác hại nghề nghiệp.
 • Điều kiện đảm bảo cho người lao động khi đi làm.
 • Nơi nào có thể học, đào tạo nghề.
 • Nơi, các cơ quan, doanh nghiệp nào có thể làm việc sau khi có nghề. 

Ngoài ra, bạn cần quan tâm và hiểu thật kỹ về các dấu hiệu cơ bản của nghề là điều quan trọng cho bản thân. Nhất thiết, khi bạn muốn chọn công việc phù hợp thì mỗi bạn phải tìm hiểu kỹ hơn về các vấn đề liên quan.

Khai phá bản thân để hướng nghiệp phù hợp. 

Hãy tự hỏi và tự trả lơi Tôi là ai, tôi cần và muốn gì, hạnh phúc với tôi là gì… Tất cả những câu hỏi này được thực hiện một cách nghiêm túc nhằm bước đầu định hướng cho việc tìm hiểu bản thân và để xác lập định hướng cuộc sống của chính mình. 

Điều quan trọng không là phải xác định thực sự được khả năng học tập và thi tuyển của bản thân. Khả năng này là triển vọng chứ không phải là điểm số học tập. Nhiều lúc, phải có ước mơ, phải có nỗ lực và sự kiên nhẫn chờ đợi, rèn luyện… 

Hãy thử tham gia trải nghiệm các công việc mà bạn nghĩ là thú vị

Bạn hãy đánh giá thật chính xác về phẩm chất nhân cách và năng lực của mình. Việc tìm hiểu về năng lực của cá nhân như chỉ số IQ, CQ, EQ hay những khả năng cụ thể khác như sắc giác, chú ý (sức tập trung, sức phân phối của mình…), tập quan sát, tư duy không gian, trí nhớ sơ đồ, tưởng tượng sáng tạo, ngôn ngữ… là những yêu cầu tối quan trọng. Điều này có thể thực thi thông qua một số bài tập, một số trắc nghiệm.

Tìm hiểu tính cách, khí chất… của mình. Bạn nên biết mình là người có khí chất cách như: Biết kiềm chế, trung thực, bảo mật, gan dạ, dũng cảm, cẩn thận…v.v.. để hướng đến những nghề phù hợp trong danh sách. 

Thông qua những người đã thành công mà bạn ngưỡng mộ.

Qua những người mà bạn ngưỡng mộ, nên tranh thủ hỏi nhiều nhất những điều kiện đang có để tìm hiểu thực tế nghề nghiệp qua một số người đang làm công việc đó, tham quan thực tế nơi mà thần tượng của bạn đang làm việc, “thử “ đến về nghề… để có những định hướng hợp lý nhất và có thể điều chỉnh khi phù hợp. Người mà bạn ngưỡng mộ có thể chia sẻ thêm về: nhận thức về nghề, thái độ về nghề và xu hướng hành vi về nghề sẽ quyện chặt vào nhau và giúp bạn chọn nghề đúng đắn nhất, thích hợp nhất. 

Chọn nghề thành công và phù hơp sẽ cần nhiều yêu cầu khác nữa nhưng nếu bạn có sự chuẩn bị và nghiêm túc thực hiện thì việc chọn nghề sẽ giảm thêm được nữa sự cảm tính của bản thân. Quan trọng nhất là hãy tự tin, thoải mái và chắc nịch ngầm rằng: Mình đã thích lựa chọn của mình!

Tất cả những điều trên chỉ là lý thuyết suông nếu như bạn chọn việc theo kiểu công thức hay nghĩa vụ và thiếu sự trải nghiệm. Không thể có sự phù hợp khi chọn nghề, công việc nếu như bạn không biết định hướng và có ý chí. 

Xem thêm

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)