Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm (17/5) bác sĩ Hoà" /> Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm (17/5) bác sĩ Hoà" /> Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm (17/5) bác sĩ Hoà" />
Trang:

Luật sư tiết lộ tỷ lệ ăn chia giữa công ty Thiên Sơn và bệnh viện đa khoa Hòa Bình

Thứ sáu, 28/02/2020 | 12:02
Thứ sáu, 19/05/2018 | 21:41

Luật sư tiết lộ tỷ lệ ăn chia giữa công ty Thiên Sơn và bệnh viện đa khoa Hòa Bình

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong phi&ecirc;n t&ograve;a x&eacute;t xử sơ thẩm (17/5) b&aacute;c sĩ&nbsp;Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Lương&nbsp;v&agrave; 2 bị c&aacute;o kh&aacute;c trong vụ 8 người chạy thận tử vong.&nbsp;Luật sư Ho&agrave;ng Ngọc Bi&ecirc;n - người b&agrave;o chữa cho&nbsp;bị c&aacute;o Ho&agrave;ng C&ocirc;ng Lương&nbsp;đ&atilde; bất ngờ c&ocirc;ng bố trước t&ograve;a về nội dung tỷ lệ ăn chia chạy thận nh&acirc;n tạo giữa bệnh viện v&agrave; C&ocirc;ng ty Thi&ecirc;n Sơn khiến tất cả những ai c&oacute; mặt ở&nbsp;ph&ograve;ng ngỡ ng&agrave;ng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/hoang%20cong%20luong.jpg" style="height:311px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">To&agrave;n cảnh phi&ecirc;n t&ograve;a x&eacute;t xử 17/5</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều th&ocirc;ng&nbsp; tin đ&atilde; được h&eacute; lộ trong m&agrave;n đối chất giữa luật sư v&agrave; điều tra vi&ecirc;n. Trong đ&oacute; đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; t&igrave;nh&nbsp;tiết&nbsp;luật sư hỏi Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ho&agrave; B&igrave;nh - &ocirc;ng Đỗ Đ&igrave;nh Vận (đại diện cho Ban l&atilde;nh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Ho&agrave; B&igrave;nh) về việc li&ecirc;n kết để thu&ecirc; m&aacute;y chạy thận.</span></p> <p style="text-align:justify">Về điều n&agrave;y &ocirc;ng Vận thừa nhận c&oacute; việc x&atilde; hội h&oacute;a trong việc chạy thận từ năm 2010, t<span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">hực chất của việc x&atilde; hội h&oacute;a n&agrave;y l&agrave; li&ecirc;n kết kinh doanh trong việc chạy thận.&nbsp;&quot;T&ocirc;i chỉ biết l&agrave; C&ocirc;ng ty Thi&ecirc;n Sơn c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm thanh to&aacute;n chi ph&iacute;, lợi nhuận cho bệnh viện v&agrave;o ng&agrave;y 25 h&agrave;ng th&aacute;ng. C&ograve;n lại t&ocirc;i kh&ocirc;ng được biết c&aacute;c chi tiết trong hợp đồng&quot; &nbsp;Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc BVĐK H&ograve;a B&igrave;nh trả lời. Th&igrave; luật sư Bi&ecirc;n đ&atilde; c&ocirc;ng bố t&agrave;i liệu c&oacute; ghi r&otilde; trong hồ sơ&nbsp;&quot;Thi&ecirc;n Sơn hưởng 90% tổng doanh thu trong th&aacute;ng, bệnh viện hưởng 10% tổng doanh thu của th&aacute;ng, số tiền n&agrave;y bệnh viện chi cho chi ph&iacute; điện nước, ấn phẩm, phụ ph&iacute; thủ thuật&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/hoang%20cong%20luong-2.jpg" style="height:332px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Luật sư đối chất v&agrave; c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau lời c&ocirc;ng bố của luật sư vị PGĐ bệnh viện lại khẳng định chỉ nắm được chủ trương x&atilde; hội h&oacute;a, c&ograve;n tỷ lệ phần trăm thế n&agrave;o th&igrave; kh&ocirc;ng r&otilde;. Luật sư tiếp tục c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin c&oacute; trong hồ sơ: &quot;Số tiền b&ecirc;n C&ocirc;ng ty Thi&ecirc;n Sơn sẽ nhận l&agrave; 7,7 USD/1 ca chạy thận&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Về việc n&agrave;y, &ocirc;ng Vận khẳng định kh&ocirc;ng được &ocirc;ng Trương Qu&yacute; Dương phổ biến v&agrave; cũng chưa được nghe bao giờ về th&ocirc;ng tin m&agrave; luật sư đưa ra.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tiếp tục đưa tin về diễn biến của phi&ecirc;n t&ograve;a n&agrave;y.</span></p>

- Cảnh sát Malaysia thu giữ tiền, kim cương và hàng trăm túi hàng hiệu / Máy bay rơi ở Cuba hơn 100 người chết

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm (17/5) bác sĩ Hoàng Công Lương và 2 bị cáo khác trong vụ 8 người chạy thận tử vong. Luật sư Hoàng Ngọc Biên - người bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương đã bất ngờ công bố trước tòa về nội dung tỷ lệ ăn chia chạy thận nhân tạo giữa bệnh viện và Công ty Thiên Sơn khiến tất cả những ai có mặt ở phòng ngỡ ngàng.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử 17/5

Nhiều thông  tin đã được hé lộ trong màn đối chất giữa luật sư và điều tra viên. Trong đó đáng chú ý là tình tiết luật sư hỏi Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình - ông Đỗ Đình Vận (đại diện cho Ban lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình) về việc liên kết để thuê máy chạy thận.

Về điều này ông Vận thừa nhận có việc xã hội hóa trong việc chạy thận từ năm 2010, thực chất của việc xã hội hóa này là liên kết kinh doanh trong việc chạy thận. "Tôi chỉ biết là Công ty Thiên Sơn có trách nhiệm thanh toán chi phí, lợi nhuận cho bệnh viện vào ngày 25 hàng tháng. Còn lại tôi không được biết các chi tiết trong hợp đồng"  Phó Giám đốc BVĐK Hòa Bình trả lời. Thì luật sư Biên đã công bố tài liệu có ghi rõ trong hồ sơ "Thiên Sơn hưởng 90% tổng doanh thu trong tháng, bệnh viện hưởng 10% tổng doanh thu của tháng, số tiền này bệnh viện chi cho chi phí điện nước, ấn phẩm, phụ phí thủ thuật”.

 

Luật sư đối chất và công bố thông tin

Sau lời công bố của luật sư vị PGĐ bệnh viện lại khẳng định chỉ nắm được chủ trương xã hội hóa, còn tỷ lệ phần trăm thế nào thì không rõ. Luật sư tiếp tục công bố thông tin có trong hồ sơ: "Số tiền bên Công ty Thiên Sơn sẽ nhận là 7,7 USD/1 ca chạy thận".

Về việc này, ông Vận khẳng định không được ông Trương Quý Dương phổ biến và cũng chưa được nghe bao giờ về thông tin mà luật sư đưa ra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về diễn biến của phiên tòa này.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin