NHNN đã điều chỉnh giảm 1% giá bán USD cho các thà" /> NHNN đã điều chỉnh giảm 1% giá bán USD cho các thà" /> NHNN đã điều chỉnh giảm 1% giá bán USD cho các thà" />
Trang:

Ngân hàng Nhà nước đã có động thái can thiệp vào biến động tỷ giá

Thứ năm, 27/02/2020 | 14:04
Thứ năm, 04/07/2018 | 09:15

Ngân hàng Nhà nước đã có động thái can thiệp vào biến động tỷ giá

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">NHNN đ&atilde; điều chỉnh giảm 1% gi&aacute; b&aacute;n USD cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia thị trường.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cụ thể, NHNN đ&atilde; giảm mạnh gi&aacute; b&aacute;n USD ra thị trường, mức giảm 244 đồng tương đương 1% về 23.050 đồng. Mức gi&aacute; n&agrave;y cũng thấp hơn tới 264 đồng so với mức trần của tỷ gi&aacute; trung t&acirc;m.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Với sự điều chỉnh n&agrave;y, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia thị trường c&oacute; nhu cầu mua USD hợp ph&aacute;p v&agrave; đ&aacute;p ứng đầy đủ c&aacute;c quy định sẽ được mua với gi&aacute; rẻ hơn đ&aacute;ng kể.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sau can thiệp của NHNN, tỷ gi&aacute; tại c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại đ&atilde; hạ nhiệt về dưới 23.100 đồng, thay v&igrave; mức cao nhất l&agrave; 23.120 đồng ghi nhận trong buổi chiều 2/7 v&agrave; s&aacute;ng 3/7.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Ngân hàng nhà nước can thiệp vào tỷ giá" src="/Content/editorimages/images/Pham%20Thanh%20Ha.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Phạm Thanh H&agrave;, Vụ trưởng Vụ ch&iacute;nh s&aacute;ch tiền tệ NHNN.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, &ocirc;ng Phạm Thanh H&agrave;, Vụ trưởng Vụ ch&iacute;nh s&aacute;ch tiền tệ NHNN cho biết, NHNN sẽ lưu t&acirc;m đến c&aacute;c động th&aacute;i c&ugrave;a Fed về l&atilde;i suất cũng như t&aacute;c động của quan hệ thương mại giữa Mỹ v&agrave; Trung Quốc. Nếu cần thiết, NHNN sẽ b&aacute;n ngoại tệ với tỷ gi&aacute; thấp hơn tỷ gi&aacute; b&aacute;n ni&ecirc;m yết hiện nay để b&igrave;nh ổn thị trường.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tại buổi họp trực tuyến của Ch&iacute;nh phủ với c&aacute;c địa phương ng&agrave;y 2/7, người đứng đầu NHNN l&agrave; Thống đốc L&ecirc; Minh Hưng cũng n&oacute;i rằng, nửa đầu năm nay đ&atilde; mua v&agrave;o 11 tỷ USD v&agrave; dự trữ ngoại hối quốc gia đ&atilde; tăng l&ecirc;n 63,5 tỷ USD. Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước c&oacute; đủ c&aacute;c c&ocirc;ng cụ, nguồn lực để can thiệp giữ ổn định tỷ gi&aacute; v&agrave; g&oacute;p phần ổn định kinh tế vĩ m&ocirc;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Sự can thiệp của NHNN bằng c&aacute;ch hạ gi&aacute; b&aacute;n USD đ&atilde; được thực hiện nhiều lần trong qu&aacute; khứ mỗi khi tỷ gi&aacute; căng thẳng. Động th&aacute;i n&agrave;y lu&ocirc;n ph&aacute;t huy hiệu quả t&iacute;ch cực khi chỉ v&agrave;i ng&agrave;y sau thị trường ổn định trở lại.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ograve;n khi tỷ gi&aacute; b&igrave;nh lặng, nguồn cung dồi d&agrave;o th&igrave; cơ quan n&agrave;y lại thực hiện mua v&agrave;o nhằm gia tăng dự trữ ngoại hối. Trong v&ograve;ng hơn 2 năm trở lại đ&acirc;y, tỷ gi&aacute; ổn định đ&atilde; gi&uacute;p NHNN n&acirc;ng được nguồn dự trữ ngoại hối l&ecirc;n gấp hơn 2 lần - từ mức 28 tỷ USD đầu năm 2016.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">NHNN tiếp tục sử dụng đồng bộ c&aacute;c biện ph&aacute;p v&agrave; c&ocirc;ng cụ CSTT kh&aacute;c, sẵn s&agrave;ng b&aacute;n ngoại tệ can thiệp thị trường. Nếu cần thiết, NHNN sẽ b&aacute;n ngoại tệ với tỷ gi&aacute; thấp hơn tỷ gi&aacute; b&aacute;n ni&ecirc;m yết hiện nay để b&igrave;nh ổn thị trường, g&oacute;p phần ổn định kinh tế vĩ m&ocirc;.</span></span></strong></p>

- Nhà đầu tư đã phản ứng thái quá khi cố bán cổ phiếu bằng mọi giá / Tờ báo Forbes đã viết: Trung Quốc sẽ thua trắng 'kèo' chiếm Biển Đông

NHNN đã điều chỉnh giảm 1% giá bán USD cho các thành viên tham gia thị trường.

Cụ thể, NHNN đã giảm mạnh giá bán USD ra thị trường, mức giảm 244 đồng tương đương 1% về 23.050 đồng. Mức giá này cũng thấp hơn tới 264 đồng so với mức trần của tỷ giá trung tâm.

Với sự điều chỉnh này, các thành viên tham gia thị trường có nhu cầu mua USD hợp pháp và đáp ứng đầy đủ các quy định sẽ được mua với giá rẻ hơn đáng kể.

Sau can thiệp của NHNN, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại đã hạ nhiệt về dưới 23.100 đồng, thay vì mức cao nhất là 23.120 đồng ghi nhận trong buổi chiều 2/7 và sáng 3/7.

Ngân hàng nhà nước can thiệp vào tỷ giá

Ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ NHNN.

Trước đó, ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ NHNN cho biết, NHNN sẽ lưu tâm đến các động thái cùa Fed về lãi suất cũng như tác động của quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nếu cần thiết, NHNN sẽ bán ngoại tệ với tỷ giá thấp hơn tỷ giá bán niêm yết hiện nay để bình ổn thị trường.

Tại buổi họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương ngày 2/7, người đứng đầu NHNN là Thống đốc Lê Minh Hưng cũng nói rằng, nửa đầu năm nay đã mua vào 11 tỷ USD và dự trữ ngoại hối quốc gia đã tăng lên 63,5 tỷ USD. Ngân hàng Nhà nước có đủ các công cụ, nguồn lực để can thiệp giữ ổn định tỷ giá và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Sự can thiệp của NHNN bằng cách hạ giá bán USD đã được thực hiện nhiều lần trong quá khứ mỗi khi tỷ giá căng thẳng. Động thái này luôn phát huy hiệu quả tích cực khi chỉ vài ngày sau thị trường ổn định trở lại. 

Còn khi tỷ giá bình lặng, nguồn cung dồi dào thì cơ quan này lại thực hiện mua vào nhằm gia tăng dự trữ ngoại hối. Trong vòng hơn 2 năm trở lại đây, tỷ giá ổn định đã giúp NHNN nâng được nguồn dự trữ ngoại hối lên gấp hơn 2 lần - từ mức 28 tỷ USD đầu năm 2016.

NHNN tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp và công cụ CSTT khác, sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp thị trường. Nếu cần thiết, NHNN sẽ bán ngoại tệ với tỷ giá thấp hơn tỷ giá bán niêm yết hiện nay để bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin