Một nhóm các nhà phân tích cho rằng thỏa thuận giữa" /> Một nhóm các nhà phân tích cho rằng thỏa thuận giữa" /> Một nhóm các nhà phân tích cho rằng thỏa thuận giữa" />
Trang:

Mỹ - EU đình chiến thương mại ảnh hưởng như thế nào đến Trung Quốc

Thứ sáu, 28/02/2020 | 23:05
Thứ sáu, 27/07/2018 | 11:54

Mỹ - EU đình chiến thương mại ảnh hưởng như thế nào đến Trung Quốc

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một nh&oacute;m c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch cho rằng thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump v&agrave; Chủ tịch Ủy ban ch&acirc;u &Acirc;u Jean-Claude Juncker h&ocirc;m 25/7 l&agrave; nỗ lực nhằm h&agrave;n gắn quan hệ với c&aacute;c đồng minh, trong bối cảnh Mỹ theo đuổi cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Giảm căng thẳng thương mại với EU, tiếp theo c&oacute; thể l&agrave; với th&agrave;nh vi&ecirc;n NAFTA, kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa căng thẳng Mỹ - Trung Quốc đ&atilde; đến l&uacute;c dừng&rdquo;, Krishna Guha, ph&oacute; chủ tịch Evercore ISI, cho biết. &ldquo;Mỹ &iacute;t ra cũng đang giảm căng thẳng với đồng minh nhằm cải thiện sức mạnh cho một cuộc đọ sức k&eacute;o d&agrave;i với Trung Quốc&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Guha, Evercore ISI dự b&aacute;o sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; thỏa thuận Mỹ - Trung n&agrave;o trước năm 2019.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Thỏa thuận Mỹ - EU c&oacute; thể gi&uacute;p Trump tăng sức &eacute;p l&ecirc;n Trung Quốc, Chua Hak Bin, nh&agrave; kinh tế cấp cao tại Maybank Kim Eng Research Pte, Singapore, n&oacute;i. &ldquo;&Ocirc;ng Trump sẽ đăng đ&agrave;n v&agrave; tuy&ecirc;n bố những lời đe dọa chiến tranh thương mại của &ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; hiệu quả. Với thỏa thuận Mỹ - EU, nguy cơ một cuộc chiến thương mại to&agrave;n diện giữa Mỹ v&agrave; Trung Quốc gia tăng đ&aacute;ng kể&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, cũng c&oacute; một số quan điểm t&iacute;ch cực.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Sự sẵn s&agrave;ng của Trump trong c&aacute;ch tiếp cận EU cho thấy &ocirc;ng chủ Nh&agrave; Trắng c&oacute; thể đạt được thỏa thuận nếu đ&agrave;m ph&aacute;n với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B&igrave;nh&rdquo;, theo Andy Rothman, cựu quan chức ngoại giao Mỹ tại Bắc Kinh hiện l&agrave; chiến lược gia đầu tư tại Matthews Asia, cho biết. &ldquo;T&ocirc;i cũng nghĩ &ocirc;ng Tập n&ecirc;n c&oacute; nhiều nhượng bộ hơn &ocirc;ng Juncker, từ đ&oacute;, đ&oacute;n nhận được nhiều kết quả chắc chắn hơn từ &ocirc;ng Trump&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Ch&uacute;ng ta cũng n&ecirc;n cảnh gi&aacute;c&rdquo;, theo Deborah Elms, gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh Asian Trade Center, c&ocirc;ng ty tham vấn tại Singapore. &ldquo;EU nhận được lời hứa đ&agrave;m ph&aacute;n. Trung Quốc cũng từng được đối xử như vậy. Sau hai v&ograve;ng thương lượng, Trung Quốc lại bị Mỹ &aacute;p thuế với 50 tỷ USD h&agrave;ng h&oacute;a v&agrave; c&oacute; nguy cơ nhiều hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Mỹ- EU đình chiến ảnh hưởng Trung Quốc" src="/Content/editorimages/images/chien-tranh-thuong-mai-My-Eu(1).gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Tổng thống Mỹ Donald Trump v&agrave; Chủ tịch Ủy ban ch&acirc;u &Acirc;u Jean-Claude Juncker h&ocirc;m 25/7 l&agrave; nỗ lực nhằm h&agrave;n gắn quan hệ với c&aacute;c đồng minh.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trump đ&atilde; &aacute;p thuế 25% với 34 tỷ USD h&agrave;ng nhập khẩu từ Trung Quốc, khiến Bắc Kinh đ&aacute;p trả tương xứng ngay lập tức. 16 tỷ USD h&agrave;ng h&oacute;a c&ograve;n lại sẽ sớm chịu chung số phận. Văn ph&ograve;ng Đại diện Thương mại Mỹ đ&atilde; l&ecirc;n danh s&aacute;ch 200 tỷ USD h&agrave;ng h&oacute;a Trung Quốc tiếp theo c&oacute; thể chịu thuế 10%. &Ocirc;ng Trump dọa nhắm đến l&ecirc;n tới 500 tỷ USD, xấp xỉ tổng gi&aacute; trị xuất khẩu thường ni&ecirc;n của Trung Quốc sang Mỹ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ugrave; c&oacute; &iacute;t dấu hiệu Mỹ v&agrave; Trung Quốc sẽ đ&agrave;m ph&aacute;n, t&igrave;nh h&igrave;nh vẫn c&oacute; thể thay đổi. &Ocirc;ng Trump đ&atilde; g&acirc;y bất ngờ trước bằng việc triển khai thuế ngay cả khi Bộ trường T&agrave;i ch&iacute;nh Steven Mnuchin hồi th&aacute;ng 5 tuy&ecirc;n bố &ldquo;tạm ho&atilde;n&rdquo; chiến tranh thương mại.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Trump cũng đ&atilde; dỡ một lệnh cấm c&ocirc;ng ty Mỹ b&aacute;n sản phẩm cho c&aacute;c nh&agrave; sản xuất thiết bị viễn th&ocirc;ng của Trung Quốc, như ZTE, v&agrave; chọn c&aacute;ch tiếp cận mềm mỏng hơn trong đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c khoản đầu tư của Trung Quốc v&agrave;o nước n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">D&ugrave; giới chức Trung Quốc để mở khả năng lập thỏa thuận, họ vẫn kh&ocirc;ng chắc chắn c&oacute; tin được những người đồng cấp Mỹ hay kh&ocirc;ng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cho đến l&uacute;c n&agrave;y, quan điểm của c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch l&agrave; triển vọng c&oacute; đột ph&aacute; trong giảm căng thẳng Mỹ - Trung kh&aacute; thấp.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Nh&igrave;n chung, ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng tin những diễn biến t&iacute;ch cực gần đ&acirc;y li&ecirc;n quan thương mại Mỹ - EU l&agrave; giảm nguy cơ trong c&aacute;c tranh chấp thương mại lớn kh&aacute;c, như với Trung Quốc. Thực tế, ch&uacute;ng khả năng cao t&aacute;c động ngược lại&rdquo;, theo c&aacute;c nh&agrave; kinh tế tại Goldman Sachs.</span></span></p>

- Venezuela quyết định lùi ngày thực hiện kế hoạch đổi tiền mới / Đại gia thép Pomina lên tiếng về container chứa 100 bánh cocaine

Một nhóm các nhà phân tích cho rằng thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hôm 25/7 là nỗ lực nhằm hàn gắn quan hệ với các đồng minh, trong bối cảnh Mỹ theo đuổi cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

“Giảm căng thẳng thương mại với EU, tiếp theo có thể là với thành viên NAFTA, không có nghĩa căng thẳng Mỹ - Trung Quốc đã đến lúc dừng”, Krishna Guha, phó chủ tịch Evercore ISI, cho biết. “Mỹ ít ra cũng đang giảm căng thẳng với đồng minh nhằm cải thiện sức mạnh cho một cuộc đọ sức kéo dài với Trung Quốc”.

Theo Guha, Evercore ISI dự báo sẽ không có thỏa thuận Mỹ - Trung nào trước năm 2019.

Thỏa thuận Mỹ - EU có thể giúp Trump tăng sức ép lên Trung Quốc, Chua Hak Bin, nhà kinh tế cấp cao tại Maybank Kim Eng Research Pte, Singapore, nói. “Ông Trump sẽ đăng đàn và tuyên bố những lời đe dọa chiến tranh thương mại của ông đã có hiệu quả. Với thỏa thuận Mỹ - EU, nguy cơ một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng đáng kể”.

Tuy nhiên, cũng có một số quan điểm tích cực.

“Sự sẵn sàng của Trump trong cách tiếp cận EU cho thấy ông chủ Nhà Trắng có thể đạt được thỏa thuận nếu đàm phán với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”, theo Andy Rothman, cựu quan chức ngoại giao Mỹ tại Bắc Kinh hiện là chiến lược gia đầu tư tại Matthews Asia, cho biết. “Tôi cũng nghĩ ông Tập nên có nhiều nhượng bộ hơn ông Juncker, từ đó, đón nhận được nhiều kết quả chắc chắn hơn từ ông Trump”.

“Chúng ta cũng nên cảnh giác”, theo Deborah Elms, giám đốc điều hành Asian Trade Center, công ty tham vấn tại Singapore. “EU nhận được lời hứa đàm phán. Trung Quốc cũng từng được đối xử như vậy. Sau hai vòng thương lượng, Trung Quốc lại bị Mỹ áp thuế với 50 tỷ USD hàng hóa và có nguy cơ nhiều hơn”.

Mỹ- EU đình chiến ảnh hưởng Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hôm 25/7 là nỗ lực nhằm hàn gắn quan hệ với các đồng minh.

Trump đã áp thuế 25% với 34 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, khiến Bắc Kinh đáp trả tương xứng ngay lập tức. 16 tỷ USD hàng hóa còn lại sẽ sớm chịu chung số phận. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã lên danh sách 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc tiếp theo có thể chịu thuế 10%. Ông Trump dọa nhắm đến lên tới 500 tỷ USD, xấp xỉ tổng giá trị xuất khẩu thường niên của Trung Quốc sang Mỹ.

Dù có ít dấu hiệu Mỹ và Trung Quốc sẽ đàm phán, tình hình vẫn có thể thay đổi. Ông Trump đã gây bất ngờ trước bằng việc triển khai thuế ngay cả khi Bộ trường Tài chính Steven Mnuchin hồi tháng 5 tuyên bố “tạm hoãn” chiến tranh thương mại.

Ông Trump cũng đã dỡ một lệnh cấm công ty Mỹ bán sản phẩm cho các nhà sản xuất thiết bị viễn thông của Trung Quốc, như ZTE, và chọn cách tiếp cận mềm mỏng hơn trong đánh giá các khoản đầu tư của Trung Quốc vào nước này.

Dù giới chức Trung Quốc để mở khả năng lập thỏa thuận, họ vẫn không chắc chắn có tin được những người đồng cấp Mỹ hay không.

Cho đến lúc này, quan điểm của các nhà phân tích là triển vọng có đột phá trong giảm căng thẳng Mỹ - Trung khá thấp.

“Nhìn chung, chúng tôi không tin những diễn biến tích cực gần đây liên quan thương mại Mỹ - EU là giảm nguy cơ trong các tranh chấp thương mại lớn khác, như với Trung Quốc. Thực tế, chúng khả năng cao tác động ngược lại”, theo các nhà kinh tế tại Goldman Sachs.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin