Chọn nghề đồng nghĩa với việc chọn cả tương lai. Vậy th&ig" /> Chọn nghề đồng nghĩa với việc chọn cả tương lai. Vậy th&ig" /> Chọn nghề đồng nghĩa với việc chọn cả tương lai. Vậy th&ig" />
Trang:

Làm thế nào để định hướng nghề nghiệp đúng đắn?

Thứ năm, 02/04/2020 | 04:46
Thứ năm, 08/05/2018 | 21:17

Làm thế nào để định hướng nghề nghiệp đúng đắn?

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chọn nghề đồng nghĩa với việc chọn cả tương lai. Vậy th&igrave; l&agrave;m thế n&agrave;o để <strong>định hướng nghề nghiệp</strong> một c&aacute;ch đ&uacute;ng đắn để ổn định tương lai?</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>1. Nghi&ecirc;n cứu, t&igrave;m hiểu tối đa những ng&agrave;nh nghề trong x&atilde; hội</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/dinh-huong-nghe-nghiep-1.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Định hướng nghề nghiệp l&agrave; một việc kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước khi chọn ng&agrave;nh nghề n&agrave;o đ&oacute;, bạn n&ecirc;n t&igrave;m hiểu thật kỹ c&agrave;ng về những việc cơ bản nhất như những y&ecirc;u cầu cần thiết trong c&ocirc;ng việc đ&oacute;, cơ hội ph&aacute;t triển nghề nghiệp, mức lương hoặc thị trường lao động&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một số c&aacute; nh&acirc;n thường chạy đua theo những c&ocirc;ng việc mang t&iacute;nh phong tr&agrave;o, đi theo số đ&ocirc;ng m&agrave; kh&ocirc;ng thật sự t&igrave;m hiểu, chỉ nh&igrave;n thấy c&aacute;i lợi trước mắt m&agrave; kh&ocirc;ng nhận ra những điều ti&ecirc;u cực về l&acirc;u d&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Điều đầu ti&ecirc;n trong việc <strong>định hướng nghề nghiệp</strong>, bạn h&atilde;y liệt k&ecirc; ra những th&ocirc;ng tin cần thiết như ng&agrave;nh nghề đ&oacute; cần chuy&ecirc;n m&ocirc;n như thế n&agrave;o, t&iacute;nh chất lao động ra sao, c&oacute; thể l&agrave;m việc ở đ&acirc;u sau khi học nghề đ&oacute;&hellip; v&agrave; bạn thật sự c&oacute; năng lực hoặc niềm đam m&ecirc; theo đuổi l&acirc;u d&agrave;i với c&ocirc;ng việc đ&oacute; kh&ocirc;ng. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; yếu tố thứ hai khi quyết định chọn nghề nghiệp.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/dinh-huong-nghe-nghiep-2.jpg" style="height:278px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Bạn sẽ c&oacute; những bước nhảy vượt bậc nếu định hướng nghề nghiệp đ&uacute;ng đắn</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>2. Xem x&eacute;t bản th&acirc;n để định hướng đ&uacute;ng c&ocirc;ng việc </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bạn cần g&igrave;, th&iacute;ch g&igrave;, mong muốn l&agrave;m việc g&igrave;&hellip; l&agrave; những điều m&agrave; bạn cần xem x&eacute;t ngay từ đầu về bản th&acirc;n m&igrave;nh để x&aacute;c lập phương hướng cho cuộc sống. Ngo&agrave;i ra bạn phải đ&aacute;nh gi&aacute; thật ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; kh&aacute;ch quan về năng lực c&aacute; nh&acirc;n như tư duy, kiến thức, sự tập trung, chịu đựng&hellip; Những điều n&agrave;y bạn c&oacute; thể tự kiểm tra qua một số b&agrave;i tập dạng trắc nghiệm. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra những đặc điểm về t&iacute;nh c&aacute;ch c&aacute; nh&acirc;n cũng ảnh hưởng đến c&ocirc;ng việc, v&igrave; vậy bạn n&ecirc;n xem bản th&acirc;n m&igrave;nh c&oacute; những đặc điểm n&agrave;o như khả năng chịu đựng, trung thực, dũng cảm, tr&aacute;ch nhiệm, cẩn thận&hellip; để hướng đến một c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Phải thật sự nghi&ecirc;m t&uacute;c trong <strong>định hướng nghề nghiệp </strong>rằng nghề n&agrave;o bạn y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; nghề n&agrave;o bạn c&oacute; thể chấp nhận được nếu kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng theo đuổi c&ocirc;ng việc ước mơ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>3. Tham khảo thực tế về những ng&agrave;nh nghề bạn đang hướng đến</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bạn c&oacute; thể nhờ sự hỗ trợ của c&aacute;c nh&agrave; tư vấn hướng nghiệp hoặc những người c&oacute; kinh nghiệm <strong>định hướng nghề nghiệp</strong>. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nếu c&oacute; cơ hội bạn h&atilde;y t&igrave;m hiểu thực tế một số c&ocirc;ng việc m&agrave; bạn đang hướng đến để c&oacute; phương hướng hợp l&yacute; nhất v&agrave; thay đổi nếu cảm thấy ng&agrave;nh nghề đ&oacute; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chọn nghề ph&ugrave; hợp kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng v&agrave; c&oacute; rất nhiều việc ảnh hưởng đến sự lựa chọn khi <strong>định hướng nghề nghiệp</strong>. Tr&ecirc;n hết, bạn n&ecirc;n tự tin, thoải m&aacute;i v&agrave; quyết t&acirc;m khi chọn lựa. Một c&ocirc;ng việc tốt sẽ gi&uacute;p bạn ổn định được tương lai!</span></span></p>

- Làm Sao Để Chọn Nghề Phù Hợp Với Bản Thân | Định Hướng Nghề Nghiệp

Chọn nghề đồng nghĩa với việc chọn cả tương lai. Vậy thì làm thế nào để định hướng nghề nghiệp một cách đúng đắn để ổn định tương lai?

1. Nghiên cứu, tìm hiểu tối đa những ngành nghề trong xã hội

Định hướng nghề nghiệp là một việc không hề dễ dàng

Trước khi chọn ngành nghề nào đó, bạn nên tìm hiểu thật kỹ càng về những việc cơ bản nhất như những yêu cầu cần thiết trong công việc đó, cơ hội phát triển nghề nghiệp, mức lương hoặc thị trường lao động…

Một số cá nhân thường chạy đua theo những công việc mang tính phong trào, đi theo số đông mà không thật sự tìm hiểu, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không nhận ra những điều tiêu cực về lâu dài.

Điều đầu tiên trong việc định hướng nghề nghiệp, bạn hãy liệt kê ra những thông tin cần thiết như ngành nghề đó cần chuyên môn như thế nào, tính chất lao động ra sao, có thể làm việc ở đâu sau khi học nghề đó… và bạn thật sự có năng lực hoặc niềm đam mê theo đuổi lâu dài với công việc đó không. Đây chính là yếu tố thứ hai khi quyết định chọn nghề nghiệp.

Bạn sẽ có những bước nhảy vượt bậc nếu định hướng nghề nghiệp đúng đắn

2. Xem xét bản thân để định hướng đúng công việc

Bạn cần gì, thích gì, mong muốn làm việc gì… là những điều mà bạn cần xem xét ngay từ đầu về bản thân mình để xác lập phương hướng cho cuộc sống. Ngoài ra bạn phải đánh giá thật chính xác và khách quan về năng lực cá nhân như tư duy, kiến thức, sự tập trung, chịu đựng… Những điều này bạn có thể tự kiểm tra qua một số bài tập dạng trắc nghiệm.

Ngoài ra những đặc điểm về tính cách cá nhân cũng ảnh hưởng đến công việc, vì vậy bạn nên xem bản thân mình có những đặc điểm nào như khả năng chịu đựng, trung thực, dũng cảm, trách nhiệm, cẩn thận… để hướng đến một công việc phù hợp.

Phải thật sự nghiêm túc trong định hướng nghề nghiệp rằng nghề nào bạn yêu thích và nghề nào bạn có thể chấp nhận được nếu không có khả năng theo đuổi công việc ước mơ.

3. Tham khảo thực tế về những ngành nghề bạn đang hướng đến

Bạn có thể nhờ sự hỗ trợ của các nhà tư vấn hướng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm định hướng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, nếu có cơ hội bạn hãy tìm hiểu thực tế một số công việc mà bạn đang hướng đến để có phương hướng hợp lý nhất và thay đổi nếu cảm thấy ngành nghề đó không phù hợp với bản thân.

Chọn nghề phù hợp không hề dễ dàng và có rất nhiều việc ảnh hưởng đến sự lựa chọn khi định hướng nghề nghiệp. Trên hết, bạn nên tự tin, thoải mái và quyết tâm khi chọn lựa. Một công việc tốt sẽ giúp bạn ổn định được tương lai!

Xem thêm

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin