Grant Cardone triệu phú nổi tiếng ở Mỹ, tác giả của một số sách bán " /> Grant Cardone triệu phú nổi tiếng ở Mỹ, tác giả của một số sách bán " /> Grant Cardone triệu phú nổi tiếng ở Mỹ, tác giả của một số sách bán " />
Trang:

Muốn thành công, đừng mù quáng tin vào câu nói “hãy cứ là chính mình”

Thứ ba, 25/02/2020 | 23:12
Thứ ba, 30/05/2018 | 09:18

Muốn thành công, đừng mù quáng tin vào câu nói “hãy cứ là chính mình”

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Grant Cardone&nbsp;triệu ph&uacute;&nbsp;nổi tiếng ở Mỹ,&nbsp;t&aacute;c giả của một số s&aacute;ch b&aacute;n chạy nhất New York Times v&agrave; cũng l&agrave; một nh&agrave; tư vấn cho rất&nbsp;nhiều c&ocirc;ng ty trong danh s&aacute;ch Fortune 500.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mặc d&ugrave; c&oacute; khởi đầu kh&ocirc;ng mấy tốt đẹp nhưng bằng ch&iacute;nh sự cố gắng v&agrave; nỗ lực, hiện nay &ocirc;ng l&agrave; người s&aacute;ng lập v&agrave; sở hữu 3 c&ocirc;ng ty trị gi&aacute; h&agrave;ng triệu đ&ocirc;-la.&nbsp;&Ocirc;ng đ&atilde; ph&aacute;t triển nhiều chương tr&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng c&oacute; sức ảnh hưởng tới h&agrave;ng ngh&igrave;n người v&agrave; nhiều tổ chức kinh doanh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="Hãy cứ là chính mình" src="/Content/editorimages/images/hay-cu-la-chinh-minh.jpg" style="height:300px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Grant Cardone&nbsp;ph&aacute;t triển nhiều chương tr&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng</em>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Viết về những ng&agrave;y kh&oacute; khăn của việc tự kinh doanh, triệu ph&uacute; chia sẻ:<em> &quot;Hơn 30 năm trước, t&ocirc;i đ&atilde; bị ph&aacute; sản v&agrave; nghiện ngập. Nhưng nếu ai đ&oacute; n&oacute;i với t&ocirc;i&quot; h&atilde;y cứ&nbsp;l&agrave; ch&iacute;nh m&igrave;nh&quot; ở thời điểm đ&oacute;, chắc t&ocirc;i vẫn c&ograve;n đang loay hoay&nbsp;trong một thị trấn nhỏ ở Lake Charles, Louisiana, sống trong một ng&ocirc;i nh&agrave; gạch nhỏ v&agrave; đắm m&igrave;nh trong sự tuyệt vọng v&agrave; ngh&egrave;o khổ&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Grant Cardone cho biết, để th&agrave;nh c&ocirc;ng, điều bạn thực sự cần l&agrave;m l&agrave; trở th&agrave;nh một người kh&aacute;c - một sự thay thế thực sự cho bản th&acirc;n bạn ngay b&acirc;y giờ. Bạn kh&ocirc;ng cần phải trở th&agrave;nh bản sao của bất cứ ai, nhưng bạn n&ecirc;n học hỏi từ họ để trở th&agrave;nh người kh&aacute;c trước khi kh&aacute;m ph&aacute; ra bạn thực sự l&agrave; ai.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">&quot;T&ocirc;i hiện tại kh&ocirc;ng giống với t&ocirc;i trong qu&aacute; khứ, đ&oacute; l&agrave; v&igrave; t&ocirc;i đ&atilde; trở th&agrave;nh người t&ocirc;i muốn trở th&agrave;nh.&quot; Nếu bạn muốn l&agrave; ch&iacute;nh m&igrave;nh, trước ti&ecirc;n bạn cần phải biết bản chất thật sự. Sau đ&oacute; bạn sẽ nhận ra rằng th&oacute;i quen xấu, suy nghĩ ti&ecirc;u cực v&agrave; h&agrave;nh vi của ch&iacute;nh bạn cần phải được thay thế. Bằng c&aacute;ch nh&igrave;n v&agrave;o những người th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn bạn b&acirc;y giờ, bạn sẽ thấy những khiếm khuyết của ch&iacute;nh m&igrave;nh&quot;.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hầu hết mọi người kh&ocirc;ng thực sự hiểu họ l&agrave; ai, v&igrave; vậy họ c&oacute; xu hướng theo d&otilde;i người kh&aacute;c để xem họ c&oacute; thể l&agrave; ai. Điều n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n b&igrave;nh thường v&agrave; dễ chấp nhận. Chẳng hạn như:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Nếu th&acirc;n h&igrave;nh của bạn qu&aacute; khổ, th&igrave; bạn mong muốn c&oacute; một th&acirc;n h&igrave;nh đều đặn, săn chắc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">-&nbsp;Nếu bạn eo hẹp t&agrave;i ch&iacute;nh, bạn lu&ocirc;n mong ước trở th&agrave;nh một người th&agrave;nh c&ocirc;ng, thu nhập ổn định hay gi&agrave;u c&oacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cho d&ugrave; con đường&nbsp;th&agrave;nh c&ocirc;ng của bạn&nbsp;như thế n&agrave;o đi nữa, lu&ocirc;n lu&ocirc;n c&oacute; một khu&ocirc;n mẫu để bạn học hỏi. Đ&acirc;y cũng l&agrave; c&aacute;ch t&ocirc;i đạt được th&agrave;nh c&ocirc;ng cho bản th&acirc;n m&igrave;nh bằng c&aacute;ch trở th&agrave;nh một người kh&aacute;c cũng l&agrave; một phần để trở th&agrave;nh ch&iacute;nh m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;H&atilde;y cứ l&agrave; ch&iacute;nh m&igrave;nh&rdquo;. L&agrave; một kẻ nợ nần chồng chất? Một người mất phương hướng? Hay một người lu&ocirc;n ph&agrave;n n&agrave;n về cuộc đời của bản th&acirc;n?&nbsp;Kh&ocirc;ng. Đừng &ldquo;chỉ l&agrave; ch&iacute;nh m&igrave;nh&rdquo; như vậy, h&atilde;y học tập&nbsp;từ những người kh&aacute;c tốt hơn để trở th&agrave;nh một phi&ecirc;n bản thực sự tốt hơn của ch&iacute;nh bạn. Khi đ&oacute; bạn c&oacute; thể l&agrave;m mọi điều m&agrave; người ta cho l&agrave; kh&ocirc;ng thể!</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">DanhBaViecLam.vn</span></strong></p>

- Chi cả trăm triệu đồng phụ huynh cho con mình du học hè / Top những Công Ty có nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam

Grant Cardone triệu phú nổi tiếng ở Mỹ, tác giả của một số sách bán chạy nhất New York Times và cũng là một nhà tư vấn cho rất nhiều công ty trong danh sách Fortune 500.

Mặc dù có khởi đầu không mấy tốt đẹp nhưng bằng chính sự cố gắng và nỗ lực, hiện nay ông là người sáng lập và sở hữu 3 công ty trị giá hàng triệu đô-la. Ông đã phát triển nhiều chương trình bán hàng có sức ảnh hưởng tới hàng nghìn người và nhiều tổ chức kinh doanh.

Hãy cứ là chính mình

Grant Cardone phát triển nhiều chương trình bán hàng.

Viết về những ngày khó khăn của việc tự kinh doanh, triệu phú chia sẻ: "Hơn 30 năm trước, tôi đã bị phá sản và nghiện ngập. Nhưng nếu ai đó nói với tôi" hãy cứ là chính mình" ở thời điểm đó, chắc tôi vẫn còn đang loay hoay trong một thị trấn nhỏ ở Lake Charles, Louisiana, sống trong một ngôi nhà gạch nhỏ và đắm mình trong sự tuyệt vọng và nghèo khổ".

Grant Cardone cho biết, để thành công, điều bạn thực sự cần làm là trở thành một người khác - một sự thay thế thực sự cho bản thân bạn ngay bây giờ. Bạn không cần phải trở thành bản sao của bất cứ ai, nhưng bạn nên học hỏi từ họ để trở thành người khác trước khi khám phá ra bạn thực sự là ai.

"Tôi hiện tại không giống với tôi trong quá khứ, đó là vì tôi đã trở thành người tôi muốn trở thành." Nếu bạn muốn là chính mình, trước tiên bạn cần phải biết bản chất thật sự. Sau đó bạn sẽ nhận ra rằng thói quen xấu, suy nghĩ tiêu cực và hành vi của chính bạn cần phải được thay thế. Bằng cách nhìn vào những người thành công hơn bạn bây giờ, bạn sẽ thấy những khiếm khuyết của chính mình".

Hầu hết mọi người không thực sự hiểu họ là ai, vì vậy họ có xu hướng theo dõi người khác để xem họ có thể là ai. Điều này hoàn toàn bình thường và dễ chấp nhận. Chẳng hạn như:

- Nếu thân hình của bạn quá khổ, thì bạn mong muốn có một thân hình đều đặn, săn chắc.

- Nếu bạn eo hẹp tài chính, bạn luôn mong ước trở thành một người thành công, thu nhập ổn định hay giàu có.

Cho dù con đường thành công của bạn như thế nào đi nữa, luôn luôn có một khuôn mẫu để bạn học hỏi. Đây cũng là cách tôi đạt được thành công cho bản thân mình bằng cách trở thành một người khác cũng là một phần để trở thành chính mình.

“Hãy cứ là chính mình”. Là một kẻ nợ nần chồng chất? Một người mất phương hướng? Hay một người luôn phàn nàn về cuộc đời của bản thân? Không. Đừng “chỉ là chính mình” như vậy, hãy học tập từ những người khác tốt hơn để trở thành một phiên bản thực sự tốt hơn của chính bạn. Khi đó bạn có thể làm mọi điều mà người ta cho là không thể!

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin