Cuộc thi  Cuộc thi  Cuộc thi 
Trang:

Nam sinh Nghệ An có thể mất cơ hội dự thi khoa học ở Mỹ vì bị từ chối cấp visa

Thứ sáu, 29/05/2020 | 01:05
Thứ sáu, 07/05/2018 | 21:37

Nam sinh Nghệ An có thể mất cơ hội dự thi khoa học ở Mỹ vì bị từ chối cấp visa

<p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cuộc thi</span></span>&nbsp;<span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khoa học v&agrave; kỹ thuật quốc tế (Intel <span style="color:#222222">ISEF)&nbsp;</span>d&agrave;nh cho học sinh phổ th&ocirc;ng&nbsp;được tổ chức h&agrave;ng năm ở Mỹ. Việt Nam c&oacute; 7 đề t&agrave;i được lựa chọn tham dự trong đ&oacute; c&oacute; một đề t&agrave;i l&agrave; s&aacute;ng chế của 2 nam sinh ở trường THPT chuy&ecirc;n&nbsp;Phan Bội Ch&acirc;u (Nghệ An).&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; đề t&agrave;i <em><strong>Hệ thống chưng cất nước mặn th&agrave;nh nước ngọt với kỹ thuật ch&acirc;n kh&ocirc;ng bằng bơm thủy lực bởi năng lượng s&oacute;ng biển</strong> </em>do hai em Ph&ugrave;ng Văn Long v&agrave; Mai Nhật Anh s&aacute;ng chế với sự hướng dẫn của thầy Mai Văn Quyền. Đ&atilde; tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực miền Bắc do Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo tổ chức hồi th&aacute;ng 3/2018&nbsp;gi&agrave;nh giải nhất. V&agrave; được lựa chọn tham dự cuộc thi khoa học ở Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/nam-sinh-khong-duoc-cap-visa-1.jpg" style="height:423px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đề t&agrave;i khoa học được giải nhất cuộc thi cấp bộ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n theo th&ocirc;ng tin của Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Nghệ An cho biết thầy v&agrave; tr&ograve; trường THPT chuy&ecirc;n Phan Bội Ch&acirc;u hiện nay vẫn chưa được cấp visa n&ecirc;n&nbsp;c&oacute; thể mất cơ hội sang Mỹ tham dự cuộc thi&nbsp;Intel <span style="color:#222222">ISEF.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong lần phỏng vấn đầu ti&ecirc;n (ng&agrave;y 16/4)&nbsp;chi c&oacute; em Ph&ugrave;ng Văn Long được&nbsp;Đại sứ qu&aacute;n Mỹ chỉ đồng &yacute; cấp visa c&ugrave;ng với hai quan s&aacute;t vi&ecirc;n của đo&agrave;n Nghệ An. V&agrave; lần phỏng vấn tiếp theo (S&aacute;ng 2/5)&nbsp;em Mai Nhật Anh v&agrave; thầy Quyền vẫn bị từ chối cấp visa m&agrave; kh&ocirc;ng r&otilde; l&yacute; do (Theo lời thầy quyền). Hiện cả 2 thầy tr&ograve; vẫn tiếp tục l&agrave;m thủ tục để đợi cơ hội được phỏng vấn lần thứ ba.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, cơ hội sang Mỹ sẽ rất kh&oacute; v&igrave; theo lịch v&agrave;o ng&agrave;y 11/5, đo&agrave;n phải l&ecirc;n đường sang Mỹ v&agrave; ng&agrave;y 13/5 tham dự cuộc thi. V&igrave; vậy, với việc đợi lịch phỏng vấn lần ba, hai thầy tr&ograve; c&oacute; thể kh&ocirc;ng kịp.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="/Content/editorimages/images/nam-sinh-khong-duoc-cap-visa-2.jpg" style="height:381px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Thầy tr&ograve; trường THPT chuy&ecirc;n Phan Bội Ch&acirc;u vẫn chưa được cấp visa</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trao đổi với ph&oacute;ng vi&ecirc;n&nbsp;&Ocirc;ng Nguyễn Trọng Ho&agrave;n, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Sở Gi&aacute;o dục Nghệ An cho hay &quot;Sở sẽ đề xuất với Bộ Gi&aacute;o dục về việc n&agrave;y nhằm t&igrave;m c&aacute;ch giải quyết hợp l&yacute;&quot; bởi v&igrave;&nbsp;hai học sinh v&agrave; thầy gi&aacute;o hướng dẫn đ&atilde; bỏ rất nhiều c&ocirc;ng sức nghi&ecirc;n cứu. Đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu Nghệ An c&oacute; đề t&agrave;i được đi tham dự, nếu lỡ hẹn sẽ rất tiếc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif; font-size:14px">Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n xảy ra sự việc như vậy, năm trước, em Phạm Huy ở trường THPT Quảng Trị cũng bị từ chối cấp visa sau hai v&ograve;ng phỏng vấn. Tới lần thứ ba&nbsp;mới được cấp visa. Kết quả c&aacute;nh tay robot cho người khuyết tật của Phạm Huy gi&agrave;nh giải ba cuộc thi Intel ISEF.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif; font-size:14px">Liệu lần n&agrave;y thầy tr&ograve; trường THPT chuy&ecirc;n Phan Bội Ch&acirc;u c&oacute; cơ hội kịp&nbsp;sang Mỹ tham dự cuộc thi khoa học hay kh&ocirc;ng ?</span></p>

- Cá nuôi bè chết nổi trắng trên sông Thái Bình / Chủ Nhà Trọ Bị Đập Bàn Thờ Do “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

Cuộc thi Khoa học và kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF) dành cho học sinh phổ thông được tổ chức hàng năm ở Mỹ. Việt Nam có 7 đề tài được lựa chọn tham dự trong đó có một đề tài là sáng chế của 2 nam sinh ở trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). 

Đó là đề tài Hệ thống chưng cất nước mặn thành nước ngọt với kỹ thuật chân không bằng bơm thủy lực bởi năng lượng sóng biển do hai em Phùng Văn Long và Mai Nhật Anh sáng chế với sự hướng dẫn của thầy Mai Văn Quyền. Đã tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực miền Bắc do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hồi tháng 3/2018 giành giải nhất. Và được lựa chọn tham dự cuộc thi khoa học ở Mỹ.

Đề tài khoa học được giải nhất cuộc thi cấp bộ

Tuy nhiên theo thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết thầy và trò trường THPT chuyên Phan Bội Châu hiện nay vẫn chưa được cấp visa nên có thể mất cơ hội sang Mỹ tham dự cuộc thi Intel ISEF.

Trong lần phỏng vấn đầu tiên (ngày 16/4) chi có em Phùng Văn Long được Đại sứ quán Mỹ chỉ đồng ý cấp visa cùng với hai quan sát viên của đoàn Nghệ An. Và lần phỏng vấn tiếp theo (Sáng 2/5) em Mai Nhật Anh và thầy Quyền vẫn bị từ chối cấp visa mà không rõ lý do (Theo lời thầy quyền). Hiện cả 2 thầy trò vẫn tiếp tục làm thủ tục để đợi cơ hội được phỏng vấn lần thứ ba.

Tuy nhiên, cơ hội sang Mỹ sẽ rất khó vì theo lịch vào ngày 11/5, đoàn phải lên đường sang Mỹ và ngày 13/5 tham dự cuộc thi. Vì vậy, với việc đợi lịch phỏng vấn lần ba, hai thầy trò có thể không kịp. 

Thầy trò trường THPT chuyên Phan Bội Châu vẫn chưa được cấp visa

Trao đổi với phóng viên Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục Nghệ An cho hay "Sở sẽ đề xuất với Bộ Giáo dục về việc này nhằm tìm cách giải quyết hợp lý" bởi vì hai học sinh và thầy giáo hướng dẫn đã bỏ rất nhiều công sức nghiên cứu. Đây cũng là lần đầu Nghệ An có đề tài được đi tham dự, nếu lỡ hẹn sẽ rất tiếc.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc như vậy, năm trước, em Phạm Huy ở trường THPT Quảng Trị cũng bị từ chối cấp visa sau hai vòng phỏng vấn. Tới lần thứ ba mới được cấp visa. Kết quả cánh tay robot cho người khuyết tật của Phạm Huy giành giải ba cuộc thi Intel ISEF.

Liệu lần này thầy trò trường THPT chuyên Phan Bội Châu có cơ hội kịp sang Mỹ tham dự cuộc thi khoa học hay không ?

Tin tức khác


  Nhận xét khách hàng

  Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

  Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

  Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

  Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

  Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

  Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

  Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

  Ứng viên Lã Thị Chúc

  Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

  Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin