Trang:

Luật an ninh mạng được điều chỉnh như thế nào, Quốc Hội thông qua?

Thứ bảy, 29/02/2020 | 15:53
Thứ bảy, 12/06/2018 | 11:39

Luật an ninh mạng được điều chỉnh như thế nào, Quốc Hội thông qua?

<p>Qua đ&oacute;, việc Việt Nam &aacute;p dụng c&aacute;c điều ngoại lệ về kế hoạch&nbsp;an ninh trong dự Luật đưa ra thời gian qua l&agrave; hết sức cần thiết để bảo vệ quyền lợi&nbsp;của người d&acirc;n v&agrave; an ninh quốc gia. Tuy nhi&ecirc;n, cơ quan chức năng cho hay, c&aacute;c Hiệp định cơ bản của WTO (Hiệp định GATT, Hiệp định GATS) v&agrave; Hiệp định CPTPP đều c&oacute; điều khoản ngoại lệ về an ninh.</p> <p style="text-align:center"><img alt="luat an ninh mang" src="/Content/editorimages/images/123.jpg" style="height:300px; width:500px" /></p> <p>Li&ecirc;n quan đến việc y&ecirc;u cầu c&aacute;c doanh nghiệp trong nước&nbsp; v&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp ngoại cung cấp dịch vụ internet tr&ecirc;n mạng viễn th&ocirc;ng, v&agrave; c&aacute;c dịch vụ gia tăng tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu quan trọng của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, Cơ quan uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng &quot;quy định n&agrave;y l&agrave; khả thi&quot;.<strong>Facebook, Google phải lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam?</strong></p> <p>Theo đại biểu Quốc hội, cho đến hiện nay, đ&atilde; c&oacute; hơn 18 quốc gia đang l&agrave;&nbsp;th&agrave;nh vi&ecirc;n của WTO (trong đ&oacute; c&oacute; Hoa Kỳ, Canada, &Uacute;c, Đức, Ph&aacute;p) đ&atilde; quy định bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu trong l&atilde;nh thổ quốc gia để kiểm so&aacute;t an ninh mạng.</p> <p>Trước đ&oacute;, trong qu&aacute; tr&igrave;nh thảo luận về dự thảo, đ&atilde; c&oacute; nhiều&nbsp;&yacute; kiến tr&aacute;i chiều, băn khoăn về quy định của dự Luật an ninh mạng. Tuy nhi&ecirc;n, b&aacute;o c&aacute;o giải tr&igrave;nh trước quốc hội, bắt đầu&nbsp;tiếp thu, chỉnh l&yacute; dự Luật được &ocirc;ng V&otilde; Trọng Việt - Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc ph&ograve;ng An ninh tr&igrave;nh b&agrave;y trước phi&ecirc;n l&agrave;m việc cho hay, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội &quot;cho giữ nguy&ecirc;n phạm vi điều chỉnh&quot;.</p> <p>Ảnh hưởng rất lớn đối với việc truy cập th&ocirc;ng tin internet v&agrave; bảo mật&nbsp;sử dụng dịch vụ của người d&acirc;n, nhất l&agrave; trong t&igrave;nh h&igrave;nh&nbsp;Việt Nam chưa c&oacute; một&nbsp;thương hiệu n&agrave;o đ&aacute;p ứng đủ nhu cầu trong lĩnh vực n&agrave;y. Trong khi đ&oacute;, trong phi&ecirc;n thảo luận ng&agrave;y 29/5, theo nữ đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy đ&atilde; b&agrave;y tỏ lo lắng, nếu c&aacute;c doanh nghiệp nước ngo&agrave;i kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ quy định tr&ecirc;n th&igrave; c&oacute; thể kh&ocirc;ng được ph&eacute;p cung cấp dịch vụ Internet&nbsp;tại Việt Nam,</p> <p><strong>Điều 15 trong dự thảo được đề nghị &quot;giữ nguy&ecirc;n&quot;</strong></p> <p>Ngo&agrave;i ra, đại biểu cũng đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến, th&ocirc;ng tin vi phạm của doanh nghiệp (quy định tại Điều 15) l&agrave; chưa r&otilde; thẩm quyền x&aacute;c định v&agrave; kh&oacute; x&aacute;c định th&ocirc;ng tin đ&uacute;ng sai, do hiện tại c&aacute;c doanh nghiệp c&ocirc;ng nghệ kh&oacute; cung cấp th&ocirc;ng tin cho cơ quan; đề nghị lược bỏ nội dung &ldquo;giao Ch&iacute;nh phủ quy định chi tiết việc xử l&yacute; h&agrave;nh vi vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh về an ninh mạng&rdquo;.</p> <p>hậu quả của h&agrave;nh vi v&agrave; h&igrave;nh thức, biện ph&aacute;p xử l&yacute; trong trường hợp c&oacute; vi phạm. Việc quy định r&otilde; c&aacute;c th&ocirc;ng tin vi phạm tại Điều 15 l&agrave; để người sử dụng kh&ocirc;ng gian mạng nhận biết v&agrave; ph&ograve;ng tr&aacute;nh, c&ograve;n cơ quan c&oacute; thẩm quyền c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm điều tra, x&aacute;c định mức độ, t&iacute;nh chất,</p> <p>&ocirc;ng Hiếu n&ecirc;u c&acirc;u hỏi v&agrave; cho biết th&ecirc;m, kinh nghiệm của Indonesia khi sửa đổi Luật an ninh mạng&nbsp;năm 2017 vừa đưa ra gần đ&acirc;y đ&atilde; quy định rất r&otilde; r&agrave;ng trong luật l&agrave; &quot;người đưa ra ph&aacute;n x&eacute;t th&ocirc;ng tin xấu l&agrave; t&ograve;a &aacute;n&quot;. &quot;Vậy người n&agrave;o đưa ra&nbsp;quy định, đ&aacute;nh gi&aacute; nội dung th&ocirc;ng tin được coi l&agrave; vi phạm? Một c&aacute; nh&acirc;n, một ph&ograve;ng ban hay một cục, vụ của Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng hay Bộ C&ocirc;ng an? hay nhiều ban ng&agrave;nh đều c&oacute; quyền ph&aacute;n x&eacute;t&quot;,</p> <p><strong>Dự luật an ninh mạng n&agrave;y cũng phải quy định c&aacute;c h&agrave;nh vi vi phạm kh&aacute;c ở nhiều g&oacute;c cạnh kh&aacute;c nhau, ở c&aacute;c mức độ kh&aacute;c nhau, để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng ngừa, đấu tranh với tội phạm.&nbsp;Trước c&aacute;c &yacute; kiến tr&ecirc;n, Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc Luật n&agrave;y quy định cả h&agrave;nh vi x&acirc;m phạm trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội l&agrave; cần thiết. B&ecirc;n cạnh c&aacute;c h&agrave;nh vi theo quy định của Bộ luật H&igrave;nh sự,</strong></p>

- Quốc hội khoá XIV đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng. / Bắt đầu từ 1/7/2018 sẽ tăng lương cho cán bộ, công chức

Qua đó, việc Việt Nam áp dụng các điều ngoại lệ về kế hoạch an ninh trong dự Luật đưa ra thời gian qua là hết sức cần thiết để bảo vệ quyền lợi của người dân và an ninh quốc gia. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho hay, các Hiệp định cơ bản của WTO (Hiệp định GATT, Hiệp định GATS) và Hiệp định CPTPP đều có điều khoản ngoại lệ về an ninh.

luat an ninh mang

Liên quan đến việc yêu cầu các doanh nghiệp trong nước  và các doanh nghiệp ngoại cung cấp dịch vụ internet trên mạng viễn thông, và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu quan trọng của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, Cơ quan uỷ ban thường vụ Quốc hội cho rằng "quy định này là khả thi".Facebook, Google phải lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam?

Theo đại biểu Quốc hội, cho đến hiện nay, đã có hơn 18 quốc gia đang là thành viên của WTO (trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Úc, Đức, Pháp) đã quy định bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu trong lãnh thổ quốc gia để kiểm soát an ninh mạng.

Trước đó, trong quá trình thảo luận về dự thảo, đã có nhiều ý kiến trái chiều, băn khoăn về quy định của dự Luật an ninh mạng. Tuy nhiên, báo cáo giải trình trước quốc hội, bắt đầu tiếp thu, chỉnh lý dự Luật được ông Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh trình bày trước phiên làm việc cho hay, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội "cho giữ nguyên phạm vi điều chỉnh".

Ảnh hưởng rất lớn đối với việc truy cập thông tin internet và bảo mật sử dụng dịch vụ của người dân, nhất là trong tình hình Việt Nam chưa có một thương hiệu nào đáp ứng đủ nhu cầu trong lĩnh vực này. Trong khi đó, trong phiên thảo luận ngày 29/5, theo nữ đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy đã bày tỏ lo lắng, nếu các doanh nghiệp nước ngoài không tuân thủ quy định trên thì có thể không được phép cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam,

Điều 15 trong dự thảo được đề nghị "giữ nguyên"

Ngoài ra, đại biểu cũng đóng góp ý kiến, thông tin vi phạm của doanh nghiệp (quy định tại Điều 15) là chưa rõ thẩm quyền xác định và khó xác định thông tin đúng sai, do hiện tại các doanh nghiệp công nghệ khó cung cấp thông tin cho cơ quan; đề nghị lược bỏ nội dung “giao Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý hành vi vi phạm hành chính về an ninh mạng”.

hậu quả của hành vi và hình thức, biện pháp xử lý trong trường hợp có vi phạm. Việc quy định rõ các thông tin vi phạm tại Điều 15 là để người sử dụng không gian mạng nhận biết và phòng tránh, còn cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm điều tra, xác định mức độ, tính chất,

ông Hiếu nêu câu hỏi và cho biết thêm, kinh nghiệm của Indonesia khi sửa đổi Luật an ninh mạng năm 2017 vừa đưa ra gần đây đã quy định rất rõ ràng trong luật là "người đưa ra phán xét thông tin xấu là tòa án". "Vậy người nào đưa ra quy định, đánh giá nội dung thông tin được coi là vi phạm? Một cá nhân, một phòng ban hay một cục, vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông hay Bộ Công an? hay nhiều ban ngành đều có quyền phán xét",

Dự luật an ninh mạng này cũng phải quy định các hành vi vi phạm khác ở nhiều góc cạnh khác nhau, ở các mức độ khác nhau, để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Trước các ý kiến trên, Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc Luật này quy định cả hành vi xâm phạm trật tự an toàn xã hội là cần thiết. Bên cạnh các hành vi theo quy định của Bộ luật Hình sự,


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)