Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư của " /> Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư của " /> Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư của " />
Trang:

Lĩnh vực nào dẫn đầu dòng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài?

Thứ ba, 25/02/2020 | 20:12
Thứ ba, 05/08/2018 | 08:59

Lĩnh vực nào dẫn đầu dòng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài?

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư, trong 7 th&aacute;ng đầu năm, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngo&agrave;i (vốn cấp mới v&agrave; tăng th&ecirc;m) đạt 279,6 triệu USD, trong đ&oacute; lĩnh vực t&agrave;i ch&iacute;nh, ng&acirc;n h&agrave;ng đạt 105,8 triệu USD, chiếm 37,8% tổng vốn đầu tư.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Số liệu của Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư cho thấy, đầu tư của Việt Nam ra nước ngo&agrave;i trong 7 th&aacute;ng năm nay c&oacute; 81 dự &aacute;n được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của ph&iacute;a Việt Nam l&agrave; 238,3 triệu USD; 21 dự &aacute;n điều chỉnh vốn với số vốn tăng th&ecirc;m l&agrave; 41,3 triệu USD.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Như vậy, t&iacute;nh chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngo&agrave;i (vốn cấp mới v&agrave; tăng th&ecirc;m) 7 th&aacute;ng năm đạt 279,6 triệu USD. Trong đ&oacute;, dẫn đầu l&agrave; lĩnh vực t&agrave;i ch&iacute;nh, ng&acirc;n h&agrave;ng đạt 105,8 triệu USD, chiếm 37,8% tổng vốn đầu tư; tiếp theo sau l&agrave; lĩnh vực n&ocirc;ng, l&acirc;m nghiệp v&agrave; thủy sản đạt 63,8 triệu USD, chiếm 22,8%; lĩnh vực c&ocirc;ng nghiệp chế biến, chế tạo đạt 45,5 triệu USD, chiếm 16,3%.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Lĩnh vực nào đang dẫn đầu dòng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài?" src="/Content/editorimages/images/dau-tu-ra-nuoc-ngoai.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong 7 th&aacute;ng c&oacute; 32 quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đ&oacute; dẫn đầu l&agrave; L&agrave;o với 84 triệu USD, chiếm 30% tổng vốn đầu tư; sau đ&oacute; l&agrave; Italia; Xl&ocirc;-va-ki-a.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ở chiều ngược lại, đầu tư trực tiếp của nước ngo&agrave;i từ đầu năm đến thời điểm 20/7/2018 thu h&uacute;t 1.656 dự &aacute;n cấp ph&eacute;p mới với số vốn đăng k&yacute; đạt 13.205,4 triệu USD, tăng 20,2% về số dự &aacute;n v&agrave; tăng 2,2% về vốn đăng k&yacute; so với c&ugrave;ng kỳ năm 2017.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong 7 th&aacute;ng, ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp chế biến, chế tạo thu h&uacute;t đầu tư trực tiếp nước ngo&agrave;i lớn nhất với số vốn đăng k&yacute; của c&aacute;c dự &aacute;n được cấp ph&eacute;p mới đạt 5.205,2 triệu USD, chiếm 39,4% tổng vốn đăng k&yacute; cấp mới; tiếp đến l&agrave; kinh doanh bất động sản.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong số 63 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ c&oacute; dự &aacute;n đầu tư được cấp ph&eacute;p mới tại Việt Nam trong 7 th&aacute;ng năm nay, Nhật Bản l&agrave; nh&agrave; đầu tư lớn nhất với 5.815,5 triệu USD, chiếm 44% tổng vốn đăng k&yacute; cấp mới; tiếp đến l&agrave; H&agrave;n Quốc; Th&aacute;i Lan; Singapore; Ph&aacute;p&hellip;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cả nước c&oacute; 51 tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương c&oacute; dự &aacute;n đầu tư trực tiếp nước ngo&agrave;i được cấp ph&eacute;p mới trong 7 th&aacute;ng đầu năm, trong đ&oacute; H&agrave; Nội dẫn đầu với số vốn đăng k&yacute; lớn nhất với 5.670 triệu USD, chiếm 42,9% tổng vốn đăng k&yacute; cấp mới; tiếp đến l&agrave; B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u; B&igrave;nh Dương; th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Đồng Nai; Ninh Thuận&hellip;</span></span></p>

- Mỹ - Triều lại căng thẳng về thỏa thuận hạt nhân tại Singapore / Mỹ, EU thành lập "mặt trận thống nhất" đấu với Trung Quốc

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 279,6 triệu USD, trong đó lĩnh vực tài chính, ngân hàng đạt 105,8 triệu USD, chiếm 37,8% tổng vốn đầu tư.

Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 7 tháng năm nay có 81 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 238,3 triệu USD; 21 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 41,3 triệu USD.

Như vậy, tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 7 tháng năm đạt 279,6 triệu USD. Trong đó, dẫn đầu là lĩnh vực tài chính, ngân hàng đạt 105,8 triệu USD, chiếm 37,8% tổng vốn đầu tư; tiếp theo sau là lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 63,8 triệu USD, chiếm 22,8%; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 45,5 triệu USD, chiếm 16,3%.

Lĩnh vực nào đang dẫn đầu dòng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài?

Trong 7 tháng có 32 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó dẫn đầu là Lào với 84 triệu USD, chiếm 30% tổng vốn đầu tư; sau đó là Italia; Xlô-va-ki-a.

Ở chiều ngược lại, đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/7/2018 thu hút 1.656 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 13.205,4 triệu USD, tăng 20,2% về số dự án và tăng 2,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 7 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 5.205,2 triệu USD, chiếm 39,4% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là kinh doanh bất động sản.

Trong số 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 7 tháng năm nay, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 5.815,5 triệu USD, chiếm 44% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc; Thái Lan; Singapore; Pháp…

Cả nước có 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 7 tháng đầu năm, trong đó Hà Nội dẫn đầu với số vốn đăng ký lớn nhất với 5.670 triệu USD, chiếm 42,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Bà Rịa - Vũng Tàu; Bình Dương; thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai; Ninh Thuận…


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin