Trang:

Mục sư "Nước màu đỏ của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là dạng bùa ngải"

Thứ năm, 28/05/2020 | 23:42
Thứ năm, 05/05/2018 | 17:42

Mục sư "Nước màu đỏ của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là dạng bùa ngải"

<p>Trao đổi với &ocirc;ng&nbsp;Nguyễn Duy Thắng, mục sư ki&ecirc;m Chủ tịch Hiệp hội Th&ocirc;ng c&ocirc;ng Mục sư Việt Nam cho biết, loại nước m&agrave;u đỏ của &ldquo;<strong>Hội Th&aacute;nh Đức Ch&uacute;a Trời Mẹ</strong>&rdquo; như một dạng b&ugrave;a ngải, c&oacute; chất g&acirc;y nghiện l&agrave;m con người quay cuồng, ảo tưởng.</p> <p>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n đ&atilde; tr&ograve; chuyện với mục sư Nguyễn Duy Thắng &ocirc;ng l&agrave; người&nbsp;quản nhiệm Hội Th&aacute;nh Đức Ch&uacute;a Trời tại Quận B&igrave;nh T&acirc;n đồng thời l&agrave;&nbsp;Chủ tịch Hiệp hội Th&ocirc;ng c&ocirc;ng Mục sư Việt Nam.C&oacute; thể n&oacute;i đ&acirc;y l&agrave;&nbsp;những hoạt động truyền đạo tr&aacute;i ph&eacute;p, t&agrave; ph&aacute;i&nbsp;v&agrave; c&oacute; dấu hiệu l&ocirc;i k&eacute;o&nbsp;của một hội người mang t&ecirc;n&nbsp;<strong>&nbsp;Hội Th&aacute;nh Đức Ch&uacute;a Trời.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="/Content/editorimages/images/tin-tuc-5-5-1.jpg" style="height:300px; width:500px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Chủ tịch Hiệp hội Th&ocirc;ng c&ocirc;ng Mục sư Việt Nam, mục sư Nguyễn Duy Thắng.</em></p> <p>Hội nh&oacute;m người tr&ecirc;n&nbsp;do b&aacute;o ch&iacute; phanh phui trong thời gian qua&nbsp;mang t&ecirc;n gọi l&agrave;&nbsp;&ldquo;Hội Th&aacute;nh Đức Ch&uacute;a Trời Mẹ&rdquo;, nằm&nbsp;trong danh s&aacute;ch&nbsp;30 t&agrave; gi&aacute;o tại Việt Nam. Nh&oacute;m người&nbsp;n&agrave;y lại &ldquo;đ&aacute;nh lụi&rdquo; bằng việc bỏ th&ecirc;m chữ &ldquo;Mẹ&rdquo; trong t&ecirc;n gọi của hội&nbsp;l&agrave;m cho nhiều người nhầm lẫn về hội th&aacute;nh của &ocirc;ng.</p> <p><em><strong>Vừa qua, tr&ecirc;n đ&agrave;i b&aacute;o đ&atilde; phản &aacute;nh rất nhiều về 1 hội mang t&ecirc;n &ldquo;Hội Th&aacute;nh Đức Ch&uacute;a Trời&rdquo;, c&ugrave;ng c&aacute;c&nbsp;hoạt động truyền đạo&nbsp; ti&ecirc;u cực, m&ecirc; t&iacute;n dị đoan, c&oacute; t&iacute;nh chất l&ocirc;i k&eacute;o, g&acirc;y x&aacute;o trộn c&aacute;c&nbsp;gia đ&igrave;nh c&oacute; người tham gia. Đ&acirc;y c&oacute; li&ecirc;n quan đến hội th&aacute;nh của &ocirc;ng kh&ocirc;ng?</strong></em></p> <p>- Nh&oacute;m n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; liệt k&ecirc; l&agrave; phần từ 1 trong 30 t&agrave; gi&aacute;o tại Việt Nam, kh&ocirc;ng nằm trong danh s&aacute;ch&nbsp;hệ thống cơ đốc gi&aacute;o ch&iacute;nh thống.</p> <p>C&aacute;ch&nbsp;h&agrave;nh đạo của họ ho&agrave;n to&agrave;n đi ngược lại kinh th&aacute;nh của đức ch&uacute;a, vi phạm&nbsp;thuần phong mỹ tục. Do đ&oacute;, c&aacute;ch đ&acirc;y 3 năm, c&oacute; một c&acirc;u chuyện l&agrave; khoảng 50 hệ ph&aacute;i của cơ đốc gi&aacute;o ch&iacute;nh thống đ&atilde; l&agrave;m&nbsp;hội nghị về t&agrave; gi&aacute;o&nbsp;v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đưa&nbsp;&ldquo;Hội Th&aacute;nh của Đức Ch&uacute;a Trời Mẹ&rdquo; l&agrave;&nbsp;t&agrave; gi&aacute;o.</p> <p>Kh&ocirc;ng những ch&uacute;ng t&ocirc;i đưa v&agrave;o danh mục t&agrave; gi&aacute;o&nbsp;m&agrave; viện t&ocirc;n gi&aacute;o b&ecirc;n H&agrave;n Quốc cũng đưa&nbsp;họ l&agrave; t&agrave; gi&aacute;o từ l&acirc;u.</p> <p>Xin được ch&uacute; th&iacute;ch&nbsp;l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;kh&aacute;c họ, kh&ocirc;ng c&oacute; mối&nbsp;li&ecirc;n hệ hay sinh hoạt g&igrave; với nh&oacute;m hội n&agrave;y cả.</p> <p>Li&ecirc;n quan đến những hoạt động truyền đạo tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave; c&oacute; dấu hiệu g&acirc;y mất an ninh trật tự của một hội nh&oacute;m mang t&ecirc;n&nbsp;<strong>&nbsp;Hội Th&aacute;nh Đức Ch&uacute;a Trời&nbsp;</strong>, PV&nbsp;<em>VTC News</em>&nbsp;đ&atilde; tr&ograve; chuyện với &ocirc;ng Nguyễn Duy Thắng, Mục sư quản nhiệm Hội Th&aacute;nh Đức Ch&uacute;a Trời tại B&igrave;nh T&acirc;n, Chủ tịch Hiệp hội Th&ocirc;ng c&ocirc;ng Mục sư Việt Nam.</p> <p>Theo &ocirc;ng Thắng, hội nh&oacute;m do b&aacute;o ch&iacute; phản &aacute;nh trong thời gian qua thực chất mang t&ecirc;n &ldquo;Hội Th&aacute;nh Đức Ch&uacute;a Trời Mẹ&rdquo;, được liệt k&ecirc; l&agrave; 1 trong 30 t&agrave; gi&aacute;o tại Việt Nam. Tuy nhi&ecirc;n, nh&oacute;m n&agrave;y lại &ldquo;đ&aacute;nh lận con đen&rdquo; bằng việc bỏ chữ &ldquo;Mẹ&rdquo; trong t&ecirc;n gọi khiến nhiều người nhầm tưởng về hội th&aacute;nh của &ocirc;ng.</p> <p><em><strong>- Thời gian qua, b&aacute;o ch&iacute; phản &aacute;nh rất nhiều về hội nh&oacute;m mang t&ecirc;n &ldquo;Hội Th&aacute;nh Đức Ch&uacute;a Trời&rdquo;, với hoạt động truyền đạo c&oacute; biểu hiện ti&ecirc;u cực, m&ecirc; t&iacute;n dị đoan, g&acirc;y mất an ninh trật tự v&agrave; x&aacute;o trộn c&aacute;c&nbsp;gia đ&igrave;nh. Đ&oacute; c&oacute; phải hội th&aacute;nh của &ocirc;ng?</strong></em></p> <p>Trước hết, nh&oacute;m n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; liệt k&ecirc; l&agrave; t&agrave; gi&aacute;o, chứ kh&ocirc;ng nằm trong hệ thống cơ đốc gi&aacute;o ch&iacute;nh thống.</p> <p>C&aacute;i t&ocirc;n chỉ h&agrave;nh đạo của họ đi ngược lại kinh th&aacute;nh, ngược lại thuần phong mỹ tục. Ch&iacute;nh việc v&igrave; họ l&agrave;m, n&ecirc;n c&aacute;ch đ&acirc;y khoảng 3 năm, gần 50 hệ ph&aacute;i của cơ đốc gi&aacute;o ch&iacute;nh thống đ&atilde; c&oacute; 1 hội nghị về t&agrave; gi&aacute;o v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; liệt k&ecirc; &ldquo;Hội Th&aacute;nh của Đức Ch&uacute;a Trời Mẹ&rdquo; v&agrave;o nh&oacute;m t&agrave; gi&aacute;o.</p> <p>Kh&ocirc;ng chỉ ch&uacute;ng t&ocirc;i liệt k&ecirc; m&agrave; ngay viện nghi&ecirc;n cứu t&ocirc;n gi&aacute;o của H&agrave;n Quốc cũng liệt k&ecirc; họ l&agrave; t&agrave; gi&aacute;o từ l&acirc;u.</p> <p>Xin được đ&iacute;nh ch&iacute;nh l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c họ, kh&ocirc;ng li&ecirc;n hệ hay sinh hoạt g&igrave; với họ cả.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/tin-tuc-5-5-2.jpg" style="height:300px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Cơ sở hộ th&aacute;nh tại Quận B&igrave;nh T&acirc;n của mục sư Nguyễn Duy Thắng</em></p> <p><em><strong>- L&agrave;m sao biết l&agrave;&nbsp;hội th&aacute;nh của &ocirc;ng kh&ocirc;ng c&oacute;&nbsp;li&ecirc;n quan đến hội th&aacute;nh m&agrave; nhiều tờ b&aacute;o đang&nbsp;phản &aacute;nh?</strong></em></p> <p>Thứ nhất: Hội th&aacute;nh của ch&uacute;ng t&ocirc;i được&nbsp;th&agrave;nh lập từ năm&nbsp;1997, cho đến 2007 th&igrave; được nh&agrave; nước&nbsp;cho ph&eacute;p hoạt động.</p> <p>Ngay hiện tại, thật giả kh&oacute; lường, tại&nbsp;Việt Nam c&oacute; đến 30 hội th&aacute;nh t&agrave; gi&aacute;o, v&agrave; c&oacute;&nbsp;rất nhiều Hội Th&aacute;nh Đức Ch&uacute;a Trời.</p> <p>Thứ hai: T&ocirc;i biết tới nay&nbsp;c&oacute; đến 3 nh&oacute;m c&oacute; tr&ugrave;ng t&ecirc;n gọi l&agrave; Hội Th&aacute;nh Đức Ch&uacute;a Trời được nh&agrave; nước c&ocirc;ng nhận theo chỉ thị 01. trong đ&oacute;&nbsp;c&oacute; hội th&aacute;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;tại Quận&nbsp;B&igrave;nh T&acirc;n.</p> <p>Th&ecirc;m nữa l&agrave; Hội Th&aacute;nh Đức Ch&uacute;a Trời tại Việt Nam nằm tr&ecirc;n đường CMT8, th&ecirc;m&nbsp;nữa l&agrave; của một&nbsp;hội th&aacute;nh nằm tr&ecirc;n&nbsp;đường Khu&ocirc;ng Việt,&hellip; đều đ&atilde; c&ocirc;ng nhận ch&iacute;nh thống. C&ograve;n một số hội người kh&aacute;c nằm&nbsp;ở c&aacute;c địa phương, tự sinh hoạt nhưng chưa được nh&agrave; nước cho ph&eacute;p sinh hoạt t&iacute;n ngưỡng, t&ocirc;n gi&aacute;o.</p> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; bị&nbsp;ảnh hưởng nhiều v&igrave; gia đ&igrave;nh v&agrave; anh em trong hội ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;nghĩ rằng, m&igrave;nh cũng l&agrave; t&agrave; gi&aacute;o, l&agrave;m những việc tr&aacute;i với thuần phong mỹ tục, thực ra kh&ocirc;ng phải như vậy. Do đ&oacute;, t&ocirc;i xin khẳng định với b&aacute;o ch&iacute; rằng, hội nh&oacute;m ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng phải l&agrave; &ldquo;Đức Ch&uacute;a Trời Mẹ&rdquo; v&agrave; đề nghị họ sử dụng đầy đủ t&ecirc;n gọi của nh&oacute;m họ, kh&ocirc;ng được g&acirc;y ảnh hưởng xấu cho ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c t&iacute;n đồ, t&iacute;n hữu của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p> <p><em><strong>- Vậy, l&agrave;m sao để ph&acirc;n biệt một hội th&aacute;nh l&agrave; ch&aacute;nh gi&aacute;o hay t&agrave; gi&aacute;o?</strong></em></p> <p>Như thường lệ hệ ph&aacute;i c&ocirc;ng gi&aacute;o ch&iacute;nh thống cho rằng, c&aacute;ch ph&acirc;n biệt&nbsp;t&agrave; gi&aacute;o l&agrave; nghịch lại lời ch&uacute;a, pha lẫn chế biến, trộn pha theo &yacute; tưởng v&agrave; &yacute; ch&iacute;&nbsp;họ.&nbsp;Họ đ&atilde; đưa ra&nbsp;ng&agrave;y tận thế đ&atilde; tới gần, ng&agrave;y n&agrave;y sắp tới&nbsp;v&agrave; Ch&uacute;a t&aacute;i l&acirc;m l&agrave; sẽ đến v&agrave; cứu rỗi họ.</p> <p>Rao giảng ph&uacute;c &acirc;m l&agrave; đi rao giảng t&igrave;nh y&ecirc;u của Ch&uacute;a ban tặng cho con người, đưa ra&nbsp;sự cứu rỗi, về&nbsp;t&igrave;nh y&ecirc;u, sự giải cứu khỏi tội lỗi. Người ta tin Ch&uacute;a v&igrave; y&ecirc;u Ch&uacute;a v&agrave; thấy được t&igrave;nh y&ecirc;u thương của Ch&uacute;a, c&ograve;n hoạt động như họ lại kh&ocirc;ng đ&uacute;ng kinh th&aacute;nh của đức ch&uacute;a.</p> <p style="text-align:right"><a href="https://danhbavieclam.vn"><em><strong>Danhbavieclam.vn</strong></em></a></p>

- MobiFone đã nhận được hơn 8.500 tỷ đồng do các cổ đông AVG trả lại / Năm 2030 Hà Nội sẽ có thành phố thông minh gần cầu Nhật Tân

Trao đổi với ông Nguyễn Duy Thắng, mục sư kiêm Chủ tịch Hiệp hội Thông công Mục sư Việt Nam cho biết, loại nước màu đỏ của “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” như một dạng bùa ngải, có chất gây nghiện làm con người quay cuồng, ảo tưởng.

Phóng viên đã trò chuyện với mục sư Nguyễn Duy Thắng ông là người quản nhiệm Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Quận Bình Tân đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Thông công Mục sư Việt Nam.Có thể nói đây là những hoạt động truyền đạo trái phép, tà phái và có dấu hiệu lôi kéo của một hội người mang tên  Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Chủ tịch Hiệp hội Thông công Mục sư Việt Nam, mục sư Nguyễn Duy Thắng.

Hội nhóm người trên do báo chí phanh phui trong thời gian qua mang tên gọi là “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, nằm trong danh sách 30 tà giáo tại Việt Nam. Nhóm người này lại “đánh lụi” bằng việc bỏ thêm chữ “Mẹ” trong tên gọi của hội làm cho nhiều người nhầm lẫn về hội thánh của ông.

Vừa qua, trên đài báo đã phản ánh rất nhiều về 1 hội mang tên “Hội Thánh Đức Chúa Trời”, cùng các hoạt động truyền đạo  tiêu cực, mê tín dị đoan, có tính chất lôi kéo, gây xáo trộn các gia đình có người tham gia. Đây có liên quan đến hội thánh của ông không?

- Nhóm này chúng tôi đã liệt kê là phần từ 1 trong 30 tà giáo tại Việt Nam, không nằm trong danh sách hệ thống cơ đốc giáo chính thống.

Cách hành đạo của họ hoàn toàn đi ngược lại kinh thánh của đức chúa, vi phạm thuần phong mỹ tục. Do đó, cách đây 3 năm, có một câu chuyện là khoảng 50 hệ phái của cơ đốc giáo chính thống đã làm hội nghị về tà giáo và chúng tôi đã đưa “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” là tà giáo.

Không những chúng tôi đưa vào danh mục tà giáo mà viện tôn giáo bên Hàn Quốc cũng đưa họ là tà giáo từ lâu.

Xin được chú thích là chúng tôi khác họ, không có mối liên hệ hay sinh hoạt gì với nhóm hội này cả.

Liên quan đến những hoạt động truyền đạo trái phép và có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự của một hội nhóm mang tên  Hội Thánh Đức Chúa Trời , PV VTC News đã trò chuyện với ông Nguyễn Duy Thắng, Mục sư quản nhiệm Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Bình Tân, Chủ tịch Hiệp hội Thông công Mục sư Việt Nam.

Theo ông Thắng, hội nhóm do báo chí phản ánh trong thời gian qua thực chất mang tên “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, được liệt kê là 1 trong 30 tà giáo tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhóm này lại “đánh lận con đen” bằng việc bỏ chữ “Mẹ” trong tên gọi khiến nhiều người nhầm tưởng về hội thánh của ông.

- Thời gian qua, báo chí phản ánh rất nhiều về hội nhóm mang tên “Hội Thánh Đức Chúa Trời”, với hoạt động truyền đạo có biểu hiện tiêu cực, mê tín dị đoan, gây mất an ninh trật tự và xáo trộn các gia đình. Đó có phải hội thánh của ông?

Trước hết, nhóm này chúng tôi đã liệt kê là tà giáo, chứ không nằm trong hệ thống cơ đốc giáo chính thống.

Cái tôn chỉ hành đạo của họ đi ngược lại kinh thánh, ngược lại thuần phong mỹ tục. Chính việc vì họ làm, nên cách đây khoảng 3 năm, gần 50 hệ phái của cơ đốc giáo chính thống đã có 1 hội nghị về tà giáo và chúng tôi đã liệt kê “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” vào nhóm tà giáo.

Không chỉ chúng tôi liệt kê mà ngay viện nghiên cứu tôn giáo của Hàn Quốc cũng liệt kê họ là tà giáo từ lâu.

Xin được đính chính là chúng tôi hoàn toàn khác họ, không liên hệ hay sinh hoạt gì với họ cả.

Cơ sở hộ thánh tại Quận Bình Tân của mục sư Nguyễn Duy Thắng

- Làm sao biết là hội thánh của ông không có liên quan đến hội thánh mà nhiều tờ báo đang phản ánh?

Thứ nhất: Hội thánh của chúng tôi được thành lập từ năm 1997, cho đến 2007 thì được nhà nước cho phép hoạt động.

Ngay hiện tại, thật giả khó lường, tại Việt Nam có đến 30 hội thánh tà giáo, và có rất nhiều Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Thứ hai: Tôi biết tới nay có đến 3 nhóm có trùng tên gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời được nhà nước công nhận theo chỉ thị 01. trong đó có hội thánh chúng tôi tại Quận Bình Tân.

Thêm nữa là Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Việt Nam nằm trên đường CMT8, thêm nữa là của một hội thánh nằm trên đường Khuông Việt,… đều đã công nhận chính thống. Còn một số hội người khác nằm ở các địa phương, tự sinh hoạt nhưng chưa được nhà nước cho phép sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo.

Chúng tôi đã bị ảnh hưởng nhiều vì gia đình và anh em trong hội chúng tôi nghĩ rằng, mình cũng là tà giáo, làm những việc trái với thuần phong mỹ tục, thực ra không phải như vậy. Do đó, tôi xin khẳng định với báo chí rằng, hội nhóm chúng tôi không phải là “Đức Chúa Trời Mẹ” và đề nghị họ sử dụng đầy đủ tên gọi của nhóm họ, không được gây ảnh hưởng xấu cho chúng tôi và các tín đồ, tín hữu của chúng tôi.

- Vậy, làm sao để phân biệt một hội thánh là chánh giáo hay tà giáo?

Như thường lệ hệ phái công giáo chính thống cho rằng, cách phân biệt tà giáo là nghịch lại lời chúa, pha lẫn chế biến, trộn pha theo ý tưởng và ý chí họ. Họ đã đưa ra ngày tận thế đã tới gần, ngày này sắp tới và Chúa tái lâm là sẽ đến và cứu rỗi họ.

Rao giảng phúc âm là đi rao giảng tình yêu của Chúa ban tặng cho con người, đưa ra sự cứu rỗi, về tình yêu, sự giải cứu khỏi tội lỗi. Người ta tin Chúa vì yêu Chúa và thấy được tình yêu thương của Chúa, còn hoạt động như họ lại không đúng kinh thánh của đức chúa.

Danhbavieclam.vn

Xem thêm

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)