Thiết lập lại thời gian ăn, ngủ,..

Thiết lập lại thời gian ăn, ngủ,..

Thiết lập lại thời gian ăn, ngủ,..

Trang:

Ngày đầu tiên đi làm và nhưng điều mà bất cứ ai cũng cần lưu ý

Thứ năm, 27/02/2020 | 14:12
Thứ năm, 12/06/2018 | 16:35

Ngày đầu tiên đi làm và nhưng điều mà bất cứ ai cũng cần lưu ý

<p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Thiết lập lại thời gian ăn, ngủ,..</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Những ng&agrave;y trước khi ch&iacute;nh thức bước ch&acirc;n v&agrave;o cơ quan mới, bạn phải học c&aacute;ch&hellip; ăn, ngủ, nghe c&oacute; vẻ v&ocirc; l&yacute; nhưng lại hết sức cần thiết.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đặc biệt với những sinh vi&ecirc;n mới tốt nghiệp, c&aacute;c bạn sẽ cảm thấy rất căng thẳng v&agrave; thậm ch&iacute; &ldquo;kiệt sức&rdquo; với 8 giờ l&agrave;m việc trong một ng&agrave;y, điều m&agrave; thời sinh vi&ecirc;n c&aacute;c bạn chưa phải trải qua. Với những ai đ&atilde; quen với nếp sinh hoạt của một ng&agrave;y l&agrave;m việc b&igrave;nh thường th&igrave; việc chuẩn bị cho ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n nhận c&ocirc;ng việc mới sẽ đơn giản hơn rất nhiều.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn h&atilde;y dần dần từ bỏ th&oacute;i quen về nh&agrave; qu&aacute; muộn do mải m&ecirc; &ldquo;chinh chiến&rdquo; ở c&aacute;c qu&aacute;n bar, c&acirc;u lạc bộ đ&ecirc;m&hellip; Ở nh&agrave; nhiều hơn, ăn ngủ điều độ hơn l&agrave; những thứ bạn phải chuẩn bị cho những ng&agrave;y mới với c&ocirc;ng việc mới. Nếu c&ocirc;ng việc y&ecirc;u cầu phải l&agrave;m từ 7 giờ s&aacute;ng th&igrave; bạn n&ecirc;n l&ecirc;n kế hoạch đi ngủ sớm hơn v&agrave; thức giấc sớm hơn để h&agrave;ng ng&agrave;y đi l&agrave;m đ&uacute;ng giờ.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>T&igrave;m hiểu c&ocirc;ng ty mới</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&agrave;ng hiểu biết nhiều về qu&aacute; tr&igrave;nh th&agrave;nh lập, mục ti&ecirc;u, hoạt động của c&ocirc;ng ty mới&hellip; trước khi v&agrave;o l&agrave;m th&igrave; bạn sẽ c&agrave;ng nhanh ch&oacute;ng bắt kịp guồng m&aacute;y hoạt động nơi đ&acirc;y. Những bỡ ngỡ v&agrave; sai s&oacute;t của buổi ban đầu nhận việc sẽ giảm bớt v&agrave; rất c&oacute; thể kh&ocirc;ng xảy ra, đ&oacute; l&agrave; điều m&agrave; bạn v&agrave; tất cả những ai đi l&agrave;m đều mong muốn phải kh&ocirc;ng? Vậy c&ograve;n chờ đợi g&igrave; nữa m&agrave; bạn kh&ocirc;ng chuẩn bị cho m&igrave;nh những kiến thức quan trọng đ&oacute;?</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Tìm hiểu công ty và công việc mới hết sức quan trọng" src="/Content/editorimages/images/tim-hieu22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>T&igrave;m hiểu c&ocirc;ng ty v&agrave; c&ocirc;ng việc mới hết sức quan trọng</em></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Mang theo sổ ghi ch&eacute;p v&agrave; thường xuy&ecirc;n &ldquo;chắp b&uacute;t&rdquo;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Bạn sẽ được gặp gỡ những th&agrave;nh vi&ecirc;n mới, v&agrave; bạn n&ecirc;n cố gắng nhớ t&ecirc;n của họ để tiện trong qu&aacute; tr&igrave;nh tr&ograve; chuyện. Bạn cũng đừng qu&ecirc;n ghi ch&eacute;p v&agrave; học hỏi những quy tắc ri&ecirc;ng của c&ocirc;ng ty mới. Một điều rất quan trọng m&agrave; bạn phải thực hiện đ&oacute; l&agrave;: H&atilde;y kh&eacute;o l&eacute;o giao tiếp với c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n, t&igrave;m hiểu m&ocirc;i trường l&agrave;m việc v&agrave; nhanh ch&oacute;ng t&igrave;m ra c&aacute;ch l&agrave;m việc thật hiệu quả v&agrave; ph&ugrave; hợp với guồng m&aacute;y hoạt động mới. Kh&ocirc;ng phải ai cũng đủ th&ocirc;ng th&aacute;i để nhớ chừng ấy những th&ocirc;ng tin mới mẻ. Vậy bạn n&ecirc;n viết ngắn gọn những th&ocirc;ng tin cần thiết ra cuốn sổ tay v&agrave; nhanh ch&oacute;ng nắm bắt, ghi nhớ.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Chuẩn bị t&acirc;m l&yacute; sẵn s&agrave;ng cho mọi t&igrave;nh huống c&oacute; thể xảy ra</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n, thậm ch&iacute; l&agrave; v&agrave;i ng&agrave;y đầu bạn sẽ c&ograve;n gặp rất nhiều điều đ&aacute;ng ngạc nhi&ecirc;n v&agrave; lạ lẫm bởi đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc;i trường bạn chưa từng thử sức. Bạn cũng đừng qu&aacute; cho&aacute;ng ngợp khi ngay ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n đ&atilde; &ldquo;bị&rdquo; giao qu&aacute; nhiều việc, phải &ldquo;vặn hết c&ocirc;ng suất&rdquo; lu&ocirc;n ch&acirc;n lu&ocirc;n tay rồi m&agrave; vẫn chưa xong việc. Điều đ&oacute; hết sức b&igrave;nh thường, rồi bạn sẽ quen với c&ocirc;ng việc nơi đ&acirc;y trong ng&agrave;y một ng&agrave;y hai, khi bạn đ&atilde; biết sắp xếp thời gian, ph&acirc;n loại c&ocirc;ng việc v&agrave; b&igrave;nh tĩnh giải quyết ch&uacute;ng một c&aacute;ch hợp l&yacute;. Chuẩn bị t&acirc;m l&yacute;, sức khỏe thật tốt trước khi bắt tay v&agrave;o m&ocirc;i trường l&agrave;m việc mới bạn sẽ nhanh ch&oacute;ng gặt h&aacute;i được những th&agrave;nh c&ocirc;ng mới.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Luôn trong tâm lý sẵn sàng để có một khởi đầu tốt đẹp" src="/Content/editorimages/images/tam-l%c3%bd22.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Lu&ocirc;n trong t&acirc;m l&yacute; sẵn s&agrave;ng để c&oacute; một khởi đầu tốt đẹp</em></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Lắng nghe v&agrave; học hỏi</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi được mời đến phỏng vấn, bạn c&agrave;ng n&oacute;i nhiều, c&agrave;ng thể hiện nhiều hiểu biết, kinh nghiệm v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của m&igrave;nh th&igrave; bạn c&agrave;ng c&oacute; nhiều cơ hội vượt qua c&aacute;c đối thủ kh&aacute;c. Nhưng ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n đi l&agrave;m lại ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c. Đ&acirc;y l&agrave; khoảng thời gian m&agrave; bạn phải lắng nghe thật nhiều v&agrave; đặt những c&acirc;u hỏi cần thiết khi chưa r&otilde; về vấn đề n&agrave;o đ&oacute;, chứ kh&ocirc;ng phải l&agrave; thao thao bất tuyệt về bản th&acirc;n m&igrave;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:12px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&aacute;c đồng nghiệp sẽ đ&aacute;nh gi&aacute; bạn l&agrave; một người hay khoe khoang, &ldquo;th&ugrave;ng rỗng k&ecirc;u to&rdquo; nếu ngay từ những gi&acirc;y ph&uacute;t đầu ti&ecirc;n bạn đ&atilde; vội v&agrave;ng n&oacute;i qu&aacute; nhiều về đủ thứ chuyện, đặc biệt l&agrave; kể kh&ocirc;ng s&oacute;t một th&agrave;nh t&iacute;ch n&agrave;o trong qu&aacute; khứ m&agrave; bạn đ&atilde; đạt được. V&igrave; vậy, tốt hơn hết, bạn h&atilde;y lắng nghe thật chăm ch&uacute;, tỏ th&aacute;i độ sẵn s&agrave;ng học hỏi trong qu&aacute; tr&igrave;nh t&igrave;m hiểu v&agrave; h&ograve;a nhập với m&ocirc;i trường văn h&oacute;a mới. Bạn sẽ được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; người t&iacute;ch cực v&agrave; s&acirc;u sắc.</span></span><br /> &nbsp;</p>

- Bài học từ 82 lần bị từ chối khi đi xin việc của CEO toàn cầu MediaCom / Bí quyết giúp những người ít nói tự tin giao tiếp nơi công sở

Thiết lập lại thời gian ăn, ngủ,..

Những ngày trước khi chính thức bước chân vào cơ quan mới, bạn phải học cách… ăn, ngủ, nghe có vẻ vô lý nhưng lại hết sức cần thiết.

Đặc biệt với những sinh viên mới tốt nghiệp, các bạn sẽ cảm thấy rất căng thẳng và thậm chí “kiệt sức” với 8 giờ làm việc trong một ngày, điều mà thời sinh viên các bạn chưa phải trải qua. Với những ai đã quen với nếp sinh hoạt của một ngày làm việc bình thường thì việc chuẩn bị cho ngày đầu tiên nhận công việc mới sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Bạn hãy dần dần từ bỏ thói quen về nhà quá muộn do mải mê “chinh chiến” ở các quán bar, câu lạc bộ đêm… Ở nhà nhiều hơn, ăn ngủ điều độ hơn là những thứ bạn phải chuẩn bị cho những ngày mới với công việc mới. Nếu công việc yêu cầu phải làm từ 7 giờ sáng thì bạn nên lên kế hoạch đi ngủ sớm hơn và thức giấc sớm hơn để hàng ngày đi làm đúng giờ.

Tìm hiểu công ty mới

Càng hiểu biết nhiều về quá trình thành lập, mục tiêu, hoạt động của công ty mới… trước khi vào làm thì bạn sẽ càng nhanh chóng bắt kịp guồng máy hoạt động nơi đây. Những bỡ ngỡ và sai sót của buổi ban đầu nhận việc sẽ giảm bớt và rất có thể không xảy ra, đó là điều mà bạn và tất cả những ai đi làm đều mong muốn phải không? Vậy còn chờ đợi gì nữa mà bạn không chuẩn bị cho mình những kiến thức quan trọng đó?

Tìm hiểu công ty và công việc mới hết sức quan trọng

Tìm hiểu công ty và công việc mới hết sức quan trọng

Mang theo sổ ghi chép và thường xuyên “chắp bút”

Bạn sẽ được gặp gỡ những thành viên mới, và bạn nên cố gắng nhớ tên của họ để tiện trong quá trình trò chuyện. Bạn cũng đừng quên ghi chép và học hỏi những quy tắc riêng của công ty mới. Một điều rất quan trọng mà bạn phải thực hiện đó là: Hãy khéo léo giao tiếp với các thành viên, tìm hiểu môi trường làm việc và nhanh chóng tìm ra cách làm việc thật hiệu quả và phù hợp với guồng máy hoạt động mới. Không phải ai cũng đủ thông thái để nhớ chừng ấy những thông tin mới mẻ. Vậy bạn nên viết ngắn gọn những thông tin cần thiết ra cuốn sổ tay và nhanh chóng nắm bắt, ghi nhớ.

Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra

Ngày đầu tiên, thậm chí là vài ngày đầu bạn sẽ còn gặp rất nhiều điều đáng ngạc nhiên và lạ lẫm bởi đây là môi trường bạn chưa từng thử sức. Bạn cũng đừng quá choáng ngợp khi ngay ngày đầu tiên đã “bị” giao quá nhiều việc, phải “vặn hết công suất” luôn chân luôn tay rồi mà vẫn chưa xong việc. Điều đó hết sức bình thường, rồi bạn sẽ quen với công việc nơi đây trong ngày một ngày hai, khi bạn đã biết sắp xếp thời gian, phân loại công việc và bình tĩnh giải quyết chúng một cách hợp lý. Chuẩn bị tâm lý, sức khỏe thật tốt trước khi bắt tay vào môi trường làm việc mới bạn sẽ nhanh chóng gặt hái được những thành công mới.

Luôn trong tâm lý sẵn sàng để có một khởi đầu tốt đẹp

Luôn trong tâm lý sẵn sàng để có một khởi đầu tốt đẹp

Lắng nghe và học hỏi

Khi được mời đến phỏng vấn, bạn càng nói nhiều, càng thể hiện nhiều hiểu biết, kinh nghiệm và thành công của mình thì bạn càng có nhiều cơ hội vượt qua các đối thủ khác. Nhưng ngày đầu tiên đi làm lại hoàn toàn khác. Đây là khoảng thời gian mà bạn phải lắng nghe thật nhiều và đặt những câu hỏi cần thiết khi chưa rõ về vấn đề nào đó, chứ không phải là thao thao bất tuyệt về bản thân mình.

Các đồng nghiệp sẽ đánh giá bạn là một người hay khoe khoang, “thùng rỗng kêu to” nếu ngay từ những giây phút đầu tiên bạn đã vội vàng nói quá nhiều về đủ thứ chuyện, đặc biệt là kể không sót một thành tích nào trong quá khứ mà bạn đã đạt được. Vì vậy, tốt hơn hết, bạn hãy lắng nghe thật chăm chú, tỏ thái độ sẵn sàng học hỏi trong quá trình tìm hiểu và hòa nhập với môi trường văn hóa mới. Bạn sẽ được đánh giá là người tích cực và sâu sắc.
 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)