Việc cách ly nhằm đảm bảo các thành viên đội bóng n" /> Việc cách ly nhằm đảm bảo các thành viên đội bóng n" /> Việc cách ly nhằm đảm bảo các thành viên đội bóng n" />
Trang:

Lý do đội bóng nhí Thái Lan bị cách ly sau khi được giải cứu khỏi hang

Thứ ba, 25/02/2020 | 23:14
Thứ ba, 10/07/2018 | 12:50

Lý do đội bóng nhí Thái Lan bị cách ly sau khi được giải cứu khỏi hang

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Việc c&aacute;ch ly nhằm đảm bảo c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đội b&oacute;ng nh&iacute; kh&ocirc;ng bị mắc những căn bệnh truyền nhiễm v&agrave; ổn định lại sức khỏe&nbsp;v&agrave;&nbsp;c&aacute;c</span></span><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;em hiện đang&nbsp;phải c&aacute;ch ly để kiểm tra v&agrave; điều trị những vấn đề, nếu c&oacute;, xuất ph&aacute;t từ việc ở trong hang qu&aacute; l&acirc;u.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trả lời trang tin&nbsp;<em>Kim Chad Luek</em>&nbsp;của Th&aacute;i Lan, &ocirc;ng Thongchai Lertwilairattanapong, quan chức Bộ Y tế nước n&agrave;y, cho biết sẽ &quot;kh&ocirc;ng c&oacute; &ocirc;m ấp hay động chạm&quot; tới khi kết quả kiểm tra m&aacute;u cho thấy c&aacute;c em kh&ocirc;ng bị nhiễm khuẩn.H&ocirc;m qua, chiến dịch giải cứu tiếp tục đưa th&ecirc;m 4 th&agrave;nh vi&ecirc;n nữa của đội b&oacute;ng nh&iacute; Th&aacute;i Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang ra ngo&agrave;i, n&acirc;ng tổng số thiếu ni&ecirc;n được giải cứu l&ecirc;n 8 người. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c em cũng c&oacute; nguy cơ mắc sốt hồi quy truyền qua bọ ve hay &quot;bệnh hang động&quot; do h&iacute;t phải b&agrave;o tử nấm Histoplasma. Sốt hồi quy hay sốt định kỳ được đặc trưng bởi việc cơn sốt lặp đi lặp lại, với v&agrave;i ng&agrave;y nhiệt độ l&ecirc;n cao rồi v&agrave;i ng&agrave;y trở về b&igrave;nh thường nhưng sau đ&oacute; tiếp tục l&ecirc;n cao.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tiến sĩ Paul Auerbach, gi&aacute;o sư y khoa cấp cứu tại Đại học Stanford, cho hay b&agrave;o tử nấm Histoplasma sinh s&ocirc;i mạnh ở c&aacute;c hang động v&agrave; thường được t&igrave;m thấy trong chất thải của lo&agrave;i dơi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Như vậy, vẫn c&ograve;n 4 thiếu ni&ecirc;n c&ugrave;ng huấn luyện vi&ecirc;n mắc kẹt trong hang.</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Giới chức y tế Th&aacute;i Lan lo ngại về khả năng những thiếu ni&ecirc;n đội b&oacute;ng nh&iacute; c&oacute; thể mắc bệnh xoắn khuẩn v&agrave;ng da c&ugrave;ng bệnh Whitmore do vi khuẩn l&acirc;y truyền qua đất v&agrave; nước, dẫn tới suy thận hay vi&ecirc;m m&agrave;ng n&atilde;o.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Giải cứu 13 người trong đội bóng nhí Thái Lan" src="/Content/editorimages/images/giai-cuu-13-nguoi-trong-doi-bong-Thai-Lan.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c thiếu ni&ecirc;n&nbsp;được giải cứu ra khỏi hang v&agrave; được&nbsp;đưa l&ecirc;n trực thăng.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Bệnh hang động&quot; chủ yếu ảnh hưởng đến phổi. Th&ocirc;ng thường, c&aacute;c triệu chứng xuất hiện sau 3 tới 17 ng&agrave;y kể từ khi tiếp x&uacute;c với b&agrave;o tử nấm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Với người c&oacute; hệ miễn dịch b&igrave;nh thường, &#39;bệnh hang động&#39; thường diễn ra m&agrave; bệnh nh&acirc;n kh&ocirc;ng biết m&igrave;nh mắc n&oacute;&quot;, &ocirc;ng Auerbach n&oacute;i. &quot;Trong hầu hết c&aacute;c trường hợp, họ c&oacute; thể sốt nhẹ, ho rồi tự khỏi, giống như một căn bệnh do virus g&acirc;y ra&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Tuy nhi&ecirc;n, ở v&agrave;i trường hợp, n&oacute; c&oacute; thể diễn biến nghi&ecirc;m trọng hơn, đặc biệt đối với những người c&oacute; hệ miễn dịch k&eacute;m hay đang trong t&igrave;nh trạng suy giảm khả năng miễn dịch&quot;, gi&aacute;o sư Auerbach lưu &yacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau khi tho&aacute;t khỏi hang, c&aacute;c em cũng sẽ được b&aacute;c sĩ kiểm tra mức độ ảnh hưởng bởi t&igrave;nh trạng thiếu oxy, thiếu dinh dưỡng, mất nước, c&ugrave;ng h&agrave;ng loạt vấn đề kh&aacute;c.</span></span></p>

- Justin Bieber chính thức xác nhận đính hôn với Hailey / Elon Musk đích thân mang tàu ngầm giải cứu đội bóng nhí đến Thái Lan

Việc cách ly nhằm đảm bảo các thành viên đội bóng nhí không bị mắc những căn bệnh truyền nhiễm và ổn định lại sức khỏe và các em hiện đang phải cách ly để kiểm tra và điều trị những vấn đề, nếu có, xuất phát từ việc ở trong hang quá lâu. 

Trả lời trang tin Kim Chad Luek của Thái Lan, ông Thongchai Lertwilairattanapong, quan chức Bộ Y tế nước này, cho biết sẽ "không có ôm ấp hay động chạm" tới khi kết quả kiểm tra máu cho thấy các em không bị nhiễm khuẩn.Hôm qua, chiến dịch giải cứu tiếp tục đưa thêm 4 thành viên nữa của đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt trong hang Tham Luang ra ngoài, nâng tổng số thiếu niên được giải cứu lên 8 người.

Các em cũng có nguy cơ mắc sốt hồi quy truyền qua bọ ve hay "bệnh hang động" do hít phải bào tử nấm Histoplasma. Sốt hồi quy hay sốt định kỳ được đặc trưng bởi việc cơn sốt lặp đi lặp lại, với vài ngày nhiệt độ lên cao rồi vài ngày trở về bình thường nhưng sau đó tiếp tục lên cao.

Tiến sĩ Paul Auerbach, giáo sư y khoa cấp cứu tại Đại học Stanford, cho hay bào tử nấm Histoplasma sinh sôi mạnh ở các hang động và thường được tìm thấy trong chất thải của loài dơi.

Như vậy, vẫn còn 4 thiếu niên cùng huấn luyện viên mắc kẹt trong hang.Giới chức y tế Thái Lan lo ngại về khả năng những thiếu niên đội bóng nhí có thể mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da cùng bệnh Whitmore do vi khuẩn lây truyền qua đất và nước, dẫn tới suy thận hay viêm màng não.

Giải cứu 13 người trong đội bóng nhí Thái Lan

Các thiếu niên được giải cứu ra khỏi hang và được đưa lên trực thăng.

"Bệnh hang động" chủ yếu ảnh hưởng đến phổi. Thông thường, các triệu chứng xuất hiện sau 3 tới 17 ngày kể từ khi tiếp xúc với bào tử nấm.

"Với người có hệ miễn dịch bình thường, 'bệnh hang động' thường diễn ra mà bệnh nhân không biết mình mắc nó", ông Auerbach nói. "Trong hầu hết các trường hợp, họ có thể sốt nhẹ, ho rồi tự khỏi, giống như một căn bệnh do virus gây ra".

"Tuy nhiên, ở vài trường hợp, nó có thể diễn biến nghiêm trọng hơn, đặc biệt đối với những người có hệ miễn dịch kém hay đang trong tình trạng suy giảm khả năng miễn dịch", giáo sư Auerbach lưu ý.

Sau khi thoát khỏi hang, các em cũng sẽ được bác sĩ kiểm tra mức độ ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu oxy, thiếu dinh dưỡng, mất nước, cùng hàng loạt vấn đề khác.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin