Chiến dịch giải cứu 12 cầu thủ nhí Thái Lan cùng huấn luyện vi&e" /> Chiến dịch giải cứu 12 cầu thủ nhí Thái Lan cùng huấn luyện vi&e" /> Chiến dịch giải cứu 12 cầu thủ nhí Thái Lan cùng huấn luyện vi&e" />
Trang:

Máy bơm hỏng làm đặc nhiệm SEAL Thái Lan suýt kẹt lại trong hang

Thứ ba, 25/02/2020 | 13:41
Thứ ba, 11/07/2018 | 23:15

Máy bơm hỏng làm đặc nhiệm SEAL Thái Lan suýt kẹt lại trong hang

<p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiến dịch giải cứu 12 cầu thủ nh&iacute; Th&aacute;i Lan c&ugrave;ng huấn luyện vi&ecirc;n mắc kẹt trong hang Tham Luang ngập nước ở tỉnh Chiang Rai h&ocirc;m qua kết th&uacute;c tốt đẹp khi tất cả đều được đưa ra ngo&agrave;i an to&agrave;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, trong l&uacute;c di chuyển thiết bị họ nhận thấy nước bắt đầu d&acirc;ng l&ecirc;n v&agrave; ngập hết to&agrave;n bộ ba khoang của hang Tham Luang. Nước d&acirc;ng qu&aacute; nhanh khiến c&aacute;c đặc nhiệm v&agrave; đội giải cứu phải bỏ lại h&agrave;ng trăm b&igrave;nh dưỡng kh&iacute;, d&ograve; dẫm ra khỏi hang để tr&aacute;nh bị mắc kẹt như đội b&oacute;ng.Sau khi to&agrave;n bộ th&agrave;nh vi&ecirc;n đội b&oacute;ng thiếu ni&ecirc;n được đưa ra ngo&agrave;i, nh&oacute;m 4 đặc nhiệm hải qu&acirc;n Th&aacute;i Lan (SEAL), những người t&igrave;nh nguyện ở c&ugrave;ng họ v&agrave;i ng&agrave;y qua đ&atilde; c&ugrave;ng đội cứu hộ dọn dẹp v&agrave; th&aacute;o c&aacute;c b&igrave;nh dưỡng kh&iacute; được lắp đặt trước đ&oacute;, A<em>BC News</em>&nbsp;ng&agrave;y 10/7 dẫn nguồn tin qu&acirc;n sự Th&aacute;i Lan.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Đặc nhiệm Seal Thái Lan suýt kẹt trong hang" src="/Content/editorimages/images/dac-nhiem-Seal-Thai-lan.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nh&oacute;m đặc nhiệm SEAL Th&aacute;i rời hang cuối c&ugrave;ng su&yacute;t kh&ocirc;ng tho&aacute;t ra được do m&aacute;y bơm đột ngột ngừng hoạt động.</span></span></em></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; font-size:14px">Một số b&igrave;nh dưỡng kh&iacute; chưa được th&aacute;o dỡ thuộc sở hữu của SEAL, số c&ograve;n lại được vua Th&aacute;i t&agrave;i trợ.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo giới chức qu&acirc;n sự Th&aacute;i, nguy&ecirc;n nh&acirc;n nước d&acirc;ng l&agrave; do m&aacute;y bơm ch&iacute;nh, thiết bị từng h&uacute;t h&agrave;ng trăm triệu l&iacute;t nước ra ngo&agrave;i trong 18 ng&agrave;y qua, bất ngờ bị hỏng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đội b&oacute;ng thiếu ni&ecirc;n Lợn Hoang v&agrave; huấn luyện vi&ecirc;n mắc kẹt trong hang Tham Luang từ 23/6 do mưa lớn khiến hang bị ngập. C&aacute;c thợ lặn Anh ph&aacute;t hiện ra nh&oacute;m v&agrave;o đ&ecirc;m 2/7.&nbsp;Chiến dịch giải cứu sau đ&oacute; được chia l&agrave;m ba đợt, diễn ra v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y 8, 9 v&agrave; 10/7. Trong hai lần trước, đội cứu hộ đưa 8 em nhỏ ra khỏi hang. Trong đợt giải cứu cuối c&ugrave;ng, d&ugrave; gặp mưa lớn, họ vẫn đưa được 5 người c&ograve;n lại, gồm 4 em nhỏ v&agrave; huấn luyện vi&ecirc;n, ra ngo&agrave;i.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o th&agrave;nh c&ocirc;ng n&agrave;y l&agrave; sự nỗ lực v&agrave; quả cảm của đội ngũ thợ lặn Th&aacute;i Lan cũng như c&aacute;c thợ lặn từ khắp nơi tr&ecirc;n thế giới.&nbsp;Những thợ lặn Anh l&agrave; người t&igrave;m thấy 13 th&agrave;nh vi&ecirc;n đội b&oacute;ng Lợn Hoang trong hang s&acirc;u nhưng để đưa họ ra ngo&agrave;i, thực sự cần đến một chiến dịch to&agrave;n cầu.&nbsp;Một cựu thợ lặn hải qu&acirc;n Th&aacute;i Lan, Saman Gunan, đ&atilde; tử nạn trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện nhiệm vụ.</span></span></p>

- Tổng thống Trump nói Đức đang bị Nga kiểm soát hoàn toàn / Đội bóng nhí Thái Lan phải được theo dõi tâm lý trong 6 tháng

Chiến dịch giải cứu 12 cầu thủ nhí Thái Lan cùng huấn luyện viên mắc kẹt trong hang Tham Luang ngập nước ở tỉnh Chiang Rai hôm qua kết thúc tốt đẹp khi tất cả đều được đưa ra ngoài an toàn.

Tuy nhiên, trong lúc di chuyển thiết bị họ nhận thấy nước bắt đầu dâng lên và ngập hết toàn bộ ba khoang của hang Tham Luang. Nước dâng quá nhanh khiến các đặc nhiệm và đội giải cứu phải bỏ lại hàng trăm bình dưỡng khí, dò dẫm ra khỏi hang để tránh bị mắc kẹt như đội bóng.Sau khi toàn bộ thành viên đội bóng thiếu niên được đưa ra ngoài, nhóm 4 đặc nhiệm hải quân Thái Lan (SEAL), những người tình nguyện ở cùng họ vài ngày qua đã cùng đội cứu hộ dọn dẹp và tháo các bình dưỡng khí được lắp đặt trước đó, ABC News ngày 10/7 dẫn nguồn tin quân sự Thái Lan.

Đặc nhiệm Seal Thái Lan suýt kẹt trong hang

Nhóm đặc nhiệm SEAL Thái rời hang cuối cùng suýt không thoát ra được do máy bơm đột ngột ngừng hoạt động.

Một số bình dưỡng khí chưa được tháo dỡ thuộc sở hữu của SEAL, số còn lại được vua Thái tài trợ.

Theo giới chức quân sự Thái, nguyên nhân nước dâng là do máy bơm chính, thiết bị từng hút hàng trăm triệu lít nước ra ngoài trong 18 ngày qua, bất ngờ bị hỏng.

Đội bóng thiếu niên Lợn Hoang và huấn luyện viên mắc kẹt trong hang Tham Luang từ 23/6 do mưa lớn khiến hang bị ngập. Các thợ lặn Anh phát hiện ra nhóm vào đêm 2/7. Chiến dịch giải cứu sau đó được chia làm ba đợt, diễn ra vào các ngày 8, 9 và 10/7. Trong hai lần trước, đội cứu hộ đưa 8 em nhỏ ra khỏi hang. Trong đợt giải cứu cuối cùng, dù gặp mưa lớn, họ vẫn đưa được 5 người còn lại, gồm 4 em nhỏ và huấn luyện viên, ra ngoài.

Đóng góp vào thành công này là sự nỗ lực và quả cảm của đội ngũ thợ lặn Thái Lan cũng như các thợ lặn từ khắp nơi trên thế giới. Những thợ lặn Anh là người tìm thấy 13 thành viên đội bóng Lợn Hoang trong hang sâu nhưng để đưa họ ra ngoài, thực sự cần đến một chiến dịch toàn cầu. Một cựu thợ lặn hải quân Thái Lan, Saman Gunan, đã tử nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin