Bạn đang phải lo nghĩ cân nhắc về việc chấp nhận một công việc mà " /> Bạn đang phải lo nghĩ cân nhắc về việc chấp nhận một công việc mà " /> Bạn đang phải lo nghĩ cân nhắc về việc chấp nhận một công việc mà " />
Trang:

Liệu bạn có nên thử làm công việc mà mình không thích

Thứ tư, 01/04/2020 | 17:11
Thứ tư, 28/07/2018 | 23:27

Liệu bạn có nên thử làm công việc mà mình không thích

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn đang phải lo nghĩ c&acirc;n nhắc về việc chấp nhận một c&ocirc;ng việc m&agrave; m&igrave;nh thật sự kh&ocirc;ng vừa &yacute; lắm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; bao giờ bạn rơi v&agrave;o t&igrave;nh huống phải c&acirc;n nhắc chấp nhận một c&ocirc;ng việc m&agrave; m&igrave;nh chưa thực sự vừa &yacute; chưa? V&igrave; c&oacute; thể l&uacute;c đ&oacute; bạn đang v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; khăn, đang đối mặt với nguy cơ mất việc, cũng c&oacute; thể đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng việc duy nhất m&agrave; bạn kiếm được l&uacute;c đ&oacute;, hoặc bạn phải nhanh ch&oacute;ng t&igrave;m việc v&igrave; chuyển nơi sinh sống chẳng hạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ugrave; sao th&igrave; bạn cũng cần c&acirc;n nhắc thật kỹ v&agrave; đưa ra quyết định cuối c&ugrave;ng: n&ecirc;n chấp nhận, hay bỏ qua để t&igrave;m một cơ hội kh&aacute;c tốt hơn. Nhưng trước khi quyết định, h&atilde;y nh&igrave;n nhận qua một số kh&iacute;a cạnh sau đ&acirc;y để biết khi n&agrave;o th&igrave; m&igrave;nh thật sự n&ecirc;n c&acirc;n nhắc một c&aacute;ch nghi&ecirc;m t&uacute;c một c&ocirc;ng việc m&agrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; qu&aacute; nhiều đam m&ecirc;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Sự sợ h&atilde;i khiến bạn do dự</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c chuy&ecirc;n gia lu&ocirc;n đưa ra lời khuy&ecirc;n rằng h&atilde;y lắng nghe ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh, v&agrave; đương nhi&ecirc;n, l&agrave;m được điều n&agrave;y l&agrave; tốt. Tuy nhi&ecirc;n, ch&iacute;nh sự do dự v&agrave; l&iacute; tr&iacute; đ&ocirc;i khi lại khiến ch&uacute;ng ta lạc lối.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">V&iacute; dụ, đ&ocirc;i khi l&yacute; tr&iacute; sẽ m&aacute;ch bảo bạn đừng lựa chọn một c&ocirc;ng việc chỉ v&igrave; c&ocirc;ng việc đ&oacute; nghe c&oacute; vẻ&hellip;kh&aacute; đ&aacute;ng sợ. C&ocirc;ng việc nghe c&oacute; vẻ qu&aacute; sức với bạn, c&ocirc;ng ty chỉ l&agrave; một startup trong khi trước giờ bạn chỉ l&agrave;m việc cho những c&ocirc;ng ty lớn, hoặc c&ocirc;ng việc đ&ograve;i hỏi bạn phải di chuyển tới một th&agrave;nh phố kh&aacute;c trong khi bạn cảm thấy chưa sẵn s&agrave;ng chẳng hạn. Một số l&yacute; do thật sự xứng đ&aacute;ng để khiến bạn từ chối c&ocirc;ng việc, nhưng một số kh&aacute;c, lại kh&aacute; đ&aacute;ng để thử sức. Đừng để nỗi sợ x&acirc;m lấn bạn v&agrave; khiến bạn đưa ra những quyết định kh&ocirc;ng x&aacute;c đ&aacute;ng. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Có nên làm công việc mà bạn không thích" src="/Content/editorimages/images/lam-viec.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y c&acirc;n nhắc mặt lợi hại thật r&otilde; r&agrave;ng để biết m&igrave;nh cần phải l&agrave;m g&igrave;.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>C&ocirc;ng việc sẽ đem lại nhiều cơ hội hơn trong tương lai</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; muốn hay kh&ocirc;ng th&igrave; cũng phải c&ocirc;ng nhận rằng, c&oacute; một số việc d&ugrave; ta kh&ocirc;ng thật sự y&ecirc;u th&iacute;ch nhưng lại tốt cho ch&uacute;ng ta về l&acirc;u về d&agrave;i. V&agrave; cũng c&oacute; những việc, d&ugrave; b&acirc;y giờ ta thấy n&oacute; chẳng c&oacute; gi&aacute; trị g&igrave; nhưng sau n&agrave;y khi cần d&ugrave;ng tới kỹ năng đ&oacute; th&igrave; mới thầm thấy may mắn v&igrave; m&igrave;nh đ&atilde; từng trải qua c&ocirc;ng việc xưa cũ kia.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn cũng thấy đấy, Steve Jobs cũng đ&atilde; trải qua một lớp học thư ph&aacute;p khi c&ograve;n ở Reed College để rồi sau n&agrave;y &aacute;p dụng v&agrave; thiết kế ra những si&ecirc;u phẩm Apple. Vậy n&ecirc;n, h&atilde;y cố gắng nh&igrave;n xa hơn những c&aacute;i lợi trước mắt, mục ti&ecirc;u cuối c&ugrave;ng của bạn l&agrave; g&igrave;, v&agrave; một c&ocirc;ng việc thế n&agrave;o c&oacute; thể khiến bạn thỏa m&atilde;n những y&ecirc;u cầu của bản th&acirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Lợi nhiều hơn hại</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu chỉ đang t&igrave;m kiếm c&ocirc;ng việc để t&iacute;ch lũy kinh nghiệm cũng như chuẩn bị bước đệm cho một c&ocirc;ng ty sau n&agrave;y, h&atilde;y c&acirc;n nhắc những việc l&agrave;m c&oacute; thể khiến bản CV của bạn tr&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute; trị hơn v&agrave; được nh&agrave; tuyển dụng đ&aacute;nh gi&aacute; cao hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&oacute; thể thời gian l&agrave;m việc d&agrave;i hơn b&igrave;nh thường nhưng danh tiếng của c&ocirc;ng ty sẽ khiến bạn được &ldquo;nở m&agrave;y nở mặt&rdquo; một ch&uacute;t, vất vả hơn một ch&uacute;t nhưng lương lậu lại cao hơn, bạn kh&ocirc;ng thực sự th&iacute;ch th&uacute; lĩnh vực n&agrave;y nhưng lại hiểu biết kh&aacute; r&otilde; về n&oacute;, bạn n&ecirc;n c&acirc;n nhắc v&igrave; đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; những l&iacute; do bạn n&ecirc;n xem x&eacute;t để nhận một c&ocirc;ng việc mới.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bạn kh&ocirc;ng c&ograve;n sự lựa chọn n&agrave;o kh&aacute;c</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&ocirc;i khi, bạn kh&ocirc;ng c&ograve;n sự lựa chọn n&agrave;o kh&aacute;c ngo&agrave;i nắm bắt mọi cơ hội v&agrave; dần biến ch&uacute;ng th&agrave;nh của m&igrave;nh. Bạn kh&ocirc;ng th&iacute;ch c&ocirc;ng việc n&agrave;y lắm? C&ocirc;ng ty n&agrave;y c&oacute; vẻ kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp? Tất cả sẽ chẳng c&oacute; nghĩa l&yacute; g&igrave; nếu bạn thất nghiệp v&agrave; kh&ocirc;ng kiếm ra tiền. Nếu đang trong t&igrave;nh huống n&agrave;y, bạn chớ n&ecirc;n do dự th&ecirc;m nữa. Trừ khi thật sự kh&ocirc;ng thể chấp nhận v&agrave; sẽ kh&ocirc;ng thể l&agrave;m được c&ocirc;ng việc n&agrave;y, c&ograve;n kh&ocirc;ng, h&atilde;y thử khiến c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp với m&igrave;nh xem sao.</span></span></p>

- Công việc lương cao, vị trí tốt và niềm đam mê bạn chọn công việc nào / Vừa mất việc phải làm sao để vượt qua và nhanh có việc lại?

Bạn đang phải lo nghĩ cân nhắc về việc chấp nhận một công việc mà mình thật sự không vừa ý lắm.

Có bao giờ bạn rơi vào tình huống phải cân nhắc chấp nhận một công việc mà mình chưa thực sự vừa ý chưa? Vì có thể lúc đó bạn đang vô cùng khó khăn, đang đối mặt với nguy cơ mất việc, cũng có thể đó là công việc duy nhất mà bạn kiếm được lúc đó, hoặc bạn phải nhanh chóng tìm việc vì chuyển nơi sinh sống chẳng hạn.

Dù sao thì bạn cũng cần cân nhắc thật kỹ và đưa ra quyết định cuối cùng: nên chấp nhận, hay bỏ qua để tìm một cơ hội khác tốt hơn. Nhưng trước khi quyết định, hãy nhìn nhận qua một số khía cạnh sau đây để biết khi nào thì mình thật sự nên cân nhắc một cách nghiêm túc một công việc mà mình không có quá nhiều đam mê.

Sự sợ hãi khiến bạn do dự

Các chuyên gia luôn đưa ra lời khuyên rằng hãy lắng nghe chính bản thân mình, và đương nhiên, làm được điều này là tốt. Tuy nhiên, chính sự do dự và lí trí đôi khi lại khiến chúng ta lạc lối.

Ví dụ, đôi khi lý trí sẽ mách bảo bạn đừng lựa chọn một công việc chỉ vì công việc đó nghe có vẻ…khá đáng sợ. Công việc nghe có vẻ quá sức với bạn, công ty chỉ là một startup trong khi trước giờ bạn chỉ làm việc cho những công ty lớn, hoặc công việc đòi hỏi bạn phải di chuyển tới một thành phố khác trong khi bạn cảm thấy chưa sẵn sàng chẳng hạn. Một số lý do thật sự xứng đáng để khiến bạn từ chối công việc, nhưng một số khác, lại khá đáng để thử sức. Đừng để nỗi sợ xâm lấn bạn và khiến bạn đưa ra những quyết định không xác đáng.

Có nên làm công việc mà bạn không thích

Hãy cân nhắc mặt lợi hại thật rõ ràng để biết mình cần phải làm gì.

Công việc sẽ đem lại nhiều cơ hội hơn trong tương lai

Có muốn hay không thì cũng phải công nhận rằng, có một số việc dù ta không thật sự yêu thích nhưng lại tốt cho chúng ta về lâu về dài. Và cũng có những việc, dù bây giờ ta thấy nó chẳng có giá trị gì nhưng sau này khi cần dùng tới kỹ năng đó thì mới thầm thấy may mắn vì mình đã từng trải qua công việc xưa cũ kia.

Bạn cũng thấy đấy, Steve Jobs cũng đã trải qua một lớp học thư pháp khi còn ở Reed College để rồi sau này áp dụng và thiết kế ra những siêu phẩm Apple. Vậy nên, hãy cố gắng nhìn xa hơn những cái lợi trước mắt, mục tiêu cuối cùng của bạn là gì, và một công việc thế nào có thể khiến bạn thỏa mãn những yêu cầu của bản thân.

Lợi nhiều hơn hại

Nếu chỉ đang tìm kiếm công việc để tích lũy kinh nghiệm cũng như chuẩn bị bước đệm cho một công ty sau này, hãy cân nhắc những việc làm có thể khiến bản CV của bạn trông có giá trị hơn và được nhà tuyển dụng đánh giá cao hơn.

Có thể thời gian làm việc dài hơn bình thường nhưng danh tiếng của công ty sẽ khiến bạn được “nở mày nở mặt” một chút, vất vả hơn một chút nhưng lương lậu lại cao hơn, bạn không thực sự thích thú lĩnh vực này nhưng lại hiểu biết khá rõ về nó, bạn nên cân nhắc vì đây chính là những lí do bạn nên xem xét để nhận một công việc mới.

Bạn không còn sự lựa chọn nào khác

Đôi khi, bạn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nắm bắt mọi cơ hội và dần biến chúng thành của mình. Bạn không thích công việc này lắm? Công ty này có vẻ không phù hợp? Tất cả sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu bạn thất nghiệp và không kiếm ra tiền. Nếu đang trong tình huống này, bạn chớ nên do dự thêm nữa. Trừ khi thật sự không thể chấp nhận và sẽ không thể làm được công việc này, còn không, hãy thử khiến công việc phù hợp với mình xem sao.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin