Đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhữ" /> Đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhữ" /> Đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhữ" />
Trang:

Mô hình trồng cải xà lách xoong thu nhâp hàng trăm triệu mỗi năm

Thứ năm, 27/02/2020 | 20:49
Thứ năm, 02/07/2018 | 13:55

Mô hình trồng cải xà lách xoong thu nhâp hàng trăm triệu mỗi năm

<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với những loại c&acirc;y trồng kh&aacute;c khi thực hiện chuyển đổi cơ cấu c&acirc;y trồng.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">So với những c&acirc;y m&agrave;u kh&aacute;c th&igrave; gi&aacute; trị kinh tế cao hơn rất nhiều; c&ocirc;ng chăm s&oacute;c hay thuốc ph&ograve;ng trừ s&acirc;u bệnh cũng &iacute;t hơn hẳn.Với diện t&iacute;ch trồng x&agrave; l&aacute;ch xoong của gia đ&igrave;nh hơn 2.000m2, anh Trần Minh Hiếu ở x&atilde; Thuận An, thị x&atilde; B&igrave;nh Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, thu nhập từ trồng x&agrave; l&aacute;ch xoong mang về cho gia đ&igrave;nh anh mỗi năm hơn 100 triệu đồng.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo anh Hiếu, cải x&agrave; l&aacute;ch xoong c&oacute; 2 m&ugrave;a thuận v&agrave; nghịch. Nếu như m&ugrave;a thuận người trồng mất khoảng 30 ng&agrave;y thu hoạch một lần c&ograve;n m&ugrave;a nghịch mất khoảng 60 ng&agrave;y, ch&iacute;nh v&igrave; thế m&agrave; mỗi năm chỉ thu hoạch được từ 6 đến 7 đợt.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, m&ugrave;a thuận gi&aacute; b&aacute;n thấp hơn so với m&ugrave;a nghịch, c&oacute; thời điểm m&ugrave;a nghịch gi&aacute; b&aacute;n l&ecirc;n tới 50.000 - 60.000 đồng/kg, c&ograve;n m&ugrave;a thuận gi&aacute; từ 10.000 - 20.000/kg.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với kinh nghiệm trồng cải x&agrave; l&aacute;ch xoong, anh Hiếu chia sẻ, kh&acirc;u quan trọng nhất l&agrave; nước tưới. Khi trồng loại rau n&agrave;y phải chịu kh&oacute; v&agrave; am hiểu kỹ v&igrave; thời điểm rau cần tưới nước từ 10 - 16h; cứ c&aacute;ch 30 đến 40 ph&uacute;t lại phải tưới nước một lần, tưới mang lại độ ẩm cho rau ph&aacute;t triển chứ kh&ocirc;ng được ngập v&igrave; loại rau n&agrave;y kh&ocirc;ng chịu được nước ngập.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Mật độ tưới nước rất quan trọng đến tốc độ sinh trưởng của xà lách xoong" src="/Content/editorimages/images/xa-lach22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Mật độ tưới nước rất quan trọng đến tốc độ sinh trưởng của x&agrave; l&aacute;ch xoong</em></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Diện t&iacute;ch trồng cải x&agrave; l&aacute;ch xoong được tập trung nhiều nhất ở x&atilde; Thuận An, thị x&atilde; B&igrave;nh Minh với gần 130 ha; thị trường ti&ecirc;u thụ chủ yếu l&agrave; c&aacute;c tỉnh đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; xuất khẩu.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Để sản xuất x&agrave; l&aacute;ch xoong theo ti&ecirc;u chuẩn VietGap người trồng phải sử dụng ph&acirc;n hữu cơ, thuốc theo đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh, khi đ&oacute; sản phẩm l&agrave;m ra mới đảm bảo ti&ecirc;u chuẩn để v&agrave;o si&ecirc;u thị v&agrave; xuất khẩu.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Trương Th&agrave;nh Đến, Quyền Chủ tịch UBND x&atilde; Thuận An cho biết, từ khi c&oacute; m&ocirc; h&igrave;nh trồng x&agrave; l&aacute;ch xoong cuộc sống của người d&acirc;n đ&atilde; thay đổi, nhiều gia đ&igrave;nh mỗi năm thu nhập từ v&agrave;i chục đến v&agrave;i trăm triệu đồng.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">M&ocirc; h&igrave;nh trồng cải x&agrave; l&aacute;ch xoong đ&atilde; mang lại hiệu quả kinh tế cho người d&acirc;n, nhiều hộ kh&ocirc;ng chỉ tho&aacute;t ngh&egrave;o m&agrave; đang từng bước l&agrave;m gi&agrave;u tr&ecirc;n mảnh đất của m&igrave;nh.Sản phẩm l&agrave;m ra được Hợp t&aacute;c x&atilde; thu mua n&ecirc;n tr&aacute;nh được t&igrave;nh trạng thương l&aacute;i &eacute;p gi&aacute;. Trong thời gian tới, địa phương sẽ nh&acirc;n rộng m&ocirc; h&igrave;nh theo ti&ecirc;u chuẩn VietGap v&agrave; hướng đến ti&ecirc;u chuẩn GlobalGap để phục vụ nhu cầu trong nước v&agrave; xuất khẩu.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, để c&acirc;y trồng n&agrave;y mang lại hiệu quả, cần c&oacute; sự li&ecirc;n kết giữa người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp trong qu&aacute; tr&igrave;nh bao ti&ecirc;u sản phẩm v&agrave; x&acirc;y dựng thương hiệu để c&acirc;y cải x&agrave; l&aacute;ch xoong thực sự ph&aacute;t triển bền vững.</span></span></p>

- Airbus hỗ trợ ĐH Việt Pháp đào tạo cử nhân hàng không ở Việt Nam / Bạn đã từng nghĩ làm việc để sống hay sống để làm việc?

Đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với những loại cây trồng khác khi thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

So với những cây màu khác thì giá trị kinh tế cao hơn rất nhiều; công chăm sóc hay thuốc phòng trừ sâu bệnh cũng ít hơn hẳn.Với diện tích trồng xà lách xoong của gia đình hơn 2.000m2, anh Trần Minh Hiếu ở xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, thu nhập từ trồng xà lách xoong mang về cho gia đình anh mỗi năm hơn 100 triệu đồng.

Theo anh Hiếu, cải xà lách xoong có 2 mùa thuận và nghịch. Nếu như mùa thuận người trồng mất khoảng 30 ngày thu hoạch một lần còn mùa nghịch mất khoảng 60 ngày, chính vì thế mà mỗi năm chỉ thu hoạch được từ 6 đến 7 đợt.

Tuy nhiên, mùa thuận giá bán thấp hơn so với mùa nghịch, có thời điểm mùa nghịch giá bán lên tới 50.000 - 60.000 đồng/kg, còn mùa thuận giá từ 10.000 - 20.000/kg.

Với kinh nghiệm trồng cải xà lách xoong, anh Hiếu chia sẻ, khâu quan trọng nhất là nước tưới. Khi trồng loại rau này phải chịu khó và am hiểu kỹ vì thời điểm rau cần tưới nước từ 10 - 16h; cứ cách 30 đến 40 phút lại phải tưới nước một lần, tưới mang lại độ ẩm cho rau phát triển chứ không được ngập vì loại rau này không chịu được nước ngập.

Mật độ tưới nước rất quan trọng đến tốc độ sinh trưởng của xà lách xoong

Mật độ tưới nước rất quan trọng đến tốc độ sinh trưởng của xà lách xoong

Diện tích trồng cải xà lách xoong được tập trung nhiều nhất ở xã Thuận An, thị xã Bình Minh với gần 130 ha; thị trường tiêu thụ chủ yếu là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và xuất khẩu.

Để sản xuất xà lách xoong theo tiêu chuẩn VietGap người trồng phải sử dụng phân hữu cơ, thuốc theo đúng quy trình, khi đó sản phẩm làm ra mới đảm bảo tiêu chuẩn để vào siêu thị và xuất khẩu.

Ông Trương Thành Đến, Quyền Chủ tịch UBND xã Thuận An cho biết, từ khi có mô hình trồng xà lách xoong cuộc sống của người dân đã thay đổi, nhiều gia đình mỗi năm thu nhập từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Mô hình trồng cải xà lách xoong đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, nhiều hộ không chỉ thoát nghèo mà đang từng bước làm giàu trên mảnh đất của mình.Sản phẩm làm ra được Hợp tác xã thu mua nên tránh được tình trạng thương lái ép giá. Trong thời gian tới, địa phương sẽ nhân rộng mô hình theo tiêu chuẩn VietGap và hướng đến tiêu chuẩn GlobalGap để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Tuy nhiên, để cây trồng này mang lại hiệu quả, cần có sự liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong quá trình bao tiêu sản phẩm và xây dựng thương hiệu để cây cải xà lách xoong thực sự phát triển bền vững.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin