Một thói quen tiêu cực rất phổ biến khác là liên tục" /> Một thói quen tiêu cực rất phổ biến khác là liên tục" /> Một thói quen tiêu cực rất phổ biến khác là liên tục" />
Trang:

Ngừng so sánh bản thân với người khác hãy so sánh với chính mình

Thứ ba, 25/02/2020 | 07:40
Thứ ba, 15/07/2018 | 09:21

Ngừng so sánh bản thân với người khác hãy so sánh với chính mình

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Một th&oacute;i quen ti&ecirc;u cực rất phổ biến kh&aacute;c l&agrave; li&ecirc;n tục so s&aacute;nh bản th&acirc;n với người kh&aacute;c. Bạn so s&aacute;nh xe cộ, nh&agrave; cửa, gi&agrave;y d&eacute;p, c&aacute;c mối quan hệ, danh&nbsp;tiếng,&hellip; để rồi kh&ocirc;ng tr&acirc;n trọng gi&aacute; trị của bản th&acirc;n v&agrave; tạo ra rất nhiều cảm x&uacute;c ti&ecirc;u cực.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y thay thế th&oacute;i quen ti&ecirc;u cực đ&oacute; bằng hai th&oacute;i quen sau:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>H&atilde;y so s&aacute;nh với ch&iacute;nh m&igrave;nh:</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước hết, thay v&igrave; so s&aacute;nh bản th&acirc;n với người kh&aacute;c, h&atilde;y tập th&oacute;i quen so s&aacute;nh với ch&iacute;nh m&igrave;nh. H&atilde;y xem bạn đ&atilde; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n&nbsp;ra sao, đ&atilde; đạt được những g&igrave; v&agrave; c&oacute; những bước tiến n&agrave;o tr&ecirc;n con đường hướng đến mục ti&ecirc;u. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&oacute;i quen n&agrave;y gi&uacute;p bạn nh&igrave;n lại chặng đường bạn đ&atilde; đi qua, những trở ngại bạn đ&atilde; khắc phục v&agrave; những điều tốt đẹp bạn đ&atilde; l&agrave;m, nhờ đ&oacute; bạn c&oacute; thể biết ơn, tr&acirc;n trọng v&agrave; đối xử tử tế với bản th&acirc;n.&nbsp;Bạn sẽ kh&ocirc;ng phải hạ&nbsp;thấp người kh&aacute;c để n&acirc;ng m&igrave;nh l&ecirc;n. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="So sanh ban than voi nguoi khac" src="/Content/editorimages/images/ngung-so-sanh-ban-than-voi-nguoi-khac.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trước hết, thay v&igrave; so s&aacute;nh bản th&acirc;n với người kh&aacute;c, h&atilde;y tập th&oacute;i quen so s&aacute;nh với ch&iacute;nh m&igrave;nh. </span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>H&agrave;nh xử&nbsp;tử tế:</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo kinh nghiệm của t&ocirc;i, c&aacute;ch bạn&nbsp;suy nghĩ v&agrave;&nbsp;đối&nbsp;xử với&nbsp;người kh&aacute;c dường như cũng ảnh hưởng rất nhiều đến c&aacute;ch bạn nh&igrave;n nhận v&agrave; đối&nbsp;xử với&nbsp;ch&iacute;nh m&igrave;nh. C&agrave;ng ph&aacute;n x&eacute;t v&agrave; chỉ tr&iacute;ch người kh&aacute;c bao nhi&ecirc;u, bạn c&agrave;ng c&oacute; khuynh hướng ph&aacute;n x&eacute;t v&agrave; chỉ tr&iacute;ch bản th&acirc;n bấy nhi&ecirc;u (thường th&igrave; việc n&agrave;y hầu như diễn ra&nbsp;trong v&ocirc; thức). </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y đối xử tử tế hơn với người kh&aacute;c v&agrave; gi&uacute;p đỡ họ, rồi bạn sẽ dần&nbsp;trở n&ecirc;n tử tế với bản th&acirc;n v&agrave; tự gi&uacute;p m&igrave;nh. H&atilde;y tập trung v&agrave;o những điều t&iacute;ch cực trong ch&iacute;nh bạn&nbsp;v&agrave; những người xung quanh. Tr&acirc;n trọng những điều tốt đẹp của m&igrave;nh v&agrave; người kh&aacute;c. Bằng c&aacute;ch n&agrave;y, bạn dễ chấp nhận bản th&acirc;n v&agrave; người kh&aacute;c hơn thay v&igrave; cứ so s&aacute;nh m&igrave;nh với họ.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đừng ngần ngại khi phải đặt bản th&acirc;n l&ecirc;n trước ti&ecirc;n. H&atilde;y chăm s&oacute;c bản th&acirc;n.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">So s&aacute;nh bản th&acirc;n với người kh&aacute;c l&agrave; th&oacute;i quen xấu m&agrave; nhiều người gặp phải. Sẽ phải tốn kh&aacute; nhiều thời gian để bạn c&oacute; thể thay đổi. Đừng đầu h&agrave;ng.</span></span></p> <p><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&atilde;y nhớ rằng, bạn kh&ocirc;ng thể gi&agrave;nh phần thắng nếu bạn cứ tiếp tục so s&aacute;nh. D&ugrave; bạn c&oacute; cố gắng mấy th&igrave; vẫn lu&ocirc;n c&oacute; ai đ&oacute; sở hữu nhiều thứ hơn hoặc giỏi hơn bạn ở một lĩnh vực n&agrave;o đ&oacute;.</span></span></strong></p>

- Làm sao để quá khứ và tương lai không ảnh hưởng tới hiện tại / Cách đơn giản khắc phục nỗi ám ảnh từ những lời nói tiêu cực

Một thói quen tiêu cực rất phổ biến khác là liên tục so sánh bản thân với người khác. Bạn so sánh xe cộ, nhà cửa, giày dép, các mối quan hệ, danh tiếng,… để rồi không trân trọng giá trị của bản thân và tạo ra rất nhiều cảm xúc tiêu cực.

Hãy thay thế thói quen tiêu cực đó bằng hai thói quen sau:

Hãy so sánh với chính mình:

Trước hết, thay vì so sánh bản thân với người khác, hãy tập thói quen so sánh với chính mình. Hãy xem bạn đã phát triển bản thân ra sao, đã đạt được những gì và có những bước tiến nào trên con đường hướng đến mục tiêu.

Thói quen này giúp bạn nhìn lại chặng đường bạn đã đi qua, những trở ngại bạn đã khắc phục và những điều tốt đẹp bạn đã làm, nhờ đó bạn có thể biết ơn, trân trọng và đối xử tử tế với bản thân. Bạn sẽ không phải hạ thấp người khác để nâng mình lên.

So sanh ban than voi nguoi khac

Trước hết, thay vì so sánh bản thân với người khác, hãy tập thói quen so sánh với chính mình.

Hành xử tử tế:

Theo kinh nghiệm của tôi, cách bạn suy nghĩ và đối xử với người khác dường như cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cách bạn nhìn nhận và đối xử với chính mình. Càng phán xét và chỉ trích người khác bao nhiêu, bạn càng có khuynh hướng phán xét và chỉ trích bản thân bấy nhiêu (thường thì việc này hầu như diễn ra trong vô thức).

Hãy đối xử tử tế hơn với người khác và giúp đỡ họ, rồi bạn sẽ dần trở nên tử tế với bản thân và tự giúp mình. Hãy tập trung vào những điều tích cực trong chính bạn và những người xung quanh. Trân trọng những điều tốt đẹp của mình và người khác. Bằng cách này, bạn dễ chấp nhận bản thân và người khác hơn thay vì cứ so sánh mình với họ. 

Đừng ngần ngại khi phải đặt bản thân lên trước tiên. Hãy chăm sóc bản thân. So sánh bản thân với người khác là thói quen xấu mà nhiều người gặp phải. Sẽ phải tốn khá nhiều thời gian để bạn có thể thay đổi. Đừng đầu hàng.

Hãy nhớ rằng, bạn không thể giành phần thắng nếu bạn cứ tiếp tục so sánh. Dù bạn có cố gắng mấy thì vẫn luôn có ai đó sở hữu nhiều thứ hơn hoặc giỏi hơn bạn ở một lĩnh vực nào đó.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin