Vậy làm thế nào để doanh nghiệp có" /> Vậy làm thế nào để doanh nghiệp có" /> Vậy làm thế nào để doanh nghiệp có" />
Trang:

Làm thế nào để doanh nghiệp có thể giữ chân nhân tài?

Thứ ba, 26/05/2020 | 21:28
Thứ ba, 17/07/2018 | 20:34

Làm thế nào để doanh nghiệp có thể giữ chân nhân tài?

<p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Vậy l&agrave;m thế n&agrave;o để doanh nghiệp c&oacute; thể giữ ch&acirc;n nh&acirc;n vi&ecirc;n giỏi trong thời buổi nh&acirc;n sự chuy&ecirc;n m&ocirc;n giỏi&nbsp;đang ng&agrave;y c&agrave;ng khan hiếm?</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đừng biến c&ocirc;ng ty th&agrave;nh nơi &ldquo;giam lỏng&rdquo; nh&acirc;n vi&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Rất nhiều c&ocirc;ng ty c&oacute;&nbsp;c&aacute;ch quản l&yacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n rất cứng nhắc v&agrave; theo khu&ocirc;n khổ.&nbsp;Nh&acirc;n vi&ecirc;n buộc phải c&oacute; mặt xuy&ecirc;n suốt tại b&agrave;n l&agrave;m việc. Nếu họ &ldquo;biến mất&rdquo; trong một v&agrave;i giờ, d&ugrave; chỉ để giải quyết c&ocirc;ng việc ph&aacute;t sinh, họ cũng coi bị vi phạm quy chế c&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đừng bao giờ y&ecirc;u cầu nh&acirc;n vi&ecirc;n thường xuy&ecirc;n phải l&agrave;m việc ngo&agrave;i giờ hoặc giao cho họ những c&ocirc;ng việc theo kiểu &ldquo;bắt b&iacute;&rdquo; cũng l&agrave; những h&igrave;nh thức &ldquo;giam lỏng&rdquo; đầy tai hại. H&atilde;y để nh&acirc;n vi&ecirc;n tiếp nhận c&ocirc;ng việc v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh ch&uacute;ng bằng tinh thần thoải m&aacute;i nhất c&oacute; thể.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Doanh nghiệp giữ chân nhân tài" src="/Content/editorimages/images/doanh-nghiep-giu-chan-nhan-tai.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">Đừng biến m&ocirc;i trường l&agrave;m việc của c&ocirc;ng ty th&agrave;nh nh&agrave; t&ugrave; giam lỏng nh&acirc;n vi&ecirc;n</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Cải thiện c&ocirc;ng việc hiện tại</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">L&agrave; một&nbsp;người l&atilde;nh đạo, h&atilde;y chọn đ&uacute;ng c&aacute;ch để khai th&aacute;c năng lực nh&acirc;n vi&ecirc;n của m&igrave;nh. C&aacute;ch tinh tế nhất l&agrave; h&atilde;y quan s&aacute;t tiến độ l&agrave;m việc của nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&oacute;, một người c&oacute; thể ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc mỗi l&uacute;c một nhanh với chất lượng tốt, đừng ngần ngại giao th&ecirc;m cho nh&acirc;n vi&ecirc;n những dự &aacute;n mới với độ kh&oacute; cao hơn. Gửi họ&nbsp;đi học th&ecirc;m hoặc giao cho&nbsp;nhiệm vụ huấn luyện nh&acirc;n vi&ecirc;n mới cũng l&agrave; phương ph&aacute;p hữu hiệu để tăng th&ecirc;m động lực v&agrave; thử th&aacute;ch đối với nh&acirc;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Những kh&oacute;a đ&agrave;o tạo n&acirc;ng cao năng lực</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn đừng tiếc kinh ph&iacute; khi cho nh&acirc;n vi&ecirc;n đi học n&acirc;ng cao kiến thức, bởi sự t&iacute;nh to&aacute;n đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; sai lầm.&nbsp;Kiến thức v&agrave;&nbsp;kỹ năng&nbsp;mới m&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; được sau những kh&oacute;a học sẽ gi&uacute;p &iacute;ch cải thiện chất lượng c&ocirc;ng việc của họ. Từ đ&oacute; mới ph&aacute;t triển doanh nghiệp&nbsp;của bạn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu bạn sợ sau khi trải qua những kh&oacute;a học, nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; thể bỏ c&ocirc;ng ty để đến với chỗ đứng mới th&igrave; giải ph&aacute;p lưỡng to&agrave;n vẫn l&agrave; cứ cho họ đi học, nhưng họ phải vay tiền hằng th&aacute;ng của c&ocirc;ng ty để trang trải mọi thứ c&oacute; li&ecirc;n quan. Nếu sau n&agrave;y họ muốn ra đi, họ phải bồi thường v&agrave; bạn cũng kh&ocirc;ng thấy qu&aacute; bất ngờ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Doanh nghiệp giữ chân nhân tài" src="/Content/editorimages/images/giu-chan-nhan-tai.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&oacute;a học đ&agrave;o tạo, n&acirc;ng cao tiền lương l&agrave; b&iacute; quyết giữ nh&acirc;n t&agrave;i hiệu quả</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Cải thiện tiền lương cho nh&acirc;n vi&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; vấn đề mu&ocirc;n thuở với những doanh nghiệp, đặc biệt l&agrave; với c&ocirc;ng ty c&oacute; quỹ lương hạn hẹp. Với những nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; khả năng l&agrave;m việc tốt, nh&agrave; l&atilde;nh đạo n&ecirc;n tăng mức thưởng cho những nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&oacute;.&nbsp;Việc cải thiện tiền thưởng sẽ gi&uacute;p cho nh&acirc;n vi&ecirc;n của bạn từ bỏ &yacute; nghĩ lười biếng, họ sẽ cố gắng v&agrave; cẩn trọng hơn trong c&ocirc;ng việc của ch&iacute;nh m&igrave;nh. H&atilde;y cụ thể h&oacute;a c&aacute;c điều kiện thụ hưởng, v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng, minh bạch trong việc thưởng phạt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Để giữ ch&acirc;n được nh&acirc;n t&agrave;i đ&ograve;i hỏi nh&agrave; quản l&yacute; của doanh nghiệp phải c&oacute; những kỹ năng tốt, nắm được t&acirc;m l&yacute; của nh&acirc;n vi&ecirc;n, tạo m&ocirc;i trường l&agrave;m việc thoải m&aacute;i nhất để nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; thể ph&aacute;t huy hết khả năng tận hiến cho c&ocirc;ng việc.</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Cậu bé mù và bài học về thói quen dựa dẫm, ỷ lại của giới trẻ / Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với công việc hãy biến chúng thành kỳ nghỉ

Vậy làm thế nào để doanh nghiệp có thể giữ chân nhân viên giỏi trong thời buổi nhân sự chuyên môn giỏi đang ngày càng khan hiếm?

Đừng biến công ty thành nơi “giam lỏng” nhân viên

Rất nhiều công ty có cách quản lý nhân viên rất cứng nhắc và theo khuôn khổ. Nhân viên buộc phải có mặt xuyên suốt tại bàn làm việc. Nếu họ “biến mất” trong một vài giờ, dù chỉ để giải quyết công việc phát sinh, họ cũng coi bị vi phạm quy chế công ty.

Đừng bao giờ yêu cầu nhân viên thường xuyên phải làm việc ngoài giờ hoặc giao cho họ những công việc theo kiểu “bắt bí” cũng là những hình thức “giam lỏng” đầy tai hại. Hãy để nhân viên tiếp nhận công việc và hoàn thành chúng bằng tinh thần thoải mái nhất có thể.

Doanh nghiệp giữ chân nhân tài

Đừng biến môi trường làm việc của công ty thành nhà tù giam lỏng nhân viên

Cải thiện công việc hiện tại

Là một người lãnh đạo, hãy chọn đúng cách để khai thác năng lực nhân viên của mình. Cách tinh tế nhất là hãy quan sát tiến độ làm việc của nhân viên đó, một người có thể hoàn thành công việc mỗi lúc một nhanh với chất lượng tốt, đừng ngần ngại giao thêm cho nhân viên những dự án mới với độ khó cao hơn. Gửi họ đi học thêm hoặc giao cho nhiệm vụ huấn luyện nhân viên mới cũng là phương pháp hữu hiệu để tăng thêm động lực và thử thách đối với nhân viên.

Những khóa đào tạo nâng cao năng lực

Bạn đừng tiếc kinh phí khi cho nhân viên đi học nâng cao kiến thức, bởi sự tính toán đó có thể là sai lầm. Kiến thức và kỹ năng mới mà nhân viên có được sau những khóa học sẽ giúp ích cải thiện chất lượng công việc của họ. Từ đó mới phát triển doanh nghiệp của bạn.

Nếu bạn sợ sau khi trải qua những khóa học, nhân viên có thể bỏ công ty để đến với chỗ đứng mới thì giải pháp lưỡng toàn vẫn là cứ cho họ đi học, nhưng họ phải vay tiền hằng tháng của công ty để trang trải mọi thứ có liên quan. Nếu sau này họ muốn ra đi, họ phải bồi thường và bạn cũng không thấy quá bất ngờ.

Doanh nghiệp giữ chân nhân tài

Khóa học đào tạo, nâng cao tiền lương là bí quyết giữ nhân tài hiệu quả

Cải thiện tiền lương cho nhân viên

Đây là vấn đề muôn thuở với những doanh nghiệp, đặc biệt là với công ty có quỹ lương hạn hẹp. Với những nhân viên có khả năng làm việc tốt, nhà lãnh đạo nên tăng mức thưởng cho những nhân viên đó. Việc cải thiện tiền thưởng sẽ giúp cho nhân viên của bạn từ bỏ ý nghĩ lười biếng, họ sẽ cố gắng và cẩn trọng hơn trong công việc của chính mình. Hãy cụ thể hóa các điều kiện thụ hưởng, và rõ ràng, minh bạch trong việc thưởng phạt.

Để giữ chân được nhân tài đòi hỏi nhà quản lý của doanh nghiệp phải có những kỹ năng tốt, nắm được tâm lý của nhân viên, tạo môi trường làm việc thoải mái nhất để nhân viên có thể phát huy hết khả năng tận hiến cho công việc.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin