Trang:

MobiFone đã nhận được hơn 8.500 tỷ đồng do các cổ đông AVG trả lại

Chủ nhật, 31/05/2020 | 00:34
Chủ nhật, 04/05/2018 | 22:34

MobiFone đã nhận được hơn 8.500 tỷ đồng do các cổ đông AVG trả lại

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:#444444">Theo một nguồn tin từ ph&iacute;a c&ocirc;ng ty cổ phần nghe nh&igrave;n to&agrave;n cầu AVG th&igrave; c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng của họ đ&atilde; ho&agrave;n trả số tiền tương đương 95% cổ phần v&agrave; gần 60 tỷ đồng c&aacute;c chi ph&iacute; c&oacute; li&ecirc;n quan kh&aacute;c cho MobiFone. Về ph&iacute;a t</span>ổng c&ocirc;ng ty viễn th&ocirc;ng MobiFone cũng đ&atilde; c&oacute; văn bản b&aacute;o c&aacute;o Bộ Th&ocirc;ng tin &amp; Truyền th&ocirc;ng nội dung li&ecirc;n quan n&agrave;y.</span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/co-dong-avg-tra-tien-cho-mobifone.jpg" style="height:312px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, nội dung trong b&aacute;o c&aacute;o m&agrave; MobiFone gửi cơ quan chức năng c&oacute; nhắc đến m&agrave; c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng AVG chuyển trả từ ng&agrave;y 15/3 đến ng&agrave;y 26/4. Tổng cộng&nbsp; hơn 8.505 tỷ đồng (gồm cả 450 tỷ tiền đặt cọc trước). Bao gồm: Tương ứng 95% cổ phần AVG (hơn 8.445 tỷ đồng) v&agrave; tr&ecirc;n 59,7 tỷ đồng l&agrave; số tiền để tạm trả cho c&aacute;c chi ph&iacute; li&ecirc;n quan đến dự &aacute;n v&agrave; khoản l&atilde;i tạm t&iacute;nh cho số tiền MobiFone đ&atilde; thanh to&aacute;n. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">To&agrave;n bộ số tiền tr&ecirc;n được chuyển trả qua c&aacute;c t&agrave;i khoản của MobiFone: t&agrave;i khoản VietinBank chi nh&aacute;nh TP H&agrave; Nội đ&atilde; thu được tổng số tiền tr&ecirc;n 4.533 tỷ đồng, t&agrave;i khoản tại BIDV chi nh&aacute;nh Quang Trung thu được tr&ecirc;n 3.971 tỷ đồng. Tuy nhi&ecirc;n, số tiền tại BIDV Chi nh&aacute;nh Quang Trung đang được treo lại v&igrave; MobiFone v&agrave; c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng AVG k&yacute; thoả thuận thực hiện trung gian thanh to&aacute;n qua BIDV. Vấn đề n&agrave;y cũng đ&atilde; được n&ecirc;u r&otilde; trong b&aacute;o c&aacute;o gửi cơ quan quản l&yacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo chia sẻ của l&atilde;nh đạo MobiFone Tổng c&ocirc;ng ty cũng đ&atilde; c&oacute; văn bản gửi tới Thanh tra Ch&iacute;nh phủ để được hướng dẫn thực hiện thu hồi số tiền đ&atilde; thanh to&aacute;n trong việc mua 95% cổ phần AVG. V&agrave; văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ sau đ&oacute; cũng c&oacute; chỉ đạo y&ecirc;u cầu Thanh tra Ch&iacute;nh phủ, Bộ Th&ocirc;ng tin &amp; Truyền th&ocirc;ng tiếp nhận xử l&yacute; c&aacute;c nội dung c&oacute; li&ecirc;n quan. Tuy nhi&ecirc;n về ph&iacute;a MobiFone đến nay vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi cụ thể. MobiFone mong muốn Bộ Th&ocirc;ng tin &amp; Truyền th&ocirc;ng sớm c&oacute; c&aacute;c bước hướng dẫn v&agrave; Thanh ta Ch&iacute;nh phủ x&aacute;c định số tiền c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng chuyển nhượng để họ thực hiện đ&uacute;ng quy định. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, Bộ Th&ocirc;ng tin &amp; Truyền th&ocirc;ng đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o Ban B&iacute; thư, Thường trực Ch&iacute;nh phủ, Tổng Thanh tra Ch&iacute;nh phủ về th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến việc&nbsp;hủy bỏ thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần giữa Tổng c&ocirc;ng ty viễn th&ocirc;ng di động (MobiFone) v&agrave; C &ocirc;ng ty cổ phần nghe nh&igrave;n to&agrave;n cầu (AVG). Hiện tại, MobiFone vẫn chưa thực hiện chuyển trả lại cổ phần cho nh&oacute;m cổ đ&ocirc;ng AVG.</span></span></p>

- Năm 2030 Hà Nội sẽ có thành phố thông minh gần cầu Nhật Tân

Theo một nguồn tin từ phía công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG thì các cổ đông của họ đã hoàn trả số tiền tương đương 95% cổ phần và gần 60 tỷ đồng các chi phí có liên quan khác cho MobiFone. Về phía tổng công ty viễn thông MobiFone cũng đã có văn bản báo cáo Bộ Thông tin & Truyền thông nội dung liên quan này.

Theo đó, nội dung trong báo cáo mà MobiFone gửi cơ quan chức năng có nhắc đến mà các cổ đông AVG chuyển trả từ ngày 15/3 đến ngày 26/4. Tổng cộng  hơn 8.505 tỷ đồng (gồm cả 450 tỷ tiền đặt cọc trước). Bao gồm: Tương ứng 95% cổ phần AVG (hơn 8.445 tỷ đồng) và trên 59,7 tỷ đồng là số tiền để tạm trả cho các chi phí liên quan đến dự án và khoản lãi tạm tính cho số tiền MobiFone đã thanh toán.

Toàn bộ số tiền trên được chuyển trả qua các tài khoản của MobiFone: tài khoản VietinBank chi nhánh TP Hà Nội đã thu được tổng số tiền trên 4.533 tỷ đồng, tài khoản tại BIDV chi nhánh Quang Trung thu được trên 3.971 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền tại BIDV Chi nhánh Quang Trung đang được treo lại vì MobiFone và các cổ đông AVG ký thoả thuận thực hiện trung gian thanh toán qua BIDV. Vấn đề này cũng đã được nêu rõ trong báo cáo gửi cơ quan quản lý.

Theo chia sẻ của lãnh đạo MobiFone Tổng công ty cũng đã có văn bản gửi tới Thanh tra Chính phủ để được hướng dẫn thực hiện thu hồi số tiền đã thanh toán trong việc mua 95% cổ phần AVG. Và văn phòng Chính phủ sau đó cũng có chỉ đạo yêu cầu Thanh tra Chính phủ, Bộ Thông tin & Truyền thông tiếp nhận xử lý các nội dung có liên quan. Tuy nhiên về phía MobiFone đến nay vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi cụ thể. MobiFone mong muốn Bộ Thông tin & Truyền thông sớm có các bước hướng dẫn và Thanh ta Chính phủ xác định số tiền các cổ đông chuyển nhượng để họ thực hiện đúng quy định.

Trước đó, Bộ Thông tin & Truyền thông đã báo cáo Ban Bí thư, Thường trực Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ về thông tin liên quan đến việc hủy bỏ thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần giữa Tổng công ty viễn thông di động (MobiFone) và C ông ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG). Hiện tại, MobiFone vẫn chưa thực hiện chuyển trả lại cổ phần cho nhóm cổ đông AVG.

Xem thêm

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin