Bởi vì, mùa hè theo truyền thống là thời kỳ khá ch" /> Bởi vì, mùa hè theo truyền thống là thời kỳ khá ch" /> Bởi vì, mùa hè theo truyền thống là thời kỳ khá ch" />
Trang:

Lý do dưới đây cho biết vì sao bạn không nên mua đồ điện tử vào mùa hè

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:05
Thứ ba, 25/07/2018 | 16:57

Lý do dưới đây cho biết vì sao bạn không nên mua đồ điện tử vào mùa hè

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bởi v&igrave;, m&ugrave;a h&egrave; theo truyền thống l&agrave; thời kỳ kh&aacute; chậm trễ đối với c&aacute;c thiết bị điện tử mới ở Mỹ v&agrave; c&aacute;c thị trường Bắc b&aacute;n cầu lớn kh&aacute;c. Nhiều c&ocirc;ng ty sẽ chọn trưng b&agrave;y c&aacute;c sản phẩm mới nhất của họ v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, tại c&aacute;c sự kiện như Consumer Electronics Show ở Las Vegas hoặc Mobile World Congress ở Barcelona. Họ sẽ chuẩn bị sẵn s&agrave;ng để b&aacute;n sản phẩm ngay sau buổi biểu diễn giới thiệu ra mắt hoặc sẽ ph&aacute;t h&agrave;nh ch&uacute;ng v&agrave;o những ng&agrave;y lễ cuối năm, khi c&oacute; nhiều người tham gia mua sắm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">V&agrave;o giữa m&ugrave;a h&egrave;, bạn thường sẽ trả mức gi&aacute; gần như cao nhất v&igrave; hầu hết c&aacute;c sản phẩm sẽ ở mức cao nhất trong v&ograve;ng đời của ch&uacute;ng. Nhiều sản phẩm sẽ được giảm gi&aacute; trong một v&agrave;i th&aacute;ng nữa, chẳng hạn v&agrave;o dịp Black Friday th&aacute;ng 11 tại Mỹ, hoặc v&agrave;o c&aacute;c dịp sale kh&aacute;c tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, khi c&aacute;c nh&agrave; b&aacute;n lẻ t&igrave;m c&aacute;ch xả h&agrave;ng tồn kho cũ, chuẩn bị cho Gi&aacute;ng sinh, v&agrave; nhường chỗ cho c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh mới hơn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Vào mua hè là lúc mà giá đồ điện tử cao ngất ngưởng" src="/Content/editorimages/images/do-dien-tu22.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>V&agrave;o mua h&egrave; l&agrave; l&uacute;c m&agrave; gi&aacute; đồ điện tử cao ngất ngưởng</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bởi v&igrave;, m&ugrave;a h&egrave; theo truyền thống l&agrave; thời kỳ kh&aacute; chậm trễ đối với c&aacute;c thiết bị điện tử mới ở Mỹ v&agrave; c&aacute;c thị trường Bắc b&aacute;n cầu lớn kh&aacute;c. Nhiều c&ocirc;ng ty sẽ chọn trưng b&agrave;y c&aacute;c sản phẩm mới nhất của họ v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, tại c&aacute;c sự kiện như Consumer Electronics Show ở Las Vegas hoặc Mobile World Congress ở Barcelona. Họ sẽ chuẩn bị sẵn s&agrave;ng để b&aacute;n sản phẩm ngay sau buổi biểu diễn giới thiệu ra mắt hoặc sẽ ph&aacute;t h&agrave;nh ch&uacute;ng v&agrave;o những ng&agrave;y lễ cuối năm, khi c&oacute; nhiều ngườitham gia mua sắm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">V&agrave;o giữa m&ugrave;a h&egrave;, bạn thường sẽ trả mức gi&aacute; gần như cao nhất v&igrave; hầu hết c&aacute;c sản phẩm sẽ ở mức cao nhất trong v&ograve;ng đời của ch&uacute;ng. Nhiều sản phẩm sẽ được giảm gi&aacute; trong một v&agrave;i th&aacute;ng nữa, chẳng hạn v&agrave;o dịp Black Friday th&aacute;ng 11 tại Mỹ, hoặc v&agrave;o c&aacute;c dịp sale kh&aacute;c tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, khi c&aacute;c nh&agrave; b&aacute;n lẻ t&igrave;m c&aacute;ch xả h&agrave;ng tồn kho cũ, chuẩn bị cho Gi&aacute;ng sinh, v&agrave; nhường chỗ cho c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh mới hơn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Điều đ&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; một dịp mua b&aacute;n n&agrave;o trong m&ugrave;a h&egrave; &mdash; Amazon đ&atilde; c&oacute; một kỳ b&aacute;n h&agrave;ng lớn, nhưng dường như được thiết kế chỉ để b&aacute;n c&aacute;c thiết bị Echo, TV v&agrave; Instant Pots trong th&aacute;ng. Đối với hầu hết c&aacute;c mặt h&agrave;ng điện tử kh&aacute;c, tốt nhất l&agrave; chờ c&aacute;c nh&agrave; b&aacute;n lẻ tăng cường c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i khai trường, sau đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i Lễ Tạ Ơn, tiếp theo l&agrave; phần c&ograve;n lại của m&ugrave;a lễ cho đến khi qu&aacute; tr&igrave;nh khởi động lại với c&aacute;c sản phẩm mới v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều c&ocirc;ng ty cũng ph&aacute;t h&agrave;nh sản phẩm mới lớn nhất của họ v&agrave;o m&ugrave;a thu. Apple l&agrave; một v&iacute; dụ, h&atilde;ng c&oacute; xu hướng ph&aacute;t h&agrave;nh iPhone mới, Apple Watch v&agrave; iPad v&agrave;o th&aacute;ng 9. H&atilde;ng cũng thường ra mắt c&aacute;c sản phẩm mới kh&aacute;c trong th&aacute;ng 3, c&oacute; nghĩa l&agrave; những th&aacute;ng m&ugrave;a h&egrave; l&agrave; một thời kỳ kh&oacute; khăn giữa chừng, nếu mua, bạn sẽ phải trả mức gi&aacute; đầy đủ cho một sản phẩm vừa mới được ph&aacute;t h&agrave;nh hoặc sản phẩm đ&oacute; c&oacute; thể sẽ được thay thế bằng một mẫu m&atilde; tốt hơn rất nhanh sau đ&oacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngay cả khi bạn kh&ocirc;ng sử dụng iPhone hoặc iPad mới nhất, bạn vẫn n&ecirc;n đợi cho đến khi những chiếc iPhone mới được ph&aacute;t h&agrave;nh &mdash; v&agrave; những mẫu cũ hơn sẽ nhận được mức chiết khấu lớn hơn.</span></span></p>

- Vẻ đẹp của những căn biệt thư phố núi giá triệu đô trên thế giới / Khai trương Vincom Center Landmark 81 tòa nhà cao nhất Việt Nam

Bởi vì, mùa hè theo truyền thống là thời kỳ khá chậm trễ đối với các thiết bị điện tử mới ở Mỹ và các thị trường Bắc bán cầu lớn khác. Nhiều công ty sẽ chọn trưng bày các sản phẩm mới nhất của họ vào mùa đông, tại các sự kiện như Consumer Electronics Show ở Las Vegas hoặc Mobile World Congress ở Barcelona. Họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng để bán sản phẩm ngay sau buổi biểu diễn giới thiệu ra mắt hoặc sẽ phát hành chúng vào những ngày lễ cuối năm, khi có nhiều người tham gia mua sắm.

Vào giữa mùa hè, bạn thường sẽ trả mức giá gần như cao nhất vì hầu hết các sản phẩm sẽ ở mức cao nhất trong vòng đời của chúng. Nhiều sản phẩm sẽ được giảm giá trong một vài tháng nữa, chẳng hạn vào dịp Black Friday tháng 11 tại Mỹ, hoặc vào các dịp sale khác trên toàn thế giới, khi các nhà bán lẻ tìm cách xả hàng tồn kho cũ, chuẩn bị cho Giáng sinh, và nhường chỗ cho các mô hình mới hơn.

Vào mua hè là lúc mà giá đồ điện tử cao ngất ngưởng

Vào mua hè là lúc mà giá đồ điện tử cao ngất ngưởng

Bởi vì, mùa hè theo truyền thống là thời kỳ khá chậm trễ đối với các thiết bị điện tử mới ở Mỹ và các thị trường Bắc bán cầu lớn khác. Nhiều công ty sẽ chọn trưng bày các sản phẩm mới nhất của họ vào mùa đông, tại các sự kiện như Consumer Electronics Show ở Las Vegas hoặc Mobile World Congress ở Barcelona. Họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng để bán sản phẩm ngay sau buổi biểu diễn giới thiệu ra mắt hoặc sẽ phát hành chúng vào những ngày lễ cuối năm, khi có nhiều ngườitham gia mua sắm.

Vào giữa mùa hè, bạn thường sẽ trả mức giá gần như cao nhất vì hầu hết các sản phẩm sẽ ở mức cao nhất trong vòng đời của chúng. Nhiều sản phẩm sẽ được giảm giá trong một vài tháng nữa, chẳng hạn vào dịp Black Friday tháng 11 tại Mỹ, hoặc vào các dịp sale khác trên toàn thế giới, khi các nhà bán lẻ tìm cách xả hàng tồn kho cũ, chuẩn bị cho Giáng sinh, và nhường chỗ cho các mô hình mới hơn.

Điều đó không có nghĩa là không có một dịp mua bán nào trong mùa hè — Amazon đã có một kỳ bán hàng lớn, nhưng dường như được thiết kế chỉ để bán các thiết bị Echo, TV và Instant Pots trong tháng. Đối với hầu hết các mặt hàng điện tử khác, tốt nhất là chờ các nhà bán lẻ tăng cường các chương trình khuyến mãi khai trường, sau đó là các chương trình khuyến mãi Lễ Tạ Ơn, tiếp theo là phần còn lại của mùa lễ cho đến khi quá trình khởi động lại với các sản phẩm mới vào mùa đông.

Nhiều công ty cũng phát hành sản phẩm mới lớn nhất của họ vào mùa thu. Apple là một ví dụ, hãng có xu hướng phát hành iPhone mới, Apple Watch và iPad vào tháng 9. Hãng cũng thường ra mắt các sản phẩm mới khác trong tháng 3, có nghĩa là những tháng mùa hè là một thời kỳ khó khăn giữa chừng, nếu mua, bạn sẽ phải trả mức giá đầy đủ cho một sản phẩm vừa mới được phát hành hoặc sản phẩm đó có thể sẽ được thay thế bằng một mẫu mã tốt hơn rất nhanh sau đó.

Ngay cả khi bạn không sử dụng iPhone hoặc iPad mới nhất, bạn vẫn nên đợi cho đến khi những chiếc iPhone mới được phát hành — và những mẫu cũ hơn sẽ nhận được mức chiết khấu lớn hơn.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin