Nhiều nghiên cứu và minh chứng thực tế đã khẳng định rằng tư duy " /> Nhiều nghiên cứu và minh chứng thực tế đã khẳng định rằng tư duy " /> Nhiều nghiên cứu và minh chứng thực tế đã khẳng định rằng tư duy " />
Trang:

Một cuộc sống đơn giản là thứ rất đẹp đẽ. Làm sao để sống đơn giản?

Thứ ba, 25/02/2020 | 12:31
Thứ ba, 15/07/2018 | 19:27

Một cuộc sống đơn giản là thứ rất đẹp đẽ. Làm sao để sống đơn giản?

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nhiều nghi&ecirc;n cứu v&agrave; minh chứng thực tế đ&atilde; khẳng định rằng tư duy sống đơn giản sẽ mang đến cho ch&uacute;ng ta những lợi &iacute;ch v&ocirc; c&ugrave;ng to lớn, vượt qua cả những thứ bề ngo&agrave;i như một m&agrave;n h&igrave;nh m&aacute;y t&iacute;nh &ldquo;sạch sẽ&rdquo;, nh&agrave; cửa gọn g&agrave;ng, ngăn nắp hay một tủ s&aacute;ch được sắp xếp hết sức khoa học. Cụ thể, sống đơn giản gi&uacute;p ch&uacute;ng ta c&oacute; nhiều thời gian hơn để chăm s&oacute;c cho bản th&acirc;n m&igrave;nh, cả về sức khỏe lẫn tinh thần, bớt đi được những căng thẳng, &aacute;p lực kh&ocirc;ng mong muốn v&agrave; tập trung tốt hơn v&agrave;o những điều quan trọng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sống đơn giản kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; bạn chấp nhận một cuộc sống nh&agrave;m ch&aacute;n, lười biếng, kh&ocirc;ng c&oacute; ho&agrave;i b&atilde;o hay chấp nhận sự &ldquo;b&igrave;nh thường&rdquo;. Đ&uacute;ng hơn, sống đơn giản nghĩa l&agrave;:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bạn hiểu m&igrave;nh l&agrave; a</strong>i v&agrave; cảm nhận được&nbsp;<strong>mục đ&iacute;ch sống</strong>&nbsp;của ch&iacute;nh bạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một&nbsp;nghi&ecirc;n cứu&nbsp;kh&aacute;c của Đại học Y Harvard gần đ&acirc;y cũng cho biết, nếu bạn c&oacute; &yacute; thức cao hơn về mục đ&iacute;ch sống, bạn sẽ khỏe mạnh hơn cả về thế chất, tinh thần khi về gi&agrave;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Làm sao để có cuộc sống đơn giản" src="/Content/editorimages/images/song-co-muc-dich.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Sống c&oacute; mục đ&iacute;ch gi&uacute;p con người khỏe mạnh hơn.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn kh&ocirc;ng bị chi phối bởi những thứ xung quanh,&nbsp;<strong>tất cả những g&igrave; bạn l&agrave;m v&agrave; bạn nghĩ đều c&oacute; c&ugrave;ng một hướng đi</strong>. Bạn kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng bị ph&acirc;n t&aacute;n hay phức tạp h&oacute;a mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của bạn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Mọi thứ trong cuộc sống với bạn đều h&agrave;i h&ograve;a</strong>, kể cả những kh&oacute; khăn hay thuận lợi, l&uacute;c m&acirc;u thuẫn hay y&ecirc;n b&igrave;nh, cả những điều to lớn cho tới những điều nhỏ nhặt.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Sống đơn giản l&agrave; một qu&aacute; tr&igrave;nh chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; một điểm đến</strong>. Sống đơn giản l&agrave; lựa chọn chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; một cuộc đua. V&agrave; sống đơn giản kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; bạn kh&ocirc;ng bao giờ cảm thấy buồn b&atilde; trong cuộc sống. Bởi n&oacute; l&agrave; một qu&aacute; tr&igrave;nh v&agrave; việc bạn lung lay trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&oacute; l&agrave; điều chấp nhận được. Điều quan trọng nhất đ&oacute; l&agrave; bạn kh&ocirc;ng ngừng cố gắng để ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n m&igrave;nh trong chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh vươn tới một cuộc sống đơn giản.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dưới đ&acirc;y l&agrave; những&nbsp;lời khuy&ecirc;n nhỏ gi&uacute;p bạn đơn giản h&oacute;a cuộc sống của m&igrave;nh. B&iacute; quyết ở đ&acirc;y l&agrave; đừng vội v&agrave;ng thực hiện cả 5 c&aacute;i m&agrave; h&atilde;y lựa chọn một c&aacute;i ph&ugrave; hợp với bạn nhất để bắt đầu.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tập trung v&agrave;o một việc duy nhất</strong>: Tạm ngưng tất cả những thứ kh&aacute;c, đặt điện thoại của bạn ra xa v&agrave; chỉ tập trung l&agrave;m việc đ&atilde; chọn. Nếu đang đọc b&agrave;i viết n&agrave;y, h&atilde;y tập trung đọc v&agrave; đừng l&agrave;m bất cứ thứ g&igrave; cho tới khi đọc xong. Khi bạn quyết định kiểm tra c&aacute;c th&ocirc;ng b&aacute;o tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, h&atilde;y check tất cả một lần v&agrave; l&agrave;m n&oacute; với sự thoải m&aacute;i nhất c&oacute; thể. Khi đi bộ, tốt nhất l&agrave; đừng nghe hay nghĩ về bất cứ thứ g&igrave; kh&aacute;c ngo&agrave;i quan s&aacute;t thi&ecirc;n nhi&ecirc;n xung quanh bạn. Một thứ tại một thời điểm: rửa b&aacute;t đĩa,&nbsp;viết l&aacute;ch, ăn uống&hellip; Đ&acirc;y l&agrave; &yacute; tưởng rất đơn giản v&agrave; n&oacute; c&oacute; thể thực hiện ngay b&acirc;y giờ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Sử dụng những khoảng nghỉ ngơi ngắn để tập c&aacute;c b&agrave;i thiền nhỏ</strong>: Khi l&agrave;m xong một c&ocirc;ng việc, thay v&igrave; vội v&agrave;ng chuyển sang l&agrave;m việc tiếp theo th&igrave; h&atilde;y tận hưởng khoảng nghỉ ngơi ngắn đ&oacute;. H&atilde;y để &yacute; tới cảm x&uacute;c của bạn, những thứ xung quanh bạn l&uacute;c đ&oacute;, điều bạn đ&atilde; l&agrave;m xong, &yacute; định của bạn cho việc tiếp theo bạn phải l&agrave;m. Khi đi tới một nơi kh&aacute;c, cho d&ugrave; đ&oacute; l&agrave; một ph&ograve;ng kh&aacute;c ở nơi bạn l&agrave;m việc hay một địa điểm n&agrave;o đ&oacute; xa hơn&hellip;, h&atilde;y tận hưởng ho&agrave;n to&agrave;n khoảng thời gian bạn c&oacute; như thể n&oacute; cũng quan trọng như bất cứ việc n&agrave;o kh&aacute;c bạn l&agrave;m, đừng vội v&agrave;ng l&agrave;m cho xong chuyện.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Bỏ đi một sự cam kết</strong>: Cuộc sống của ch&uacute;ng ta trở n&ecirc;n rối rắm, bận rộn bởi v&igrave; ch&uacute;ng ta n&oacute;i &ldquo;c&oacute;&rdquo; qu&aacute; nhiều, v&agrave; những cam kết của ch&uacute;ng ta chồng chất theo thời gian. Bạn c&oacute; thể đơn giản h&oacute;a cuộc sống rất nhiều bằng c&aacute;ch bỏ đi một sự cam kết. Thứ g&igrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m bạn h&agrave;i l&ograve;ng? Bạn c&oacute; thể tho&aacute;t khỏi sự rối rắm đ&oacute; bằng c&aacute;ch n&oacute;i với họ rằng bạn thực sự kh&ocirc;ng c&ograve;n thời gian? H&atilde;y luyện tập n&oacute;i &ldquo;kh&ocirc;ng&rdquo; với sự ch&acirc;n th&agrave;nh v&agrave; lịch sự.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Dọn dẹp kh&ocirc;ng gian</strong>: T&igrave;m một g&oacute;c nhỏ trong nh&agrave; hoặc nơi l&agrave;m việc v&agrave; bắt đầu dọn dẹp từ vị tr&iacute; đ&oacute;. Chẳng hạn, bạn sẽ bắt đầu dọn dẹp ngăn k&eacute;o, b&agrave;n l&agrave;m việc rồi mở rộng ra dần tủ s&aacute;ch&hellip; Một vị tr&iacute; mỗi tuần v&agrave; chỉ sau một th&aacute;ng l&agrave; bạn sẽ thấy ng&ocirc;i nh&agrave; của m&igrave;nh trở n&ecirc;n gọn g&agrave;ng v&agrave; y&ecirc;n b&igrave;nh hơn trước đấy.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Hiện diện đầy đủ khi ở cạnh ai đ&oacute;</strong>: H&atilde;y lựa chọn một người m&agrave; bạn mong muốn được tr&ograve; chuyện một c&aacute;ch thoải m&aacute;i v&agrave; nhập t&acirc;m với họ. H&atilde;y cất điện thoại, dừng tất cả c&aacute;c suy nghĩ kh&aacute;c v&agrave; chỉ tập trung v&agrave;o cuộc n&oacute;i chuyện giữa bạn với họ. Lắng nghe họ. Cố gắng quan s&aacute;t họ. Mở rộng tr&aacute;i tim. Gửi đến họ t&igrave;nh y&ecirc;u. Nếu l&agrave;m vậy với một người mỗi ng&agrave;y th&igrave; cuộc sống của bạn sẽ trở n&ecirc;n tốt hơn v&agrave; bạn sẽ c&oacute; những mối quan hệ tốt hơn nhiều.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; những&nbsp;thứ nhỏ nhặt m&agrave; bạn c&oacute; thể l&agrave;m bất kể c&oacute; chuyện g&igrave; xảy ra với bạn h&ocirc;m nay &ndash; nhớ rằng đừng l&agrave;m tất cả c&ugrave;ng l&uacute;c m&agrave; h&atilde;y chọn một th&ocirc;i nh&eacute;.</strong></span></span></p>

- Khi cơ thể và tâm hồn cần được nghỉ ngơi một cách chủ động / Làm thế nào để bạn có thể nghỉ ngơi một cách chủ động?

Nhiều nghiên cứu và minh chứng thực tế đã khẳng định rằng tư duy sống đơn giản sẽ mang đến cho chúng ta những lợi ích vô cùng to lớn, vượt qua cả những thứ bề ngoài như một màn hình máy tính “sạch sẽ”, nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp hay một tủ sách được sắp xếp hết sức khoa học. Cụ thể, sống đơn giản giúp chúng ta có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho bản thân mình, cả về sức khỏe lẫn tinh thần, bớt đi được những căng thẳng, áp lực không mong muốn và tập trung tốt hơn vào những điều quan trọng.

Sống đơn giản không có nghĩa là bạn chấp nhận một cuộc sống nhàm chán, lười biếng, không có hoài bão hay chấp nhận sự “bình thường”. Đúng hơn, sống đơn giản nghĩa là:

Bạn hiểu mình là ai và cảm nhận được mục đích sống của chính bạn.

Một nghiên cứu khác của Đại học Y Harvard gần đây cũng cho biết, nếu bạn có ý thức cao hơn về mục đích sống, bạn sẽ khỏe mạnh hơn cả về thế chất, tinh thần khi về già. 

Làm sao để có cuộc sống đơn giản

Sống có mục đích giúp con người khỏe mạnh hơn.

Bạn không bị chi phối bởi những thứ xung quanh, tất cả những gì bạn làm và bạn nghĩ đều có cùng một hướng đi. Bạn không dễ dàng bị phân tán hay phức tạp hóa mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của bạn.

Mọi thứ trong cuộc sống với bạn đều hài hòa, kể cả những khó khăn hay thuận lợi, lúc mâu thuẫn hay yên bình, cả những điều to lớn cho tới những điều nhỏ nhặt.

Sống đơn giản là một quá trình chứ không phải là một điểm đến. Sống đơn giản là lựa chọn chứ không phải là một cuộc đua. Và sống đơn giản không có nghĩa là bạn không bao giờ cảm thấy buồn bã trong cuộc sống. Bởi nó là một quá trình và việc bạn lung lay trong quá trình đó là điều chấp nhận được. Điều quan trọng nhất đó là bạn không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân mình trong chuyến hành trình vươn tới một cuộc sống đơn giản.

Dưới đây là những lời khuyên nhỏ giúp bạn đơn giản hóa cuộc sống của mình. Bí quyết ở đây là đừng vội vàng thực hiện cả 5 cái mà hãy lựa chọn một cái phù hợp với bạn nhất để bắt đầu.

Tập trung vào một việc duy nhất: Tạm ngưng tất cả những thứ khác, đặt điện thoại của bạn ra xa và chỉ tập trung làm việc đã chọn. Nếu đang đọc bài viết này, hãy tập trung đọc và đừng làm bất cứ thứ gì cho tới khi đọc xong. Khi bạn quyết định kiểm tra các thông báo trên mạng xã hội, hãy check tất cả một lần và làm nó với sự thoải mái nhất có thể. Khi đi bộ, tốt nhất là đừng nghe hay nghĩ về bất cứ thứ gì khác ngoài quan sát thiên nhiên xung quanh bạn. Một thứ tại một thời điểm: rửa bát đĩa, viết lách, ăn uống… Đây là ý tưởng rất đơn giản và nó có thể thực hiện ngay bây giờ.

Sử dụng những khoảng nghỉ ngơi ngắn để tập các bài thiền nhỏ: Khi làm xong một công việc, thay vì vội vàng chuyển sang làm việc tiếp theo thì hãy tận hưởng khoảng nghỉ ngơi ngắn đó. Hãy để ý tới cảm xúc của bạn, những thứ xung quanh bạn lúc đó, điều bạn đã làm xong, ý định của bạn cho việc tiếp theo bạn phải làm. Khi đi tới một nơi khác, cho dù đó là một phòng khác ở nơi bạn làm việc hay một địa điểm nào đó xa hơn…, hãy tận hưởng hoàn toàn khoảng thời gian bạn có như thể nó cũng quan trọng như bất cứ việc nào khác bạn làm, đừng vội vàng làm cho xong chuyện.

Bỏ đi một sự cam kết: Cuộc sống của chúng ta trở nên rối rắm, bận rộn bởi vì chúng ta nói “có” quá nhiều, và những cam kết của chúng ta chồng chất theo thời gian. Bạn có thể đơn giản hóa cuộc sống rất nhiều bằng cách bỏ đi một sự cam kết. Thứ gì không làm bạn hài lòng? Bạn có thể thoát khỏi sự rối rắm đó bằng cách nói với họ rằng bạn thực sự không còn thời gian? Hãy luyện tập nói “không” với sự chân thành và lịch sự.

Dọn dẹp không gian: Tìm một góc nhỏ trong nhà hoặc nơi làm việc và bắt đầu dọn dẹp từ vị trí đó. Chẳng hạn, bạn sẽ bắt đầu dọn dẹp ngăn kéo, bàn làm việc rồi mở rộng ra dần tủ sách… Một vị trí mỗi tuần và chỉ sau một tháng là bạn sẽ thấy ngôi nhà của mình trở nên gọn gàng và yên bình hơn trước đấy.

Hiện diện đầy đủ khi ở cạnh ai đó: Hãy lựa chọn một người mà bạn mong muốn được trò chuyện một cách thoải mái và nhập tâm với họ. Hãy cất điện thoại, dừng tất cả các suy nghĩ khác và chỉ tập trung vào cuộc nói chuyện giữa bạn với họ. Lắng nghe họ. Cố gắng quan sát họ. Mở rộng trái tim. Gửi đến họ tình yêu. Nếu làm vậy với một người mỗi ngày thì cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt hơn và bạn sẽ có những mối quan hệ tốt hơn nhiều.

Trên đây là những thứ nhỏ nhặt mà bạn có thể làm bất kể có chuyện gì xảy ra với bạn hôm nay – nhớ rằng đừng làm tất cả cùng lúc mà hãy chọn một thôi nhé.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin