Theo thông tin chính thức UBND TP Hà N" /> Theo thông tin chính thức UBND TP Hà N" /> Theo thông tin chính thức UBND TP Hà N" />
Trang:

Năm 2030 Hà Nội sẽ có thành phố thông minh gần cầu Nhật Tân

Thứ sáu, 03/04/2020 | 09:08
Thứ sáu, 04/05/2018 | 22:12

Năm 2030 Hà Nội sẽ có thành phố thông minh gần cầu Nhật Tân

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thức UBND TP H&agrave; Nội đ&atilde; nhận được văn bản v&agrave; hồ sơ của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư trong nước v&agrave; một nh&agrave; đầu tư&nbsp;Nhật Bản đề nghị thực hiện dự &aacute;n đầu tư th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/thanh-pho-thong-minh.jpg" style="height:312px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Năm 2030 H&agrave; Nội sẽ c&oacute; th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Về ph&iacute;a Nhật Bản&nbsp;nh&agrave; đầu tư tham gia dự &aacute;n l&agrave;&nbsp;Sumitomo Corporation&nbsp;sẽ c&ugrave;ng với&nbsp;4 nh&agrave; đầu tư trong nước l&agrave;: C&ocirc;ng ty tr&aacute;ch nhiệm hữu hạn đầu tư BĐS Ph&uacute; Cường,&nbsp;C&ocirc;ng ty CP Tập đo&agrave;n BRG, C&ocirc;ng ty CP Dịch vụ v&agrave; kinh doanh bất động sản H&agrave; Nội v&agrave; C&ocirc;ng ty tr&aacute;ch nhiệm hữu hạn&nbsp;Motor NA Việt Nam.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Địa điểm x&acirc;y dựng nằm tr&ecirc;n 2 x&atilde; Hải Bối v&agrave; Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đ&ocirc;ng Anh c&oacute;&nbsp;quy m&ocirc; 271,82 ha với&nbsp;số vốn đầu tư đăng k&yacute; v&agrave;o khoảng 4,138 tỷ USD (tương đương 94.348 tỷ đồng Việt Nam). Trong đ&oacute; vốn g&oacute;p để thực hiện dự &aacute;n l&agrave; 625,4 triệu USD (tương đương 14.260 tỷ đồng). Sumitomo g&oacute;p 50% c&ograve;n lại l&agrave;&nbsp;4 nh&agrave; đầu tư Việt Nam.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dự &aacute;n th&agrave;nh phố&nbsp;th&ocirc;ng minh được thiết kế v&agrave; x&acirc;y dựng&nbsp;đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật,&nbsp;x&atilde; hội. Ở&nbsp;đ&acirc;y sẽ c&oacute; l&otilde;i ch&iacute;nh l&agrave; ga cuối của tuyến đường sắt đ&ocirc; thị số 2 rất thuận tiện khi di chuyển v&agrave;o khu vực của trung t&acirc;m th&agrave;nh phố.&nbsp;&nbsp;Điều đặc biệt l&agrave; hạ tầng sẽ được&nbsp;</span><span style="font-size:14px">sử dụng c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến hiện đại để ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave;o vận h&agrave;nh, quản l&yacute;. Đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; l&yacute; do v&igrave; sao dự &aacute;n được c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; &quot;th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong văn bản gửi UBND TP H&agrave; Nội c&aacute;c nh&agrave; đầu tư đề xuất th&agrave;nh lập 5 c&ocirc;ng ty để thực hiện 5 dự &aacute;n th&agrave;nh phần. Dự &aacute;n sẽ thực hiện giai đoạn 2018 - 2030 c&oacute; thời gian hoạt động 50 năm. Trong đ&oacute; dự &aacute;n th&agrave;nh phần số 1 sẽ được khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng năm 2018 v&agrave; dự kiến ho&agrave;n th&agrave;nh năm 2020 c&oacute; quy m&ocirc; hơn 73 ha với tổng vốn đầu tư gần 13.000 tỷ đồng. Sau đ&oacute; bốn dự &aacute;n th&agrave;nh phần c&ograve;n lại sẽ lần lượt triển khai.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo đồ &aacute;n quy hoạch&nbsp;được c&ocirc;ng bố giữa năm 2016 tuyến đường từ s&acirc;n bay Nội B&agrave;i đến đ&ecirc; tả Hồng giao với cầu Nhật T&acirc;n được chia l&agrave;m 3 đoạn với tổng chiều d&agrave;i hơn 11 km. Quy m&ocirc;&nbsp;thuộc một phần huyện Đ&ocirc;ng Anh (li&ecirc;n quan địa giới thị trấn v&agrave;&nbsp;9 x&atilde; kh&aacute;c)&nbsp;v&agrave; một phần của huyện S&oacute;c Sơn. Trong đ&oacute; đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; dự &aacute;n&nbsp;th&aacute;p t&agrave;i ch&iacute;nh thương mại Phương Trạch với chiều cao dự kiến tối đa khoảng 108 tầng.</span></span></p>

Theo thông tin chính thức UBND TP Hà Nội đã nhận được văn bản và hồ sơ của các nhà đầu tư trong nước và một nhà đầu tư Nhật Bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư thành phố thông minh.

Năm 2030 Hà Nội sẽ có thành phố thông minh

Về phía Nhật Bản nhà đầu tư tham gia dự án là Sumitomo Corporation sẽ cùng với 4 nhà đầu tư trong nước là: Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư BĐS Phú Cường, Công ty CP Tập đoàn BRG, Công ty CP Dịch vụ và kinh doanh bất động sản Hà Nội và Công ty trách nhiệm hữu hạn Motor NA Việt Nam. 

Địa điểm xây dựng nằm trên 2 xã Hải Bối và Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh có quy mô 271,82 ha với số vốn đầu tư đăng ký vào khoảng 4,138 tỷ USD (tương đương 94.348 tỷ đồng Việt Nam). Trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 625,4 triệu USD (tương đương 14.260 tỷ đồng). Sumitomo góp 50% còn lại là 4 nhà đầu tư Việt Nam.

Dự án thành phố thông minh được thiết kế và xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, xã hội. Ở đây sẽ có lõi chính là ga cuối của tuyến đường sắt đô thị số 2 rất thuận tiện khi di chuyển vào khu vực của trung tâm thành phố.  Điều đặc biệt là hạ tầng sẽ được sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại để ứng dụng công nghệ thông tin vào vận hành, quản lý. Đây cũng chính là lý do vì sao dự án được có tên gọi là "thành phố thông minh".

Trong văn bản gửi UBND TP Hà Nội các nhà đầu tư đề xuất thành lập 5 công ty để thực hiện 5 dự án thành phần. Dự án sẽ thực hiện giai đoạn 2018 - 2030 có thời gian hoạt động 50 năm. Trong đó dự án thành phần số 1 sẽ được khởi công xây dựng năm 2018 và dự kiến hoàn thành năm 2020 có quy mô hơn 73 ha với tổng vốn đầu tư gần 13.000 tỷ đồng. Sau đó bốn dự án thành phần còn lại sẽ lần lượt triển khai. 

Theo đồ án quy hoạch được công bố giữa năm 2016 tuyến đường từ sân bay Nội Bài đến đê tả Hồng giao với cầu Nhật Tân được chia làm 3 đoạn với tổng chiều dài hơn 11 km. Quy mô thuộc một phần huyện Đông Anh (liên quan địa giới thị trấn và 9 xã khác) và một phần của huyện Sóc Sơn. Trong đó đáng chú ý là dự án tháp tài chính thương mại Phương Trạch với chiều cao dự kiến tối đa khoảng 108 tầng.

Xem thêm

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin