Bạn sẽ làm gì nếu như sếp thông báo phải làm việc n" /> Bạn sẽ làm gì nếu như sếp thông báo phải làm việc n" /> Bạn sẽ làm gì nếu như sếp thông báo phải làm việc n" />
Trang:

Làm việc vào ngày nghỉ lễ có những lợi ích mà bạn sẽ không ngờ tới

Thứ ba, 26/05/2020 | 20:54
Thứ ba, 23/06/2018 | 16:40

Làm việc vào ngày nghỉ lễ có những lợi ích mà bạn sẽ không ngờ tới

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn sẽ l&agrave;m g&igrave; nếu như sếp th&ocirc;ng b&aacute;o phải l&agrave;m việc ng&agrave;y lễ? Chắc chắn l&agrave; cảm gi&aacute;c ch&aacute;n nản sẽ l&agrave;m bạn uể oải v&agrave; mệt mỏi. Bạn sẽ than th&acirc;n tr&aacute;ch phận v&igrave; người ta đi hội đi h&egrave;, c&ograve;n m&igrave;nh th&igrave;&hellip; Tuy nhi&ecirc;n, h&atilde;y xem x&eacute;t những lợi &iacute;ch sau m&agrave; bạn nhận được khi l&agrave;m việc ng&agrave;y lễ nh&eacute;!</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Thu nhập nhiều hơn</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hầu hết c&aacute;c c&ocirc;ng ty đều trả lương cho nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc trong kỳ nghỉ lễ với một mức lương cao, chưa kể c&aacute;c khoản thưởng để ghi nhận c&ocirc;ng sức của bạn. Th&ocirc;ng thường, &iacute;t c&oacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n n&agrave;o sẵn s&agrave;ng l&agrave;m việc trong dịp nghỉ lễ. V&igrave; vậy, c&aacute;c c&ocirc;ng ty sẽ kh&ocirc;ng tiếc tiền cho những ai cống hiến v&agrave; hết m&igrave;nh với c&ocirc;ng việc, đem lại nhiều lợi &iacute;ch cho c&ocirc;ng ty. Chắc chắn, tiền c&ocirc;ng l&agrave;m th&ecirc;m trong ng&agrave;y nghỉ n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn v&agrave; gia đ&igrave;nh c&oacute; th&ecirc;m một khoản đ&aacute;ng kể để chi ti&ecirc;u.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Làm việc ngày nghỉ lễ" src="/Content/editorimages/images/khong-duoc-nghi-le.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>L&agrave;m việc ng&agrave;y lễ, thu nhập của bạn sẽ tăng đ&aacute;ng kể đấy.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bạn sẽ được nghỉ b&ugrave;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn đừng lo lắng rằng m&igrave;nh sẽ mất cơ hội được nghỉ ngơi khi l&agrave;m việc v&agrave;o ng&agrave;y lễ, Tết. Thực tế, nhiều c&ocirc;ng chủ sẽ cố gắng sắp xếp cho bạn nghỉ b&ugrave; v&agrave;o những ng&agrave;y sau đ&oacute;, khi m&agrave; mọi người quay trở lại l&agrave;m việc. Bởi vậy, nếu sếp c&oacute; đề nghị bạn l&agrave;m v&agrave;o kỳ nghỉ, đừng vội từ chối m&agrave; h&atilde;y t&iacute;nh đến những lợi &iacute;ch k&egrave;m theo rồi hẵng quyết định.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, khi được nghỉ b&ugrave; bạn sẽ kh&ocirc;ng phải chen lấn khi di chuyển, gi&aacute; cả cũng kh&ocirc;ng qu&aacute; đắt đỏ khi đi nghỉ v&agrave;o ng&agrave;y lễ, Tết. Thay v&igrave; kh&oacute; chịu khi phải l&agrave;m việc ng&agrave;y lễ, bạn n&ecirc;n suy nghĩ theo chiều hướng t&iacute;ch cực hơn. Bạn c&oacute; thể tận hưởng ng&agrave;y nghỉ của m&igrave;nh trong khi hầu hết mọi người kh&aacute;c đều phải ch&igrave;m nghỉm trong v&ograve;ng quay của c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>C&oacute; cơ hội giải quyết nhiều vấn đề lớn</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi mọi người đang trong kỳ nghỉ Tết, c&oacute; những t&igrave;nh huống kh&aacute; h&oacute;c b&uacute;a ph&aacute;t sinh m&agrave; bắt buộc bạn phải giải quyết. C&oacute; thể đ&oacute; l&agrave; những việc bạn chưa bao giờ xử l&yacute; nhưng đ&acirc;y l&agrave; cơ hội gi&uacute;p bạn r&egrave;n luyện khả năng ứng biến trong mọi t&igrave;nh huống. C&oacute; người coi đ&oacute; l&agrave; kh&oacute; khăn nhưng thực tế, bạn n&ecirc;n xem đ&acirc;y l&agrave; cơ hội để bạn thử sức với những việc kh&oacute; nhằn hơn. Nếu giải quyết được, sếp sẽ nh&igrave;n bạn dưới một con mắt kh&aacute;c. Do đ&oacute;, h&atilde;y tận dụng cơ hội &ldquo;ng&agrave;n năm c&oacute; một&rdquo; n&agrave;y bạn nh&eacute;!</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>C&oacute; được sự ghi nhận từ sếp v&agrave; đồng nghiệp</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chắc chắn sếp sẽ cảm thấy cảm k&iacute;ch khi bạn tự nguyện l&agrave;m việc ng&agrave;y Tết, điều n&agrave;y rất c&oacute; lợi cho sự nghiệp của bạn. Sếp sẽ kh&ocirc;ng thể l&agrave;m ngơ với một nh&acirc;n vi&ecirc;n nhiệt t&igrave;nh như bạn. Teri Hockett, Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh của What&rsquo;s For Work? &ndash; một trang web việc l&agrave;m d&agrave;nh cho phụ nữ, chia sẻ. &ldquo;Điều n&agrave;y tạo cơ hội để bạn được sếp c&ocirc;ng nhận v&igrave; khoảng thời gian v&agrave; c&ocirc;ng sức bạn đ&atilde; bỏ ra th&ecirc;m&rdquo;. Vậy th&igrave;, kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do g&igrave; m&agrave; bạn lại từ chối một cơ hội lớn như vậy đ&uacute;ng kh&ocirc;ng?</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><a href="http://danhbavieclam.vn"><span style="color:#2980b9">Danhbavieclam.vn</span></a></strong></p>

- Muốn làm lãnh đạo hiệu quả thì phải có chiến thuật rõ ràng / 6 kỹ năng cần luyện tập hằng ngày để có thể giao tiếp giỏi

Bạn sẽ làm gì nếu như sếp thông báo phải làm việc ngày lễ? Chắc chắn là cảm giác chán nản sẽ làm bạn uể oải và mệt mỏi. Bạn sẽ than thân trách phận vì người ta đi hội đi hè, còn mình thì… Tuy nhiên, hãy xem xét những lợi ích sau mà bạn nhận được khi làm việc ngày lễ nhé!

Thu nhập nhiều hơn

Hầu hết các công ty đều trả lương cho nhân viên làm việc trong kỳ nghỉ lễ với một mức lương cao, chưa kể các khoản thưởng để ghi nhận công sức của bạn. Thông thường, ít có nhân viên nào sẵn sàng làm việc trong dịp nghỉ lễ. Vì vậy, các công ty sẽ không tiếc tiền cho những ai cống hiến và hết mình với công việc, đem lại nhiều lợi ích cho công ty. Chắc chắn, tiền công làm thêm trong ngày nghỉ này sẽ giúp bạn và gia đình có thêm một khoản đáng kể để chi tiêu.

Làm việc ngày nghỉ lễ

Làm việc ngày lễ, thu nhập của bạn sẽ tăng đáng kể đấy.

Bạn sẽ được nghỉ bù

Bạn đừng lo lắng rằng mình sẽ mất cơ hội được nghỉ ngơi khi làm việc vào ngày lễ, Tết. Thực tế, nhiều công chủ sẽ cố gắng sắp xếp cho bạn nghỉ bù vào những ngày sau đó, khi mà mọi người quay trở lại làm việc. Bởi vậy, nếu sếp có đề nghị bạn làm vào kỳ nghỉ, đừng vội từ chối mà hãy tính đến những lợi ích kèm theo rồi hẵng quyết định.

Ngoài ra, khi được nghỉ bù bạn sẽ không phải chen lấn khi di chuyển, giá cả cũng không quá đắt đỏ khi đi nghỉ vào ngày lễ, Tết. Thay vì khó chịu khi phải làm việc ngày lễ, bạn nên suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn. Bạn có thể tận hưởng ngày nghỉ của mình trong khi hầu hết mọi người khác đều phải chìm nghỉm trong vòng quay của công việc.

Có cơ hội giải quyết nhiều vấn đề lớn

Khi mọi người đang trong kỳ nghỉ Tết, có những tình huống khá hóc búa phát sinh mà bắt buộc bạn phải giải quyết. Có thể đó là những việc bạn chưa bao giờ xử lý nhưng đây là cơ hội giúp bạn rèn luyện khả năng ứng biến trong mọi tình huống. Có người coi đó là khó khăn nhưng thực tế, bạn nên xem đây là cơ hội để bạn thử sức với những việc khó nhằn hơn. Nếu giải quyết được, sếp sẽ nhìn bạn dưới một con mắt khác. Do đó, hãy tận dụng cơ hội “ngàn năm có một” này bạn nhé!

Có được sự ghi nhận từ sếp và đồng nghiệp

Chắc chắn sếp sẽ cảm thấy cảm kích khi bạn tự nguyện làm việc ngày Tết, điều này rất có lợi cho sự nghiệp của bạn. Sếp sẽ không thể làm ngơ với một nhân viên nhiệt tình như bạn. Teri Hockett, Giám đốc điều hành của What’s For Work? – một trang web việc làm dành cho phụ nữ, chia sẻ. “Điều này tạo cơ hội để bạn được sếp công nhận vì khoảng thời gian và công sức bạn đã bỏ ra thêm”. Vậy thì, không có lý do gì mà bạn lại từ chối một cơ hội lớn như vậy đúng không?

Danhbavieclam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin