hai huoc trong cong viec

Robert Half International (R" /> hai huoc trong cong viec

Robert Half International (R" /> hai huoc trong cong viec

Robert Half International (R" />

Trang:

Làm sếp đôi khi cũng cần hài hước để giữ chân người tài

Thứ tư, 27/05/2020 | 16:24
Thứ tư, 17/07/2018 | 15:10

Làm sếp đôi khi cũng cần hài hước để giữ chân người tài

<p style="text-align:center"><img alt="hai huoc trong cong viec" src="/Content/editorimages/images/hai-huoc-trong-cong-viec.jpg" /></p> <p>Robert Half International (RHI) đ&atilde;&nbsp;tiến h&agrave;nh một cuộc khảo s&aacute;t&nbsp;cho thấy, 65% người lao động cho rằng, sự h&agrave;i hước l&agrave; một đ&ograve;i hỏi quan trọng ở sếp, trong khi 32% lựa chọn đ&oacute; l&agrave; một yếu tố &quot;c&oacute; phần quan trọng&quot;. Max Messmer, chủ tịch ki&ecirc;m CEO của RHI cho biết, cuộc điều tra n&agrave;y cho thấy nh&acirc;n vi&ecirc;n rất th&iacute;ch những vị sếp h&agrave;i hước. Họ cho rằng, khiếu h&agrave;i hước khiến người quản l&yacute; dễ tiếp cận hơn, gần gũi v&agrave; thoải m&aacute;i hơn.</p> <p>Theo &ocirc;ng Debra Mandel, nh&agrave; t&acirc;m l&yacute; học v&agrave; l&agrave; t&aacute;c giả của cuốn &quot;Sếp kh&ocirc;ng phải l&agrave; mẹ của bạn&quot;: &quot;Một số nh&agrave; quản l&yacute; thường cố tạo sự nghi&ecirc;m t&uacute;c nơi l&agrave;m việc, tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; trang nghi&ecirc;m kh&ocirc;ng cần thiết, khiến nh&acirc;n vi&ecirc;n cảm thấy ngột ngạt, kh&ocirc;ng thoải m&aacute;i. Người cấp tr&ecirc;n&nbsp;n&ecirc;n c&acirc;n bằng giữa mong muốn của nh&acirc;n vi&ecirc;n, giữ cho họ t&acirc;m trạng thoải m&aacute;i với tầm quan trọng của c&ocirc;ng việc để thực hiện mục ti&ecirc;u kinh doanh v&agrave; duy tr&igrave; t&iacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp nơi c&ocirc;ng sở&quot;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, nhiều nh&agrave; quản l&yacute; vẫn bảo thủ cho rằng, h&agrave;i hước chỉ tốn c&ocirc;ng v&ocirc; &iacute;ch, thậm ch&iacute; nhiều khi khiến nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; tư tưởng &quot;kh&ocirc;ng sợ&quot;, sẵn s&agrave;ng coi sếp l&agrave; &quot;c&aacute; m&egrave; một lứa&quot;. Thay v&igrave; vui vẻ với nh&acirc;n vi&ecirc;n, những vị sếp n&agrave;y chọn c&aacute;ch quản l&yacute; khắt khe, &aacute;p đặt, kh&ocirc;ng lắng nghe &yacute; kiến của cấp dưới, mọi &yacute; kiến tr&aacute;i chiều đều bị kh&eacute;p v&agrave;o tội &quot;phản đồ&quot;. Một m&ocirc;i trường l&agrave;m việc như thế khiến nh&acirc;n vi&ecirc;n bị ức chế, kh&ocirc;ng thoải m&aacute;i về tưởng, kh&ocirc;ng thể ph&aacute;t huy tối đa hiệu quả c&ocirc;ng việc.</p> <p>C&acirc;u chuyện về một nh&oacute;m nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại một v&ugrave;ng qu&ecirc; ngh&egrave;o sẽ cho thấy lợi &iacute;ch khi l&agrave;m việc c&ugrave;ng những người quản l&yacute; c&oacute; khiếu h&agrave;i hước. Trong điều kiện vật chất kh&oacute; khăn, nh&oacute;m nh&acirc;n vi&ecirc;n ấy hằng ng&agrave;y c&ograve;n phải mang v&aacute;c đến 50kg h&agrave;nh l&yacute;, chi ph&iacute; bị cắt giảm v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch bị thay đổi xo&agrave;nh xoạch.</p> <p>Sau buổi c&agrave; ph&ecirc; s&aacute;ng, trưởng nh&oacute;m c&ugrave;ng hai th&agrave;nh vi&ecirc;n đứng l&ecirc;n hỏi mọi người: &ldquo;C&aacute;c cậu muốn nghe bản nhạc g&igrave; b&acirc;y giờ n&agrave;o? Jazz, rock hay một kh&uacute;c nhạc đồng qu&ecirc;?&rdquo;. N&oacute;i rồi, 3 người họ d&ugrave;ng mấy c&aacute;i file hồ sơ giấy l&agrave;m phong cầm, dụng cụ kim bấm giấy l&agrave;m chũm chọe v&agrave; c&ugrave;ng h&aacute;t vang b&agrave;i &ldquo;Across the Universe&rdquo; của John Lennon thật vui vẻ. Những người ngồi dưới cười ầm l&ecirc;n hưởng ứng v&agrave; c&ugrave;ng h&ograve;a nhịp với tiếng h&aacute;t vui nhộn ấy.</p> <p>Nhiều nh&agrave; quản l&yacute; vẫn bảo thủ cho rằng, h&agrave;i hước chỉ tốn c&ocirc;ng v&ocirc; &iacute;ch, thậm ch&iacute; nhiều khi khiến nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; tư tưởng &quot;kh&ocirc;ng sợ&quot;, sẵn s&agrave;ng coi sếp l&agrave; &quot;c&aacute; m&egrave; một lứa&quot;. Thay v&igrave; vui vẻ với nh&acirc;n vi&ecirc;n, những vị sếp n&agrave;y chọn c&aacute;ch quản l&yacute; khắt khe, &aacute;p đặt, kh&ocirc;ng lắng nghe &yacute; kiến của cấp dưới, mọi &yacute; kiến tr&aacute;i chiều đều bị kh&eacute;p v&agrave;o tội &quot;phản đồ&quot;. Một m&ocirc;i trường l&agrave;m việc như thế khiến nh&acirc;n vi&ecirc;n bị ức chế, kh&ocirc;ng thoải m&aacute;i về tưởng, kh&ocirc;ng thể ph&aacute;t huy tối đa hiệu quả c&ocirc;ng việc.</p> <p>Kh&ocirc;ng chỉ sếp m&agrave; c&aacute; biệt cũng c&oacute; những nh&acirc;n vi&ecirc;n rất hiếm khi cười đ&ugrave;a, tếu t&aacute;o. Họ lấy l&yacute; do qu&aacute; bận rộn để h&eacute; m&ocirc;i cười hay n&oacute;i những c&acirc;u chuyện phiếm. Hơn nữa, cười cũng c&oacute; thay đổi được g&igrave; đ&acirc;u, c&ocirc;ng việc vẫn phải l&agrave;m, kh&oacute; khăn vẫn phải t&igrave;m c&aacute;ch th&aacute;o gỡ. C&aacute;ch nghĩ đ&oacute; khiến cho kh&ocirc;ng kh&iacute; l&agrave;m việc nặng nề, bức bối.</p> <p>Theo c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của nh&oacute;m đ&oacute; l&agrave; c&aacute;ch gi&uacute;p họ c&acirc;n bằng lại c&ocirc;ng việc. Họ đ&atilde; qu&aacute; vất vả, mệt mỏi v&agrave; sự h&agrave;i hước với tiếng cười sảng kho&aacute;i l&agrave; c&aacute;ch để gi&uacute;p họ vượt mọi kh&oacute; khăn.</p> <p>Một cuộc khảo s&aacute;t do Robert Half International (RHI) tiến h&agrave;nh cho thấy, 65% người lao động cho rằng, sự h&agrave;i hước l&agrave; một đ&ograve;i hỏi quan trọng ở sếp, trong khi 32% lựa chọn đ&oacute; l&agrave; một yếu tố &quot;c&oacute; phần quan trọng&quot;. Max Messmer, chủ tịch ki&ecirc;m CEO của RHI cho biết, cuộc điều tra n&agrave;y cho thấy nh&acirc;n vi&ecirc;n rất th&iacute;ch những vị sếp h&agrave;i hước. Họ cho rằng, khiếu h&agrave;i hước khiến người quản l&yacute; dễ tiếp cận hơn, gần gũi v&agrave; thoải m&aacute;i hơn.</p> <p>Theo Debra Mandel, nh&agrave; t&acirc;m l&yacute; học v&agrave; l&agrave; t&aacute;c giả của cuốn &quot;Sếp kh&ocirc;ng phải l&agrave; mẹ của bạn&quot;: &quot;Một số nh&agrave; quản l&yacute; thường cố tạo sự nghi&ecirc;m t&uacute;c nơi l&agrave;m việc, tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; trang nghi&ecirc;m kh&ocirc;ng cần thiết, khiến nh&acirc;n vi&ecirc;n cảm thấy ngột ngạt, kh&ocirc;ng thoải m&aacute;i. Người quản l&yacute; n&ecirc;n c&acirc;n bằng giữa mong muốn của nh&acirc;n vi&ecirc;n, giữ cho họ t&acirc;m trạng thoải m&aacute;i với tầm quan trọng của c&ocirc;ng việc để thực hiện mục ti&ecirc;u kinh doanh v&agrave; duy tr&igrave; t&iacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp nơi c&ocirc;ng sở&quot;.</p> <p>C&acirc;u chuyện về một nh&oacute;m nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại một v&ugrave;ng qu&ecirc; ngh&egrave;o sẽ cho thấy lợi &iacute;ch khi l&agrave;m việc c&ugrave;ng những người quản l&yacute; c&oacute; khiếu h&agrave;i hước. Trong điều kiện vật chất kh&oacute; khăn, nh&oacute;m nh&acirc;n vi&ecirc;n ấy hằng ng&agrave;y c&ograve;n phải mang v&aacute;c đến 50kg h&agrave;nh l&yacute;, chi ph&iacute; bị cắt giảm v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch bị thay đổi xo&agrave;nh xoạch.</p> <p>Sau buổi c&agrave; ph&ecirc; s&aacute;ng, trưởng nh&oacute;m c&ugrave;ng hai th&agrave;nh vi&ecirc;n đứng l&ecirc;n hỏi mọi người: &ldquo;C&aacute;c cậu muốn nghe bản nhạc g&igrave; b&acirc;y giờ n&agrave;o? Jazz, rock hay một kh&uacute;c nhạc đồng qu&ecirc;?&rdquo;. N&oacute;i rồi, 3 người họ d&ugrave;ng mấy c&aacute;i file hồ sơ giấy l&agrave;m phong cầm, dụng cụ kim bấm giấy l&agrave;m chũm chọe v&agrave; c&ugrave;ng h&aacute;t vang b&agrave;i &ldquo;Across the Universe&rdquo; của John Lennon thật vui vẻ. Những người ngồi dưới cười ầm l&ecirc;n hưởng ứng v&agrave; c&ugrave;ng h&ograve;a nhịp với tiếng h&aacute;t vui nhộn ấy.</p> <p>Kh&ocirc;ng chỉ sếp m&agrave; c&aacute; biệt cũng c&oacute; những nh&acirc;n vi&ecirc;n rất hiếm khi cười đ&ugrave;a, tếu t&aacute;o. Họ lấy l&yacute; do qu&aacute; bận rộn để h&eacute; m&ocirc;i cười hay n&oacute;i những c&acirc;u chuyện phiếm. Hơn nữa, cười cũng c&oacute; thay đổi được g&igrave; đ&acirc;u, c&ocirc;ng việc vẫn phải l&agrave;m, kh&oacute; khăn vẫn phải t&igrave;m c&aacute;ch th&aacute;o gỡ. C&aacute;ch nghĩ đ&oacute; khiến cho kh&ocirc;ng kh&iacute; l&agrave;m việc nặng nề, bức bối.</p> <p>Theo c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của nh&oacute;m đ&oacute; l&agrave; c&aacute;ch gi&uacute;p họ c&acirc;n bằng lại c&ocirc;ng việc. Họ đ&atilde; qu&aacute; vất vả, mệt mỏi v&agrave; sự h&agrave;i hước với tiếng cười sảng kho&aacute;i l&agrave; c&aacute;ch để gi&uacute;p họ vượt mọi kh&oacute; khăn.</p>

- Làm sao để ngăn chặn việc biến động nhân sự trong công ty của bạn ! / 4 bước sau sẽ giúp bạn giải quyết áp lực một cách dễ dàng

hai huoc trong cong viec

Robert Half International (RHI) đã tiến hành một cuộc khảo sát cho thấy, 65% người lao động cho rằng, sự hài hước là một đòi hỏi quan trọng ở sếp, trong khi 32% lựa chọn đó là một yếu tố "có phần quan trọng". Max Messmer, chủ tịch kiêm CEO của RHI cho biết, cuộc điều tra này cho thấy nhân viên rất thích những vị sếp hài hước. Họ cho rằng, khiếu hài hước khiến người quản lý dễ tiếp cận hơn, gần gũi và thoải mái hơn.

Theo ông Debra Mandel, nhà tâm lý học và là tác giả của cuốn "Sếp không phải là mẹ của bạn": "Một số nhà quản lý thường cố tạo sự nghiêm túc nơi làm việc, tạo không khí trang nghiêm không cần thiết, khiến nhân viên cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái. Người cấp trên nên cân bằng giữa mong muốn của nhân viên, giữ cho họ tâm trạng thoải mái với tầm quan trọng của công việc để thực hiện mục tiêu kinh doanh và duy trì tính chuyên nghiệp nơi công sở".

Tuy nhiên, nhiều nhà quản lý vẫn bảo thủ cho rằng, hài hước chỉ tốn công vô ích, thậm chí nhiều khi khiến nhân viên có tư tưởng "không sợ", sẵn sàng coi sếp là "cá mè một lứa". Thay vì vui vẻ với nhân viên, những vị sếp này chọn cách quản lý khắt khe, áp đặt, không lắng nghe ý kiến của cấp dưới, mọi ý kiến trái chiều đều bị khép vào tội "phản đồ". Một môi trường làm việc như thế khiến nhân viên bị ức chế, không thoải mái về tưởng, không thể phát huy tối đa hiệu quả công việc.

Câu chuyện về một nhóm nhân viên công tác xã hội đang công tác tại một vùng quê nghèo sẽ cho thấy lợi ích khi làm việc cùng những người quản lý có khiếu hài hước. Trong điều kiện vật chất khó khăn, nhóm nhân viên ấy hằng ngày còn phải mang vác đến 50kg hành lý, chi phí bị cắt giảm và chính sách bị thay đổi xoành xoạch.

Sau buổi cà phê sáng, trưởng nhóm cùng hai thành viên đứng lên hỏi mọi người: “Các cậu muốn nghe bản nhạc gì bây giờ nào? Jazz, rock hay một khúc nhạc đồng quê?”. Nói rồi, 3 người họ dùng mấy cái file hồ sơ giấy làm phong cầm, dụng cụ kim bấm giấy làm chũm chọe và cùng hát vang bài “Across the Universe” của John Lennon thật vui vẻ. Những người ngồi dưới cười ầm lên hưởng ứng và cùng hòa nhịp với tiếng hát vui nhộn ấy.

Nhiều nhà quản lý vẫn bảo thủ cho rằng, hài hước chỉ tốn công vô ích, thậm chí nhiều khi khiến nhân viên có tư tưởng "không sợ", sẵn sàng coi sếp là "cá mè một lứa". Thay vì vui vẻ với nhân viên, những vị sếp này chọn cách quản lý khắt khe, áp đặt, không lắng nghe ý kiến của cấp dưới, mọi ý kiến trái chiều đều bị khép vào tội "phản đồ". Một môi trường làm việc như thế khiến nhân viên bị ức chế, không thoải mái về tưởng, không thể phát huy tối đa hiệu quả công việc.

Không chỉ sếp mà cá biệt cũng có những nhân viên rất hiếm khi cười đùa, tếu táo. Họ lấy lý do quá bận rộn để hé môi cười hay nói những câu chuyện phiếm. Hơn nữa, cười cũng có thay đổi được gì đâu, công việc vẫn phải làm, khó khăn vẫn phải tìm cách tháo gỡ. Cách nghĩ đó khiến cho không khí làm việc nặng nề, bức bối.

Theo các thành viên của nhóm đó là cách giúp họ cân bằng lại công việc. Họ đã quá vất vả, mệt mỏi và sự hài hước với tiếng cười sảng khoái là cách để giúp họ vượt mọi khó khăn.

Một cuộc khảo sát do Robert Half International (RHI) tiến hành cho thấy, 65% người lao động cho rằng, sự hài hước là một đòi hỏi quan trọng ở sếp, trong khi 32% lựa chọn đó là một yếu tố "có phần quan trọng". Max Messmer, chủ tịch kiêm CEO của RHI cho biết, cuộc điều tra này cho thấy nhân viên rất thích những vị sếp hài hước. Họ cho rằng, khiếu hài hước khiến người quản lý dễ tiếp cận hơn, gần gũi và thoải mái hơn.

Theo Debra Mandel, nhà tâm lý học và là tác giả của cuốn "Sếp không phải là mẹ của bạn": "Một số nhà quản lý thường cố tạo sự nghiêm túc nơi làm việc, tạo không khí trang nghiêm không cần thiết, khiến nhân viên cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái. Người quản lý nên cân bằng giữa mong muốn của nhân viên, giữ cho họ tâm trạng thoải mái với tầm quan trọng của công việc để thực hiện mục tiêu kinh doanh và duy trì tính chuyên nghiệp nơi công sở".

Câu chuyện về một nhóm nhân viên công tác xã hội đang công tác tại một vùng quê nghèo sẽ cho thấy lợi ích khi làm việc cùng những người quản lý có khiếu hài hước. Trong điều kiện vật chất khó khăn, nhóm nhân viên ấy hằng ngày còn phải mang vác đến 50kg hành lý, chi phí bị cắt giảm và chính sách bị thay đổi xoành xoạch.

Sau buổi cà phê sáng, trưởng nhóm cùng hai thành viên đứng lên hỏi mọi người: “Các cậu muốn nghe bản nhạc gì bây giờ nào? Jazz, rock hay một khúc nhạc đồng quê?”. Nói rồi, 3 người họ dùng mấy cái file hồ sơ giấy làm phong cầm, dụng cụ kim bấm giấy làm chũm chọe và cùng hát vang bài “Across the Universe” của John Lennon thật vui vẻ. Những người ngồi dưới cười ầm lên hưởng ứng và cùng hòa nhịp với tiếng hát vui nhộn ấy.

Không chỉ sếp mà cá biệt cũng có những nhân viên rất hiếm khi cười đùa, tếu táo. Họ lấy lý do quá bận rộn để hé môi cười hay nói những câu chuyện phiếm. Hơn nữa, cười cũng có thay đổi được gì đâu, công việc vẫn phải làm, khó khăn vẫn phải tìm cách tháo gỡ. Cách nghĩ đó khiến cho không khí làm việc nặng nề, bức bối.

Theo các thành viên của nhóm đó là cách giúp họ cân bằng lại công việc. Họ đã quá vất vả, mệt mỏi và sự hài hước với tiếng cười sảng khoái là cách để giúp họ vượt mọi khó khăn.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)