Tôi từng đọc CV của một bạn ứng tuyển vào làm mảng content. Trong" /> Tôi từng đọc CV của một bạn ứng tuyển vào làm mảng content. Trong" /> Tôi từng đọc CV của một bạn ứng tuyển vào làm mảng content. Trong" />
Trang:

Loại bỏ những điều này ra khỏi hồ sơ xin việc ngay lập tức

Thứ ba, 07/04/2020 | 21:20
Thứ ba, 20/07/2018 | 10:20

Loại bỏ những điều này ra khỏi hồ sơ xin việc ngay lập tức

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">T&ocirc;i từng đọc CV của một bạn ứng tuyển v&agrave;o l&agrave;m mảng content. Trong CV, bạn ghi mục ti&ecirc;u l&agrave; trở th&agrave;nh gi&aacute;o vi&ecirc;n tiếng Anh, c&ograve;n kinh nghiệm lại l&agrave; mảng sales v&agrave; logistics. T&ocirc;i kh&ocirc;ng hiểu l&yacute; do g&igrave; đ&atilde; khiến bạn ấy ứng tuyển v&agrave;o l&agrave;m content marketing trong khi mục ti&ecirc;u v&agrave; kinh nghiệm của bạn ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, h&atilde;y lu&ocirc;n nhớ rằng bạn đang thuyết phục nh&agrave; tuyển dụng. Đừng nghĩ rằng hồ sơ chỉ l&agrave; thứ nộp cho c&oacute;, để nh&agrave; tuyển dụng biết rằng bạn tồn tại v&agrave; chủ động li&ecirc;n lạc lại cho bạn để t&igrave;m hiểu th&ecirc;m. Như trong trường hợp n&agrave;y, t&ocirc;i đ&atilde; kh&ocirc;ng li&ecirc;n lạc lại với ứng vi&ecirc;n để hỏi tại sao họ lại muốn ứng tuyển cho vị tr&iacute; content marketing, một c&ocirc;ng việc ứng vi&ecirc;n chưa từng l&agrave;m qua hay c&oacute; mong muốn l&agrave;m. T&ocirc;i chỉ đơn giản l&agrave; x&oacute;a hồ sơ của ứng vi&ecirc;n đ&oacute; khỏi m&aacute;y t&iacute;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i việc tr&aacute;nh những lỗi cơ bản n&ecirc;u tr&ecirc;n, bạn n&ecirc;n cần lưu &yacute; đầu tư v&agrave;o bản CV nữa. Mỗi ng&agrave;y, nh&agrave; tuyển dụng phải đọc h&agrave;ng trăm mẫu CV v&agrave; CV của bạn sẽ trở n&ecirc;n nổi bật hơn nếu bạn c&oacute; đầu tư, chăm ch&uacute;t v&agrave;o thiết kế của m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đọc tiếp b&ecirc;n dưới để tham khảo một số thứ bạn c&oacute; thể x&oacute;a khỏi hồ sơ ứng tuyển&nbsp;của m&igrave;nh để thu h&uacute;t nh&agrave; tuyển dụng hơn.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mục ti&ecirc;u của bạn (Objective)</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tất nhi&ecirc;n nh&agrave; tuyển dụng muốn biết mục ti&ecirc;u trong sự nghiệp của bạn l&agrave; g&igrave;. Nhưng h&atilde;y chắc chắn rằng bạn d&agrave;nh nhiều t&acirc;m sức để viết phần n&agrave;y thật hay v&agrave; ấn tượng. Nếu kh&ocirc;ng, phần mục ti&ecirc;u sẽ chẳng gi&uacute;p &iacute;ch g&igrave; cho bạn trong việc thu h&uacute;t nh&agrave; tuyển dụng, m&agrave; c&ograve;n l&agrave;m cho hồ sơ xin việc của bạn d&agrave;i d&ograve;ng th&ecirc;m.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những c&ocirc;ng việc ngắn hạn</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những c&ocirc;ng việc trong thời gian ngắn sẽ l&agrave;m nh&agrave; tuyển dụng lưu t&acirc;m về bạn. Họ sẽ tự hỏi &ldquo;Tại sao bạn lại l&agrave;m việc đ&oacute; trong thời gian ngắn như vậy, c&oacute; phải bạn bị sa thải hoặc gặp rắc rối với đồng nghiệp?&rdquo;. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi l&agrave;m việc, bạn kh&ocirc;ng thể cho thấy bất kỳ th&agrave;nh t&iacute;ch hay sự thăng tiến n&agrave;o.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một ngoại lệ cho quy tắc n&agrave;y l&agrave; bạn vẫn c&oacute; thể liệt k&ecirc; nếu&nbsp;đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng việc c&oacute; thời gian giới hạn, v&iacute; dụ&nbsp;như l&agrave;m việc theo hợp đồng hoặc dự &aacute;n. Khi đ&oacute;, bạn n&ecirc;n c&oacute; lời giải th&iacute;ch hợp l&yacute;, nếu bạn kh&ocirc;ng muốn bị đ&aacute;nh gi&aacute; về khả năng hoặc mức độ gắn b&oacute; trong c&ocirc;ng việc.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tr&igrave;nh b&agrave;y&nbsp;kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n nghiệp</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều nh&agrave; tuyển dụng kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng về những hồ sơ xin việc liệt k&ecirc; những kỹ năng v&agrave; c&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng theo tr&igrave;nh tự thời gian r&otilde; r&agrave;ng. Những điều n&agrave;y sẽ thể hiện bạn đang cố t&igrave;nh che giấu sự hạn chế trong kinh nghiệm hoặc những khoảng trống trong lịch sử l&agrave;m&nbsp;việc của bạn. Đối với hầu hết c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng, một CV&nbsp;như tr&ecirc;n sẽ nhận được &ldquo;thẻ đỏ&rdquo; ngay lập tức.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Cách viết hồ sơ xịn việc" src="/Content/editorimages/images/xin-viec(1).gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đừng nghĩ rằng hồ sơ chỉ l&agrave; thứ nộp cho c&oacute;, để nh&agrave; tuyển dụng biết rằng bạn tồn tại v&agrave; chủ động li&ecirc;n lạc lại cho bạn để t&igrave;m hiểu th&ecirc;m.</span></span></em></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thiết kế lạ mắt</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; những g&igrave; hầu hết c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng nghĩ đến khi nh&igrave;n thấy một hồ sơ xin việc với một thiết kế kh&aacute;c thường hoặc m&agrave;u sắc l&ograve;e loẹt: &ldquo;Ứng vi&ecirc;n n&agrave;y nghĩ rằng kỹ năng v&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch của họ kh&ocirc;ng quan trọng bằng h&igrave;nh thức? Người n&agrave;y kh&ocirc;ng hiểu những g&igrave; nh&agrave; tuyển dụng đang t&igrave;m kiếm? Ứng vi&ecirc;n&nbsp;đang cố gắng g&acirc;y ấn tượng một c&aacute;ch kh&ocirc;ng cần thiết?&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">R&otilde; r&agrave;ng l&agrave; điều n&agrave;y thật sự kh&ocirc;ng th&iacute;ch hợp&nbsp;cho những c&ocirc;ng việc đ&ograve;i hỏi sự nghi&ecirc;m t&uacute;c. Tuy nhi&ecirc;n, nếu bạn đang nộp đơn v&agrave;o c&ocirc;ng việc thiết kế hoặc marketing th&igrave; một ch&uacute;t s&aacute;ng tạo cũng kh&ocirc;ng th&agrave;nh vấn đề.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhận x&eacute;t&nbsp;chủ quan</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hồ sơ xin việc&nbsp;của bạn l&agrave; d&agrave;nh để cho nh&agrave; tuyển dụng thấy kinh nghiệm, khả năng v&agrave; th&agrave;nh tựu của bạn. CV kh&ocirc;ng phải l&agrave; nơi d&agrave;nh cho những nhận định chủ quan, chẳng hạn như: &ldquo;kỹ năng l&atilde;nh đạo tuyệt vời&rdquo; hay &ldquo;kỹ năng s&aacute;ng tạo rất tốt.&rdquo; Nh&agrave; tuyển dụng kh&ocirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute; cao những nhận x&eacute;t chủ quan của ứng vi&ecirc;n tự viết về bản th&acirc;n m&igrave;nh. CV của bạn n&ecirc;n thể hiện những g&igrave; thật kh&aacute;ch quan sẽ cho thấy bạn l&agrave; người chuy&ecirc;n nghiệp.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những hoạt động ở trường</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu bạn đ&atilde; c&oacute; một hoặc nhiều năm kinh nghiệm, nh&agrave; tuyển dụng kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến những việc bạn đ&atilde; l&agrave;m trong l&uacute;c học trung học hoặc đại học, chẳng hạn như tham gia sự kiện hoặc c&ocirc;ng việc t&igrave;nh nguyện. H&atilde;y t&oacute;m gọn hoặc loại bỏ những th&ocirc;ng tin về c&aacute;c hoạt động kh&ocirc;ng cần thiết.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Qu&aacute; nhiều trang</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nếu bạn mới tốt nghiệp hoặc chưa c&oacute; nhiều kinh nghiệm, CV của bạn chỉ n&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y tr&ecirc;n 1 trang. Nếu bạn đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm, bạn c&oacute; thể thiết kế CV trong 2 trang. Nh&agrave; tuyển dụng l&uacute;c đầu chỉ c&oacute; thể d&agrave;nh thời gian khoảng 20 hoặc 30 gi&acirc;y để lướt qua CV của bạn, v&igrave; vậy qu&aacute; nhiều trang sẽ l&agrave;m hồ sơ của bạn d&agrave;i d&ograve;ng v&agrave; &iacute;t thu h&uacute;t.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Mức lương của bạn</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hồ sơ xin việc&nbsp;thường kh&ocirc;ng bao gồm mức lương hiện tại của bạn. V&agrave; bằng c&aacute;ch th&ecirc;m v&agrave;o mức lương trong CV, bạn đ&atilde; chia sẻ th&ocirc;ng tin bất lợi cho việc&nbsp;đ&agrave;m ph&aacute;n lương của bạn sau n&agrave;y.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng tin&nbsp;tham khảo</span></span></strong></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dĩ nhi&ecirc;n, phần n&agrave;y kh&ocirc;ng g&acirc;y ra điều g&igrave; bất lợi cho bạn, nhất l&agrave; khi bạn c&oacute; thể đem đến cho nh&agrave; tuyển dụng những th&ocirc;ng tin tốt về m&igrave;nh. Nhưng việc đề cập qu&aacute; nhiều th&ocirc;ng tin tham khảo l&agrave;m sẽ chiếm nhiều kh&ocirc;ng gian, m&agrave; đ&ocirc;i khi bạn c&oacute; thể d&ugrave;ng để tr&igrave;nh b&agrave;y những th&ocirc;ng tin kh&aacute;c hiệu quả hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn c&oacute; lo sợ hồ sơ xin việc của m&igrave;nh mắc phải những lỗi khiến nh&agrave; tuyển dụng loại bạn ngay m&agrave; kh&ocirc;ng cần đắn đo? H&atilde;y chia sẻ với t&ocirc;i th&ocirc;ng qua mục comment,&nbsp;t&ocirc;i c&oacute; thể cho bạn một v&agrave;i lời khuy&ecirc;n.</span></span></p>

- Những điều nên cân nhắc khi đưa vào hồ sơ xin việc của bạn / Câu hỏi của ứng viên thông minh cho nhà tuyển dụng khi phỏng vấn

Tôi từng đọc CV của một bạn ứng tuyển vào làm mảng content. Trong CV, bạn ghi mục tiêu là trở thành giáo viên tiếng Anh, còn kinh nghiệm lại là mảng sales và logistics. Tôi không hiểu lý do gì đã khiến bạn ấy ứng tuyển vào làm content marketing trong khi mục tiêu và kinh nghiệm của bạn hoàn toàn không phù hợp. 

Khi chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, hãy luôn nhớ rằng bạn đang thuyết phục nhà tuyển dụng. Đừng nghĩ rằng hồ sơ chỉ là thứ nộp cho có, để nhà tuyển dụng biết rằng bạn tồn tại và chủ động liên lạc lại cho bạn để tìm hiểu thêm. Như trong trường hợp này, tôi đã không liên lạc lại với ứng viên để hỏi tại sao họ lại muốn ứng tuyển cho vị trí content marketing, một công việc ứng viên chưa từng làm qua hay có mong muốn làm. Tôi chỉ đơn giản là xóa hồ sơ của ứng viên đó khỏi máy tính.

Ngoài việc tránh những lỗi cơ bản nêu trên, bạn nên cần lưu ý đầu tư vào bản CV nữa. Mỗi ngày, nhà tuyển dụng phải đọc hàng trăm mẫu CV và CV của bạn sẽ trở nên nổi bật hơn nếu bạn có đầu tư, chăm chút vào thiết kế của mình.

Đọc tiếp bên dưới để tham khảo một số thứ bạn có thể xóa khỏi hồ sơ ứng tuyển của mình để thu hút nhà tuyển dụng hơn.

Mục tiêu của bạn (Objective)

Tất nhiên nhà tuyển dụng muốn biết mục tiêu trong sự nghiệp của bạn là gì. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn dành nhiều tâm sức để viết phần này thật hay và ấn tượng. Nếu không, phần mục tiêu sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn trong việc thu hút nhà tuyển dụng, mà còn làm cho hồ sơ xin việc của bạn dài dòng thêm.

Những công việc ngắn hạn

Những công việc trong thời gian ngắn sẽ làm nhà tuyển dụng lưu tâm về bạn. Họ sẽ tự hỏi “Tại sao bạn lại làm việc đó trong thời gian ngắn như vậy, có phải bạn bị sa thải hoặc gặp rắc rối với đồng nghiệp?”. Thêm vào đó, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi làm việc, bạn không thể cho thấy bất kỳ thành tích hay sự thăng tiến nào.

Một ngoại lệ cho quy tắc này là bạn vẫn có thể liệt kê nếu đó là công việc có thời gian giới hạn, ví dụ như làm việc theo hợp đồng hoặc dự án. Khi đó, bạn nên có lời giải thích hợp lý, nếu bạn không muốn bị đánh giá về khả năng hoặc mức độ gắn bó trong công việc.

Trình bày không chuyên nghiệp

Nhiều nhà tuyển dụng không hài lòng về những hồ sơ xin việc liệt kê những kỹ năng và công việc không theo trình tự thời gian rõ ràng. Những điều này sẽ thể hiện bạn đang cố tình che giấu sự hạn chế trong kinh nghiệm hoặc những khoảng trống trong lịch sử làm việc của bạn. Đối với hầu hết các nhà tuyển dụng, một CV như trên sẽ nhận được “thẻ đỏ” ngay lập tức.

Cách viết hồ sơ xịn việc

Đừng nghĩ rằng hồ sơ chỉ là thứ nộp cho có, để nhà tuyển dụng biết rằng bạn tồn tại và chủ động liên lạc lại cho bạn để tìm hiểu thêm.

Thiết kế lạ mắt

Đây là những gì hầu hết các nhà tuyển dụng nghĩ đến khi nhìn thấy một hồ sơ xin việc với một thiết kế khác thường hoặc màu sắc lòe loẹt: “Ứng viên này nghĩ rằng kỹ năng và thành tích của họ không quan trọng bằng hình thức? Người này không hiểu những gì nhà tuyển dụng đang tìm kiếm? Ứng viên đang cố gắng gây ấn tượng một cách không cần thiết?”.

Rõ ràng là điều này thật sự không thích hợp cho những công việc đòi hỏi sự nghiêm túc. Tuy nhiên, nếu bạn đang nộp đơn vào công việc thiết kế hoặc marketing thì một chút sáng tạo cũng không thành vấn đề.

Nhận xét chủ quan

Hồ sơ xin việc của bạn là dành để cho nhà tuyển dụng thấy kinh nghiệm, khả năng và thành tựu của bạn. CV không phải là nơi dành cho những nhận định chủ quan, chẳng hạn như: “kỹ năng lãnh đạo tuyệt vời” hay “kỹ năng sáng tạo rất tốt.” Nhà tuyển dụng không đánh giá cao những nhận xét chủ quan của ứng viên tự viết về bản thân mình. CV của bạn nên thể hiện những gì thật khách quan sẽ cho thấy bạn là người chuyên nghiệp.

Những hoạt động ở trường

Nếu bạn đã có một hoặc nhiều năm kinh nghiệm, nhà tuyển dụng không quan tâm đến những việc bạn đã làm trong lúc học trung học hoặc đại học, chẳng hạn như tham gia sự kiện hoặc công việc tình nguyện. Hãy tóm gọn hoặc loại bỏ những thông tin về các hoạt động không cần thiết.

Quá nhiều trang

Nếu bạn mới tốt nghiệp hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm, CV của bạn chỉ nên trình bày trên 1 trang. Nếu bạn đã có kinh nghiệm, bạn có thể thiết kế CV trong 2 trang. Nhà tuyển dụng lúc đầu chỉ có thể dành thời gian khoảng 20 hoặc 30 giây để lướt qua CV của bạn, vì vậy quá nhiều trang sẽ làm hồ sơ của bạn dài dòng và ít thu hút.

Mức lương của bạn

Hồ sơ xin việc thường không bao gồm mức lương hiện tại của bạn. Và bằng cách thêm vào mức lương trong CV, bạn đã chia sẻ thông tin bất lợi cho việc đàm phán lương của bạn sau này.

Thông tin tham khảo

Dĩ nhiên, phần này không gây ra điều gì bất lợi cho bạn, nhất là khi bạn có thể đem đến cho nhà tuyển dụng những thông tin tốt về mình. Nhưng việc đề cập quá nhiều thông tin tham khảo làm sẽ chiếm nhiều không gian, mà đôi khi bạn có thể dùng để trình bày những thông tin khác hiệu quả hơn.

Bạn có lo sợ hồ sơ xin việc của mình mắc phải những lỗi khiến nhà tuyển dụng loại bạn ngay mà không cần đắn đo? Hãy chia sẻ với tôi thông qua mục comment, tôi có thể cho bạn một vài lời khuyên.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin