Trang:

Landmark 81, một trong những tòa nhà cao tầng tốt nhất thế giới

Thứ ba, 25/02/2020 | 05:56
Thứ ba, 29/07/2018 | 21:16

Landmark 81, một trong những tòa nhà cao tầng tốt nhất thế giới

<p>Lần đầu ti&ecirc;n, một c&ocirc;ng tr&igrave;nh cao tầng của Việt Nam vượt qua c&aacute;c t&ograve;a th&aacute;p xuất sắc 5 ch&acirc;u lục, để gi&agrave;nh ng&ocirc;i vị qu&aacute;n qu&acirc;n to&agrave;n cầu.</p> <div style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"> <p style="text-align:left">Vừa qua, buổi trao giải vừa diễn ra ở Anh. International Property Awards l&agrave; một trong những giải thưởng bất động sản thường ni&ecirc;n uy t&iacute;n thế giới gần 20 năm qua.&nbsp;</p> </div> <p>Ngo&agrave;i yếu tố chất lượng, kỹ thuật x&acirc;y dựng, Landmark 81 ghi điểm ở lối kiến tr&uacute;c mới mẻ, với h&igrave;nh ảnh b&oacute; tre tượng trưng cho sức mạnh, sự đo&agrave;n kết v&agrave; tinh thần vươn l&ecirc;n của người Việt.</p> <p>&Ocirc;ng Stuart Shield - Tổng gi&aacute;m đốc International Property Media đ&aacute;nh gi&aacute; cao kết quả của Vingroup. &quot;Th&agrave;nh quả n&agrave;y ghi nhận nỗ lực, s&aacute;ng tạo, khẳng định uy t&iacute;n, vị thế của Vingroup tr&ecirc;n thị trường bất động sản trong nước, g&oacute;p phần đưa c&aacute;c thương hiệu bất động sản Việt hội nhập thế giới&quot;, &ocirc;ng Stuart Shield nhấn mạnh. B&agrave; Dương Thị Mai Hoa - Tổng gi&aacute;m đốc Vingroup cho biết, hai giải thưởng l&agrave; minh chứng chất lượng to&agrave;n cầu của thương hiệu Vinhomes, tạo động lực để Vingroup s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t triển sản phẩm vươn tầm thế giới.</p> <div> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:center"><img alt="landmark" src="/Content/editorimages/images/landmark.jpg" /></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px">The Landmark 81 được khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng v&agrave;o ng&agrave;y 13/12/2014, dự kiến kh&aacute;nh th&agrave;nh cuối năm 2017, do Tập đo&agrave;n Vingroup l&agrave;m chủ đầu tư. T&ograve;a nh&agrave; c&oacute; độ cao hơn 350m, gồm 81 tầng, x&acirc;y tại trung t&acirc;m khu đ&ocirc; thị Vinhomes Central Park, ngay b&ecirc;n bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh phức hợp c&oacute; tổng diện t&iacute;ch s&agrave;n 141.000 m2, gồm kh&aacute;ch sạn, căn hộ dịch vụ, thương mại Oficetel, trung t&acirc;m mua sắm, nh&agrave; h&agrave;ng, bar, tầng quan s&aacute;t...</p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><br /> Điểm nổi bật của c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave; thiết kế như một th&agrave;nh phố xanh thu nhỏ, mật độ x&acirc;y dựng chỉ 16%, diện t&iacute;ch c&ocirc;ng vi&ecirc;n c&acirc;y xanh l&ecirc;n đến 14ha c&ugrave;ng mặt tiền trải d&agrave;i hơn 1km b&ecirc;n bờ s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n.B&ecirc;n cạnh giải &quot;T&ograve;a nh&agrave; cao tầng tốt nhất thế giới 2016&quot;, Vingroup c&ograve;n được vinh danh ở hạng mục &quot;Khu đ&ocirc; thị phức hợp ch&acirc;u &Aacute; - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương 2016&quot; với dự &aacute;n Vinhomes Central Park.</p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><br /> T&ograve;a Landmark 81v&agrave; Vinhomes Central Park được Hội đồng gi&aacute;m khảo b&igrave;nh chọn với số điểm cao nhất, mức 5 sao cho tất cả c&aacute;c hạng mục.Trước đ&oacute;, cả hai dự &aacute;n đ&atilde; trải qua 12 th&aacute;ng đ&aacute;nh gi&aacute; của hội đồng gồm 78 gi&aacute;m khảo quốc tế, vượt qua h&agrave;ng loạt đề cử cấp quốc gia, khu vực v&agrave; thế giới để c&oacute; mặt trong đ&ecirc;m chung kết International Property Awards 2016.</p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px">Th&aacute;ng 9 năm 2016, Tạp ch&iacute; T&agrave;i ch&iacute;nh to&agrave;n cầu&nbsp;<em>Euromoney&nbsp;</em>trao tặng Tập đo&agrave;n Vingroup 3 giải thưởng &ldquo;Tốt nhất Việt Nam&rdquo; ở c&aacute;c hạng mục: <em>Chủ đầu tư dự &aacute;n phức hợp; Chủ đầu tư Trung t&acirc;m thương mại v&agrave; Chủ đầu tư dự &aacute;n du lịch nghỉ dưỡng năm 2016.&nbsp;</em></p> </div>

- Đuối nước, 3 trẻ em tử vong tại suối nước sâu gần nhà / Trung Quốc âm thầm tặng tàu tuần tra và vũ khí cho Philipin

Lần đầu tiên, một công trình cao tầng của Việt Nam vượt qua các tòa tháp xuất sắc 5 châu lục, để giành ngôi vị quán quân toàn cầu.

Vừa qua, buổi trao giải vừa diễn ra ở Anh. International Property Awards là một trong những giải thưởng bất động sản thường niên uy tín thế giới gần 20 năm qua. 

Ngoài yếu tố chất lượng, kỹ thuật xây dựng, Landmark 81 ghi điểm ở lối kiến trúc mới mẻ, với hình ảnh bó tre tượng trưng cho sức mạnh, sự đoàn kết và tinh thần vươn lên của người Việt.

Ông Stuart Shield - Tổng giám đốc International Property Media đánh giá cao kết quả của Vingroup. "Thành quả này ghi nhận nỗ lực, sáng tạo, khẳng định uy tín, vị thế của Vingroup trên thị trường bất động sản trong nước, góp phần đưa các thương hiệu bất động sản Việt hội nhập thế giới", ông Stuart Shield nhấn mạnh. Bà Dương Thị Mai Hoa - Tổng giám đốc Vingroup cho biết, hai giải thưởng là minh chứng chất lượng toàn cầu của thương hiệu Vinhomes, tạo động lực để Vingroup sáng tạo, phát triển sản phẩm vươn tầm thế giới.

landmark

The Landmark 81 được khởi công xây dựng vào ngày 13/12/2014, dự kiến khánh thành cuối năm 2017, do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Tòa nhà có độ cao hơn 350m, gồm 81 tầng, xây tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Central Park, ngay bên bờ sông Sài Gòn. Đây là công trình phức hợp có tổng diện tích sàn 141.000 m2, gồm khách sạn, căn hộ dịch vụ, thương mại Oficetel, trung tâm mua sắm, nhà hàng, bar, tầng quan sát...


Điểm nổi bật của công trình là thiết kế như một thành phố xanh thu nhỏ, mật độ xây dựng chỉ 16%, diện tích công viên cây xanh lên đến 14ha cùng mặt tiền trải dài hơn 1km bên bờ sông Sài Gòn.Bên cạnh giải "Tòa nhà cao tầng tốt nhất thế giới 2016", Vingroup còn được vinh danh ở hạng mục "Khu đô thị phức hợp châu Á - Thái Bình Dương 2016" với dự án Vinhomes Central Park.


Tòa Landmark 81và Vinhomes Central Park được Hội đồng giám khảo bình chọn với số điểm cao nhất, mức 5 sao cho tất cả các hạng mục.Trước đó, cả hai dự án đã trải qua 12 tháng đánh giá của hội đồng gồm 78 giám khảo quốc tế, vượt qua hàng loạt đề cử cấp quốc gia, khu vực và thế giới để có mặt trong đêm chung kết International Property Awards 2016.

Tháng 9 năm 2016, Tạp chí Tài chính toàn cầu Euromoney trao tặng Tập đoàn Vingroup 3 giải thưởng “Tốt nhất Việt Nam” ở các hạng mục: Chủ đầu tư dự án phức hợp; Chủ đầu tư Trung tâm thương mại và Chủ đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng năm 2016. 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)